Uradni list

Številka 110
Uradni list RS, št. 110/2005 z dne 9. 12. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 110/2005 z dne 9. 12. 2005

Kazalo

4862. Program priprave za občinski lokacijski načrt za stanovanjsko naselje Gabrče 3 na Vrhniki, stran 11805.

Na podlagi 12. in 27. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr. in 85/03-ZZK-1) ter 33. člena Statuta Občine Vrhnika (Uradni list RS, št. 99/99, 39/00, 36/01) sprejme župan Občine Vrhnika
P R O G R A M P R I P R A V E
za občinski lokacijski načrt za stanovanjsko naselje Gabrče 3 na Vrhniki
I. UVOD
Ta program priprave se nanaša na pripravo in sprejem občinskega lokacijskega načrta za stanovanjsko naselje Gabrče 3 na Vrhniki (v nadaljnjem besedilu: občinski lokacijski načrt).
II. OCENA STANJA, RAZLOGI IN PRAVNA PODLAGA
ZA PRIPRAVO OBČINSKEGA LOKACIJSKEGA NAČRTA
Obravnavano območje občinskega lokacijskega načrta se nahaja na območju Gabrč, nad kmetijo Osenek, severno od regionalne ceste RII-409 Vrhnika–Logatec.
V naravi je zemljišče delno poraščen pašnik v naklonu, ki pada od juga proti severu ter od zahoda proti vzhodu. Teren je zaradi vrtač precej razgiban. Robovi območja so poraščeni, na njih so tudi večja drevesa.
Čez območje poteka t. i. »tankovska cesta«, ki na zahodnem delu območja prereže območje pozidave, tako da manjši del območja zahodno od ceste ostane izven ostalega strnjenega območja.
Novo naselje bo priključeno na kanalizacijsko infrastrukturo, ki že poteka v »tankovski cesti«. Druge gospodarske infrastrukture na območju urejanja ni.
Območje se na jugovzhodnem delu dotika obstoječe pozidave. Vsa ostala zemljišča, ki mejijo na območje urejanja so kmetijske površine.
Na območju obravnave ni naravnih vrednot, območij Nature 2000 ali kulturne dediščine.
V Prostorskih sestavinah dolgoročnega plana Občine Vrhnika za obdobje 1986–2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Vrhnika za obdobje 1986–1990 s spremembami in dopolnitvami (Uradne objave Naš časopis, št. 4/87, 13/88, Uradni list RS, št. 21/90, 41/94, 50/94, 63/96, 70/96, 73/97, 76/98, 69/99, Naš časopis, št. 272/01, 277/01, 304/04) je območje, na katerem se načrtuje gradnja stanovanjskih hiš, opredeljeno kot stavbno zemljišče za stanovanjsko gradnjo. Ureja se z izvedbenim prostorskim aktom – občinskim lokacijskim načrtom.
V prostorsko ureditvenih pogojih je območje opredeljeno z območjem urejanja V2S/2 in morfološko enoto 2B/4, pri čemer pomenijo oznake:
S – površine za stanovanja in spremljajoče dejavnosti,
2 – območje za individualna stanovanja (individualna gradnja),
B – strnjena pozidava.
Sprejem občinskega lokacijskega načrta se pripravlja na pobudo št. 592/05-SL, z dne 30. 8. 2005, investitorja DIS Consulting d.o.o., Družba za svetovanje, pripravo in izvajanje investicij, Letališka cesta 33, 1000 Ljubljana, ki namerava na predmetnem območju zgraditi več stanovanjskih objektov.
Pravna podlaga za pripravo občinskega lokacijskega načrta so:
– Prostorske sestavine dolgoročnega plana Občine Vrhnika za obdobje 1986–2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Vrhnika za obdobje 1986–1990 s spremembami in dopolnitvami (Uradne objave Naš časopis št. 4/87, 13/88, Uradni list RS, št. 21/90, 41/94, 50/94, 63/96, 70/96, 73/97, 76/98, 69/99, Naš časopis, št. 272/01, 277/01, 304/04),
– Odlok o splošnih merilih in pogojih prostorskih ureditvenih pogojev za Občino Vrhnika (Uradni list RS, št. 6/99, Naš časopis, št. 292-3/ 03),
– Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto V2: Vrhnika-Verd (Uradni list RS, št. 1/95, 63/00, 43/05, Naš časopis, št. 270/01, 271/01, 314/05),
– Strokovne podlage s področja varstva kulturne dediščine za spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Vrhnika (LRZVNKD, marec 2000),
– Strokovne podlage s področja varstva naravne dediščine za spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Vrhnika (LRZVNKD, marec 2000, dopolnitev 2001).
III. PREDMET IN PROGRAMSKA IZHODIŠČA OBČINSKEGA LOKACIJSKEGA NAČRTA
Predmet občinskega lokacijskega načrta je gradnja stanovanjskih objektov s pripadajočo gospodarsko infrastrukturo na lastnem zemljišču. V stanovanjskih objektih so dovoljene nemoteče poslovne dejavnosti, oziroma dejavnosti, ki ne povzročajo hrupa ali povečanega prometa.
Na obravnavanem območju so predvideni gradnja in ureditev:
– več samostojnih stanovanjskih hiš ali dvojčkov oziroma kombinacije obeh,
– parkirnih in zelenih površin,
– prometnih, energetskih in komunalnih vodov in na­prav.
Programska izhodišča, ki se upoštevajo pri pripravi občinskega lokacijskega načrta, so oblikovana na podlagi:
– usmeritev veljavnih planskih aktov in izdelanih strokovnih podlag za širše območje, v katerem se nahaja okvirno ureditveno območje,
– idejne zasnove ureditvenega območja.
Pri pripravi občinskega lokacijskega načrta se upoštevajo sledeča programska izhodišča:
– naselje bo sestavljeno iz samostojnih hiš ali dvojčkov oziroma kombinacije obeh. Glede na razgibanost terena je ocenjeno, da bo potrebno predvideti več različnih tipov objektov in sicer na možnosti dostopa do objektov;
– višinski gabarit objektov bo predvidoma K+P+N+M;
– na območju bo predvidoma do ca. 50 stanovanjskih enot s povprečno površino ca. 150 m2. Gabariti objektov bodo natančno določeni v občinskem lokacijskem načrtu, možne bodo tolerance;
– na vsaki gradbeni parceli bosta minimalno 2 parkirni mesti;
– dostop do naselja bo potekal po obstoječi »tankovski cesti«, s katere se načrtuje odcep za naselje in sicer na jugozahodnem delu območja, kjer je že sedaj odcep na obstoječo poljsko pot;
– za oskrbo z električno energijo bo potrebno zgraditi transformatorsko postajo (TP);
– objekti se bodo ogrevali s plinom;
– plinohram in TP sta predvidena na zemljišču, ki leži zahodno od »tankovske ceste«,
– predvidena je gradnja vodovodnega in kanalizacijskega omrežja, hidrantnega omrežja, plinskega omrežja od plinohrama do posameznih objektov, TP in NN razvoda, zunanje razsvetljave, telekomunikacijskega omrežja (telefon, televizija, informacijski sistem);
– na severozahodnem delu območja je predvideno otroško igrišče;
– ohranijo se vsa večja drevesa in v največji možni meri vegetacija na robu območja.
Ministrstvo za okolje in prostor je dne 7. 11. 2005 izdalo odločbo št. 35409-95/2005-JL, ki določa, da v postopku priprave občinskega lokacijskega načrta za stanovanjsko naselje Gabrče 3 na Vrhniki ni potrebno izvesti postopka celovite presoje njegovih vplivov na okolje.
IV. OKVIRNO UREDITVENO OBMOČJE OBČINSKEGA LOKACIJSKEGA NAČRTA
Ureditveno območje zajema zemljišča s parcelnimi številkami: 1053/4, 1062, 1064, 1070/4, 1053/5 k.o. Vrhnika, v velikosti ca. 21.000 m2.
V. NOSILCI UREJANJA PROSTORA IN DRUGI UDELEŽENCI
Nosilci urejanja prostora, ki so po Zakonu o urejanju prostora pristojni dajati smernice za načrtovanje in mnenja, so:
1. Ministrstvo za zdravje, Zdravstveni inšpektorat RS, Območna enota Ljubljana, Vilharjeva 33, 1000 Ljubljana,
2. Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, Izpostava Ljubljana, Prule 27, 1000 Ljubljana,
3. Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za obrambo, Kardeljeva ploščad 25, 1000 Ljubljana,
4. Ministrstvo za obrambo, Uprava za zaščito in reševanje, Kardeljeva ploščad 21, 1000 Ljubljana,
5. Ministrstvo za obrambo, Direktorat za obrambne zadeve, Sektor za civilno obrambo, Kardeljeva ploščad 25, 1000 Ljubljana,
6. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Sektor za varstvo okolja, Vojkova 1b, 1000 Ljubljana,
7. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Urad za upravljanje z vodami, Einspilerjeva 6, p.p. 2608, 1109 Ljubljana,
8. Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Ljubljana, Tržaška c. 4, 1000 Ljubljana,
9. Zavod RS za varstvo narave, Kersnikova 3, 1000 Ljubljana,
10. Elektro Ljubljana d.d., Distribucijska enota Ljubljana okolica, Slovenska c. 58, 1516 Ljubljana,
11. ELES – Elektro Slovenije d.o.o., Hajdrihova ulica 2, 1000 Ljubljana,
12. Telekom Slovenije, Regionalna enota TK omrežje Zahod, Stegne 19, 1547 Ljubljana,
13. Geoplin plinovodi d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 11, 1117 Ljubljana,
14. Komunalno podjetje Vrhnika d.d., Pot na Tojnice 40, 1360 Vrhnika,
15. Občina Vrhnika, Oddelek za okolje, prostor in komunalo, Tržaška cesta 1, 1360 Vrhnika,
16. KS Vrhnika – Vas, Tržaška cesta 11, 1360 Vrhnika,
17. drugi nosilci urejanja prostora in gospodarske javne službe ter drugi organi in organizacije, v kolikor bi se v postopku priprave občinskega lokacijskega načrta izkazalo, da so njihove smernice potrebne.
Postopek priprave in sprejema občinskega lokacijskega načrta vodi Občina Vrhnika, Tržaška cesta 1, 1360 Vrhnika (v nadaljnjem besedilu: pripravljavec).
Pobudnik in investitor občinskega lokacijskega načrta in vseh strokovnih podlag je DIS Consulting d.o.o., Družba za svetovanje, pripravo in izvajanje investicij, Letališka cesta 33, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: naročnik).
Izdelovalec občinskega lokacijskega načrta, ki izpolnjuje pogoje, določene v ZUreP-1, je Populus, Prostorski inženiring d.o.o., Ziherlova 4, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: načrtovalec).
VI. SEZNAM POTREBNIH STROKOVNIH PODLAG
Pri izdelavi občinskega lokacijskega načrta je potrebno upoštevati vse predhodno izdelane strokovne podlage in vsa druga gradiva, relevantna za izdelavo naloge s področja prostorskega razvoja, varstva okolja, ohranjanja narave in varstva kulturne dediščine.
V postopku izdelave občinskega lokacijskega načrta se izdelajo naslednje strokovne podlage:
– geomehansko poročilo,
– analiza možnosti glede načrtovanja prostorske ureditve,
– rešitve novih objektov,
– rešitve priključkov oziroma novih ali prenovljenih omrežij gospodarske javne infrastrukture.
Pripravljavec lahko med postopkom priprave občinskega lokacijskega načrta določi izdelavo dodatnih strokovnih podlag, če to izhaja iz smernic, ki so jih podali nosilci urejanja prostora, po potrebi tudi strokovnih podlag v zvezi z ukrepi v času gradnje.
Pri izdelavi strokovnih podlag in lokacijskega načrta se uporabijo:
– strokovne podlage nosilcev urejanja prostora,
– podatki o gospodarski javni infrastrukturi iz zbirnega katastra gospodarske javne infrastrukture,
– podatki o pravnih režimih iz zbirke pravnih režimov in drugih uradnih evidenc,
– topografski in katastrski ter drugi geodetski podatki iz uradnih evidenc,
– drugi podatki nosilcev urejanja prostora.
VII. NAČIN PRIDOBITVE STROKOVNE REŠITVE
Strokovna rešitev, ki je podlaga za izdelavo predloga občinskega lokacijskega načrta, se pridobi z izborom ene od najmanj dveh variantnih rešitev prostorske ureditve. Lahko jih izdela eden ali več različnih načrtovalcev in sicer v primerni natančnosti kot celovita urbanistična, krajinska in arhitekturna oziroma gradbeno tehnična strokovna rešitev.
Variantne rešitve morajo biti izdelane tako, da je možna njihova presoja in medsebojna primerjava s funkcionalnega, varstvenega in ekonomskega vidika ter z vidika sprejemljivosti v lokalnem okolju.
O izboru variantne rešitve odloči pripravljavec. Ob upoštevanju smernic nosilcev urejanja prostora ter izdelanih strokovnih podlag se predlagana načrtovana ureditev optimizira.
VIII. NAČIN PRIDOBITVE GEODETSKIH PODLAG
Podlaga za izdelavo predloga občinskega lokacijskega načrta je geodetski načrt, izdelan v skladu s Pravilnikom o geodetskem načrtu (Uradni list RS, št. 40/04). Geodetski načrt pridobi naročnik.
Predlog občinskega lokacijskega načrta mora vsebovati tudi podatke o lastnikih in imetnikih drugih stvarnih pravic na zemljiščih in nepremičninah.
IX. ROK ZA PRIPRAVO OBČINSKEGA LOKACIJSKEGA NAČRTA OZIROMA NJEGOVIH POSAMEZNIH FAZ
Prva prostorska konferenca in program priprave
– Prvo prostorsko konferenco z namenom, da se pridobijo in uskladijo priporočila, usmeritve in legitimni interesi lokalne skupnosti, gospodarstva in interesnih združenj ter organizirane javnosti glede priprave občinskega lokacijskega načrta, je pripravljavec organiziral dne 16. 11. 2005.
– Vabilo na 1. prostorsko konferenco je bilo objavljeno v dveh sredstvih javnega obveščanja. Program priprave mora biti sprejet najmanj 8 dni po prvi prostorski konferenci in objavljen v Uradnem listu RS in občinskem uradnem glasilu Naš časopis.
 
Pridobitev smernic za načrtovanje in strokovnih podlag
– Načrtovalec pripravi gradivo za pridobitev smernic za načrtovanje (situacijski prikaz prostorske ureditve).
– Pripravljavec po sprejemu programa priprave pozove pristojne nosilce urejanja prostora, navedene v točki V. tega programa priprave. Pozivu se priloži program priprave.
– Nosilci urejanja prostora podajo smernice v 30 dneh po prejemu poziva. V skladu z zakonom, ki ureja področje ohranjanja narave, se v primeru, da priprava naravovarstvenih smernic ni možna, rok lahko podaljša, vendar največ do 60 dni, o čemer pristojni zavod obvesti pripravljavca.
– Nosilci urejanja prostora v tem roku posredujejo tudi strokovne podlage, s katerimi razpolagajo in se nanašajo na območje urejanja.
– Načrtovalec pregleda smernice in jih analizira.
– Naročnik zagotovi izdelavo strokovnih podlag iz VI. točke tega programa priprave.
 
Priprava predloga občinskega lokacijskega načrta in druga prostorska konferenca
– Naročnik pridobi najmanj dve variantni rešitvi.
– Pripravljavec skupaj z naročnikom izbere variantno rešitev, ki je podlaga za strokovno rešitev.
– Načrtovalec na podlagi smernic, strokovnih podlag in izbora variantne rešitve pripravi predlog občinskega lokacijskega načrta.
– Pripravljavec organizira drugo prostorsko konferenco najmanj 14 dni pred javno razgrnitvijo, z namenom, da se pridobijo in uskladijo priporočila, usmeritve in legitimni interesi lokalne skupnosti, gospodarstva in interesnih združenj ter organizirane javnosti glede priprave občinskega lokacijskega načrta.
– Vabilo na 2. prostorsko konferenco mora biti objavljeno v dveh sredstvih javnega obveščanja.
– Načrtovalec v skladu s priporočili 2. prostorske konference dopolni predlog občinskega lokacijskega načrta.
 
Javna razgrnitev in javna obravnava
– Župan s sklepom odredi javno razgrnitev in javno obravnavo predloga občinskega lokacijskega načrta.
– Pripravljavec objavi sklep v uradnem glasilu in na krajevno običajen način najmanj en teden pred začetkom javne razgrnitve.
– Pripravljavec pisno obvesti lastnike nepremičnin na območju občinskega lokacijskega načrta o javni razgrnitvi.
– Javna razgrnitev traja 30 dni na Občini Vrhnika in Krajevni skupnosti Vrhnika – Vas.
– V času javne razgrnitve se organizira javna obravnava predloga občinskega lokacijskega načrta.
– Na javni razgrnitvi se razgrnejo vse variantne rešitve.
– Pripravljavec v času javne razgrnitve evidentira vse pisne in ustne pripombe in predloge ter do njih zavzame stališča glede njihovega upoštevanja.
– Pripravljavec pisno seznani lastnike nepremičnin na območju občinskega lokacijskega načrta o stališčih na njihove pripombe in predloge.
– V primeru, da se zaradi upoštevanja pripomb in predlogov javnosti podanih na javni razgrnitvi in javni obravnavi predlog občinskega lokacijskega načrta bistveno spremeni, se spremenjen ponovno razgrne.
 
Dopolnitev predloga občinskega lokacijskega načrta in pridobitev mnenj
– Na podlagi sprejetih stališč do pripomb in predlogov načrtovalec dopolni predlog občinskega lokacijskega načrta.
– Načrtovalec pripravi gradivo za pridobitev mnenj nosilcev urejanja prostora.
– Pripravljavec pozove nosilce urejanja prostora, določene v točki V. tega programa priprave, da podajo mnenje k predlogu občinskega lokacijskega načrta.
– Nosilci urejanja prostora podajo mnenja v 30 dneh po prejemu poziva.
– Načrtovalec izdela dopolnjen predlog občinskega lokacijskega načrta glede na mnenja nosilcev urejanja prostora.
 
Sprejem občinskega lokacijskega načrta
– Pripravljavec pripravi gradivo za sprejem odloka o občinskem lokacijskem načrtu, katerega sestavni del so tudi priporočila obeh prostorskih konferenc in obrazložena stališča do pripomb in predlogov z javne razgrnitve.
– Župan Občine Vrhnika predlaga odlok o občinskem lokacijskem načrtu v sprejem najprej Odboru za urejanje prostora ter varstvo naravne in kulturne dediščine ter nato še Občinskemu svetu Občine Vrhnika.
– Občinski svet Občine Vrhnika sprejme občinski lokacijski načrt z odlokom, ki se objavi v Uradnem listu RS in občinskem uradnem glasilu Naš časopis.
X. OBVEZNOSTI V ZVEZI S FINANCIRANJEM OBČINSKEGA LOKACIJSKEGA NAČRTA
Finančna sredstva za izdelavo strokovnih podlag, geodetskega načrta, pripravo občinskega lokacijskega načrta ter za stroške smernic, mnenj in objav zagotavlja naročnik.
Pripravljavec zagotovi sredstva za morebitno revizijo občinskega lokacijskega načrta.
XI. PROGRAM OPREMLJANJA
Naročnik pridobi program opremljanja, ki se pripravi na podlagi predloga občinskega lokacijskega načrta in sprejme kot priloga k občinskemu lokacijskemu načrtu. Postopek priprave programa opremljanja vodi Režijski obrat Občine Vrhnika.
XII. OBJAVA IN ZAČETEK VELJAVNOSTI PROGRAMA PRIPRAVE
Ta program priprave se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati dan po objavi. Program priprave se objavi tudi v občinskem glasilu Naš časopis.
Št. 5-06 350-05-10/2005
Vrhnika, dne 1. decembra 2005
Župan
Občine Vrhnika
dr. Marjan Rihar l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti