Uradni list

Številka 110
Uradni list RS, št. 110/2005 z dne 9. 12. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 110/2005 z dne 9. 12. 2005

Kazalo

4833. Program priprave lokacijskega načrta »Počitniško naselje Sv. Katarina v Ankaranu, območje T1«, stran 11771.

Na podlagi 27. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr., 58/03 – ZZK-1) in 42. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01 in 29/03) je župan Mestne občine Koper sprejel
P R O G R A M P R I P R A V E
lokacijskega načrta »Počitniško naselje Sv. Katarina v Ankaranu, območje T1«
1. Ocena stanja, razlogi in pravna podlaga
Območje ureditve obsega manjše območje Sv. Katarine med obalno črto in južno od državne ceste R2-406/1307, razcep Srmin-Lazaret, ki poteka skoraj vzporedno z obalno linijo.
Območje se ureja na osnovi Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana Mestne občine Koper (obalno območje Ankaran-Ancarano, v letu 2004; Uradni list RS, št. 96/04). S prostorskimi sestavinami planskih dokumentov občine je širše območje opredeljeno kot »Kontaktno območje med luko in območje Adria-Ankaran-Ancarano«. Območje leži med pomolom III, opuščeno bolnišnico, regionalno cesto in območjem Adria ter obsega ureditvena območja R1, P1, T1 in R2. Območje lokacijskega načrta za »Stanovanjsko-počitniške enote Sv. Katarina« v Ankaranu sodi v območje T1, za katerega je predvidena gradnja turističnih nastanitvenih objektov s spremljajočimi programi na zahodni strani, gradnja objektov s spremljajočimi programi športno rekreacijskega centra, privezov in vodnih športov na območju Sv. Katarine.
Lastnik niza parcel v območju ureditve predvideva zazidavo stanovanjsko-počitniških hiš, in sicer vrstnih hiš in vila blokov. V skladu z 72. členom Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03) se za prostorske ureditve, za katere so znani investitorji, pripravi lokacijski načrt.
 
2. Predmet, programska izhodišča in okvirno ureditveno območje
Predmet in programska izhodišča
Predmet lokacijskega načrta je izgradnja hiš v nizu in vila blok zazidava v skupni izmeri ca 1924 m2, z etažnostjo P+1 oziroma K+P+1 in spremljajočimi funkcionalnimi površinami (prometne, zelene površine, itd.) ter vsemi potrebnimi objekti komunalne infrastrukture. V kletnih prostorih je predvidena garažna hiša. Okvirno je predvidenih 50-55 počitniških enot. Poleg tega namerava investitor zgraditi tudi dva bazenska kompleksa v velikosti okvirno 2 x 50 m2.
Pri pripravi lokacijskega načrta bo upoštevan značaj območja in temu prilagojena gostota zazidave. Usmeritve za urejanje prostora določajo gradbeno linijo v oddaljenosti 12 m od Jadranske ceste. Poleg tega je določena tudi etažnost objektov do P+1 in obveznost varovanja vedute. Na območjih pozidave je določitev faktorja zazidanosti 0,25.
 
Okvirno območje
Območje ureditve obsega manjše območje Sv. Katarine med obalno črto in južno od državne ceste R2-406/1307, razcep Srmin-Lazaret. Okvirno območje obravnave obsega parcele na parc. št. 1210/1, 1210/2, 1210/3, 1210/4, 1210/5, 1211, vse k.o. Oltra.
V območje obravnave se lahko vključijo tudi sosednja območje, če se v okviru izdelave strokovnih podlag ugotovi, da je to potrebno zaradi okoljsko ali funkcionalno ugodnejših rešitev.
Dne 10. 11. 2005 je Mestna občina Koper – Urad za okolje in prostor skladno z 28. členom Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr. in 58/03 – ZZK-1; v nadaljnjem besedilu: ZUreP-1) sklical prostorsko konferenco z namenom, da se pridobijo in uskladijo priporočila, usmeritve in legitimni interesi lokalne skupnosti, gospodarstva in interesnih združenj ter organizirane javnosti glede priprave lokacijskega načrta oziroma predvidene prostorske ureditve.
 
3. Nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci, ki bodo sodelovali pri pripravi LN
Nosilci urejanja prostora, ki morajo pred pričetkom izdelave lokacijskega načrta podati smernice za njihovo pripravo, k dopolnjenemu predlogu pa mnenje, so:
– Rižanski vodovod, Koper, Ulica 15. maja 13, Koper,
– Komunala Koper, Ulica 15. maja 4, Koper,
– MO Koper, Urad za gospodarske javne službe in promet, Verdijeva 10, Koper,
– Telekom Slovenije, PE Koper, Kolodvorska 9, Koper,
– Elektro Primorska, PE Koper, Ulica 15. maja 15, Koper,
– Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, ARSO, Območna pisarna Koper, Pristaniška 12, Koper,
– Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Piran, Tartinijev trg 12, Piran,
– Zavod za varstvo kulturne dediščine, Območna enota Piran, Trg bratstva 2, Piran,
– Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, Izpostava Koper, Ferrarska 5/b, Koper,
– Ministrstvo za zdravstvo, Zdravstveni inšpektorat RS, OE Koper, Trg Brolo 4, Koper,
– Ministrstvo za promet, DRSC, Izpostava Koper, Ul. 15. maja 13,
– Uprava RS za zaščito in reševanje, Kardeljeva ploščad 21, Ljubljana.
V postopek se vključi tudi druge nosilce urejanja prostora, če se v okviru priprave dokumenta ugotovi, da upravljajo ali so odgovorni za posamezno področje.
Nosilci urejanja prostora v skladu z 29. in 33. členom ZureP-1 podajo smernice in mnenje k prostorskemu aktu v 30 dneh od prejema vloge.
Pobudnik lokacijskega načrta je ELECTA Inženiring d.o.o., Mestni trg 8, Ljubljana, ki izbere načrtovalca ter financira izdelavo dokumenta.
Pripravljavec lokacijskega načrta je Mestna občina Koper.
Postopek priprave dokumenta vodi Urad za okolje in prostor MO Koper (v nadaljevanju UOP).
Načrtovalec mora izpolnjevati pogoje, ki jih določajo členi od 156. do 160 ZUreP-1. LN mora izdelati v obsegu in z vsebinami, ki jih določa zakon in ustrezni podzakonski akti in v skladu s tem programom priprave. Lokacijski načrt se izdela tudi v digitalni obliki, tako da je možen vnos v GIS občine.
Pripravljavec lahko v postopku priprave in sprejemanja LN (v fazi osnutka ali dopolnjenega predloga) naroči oziroma pridobi recenzijsko mnenje strokovnjaka s področja prostorskega načrtovanja.
 
4. Strokovne podlage in način njihove pridobitve
Izdelajo se naslednje strokovne podlage:
1. Dopolnitev strokovnih podlag glede naravnih in ustvarjenih danosti, ki so bile izdelane za spremembo prostorskih sestavin plana za obalno območje Ankarana (podrobnejši prikaz naravnih in krajinskih značilnosti, obstoječega stanja ureditev, prometne in komunalne infrastrukture, lastništvo, pravni režimi obalnega območja). Že izdelane strokovne podlage se dopolni tudi na podlagi smernic in lokacijskih pogojev nosilcev urejanja prostora. Če nosilci urejanja prostora zahtevajo izdelavo dodatnih strokovnih podlag, jih zagotovi pobudnik.
2. Analiza smernic in lokacijskih pogojev nosilcev urejanja prostora.
3. Idejna zasnova predlagane prostorske ureditve, ki se izdela kot celovita urbanistična, krajinska in arhitekturna rešitev. Idejne zasnove predlagane prostorske ureditve se izdela v vsebini kot je določena za idejno zasnovo v predpisih, ki določajo vsebino projektne dokumentacije. V fazi izdelave strokovnih podlag naj se preveri vse možne variantne rešitve. Strokovna rešitev vključuje tudi prikaz vplivnega območja pričakovanih posameznih vrst vplivov načrtovanih objektov na okolico, ki se izdela v skladu s predpisi, ki določajo vsebino projektne dokumentacije.
4. Idejna zasnova prometnih, energetskih, vodovodnih in komunalnih infrastrukturnih priključkov in ureditev ter idejna zasnova rešitev in ukrepov za preprečitev negativnih vplivov na okolje, naravo in kulturno dediščino.
5. Skladno z odločbo Ministrstva za okolje in prostor RS, št. 35409-65/2005-JL, z dne 25. 10. 2005 izdelati okoljsko poročilo. V okviru okoljskega poročila je potrebno ugotoviti pričakovane vplive izvedbe občinskega lokacijskega načrta (v nadaljevanju plana skladno s terminologijo okoljske zakonodaje) in oceniti njihovo sprejemljivost, kar vključuje oceno morebitnih alternativnih rešitev in v primeru ugotovljenih pričakovanih škodljivih vplivov tudi predlog in oceno ustreznih omilitvenih ukrepov.
6. Poročilo o vplivih na okolje, izdelano v skladu z navodilom, ki ureja metodologijo za izdelavo poročil o vplivih na okolje in z upoštevanjem evropskih standardov in revidirano.
7. Morebitne druge strokovne podlage, ki bodo izhajale iz smernic nosilcev urejanja prostora.
Strokovne podlage izdela načrtovalec, ki ga izbere pobudnik lokacijskega načrta. Pobudnik lokacijskega načrta zagotovi tudi ustrezne geodetske podlage (geodetski načrt s katastrom komunalnih naprav in vrisom parcelnega stanja) za izdelavo dokumenta. Morebitne dodatne strokovne podlage, ki jih zahtevajo nosilci urejanja prostora, lahko pripravljavec naroči tudi drugim pristojnim organizacijam ali posameznikom.
 
5. Faze in roki za pripravo LN
+---------------------------------------+----------------+------------------+
|F A Z A                |nosilec     |rok        |
+---------------------------------------+----------------+------------------+
|Pobuda o nameri na MOP         |UOP       |60 dni      |
+---------------------------------------+----------------+------------------+
|Prostorska konferenca         |UOP       |november 2005   |
+---------------------------------------+----------------+------------------+
|Sprejem programa priprave (PP)     |župan      |po prejemu odločbe|
|                    |        |MOP        |
+---------------------------------------+----------------+------------------+
|objava programa priprave        |UOP       |november 2005  |
+---------------------------------------+----------------+------------------+
|Izdelava gradiva za pridobitev smernic |načrtovalec   |15 dni po sprejemu|
|(situacija predlagane ureditve,    |        |PP        |
|poročilo)               |        |         |
+---------------------------------------+----------------+------------------+
|poziv nosilcem urejanja prostora –   |UOP       |30 dni      |
|pridobitev smernic           |        |         |
+---------------------------------------+----------------+------------------+
|Analiza smernic, izdelava strokovnih  |načrtovalec   |v 3 mesecih od  |
|podlag in osnutka akta         |        |sprejema programa |
|                    |        |priprave     |
+---------------------------------------+----------------+------------------+
|Prostorska konferenca         |UOP, načrtovalec|14 dni pred javno |
|                    |        |razgrnitvijo   |
+---------------------------------------+----------------+------------------+
|Stališča do priporočil prostorske   |pripravljavec  |7 dni po prost.  |
|konference               |        |konf.       |
+---------------------------------------+----------------+------------------+
|Dopolnitev osnutka v skladu s stališči |načrtovalec   |7 dni       |
+---------------------------------------+----------------+------------------+
|Posredovanje osnutka in okoljskega  |UOP       |21 dni      |
|poročila na MOP - Mnenje MOP, da    |        |         |
|okoljsko poročilo omogoča presojo   |        |         |
+---------------------------------------+----------------+------------------+
|Potrditev MOP, da je okoljsko poročilo |UOP       |30 dni      |
|ustrezno                |        |         |
+---------------------------------------+----------------+------------------+
|Morebitna dopolnitev okoljskega    |načrtovalec   |30 dni      |
|poročila                |        |         |
+---------------------------------------+----------------+------------------+
|                    |župan      | 7 dni pred    |
|Sklep o javni razgrnitvi in javni   |        |pričetkom javne  |
|obravnavi               |        |razgrnitve    |
+---------------------------------------+----------------+------------------+
|Javna razgrnitev in obravnava osnutka |UOP, načrtovalec|30 dni      |
|prostorskega akta, okoljskega poročila |        |         |
|in revizije z evidentiranjem vseh   |        |         |
|pisnih pripomb             |        |         |
+---------------------------------------+----------------+------------------+
|Stališča do pripomb          |načrtovalec,  |15 dni po     |
|                    |UOP, župan   |zaključku javne  |
|                    |        |obravnave     |
+---------------------------------------+----------------+------------------+
|Prva obravnava na občinskem svetu   |občinski svet  |september 2006  |
+---------------------------------------+----------------+------------------+
|Oblikovanje dopolnjenega predloga   |načrtovalec   |15 dni po     |
|dokumenta z upoštevanjem pripomb    |        |obravnavi na OS  |
+---------------------------------------+----------------+------------------+
|Pisno mnenje o sprejemljivosti vplivov |UOP       |45 dni + 15 dni  |
|izvedbe prostorskega akta na okolje  |        |         |
+---------------------------------------+----------------+------------------+
|Pridobitev sklepa, da so vplivi    |UOP       |30 dni      |
|izvedbe na okolje sprejemljivi     |        |         |
+---------------------------------------+----------------+------------------+
|Priprava gradiva in vloge za      |načrtovalec   |         |
|pridobitev mnenj nosilcev urejanja   |        |         |
|prostora                |        |         |
+---------------------------------------+----------------+------------------+
|Pridobitev mnenj od nosilcev urejanja |UOP, nosilci  |30 dni      |
|prostora                |urejanja    |         |
|                    |prostora    |         |
+---------------------------------------+----------------+------------------+
|Druga obravnava in sprejem odloka na  |občinski svet  |november 2006   |
|občinskem svetu            |        |         |
+---------------------------------------+----------------+------------------+
|Objava odloka v uradnem glasilu    |UOP       |30 dni po sprejemu|
|                    |        |na OS       |
+---------------------------------------+----------------+------------------+
6. Obveznosti financiranja priprave
Pobudnik izbere načrtovalca in financira izdelavo vseh strokovnih podlag in lokacijskega načrta.
 
7. Objava programa priprave
Program priprave se objavi v Uradnem listu, veljati pa začne takoj.
Št. K3503-111/2005
Koper,
Župan
Občine Koper
Boris Popovič l.r.
Visto l’articolo 27 della Legge sulla sistemazione del territorio (Gazzetta uff. della RS, n. 110/2002, 8/2003 – rettifica, 58/03-ZZK-1) e l’articolo 42 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino uff. n. 40/00, 30/01 e 29/03), il sindaco del Comune città di Capodistria ha approvato il
P R O G R A M M A
D I P R E D I S P O S I Z I O N E
del piano di sito riferito al “Villaggio turistico S. Caterina ad Ancarano, zona T1”
1. 1. Stato di cose presenti, finalità e base giuridica
La zona d’intervento comprende una parte dell’area di S. Caterina, compresa tra la linea di costa ed il versante a sud della strada statale R2-406/1307, diramazione Sermin – Lazzaretto, che scorre parallelamente alla linea di costa.
L’intervento in oggetto si rifà al Decreto sulle modifiche ed integrazioni degli elementi territoriali del piano a lungo termine e del piano sociale del Comune città di Capodistria (zona costiera della penisola di Ancarano, anno 2004, Gazz. uff. della RS, n. 96/2004). Negli elementi territoriali degli atti di piano comunali, il territorio più ampio è definito come “Zona di contatto tra il porto e la zona di Adria Ancarano”, e si colloca tra il molo III, l’ex ospedale, la strada regionale e Adria, comprendente gli ambiti territoriali R1, P1, T1 e R2. La zona contemplata dal piano di sito riferito al “Comprensorio residenziale e turistico di S. Caterina” ad Ancarano ricade nell’ambito territoriale T1 per il quale è prevista la costruzione di strutture ricettive, degli impianti turistici sul versante ovest, del centro sportivo e ricreativo, degli ormeggi e degli impianti sportivi.
Il proprietario dei terreni ricadenti nella zona d’intervento prevede la realizzazione di edifici residenziali e di villeggiatura sotto forma di costruzioni a cortina e condominiali. Ai sensi dell’articolo 72 della Legge sulla sistemazione del territorio (Gazz. uff. della RS, n. 110/2002 e 8/2003) si procede riguardo all’intervento previsto, alla predisposizione del piano di sito.
 
2. 2. Oggetto, basi programmatiche ed area interessata dall’intervento
Oggetto e basi programmatiche
Sono oggetto del piano di sito la costruzione degli edifici a cortina e dei condomini, dalla superficie complessiva di 1924 m2 circa, con quote di altezza pari a P + 1 ovvero C + P + 1, oltre alla sistemazione delle aree di pertinenza (parcheggi, zone verdi, ecc.), come pure delle opere infrastrutturali necessarie. È prevista inoltre la realizzazione di un garage sotterraneo. L’edificato dovrebbe comprendere da 50 a 55 unità ricettive. Il committente intende inoltre costruire due piscine dalle dimensioni approssimative 2 x 50 m2.
All’atto della predisposizione del piano di sito si tiene conto delle peculiarità della zona con il conseguente adeguamento della densità edilizia. L’allineamento delle costruzioni dovrà rispettare il distacco di 12 m dalla Strada dell’Adriatico. Sono stabilite inoltre le quote di altezza che non devono superare P + 1 con l’obbligo di preservazione del panorama naturale. Il rapporto di copertura previsto è di 0,25.
La zona d’intervento comprende una parte dell’area di S. Caterina, compresa tra la linea di costa ed il versante a sud della strada statale R2-406/1307, diramazione Sermin – Lazzaretto, nella quale ricadono le seguenti particelle catastali: 1210/1, 1210/2, 1210/3, 1210/4, 1210/5, 1211, tutte c.c. di Oltra.
La zona d’intervento potrà essere estesa alle aree limitrofe qualora ciò sia dettato da motivi a carattere ambientale o funzionale assodati all’atto di elaborazione degli approfondimenti tecnici.
In ottemperanza dell’articolo 28 della Legge sulla sistemazione del territorio (Gazzetta uff. della RS, n. 110/2002, 8/03 – rettifica, 58/03 – ZZK-1, nel seguito: ZUreP-1), il Comune città di Capodistria, l’Ufficio per l’ambiente ed il territorio, ha convocato, il giorno 10. 11. 2005, la conferenza dei servizi istruttoria allo scopo di acquisire e concertare le raccomandazioni, gli indirizzi e gli interessi legittimi della comunità locale, del settore economico e delle associazioni d’interesse, come pure del pubblico interessato alla predisposizione del PS ovvero all’interevento previsto.
 
3. Enti preposti alla sistemazione del territorio ed altri partecipanti alla formazione del PS
Gli enti preposti alla sistemazione del territorio, cui si fa l’obbligo di fornire indirizzi per la predisposizione del PS previa formazione del medesimo, oltre che di esprimere i propri pareri riguardo alla proposta integrata sono i seguenti:
– L’Acquedotto del Risano, Capodistria, Via 15 maggio 13,
– “Komunala Koper”, Via 15 maggio 4, Capodistria,
– L’Ufficio servizi pubblici economici e traffico del CC di Capodistria, Via Verdi 6, Capodistria,
– “Telekom Slovenije”, UO di Capodistria, Strada della Stazione 9, Capodistria,
– “Elektro Primorska”, UO di Capodistria, Via 15 maggio 15, Capodistria,
– Il Ministero per l’ambiente, il territorio e l’energia, ARSO, Sede regionale di Capodistria, Strada del porto 12, Capodistria,
– L’Istituto nazionale per la protezione dei beni naturali, UO Pirano, Piazza Tartini 12, Pirano,
– L’Istituto della RS per la tutela dei beni culturali, UE di Pirano, Piazza della Fratellanza 2, Pirano,
– Il Ministero della difesa, Ispettorato nazionale per la protezione da calamità naturali e da altri eventi calamitosi, Sede di Capodistria, Via Ferrara 5/b, Capodistria,
– Il Ministero della salute – Ispettorato alla sanità della RS, Sede regionale di Capodistria, Piazza Brolo 4, Capodistria,
– Il Ministero dei trasporti, Direzione della RS per le infrastrutture stradali, Tržaška 19, Ljubljana,
– DRSC, Dunajska 7, 1000 Ljubljana,
– Amministrazione nazionale per la protezione ed il soccorso, Kadeljeva Ploščad 21, Ljubljana.
Al procedimento aderiscono anche altri soggetti preposti alla sistemazione del territorio, se nel corso del procedimento ne sia accertata la pertinenza in ordine al singolo settore.
In virtù degli articoli 29 e 33 della ZUreP-1, entro 30 giorni dalla notifica della domanda, i soggetti sopraelencati definiscono gli orientamenti e forniscono pareri in merito all’atto territoriale.
Il promotore del piano di sito è la società ELECTA Inženiring d.o.o., Mestni trg 8, Ljubljana, la quale sceglie il progettista e finanzia la compilazione del progetto.
L’ente procedente è il Comune città di Capodistria.
La conduzione della procedura di predisposizione del documento è affidata all’Ufficio per l’ambiente ed il territorio del CC di Capodistria (nel seguito: UAT).
Il progettista deve possedere i requisiti previsti dagli articoli da 156 a 160 della ZUreP-1. Il piano di sito deve essere elaborato in ossequio alla legge ed ai rispettivi decreti attuativi, come pure in conformità al presente programma di predisposizione. Il PS è compilato anche in forma digitale che ne consente l’inserimento del GIS comunale.
Nel corso della procedura di predisposizione e dell’approvazione del PP (nella fase della bozza o della proposta integrata), l’ente procedente può commissionare la verifica di un esperto della pianificazione territoriale.
 
4. Approfondimenti tecnici e modalità della loro acquisizione
Si procederà alla compilazione dei seguenti approfondimenti tecnici:
1. Integrazione degli approfondimenti tecnici riferiti ai beni naturalistici ed artefatti, attuati in relazione alle modifiche agli elementi territoriali del piano del piano riferito all’area costiera di Ancarano (illustrazione dettagliata delle caratteristiche naturalistiche e paesaggistiche, dello stato di cose presenti, dell’infrastruttura a rete e della viabilità, regime normativo dell’area costiera). L’integrazione di cui sopra comprende inoltre il recepimento delle direttrici e delle condizioni imposte dagli enti preposti alla sistemazione del territorio. Nel caso in cui gli enti preposti alla sistemazione territoriale richiedano nuovi approfondimenti tecnici se ne fa carico il promotore.
2. Analisi delle direttrici fornite dagli enti preposti alla sistemazione del territorio.
3. Il progetto di massima elaborato per l’intervento previsto deve comprendere le progettazioni urbanistiche, paesaggistiche ed architettoniche. L’intervento previsto è progettato nelle varianti dal contenuto stabilito per i progetti di massima. Nella fase di attuazione degli approfondimenti tecnici vanno vagliate tutte le varianti possibili. Le soluzioni adottate devono contemplare anche l’area che dovrà subire l’impatto delle strutture progettate, in conformità della normativa disciplinante i contenuti della documentazione progettuale.
4. Progetto di massima riferito agli impianti energetici, alle condotte idriche, a quelle fognarie e ad altri allacciamenti alle infrastrutture a rete, comprendente anche le misure intese a prevenire effetti negativi sull’ambiente, sui beni naturalistici e su quelli culturali.
5. Relazione ambientale, prevista dal decreto del Ministero per l’ambiente ed il territorio n. 354-09-24/2005-IL del 19. 9. 2005. Nella suddetta relazione occorre rilevare l’impatto atteso del piano di sito comunale (nel seguito: piano, applicando la terminologia della normativa settoriale) e valutarne l’accettabilità unitamente alle possibili varianti ed, in caso di rilevato impatto negativo, formulare la proposta e l’analisi dei rispettivi provvedimenti mitigatori.
6. Valutazione dell’impatto ambientale compilata secondo la metodologia prevista che tiene conto degli standard europei e dell’obbligo di revisione.
7. Eventuali ulteriori approfondimenti tecnici richiesti dagli enti preposti alla sistemazione del territorio; all’occorrenza, anche approfondimenti tecnici attinenti alle misure da adottare durante i lavori.
Gli approfondimenti tecnici sono attuati dal pianificatore designato dal committente. Il committente del piano di sito provvede anche alle basi geodetiche (piano geodetico comprensivo del catasto delle opere d’urbanizzazione primaria e dello stato parcellare) occorrenti per la compilazione dello strumento urbanistico. Eventuali approfondimenti tecnici aggiuntivi, richiesti dagli enti preposti alla sistemazione del territorio, possono essere commissionati anche ad altre organizzazioni o professionisti competenti.
 
5. Fasi e tempi di predisposizione delle modifiche ed integrazioni al PP
+---------------------------------+-------------------+---------------------+
|F A S E             |Amministrazione  |Termine previsto   |
|                 |procedente     |           |
+---------------------------------+-------------------+---------------------+
|Promozione dell’iniziativa    |Ministero     |60 giorni      |
|                 |dell’ambiente e del|           |
|                 |territorio     |           |
+---------------------------------+-------------------+---------------------+
|Conferenza dei servizi      |UAT        |Novembre 2005    |
|istruttoria           |          |           |
+---------------------------------+-------------------+---------------------+
|Approvazione del programma di  |Sindaco      |In seguito al    |
|predisposizione         |          |ricevimento della  |
|                 |          |delibera del MAT   |
+---------------------------------+-------------------+---------------------+
|Pubblicazione del programma di  |UAT        |Novembre 2005    |
|predisposizione         |          |           |
+---------------------------------+-------------------+---------------------+
|Preparazione degli strumenti   |Progettista    |15 giorni      |
|occorrenti per l’acquisizione  |          |dall’approvazione  |
|delle direttrici (stato di fatto |          |del PP        |
|dell’intervento previsto,    |          |           |
|raccomandazioni)         |          |           |
+---------------------------------+-------------------+---------------------+
|Invito agli enti preposti alla  |UAT        |30 giorni      |
|sistemazione del territorio –  |          |           |
|acquisizione delle direttrici  |          |           |
+---------------------------------+-------------------+---------------------+
|Analisi delle direttrici,    |Progettista    |Entro 30 mesi    |
|realizzazione degli       |          |dall’approvazione  |
|approfondimenti tecnici e della |          |del PP        |
|proposta             |          |           |
+---------------------------------+-------------------+---------------------+
|Conferenza dei servizi      |UAT, progettista  |14 giorni precedenti |
|                 |          |l’esposizione al   |
|                 |          |pubblico       |
+---------------------------------+-------------------+---------------------+
|Prese di posizioni nei confronti |Ente procedente  |7 giorni successivi |
|delle raccomandazioni scaturite |          |alla Conferenza   |
|dalla CI             |          |istruttoria     |
+---------------------------------+-------------------+---------------------+
|Integrazione della proposta, in |Progettista    |7 giorni       |
|armonia con le raccomandazioni  |          |           |
|scaturite dalla CI        |          |           |
+---------------------------------+-------------------+---------------------+
|Trasmissione al MAT della bozza |UAT        |21 giorni      |
|del PS e della relazione     |          |           |
|ambientale – parere del MAT   |          |           |
|sulla predisposizione della VIA |          |           |
|in base alla relazione      |          |           |
|ambientale            |          |           |
+---------------------------------+-------------------+---------------------+
|Conferma del MAT circa      |UAT        |30 giorni      |
|l’adeguatezza della relazione  |          |           |
|ambientale            |          |           |
+---------------------------------+-------------------+---------------------+
|Eventuale integrazione della   |Pianificatore   |30 giorni      |
|relazione ambientale       |          |           |
+---------------------------------+-------------------+---------------------+
|Integrazione della proposta, in |Progettista    |7 giorni       |
|armonia con le raccomandazioni  |          |           |
|scaturite dalla CI        |          |           |
+---------------------------------+-------------------+---------------------+
|Deliberazione sull’esposizione  |Sindaco      |7 giorni precedenti |
|al pubblico e sul dibattito   |          |l’esposizione al   |
|pubblico             |          |pubblico       |
+---------------------------------+-------------------+---------------------+
|Pubblica esposizione e dibattito |UAT, progettista  |30 giorni      |
|pubblico, esame di tutte le   |          |           |
|osservazioni scritte       |          |           |
+---------------------------------+-------------------+---------------------+
|Prese di posizione nei confronti |Progettista, UAT, |15 giorni dalla   |
|delle osservazioni        |sindaco      |conclusione     |
|                 |          |dell’esposiz.    |
|                 |          |pubblica       |
+---------------------------------+-------------------+---------------------+
|Presentazione dell’atto al    |Consiglio comunale |Settembre 2006    |
|Consiglio comunale in prima   |          |           |
|lettura             |          |           |
+---------------------------------+-------------------+---------------------+
|Compilazione della proposta   |Progettista    |15 giorni successivi |
|integrata del documento con il  |          |alla discussione in |
|recepimento delle osservazioni  |          |CC          |
+---------------------------------+-------------------+---------------------+
|Parere sull’accettabilita    |UAT        |45 giorni + 15    |
|ambientale dell’intervento    |          |giorni        |
|proposto             |          |           |
+---------------------------------+-------------------+---------------------+
|Acquisizione della delibera   |UAT        |30 giorni      |
|sull’accettabilita ambientale  |          |           |
|dell’intervento         |          |           |
+---------------------------------+-------------------+---------------------+
|Preparazione degli strumenti e  |Progettista    |           |
|domande per l’acquisizione dei  |          |           |
|pareri da parte degli enti    |          |           |
|preposti alla sistemazione del  |          |           |
|territorio            |          |           |
+---------------------------------+-------------------+---------------------+
|Acquisizione dei pareri da parte |UAT, enti preposti |30 giorni      |
|degli enti preposti alla     |alla sistemazione |           |
|sistemazione del territorio   |del territorio   |           |
+---------------------------------+-------------------+---------------------+
|Seconda lettura in sede del   |Consiglio comunale |Novembre 2006    |
|Consiglio comunale, con     |          |           |
|conseguente approvazione del   |          |           |
|relativo decreto         |          |           |
+---------------------------------+-------------------+---------------------+
|Pubblicazione del decreto nel  |UAT        |30 giorni      |
|periodico ufficiale       |          |dall’approvazione in |
|                 |          |sede del CC     |
+---------------------------------+-------------------+---------------------+
6. Obblighi di finanziamento del programma di predisposizione
Il promotore sceglie il progettista e provvede al finanziamento del piano di sito e dei necessari approfondimenti tecnici.
 
7. Pubblicazione del programma di predisposizione
Il programma di predisposizione è pubblicato nella Gazzetta ufficiale della RS ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.
N.: K3503-111/2005
Capodistria,
Sindaco
Comune citta’di Capodistria
Boris Popovič m.p.

AAA Zlata odličnost