Uradni list

Številka 110
Uradni list RS, št. 110/2005 z dne 9. 12. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 110/2005 z dne 9. 12. 2005

Kazalo

4869. Pravilnik o oddajanju oglasnih mest in/ali oglasnih objektov v lasti Občine Grosuplje v najem, stran 11821.

Na podlagi 29. in 65. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 63/95 – obvezna razlaga, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00, 87/01 – ZSam-1, 51/02 in 72/05 ter odločb Ustavnega sodišča RS), Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Uradni list RS, št. 12/03 in 77/03; v nadaljevanju: uredba), 18. člena Statuta Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 42/99 in 36/02) in Odloka o oglaševanju v Občini Grosuplje (Uradni list RS, št. 67/04; v nadaljevanju: odlok) je Občinski svet Občine Grosuplje na 34. seji dne 26. 10. 2005 sprejel
P R A V I L N I K
o oddajanju oglasnih mest in/ali oglasnih objektov v lasti Občine Grosuplje v najem
I. SPLOŠNO
1. člen
S tem pravilnikom se določijo postopek za oddajanje oglasnih mest in/ali (v nadaljevanju: oziroma) oglasnih objektov v najem, ki so v lasti Občine Grosuplje, pogoji za sklenitev in prenehanje najemne pogodbe ter osnovna merila za določitev najemnine.
2. člen
Oglasno mesto je prostor za namestitev oglasnega objekta, ki zajema naslednje:
– oglasni steber,
– oglasni pano,
– svetlobna vitrina,
– samostojna ali na steno pritrjena vitrina in tabla,
– oglasni pano z vrtljivo površino,
– nosilec in drog čez cestnega transparenta,
– oglasni pano na drogu javne razsvetljave,
– prenosljiv ulični pano,
– krajevni objekt za oglaševanje,
– drug podoben premični objekt.
3. člen
Oglasna mesta ter s tem tudi oglasni objekti so glede na lokacijo razvrščeni na tri območja:
I. območje obsega:
Grosuplje (Adamičeva cesta, Kolodvorska cesta, Taborska cesta, Ljubljanska cesta, Partizanska cesta, Cesta na Krko, Ob Grosupeljščici, Zupančičeva in Kadunčeva cesta – do potoka Bičje), Šmarje – Sap (Ljubljanska cesta)
II. območje obsega:
Vse ostale ulice v naselju Grosuplje in Šmarje – Sap, Cikava, Brezje pri Grosupljem in Brvace.
III. območje obsega:
Vsa ostala naselja v občini Grosuplje.
4. člen
Oglasna mesta oziroma oglasni objekti, ki so navedeni v 2. členu tega pravilnika, se oddajajo v najem s pogodbo v kateri se natančno določijo pravice in obveznosti pogodbenih strank.
II. POSTOPEK ODDAJANJA OGLASNIH MEST OZIROMA OGLASNIH OBJEKTOV V NAJEM
5. člen
Oglasna mesta oziroma oglasni objekti, last občine, se oddajajo v najem na podlagi metode zbiranja ponudb z javnim razpisom. Za izvedbo postopka se uporablja uredba.
Zbiranje ponudb na podlagi javnega razpisa se objavi na krajevno običajen način.
Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena občina lahko odda začasno oglasno mesto oziroma začasni oglasni objekt v najem na podlagi neposredne pogodbe v skladu z odlokom.
6. člen
Vloge za najem oglasnega mesta oziroma oglasnega objekta morajo prosilci poslati na naslov: Občina Grosuplje, Taborska cesta 2, 1290 Grosuplje.
III. KOMISIJA ZA ODDAJANJE OGLASNIH MEST OZIROMA OGLASNIH OBJEKTOV V NAJEM
7. člen
O oddaji oglasnih mest oziroma oglasnih objektov v najem odloča župan Občine Grosuplje, po predhodnem mnenju Komisije za oddajanje oglasnih mest oziroma oglasnih objektov v najem (v nadaljevanju: komisija).
Komisijo imenuje župan Občine Grosuplje na podlagi uredbe.
8. člen
Komisija opravlja naslednje naloge:
– obravnava podatke o oglasnih mestih oziroma oglasnih objektih in izdela posamičen program o oddaji oglasnih mest oziroma oglasnih objektov v najem,
– pripravi predlog pogodbe,
– obravnava možnost najema oglasnih mest oziroma oglasnih objektov,
– obravnava morebitno odškodninsko odgovornost najemojemalca,
– odloča o prenehanju najemnega razmerja.
IV. NAJEMNO RAZMERJE
a) Sklenitev najemne pogodbe
9. člen
Najemna pogodba se sklepa v skladu z odlokom.
b) Prenehanje najemnega razmerja
10. člen
Najemno razmerje lahko preneha:
– s sporazumnim prenehanjem najemne pogodbe,
– z odpovedjo najemne pogodbe,
– s pretekom časa, navedenega v najemni pogodbi,
– z odstopom od najemne pogodbe s strani obeh pogodbenih strank.
Če najemno razmerje preneha z odpovedjo najemne pogodbe je odpovedni rok 3 mesece.
Brez predhodne odpovedi najemno razmerje preneha:
– če najemnik tudi po opominu najemodajalca uporablja oglasno mesto oziroma oglasni objekt v nasprotju s pogodbo ali na način, ki povzroča škodo imetju najemodajalca,
– če najemnik ne plačuje najemnine,
– če najemnik oddaja oglasno mesto oziroma oglasni objekt v podnajem,
– če najemnik ne uporablja oglasnega mesta oziroma oglasnega objekta v skladu z namenom, za kar je bila sklenjena najemna pogodba,
– če najemnik izgubi dovoljenje za opravljanje dejavnosti v zvezi z oglaševanjem.
11. člen
Najemnik mora oglasno mesto oziroma oglasni objekt izročiti najemodajalcu, svoj oglasni objekt pa odstraniti v roku 30 dni po prenehanju najemne pogodbe.
Ob izročitvi mora najemnik poravnati tudi vse obveznosti do najemodajalca.
Kolikor najemnik ne izpolni zahteve iz prvega odstavka tega člena, lahko občina na stroške najemnika uredi stanje na oglasnem mestu oziroma oglasnem objektu.
V. OSNOVE IN MERILA ZA DOLOČITEV VIŠINE NAJEMNIN
12. člen
Minimalna skupna višina najemnine za oglasno mesto z oglasnim objektom, ki spadajo v prvo območje, določeno v 3. členu tega pravilnika, se določi po naslednji tabeli:
– oglasni steber: 31.200 SIT/letno,
– oglasni pano: 15.600 SIT/letno,
– svetlobna vitrina: 62.400 SIT/letno,
– samostojna ali na steno pritrjena vitrina in tabla: 15.600 SIT/letno,
– oglasni pano z vrtljivo površino: 62.400 SIT/letno,
– nosilec in drog čez cestnega transparenta: 45.500 SIT/letno,
– oglasni pano na drogu javne razsvetljave: 45.500 SIT/letno,
– prenosljiv ulični pano: 15.600 SIT/letno,
– krajevni objekt za oglaševanje: 15.600 SIT/letno,
– drug podoben premični objekt: 15.600 SIT/letno.
V primeru, da se oglasno mesto z oglasnim objektom odda za krajše obdobje kot eno leto, se višina najemnine zaračuna v 5-kratni vrednosti.
13. člen
Minimalna višina najemnine za drog javne razsvetljave kot oglasnega mesta v I. območju se določi v višini 12.000 SIT/letno.
14. člen
Za najem samega zemljišča za namen oglaševanja glede na območje se minimalna višina najemnine določi na osnovi površine oglasnega objekta. V površino se šteje površina pod objektom, povečana za 1 m na vse strani. Osnova vrednosti m2 se določi v deležu 30% zneska, določenega v 12. členu tega pravilnika.
15. člen
Višina najemnine, določene v 12., 13. in 14. členu, se v II. območju zmanjša za 20%, v III. območju pa za 40%.
16. člen
Skupna najemnina se določi letno. Plača se v dveh obrokih na osnovi izstavljenega računa. V najemnino ni vključen davek na dodano vrednost, ki ga plača najemnik. V primeru sklenitve najemne pogodbe za obdobje do 6 mesecev se najemnina plača v enkratnem znesku.
17. člen
Navedene vrednosti veljajo na dan 1. 1. 2005 in se revalorizirajo na dan sklenitve pogodbe z indeksom rasti cen življenjskih potrebščin po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
18. člen
Vse obstoječe najemne pogodbe ostanejo v veljavi do izteka pogodbenega roka.
19. člen
Ta pravilnik stopi v veljavo osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01503-0002/2005
Grosuplje, dne 26. oktobra 2005
Župan
Občine Grosuplje
Janez Lesjak l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti