Uradni list

Številka 110
Uradni list RS, št. 110/2005 z dne 9. 12. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 110/2005 z dne 9. 12. 2005

Kazalo

4805. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o preiskovanju letalskih nesreč, resnih incidentov in incidentov, stran 11724.

Na podlagi tretjega odstavka 141. člena in v povezavi s prvim odstavkom 197. in 200. člena Zakona o letalstvu (Uradni list RS, št. 18/01, 114/02, 31/05 in 39/05) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o preiskovanju letalskih nesreč, resnih incidentov in incidentov
1. člen
V Uredbi o preiskovanju letalskih nesreč resnih incidentov in incidentov (Uradni list RS, št. 72/03) se 1. člen spremeni tako, da se glasi:
»1. člen
Ta uredba v skladu z Direktivo Sveta 94/56/ES z dne 21. novembra 1994 o določitvi temeljnih načel za vodenje preiskav nesreč in incidentov v civilnem letalstvu (UL L št. 319 z dne 12. 12. 1994, str. 14) in ob upoštevanju določb Priloge 13 h Konvenciji o mednarodnem civilnem letalstvu (Uradni list FLRJ – MP, št 3/54, 5/54, 9/61, 5/62, Uradni list SFRJ – MP, št 11/63, 49/71, 62/73, 15/78 in 2/80 ter Uradni list RS, št. 24/92 in Uradni list RS – MP, št. 3/00) določa in ureja preiskovanje letalskih nesreč, resnih incidentov in incidentov, obveščanje o letalskih nesrečah in incidentih, delo preiskovalnega organa ter komisije, obveščanje pristojnih organov o navedenih dogodkih ter obveznosti letalskega osebja in drugega strokovnega osebja v tej zvezi, zagotavljanje sredstev in logistične podpore preiskovalnemu organu ter sankcije za kršitve te uredbe.«.
2. člen
Za 2. členom se doda novi 2.a člen, ki se glasi:
»2.a člen
(obveznost sporočanja)
(1) Vsakdo, ki zve za letalsko nesrečo ali resni incident v slovenskem zračnem prostoru ali na slovenskem ozemlju, mora to takoj sporočiti policiji (klicna številka 113), Centru za obveščanje (klicna številka 112) ali kateremukoli centru kontrole zračnega prometa Republike Slovenije.
(2) Na podlagi prejetega sporočila morajo organi iz prejšnjega odstavka takoj obvestiti preiskovalni organ pri ministrstvu, pristojnemu za promet, Upravo Republike Slovenije za civilno letalstvo in policijo, če gre za nesrečo vojaškega zrakoplova pa tudi ministrstvo, pristojno za obrambo.«.
3. člen
IV. poglavje se nadomesti z novim poglavjem, ki se glasi:
»IV. OBVEŠČANJE O LETALSKIH NESREČAH
IN INCIDENTIH
12. člen
(splošne določbe)
Če ta uredba ne določa drugače, pristojni državni organi Republike Slovenije ravnajo pri vsaki nesreči v skladu z obveznostmi, ki izhajajo iz dejanskega odnosa Republike Slovenije oziroma njenih državljanov do zrakoplova, torej kot država izrednega dogodka, država registracije, država operatorja, država načrtovanja in/ali država proizvodnje.
12.a člen
(odgovornost)
(1) Če v tem poglavju ni določeno drugače, izpolnitev obveznosti Republike Slovenije glede obveščanja kot države, na katere ozemlju je nastala letalska nesreča, države registracije, države operatorja, države načrtovanja in/ali države proizvodnje ponesrečenega zrakoplova zagotavlja ministrstvo, pristojno za promet.
(2) Ob letalski nesreči v Republiki Sloveniji uprava takoj napoti na kraj letalske nesreče pooblaščenega predstavnika uprave, ki opravlja naslednje naloge:
a) zbira in pošilja podatke o letalski nesreči, ki se zahtevajo v 13.a členu te uredbe, na upravo, ministrstvo, pristojno za promet, Center za obveščanje Republike Slovenije ali Operativno komunikacijski center generalne policijske uprave;
b) strokovno pomaga pri reševanju zrakoplova, če še poteka;
c) do prihoda preiskovalca letalske nesreče zagotovi, da se mesto letalske nesreče in njegova širša okolica zavarujeta pred nepooblaščenim pristopom in skrbi za ohranitev dokazov;
d) zagotovi osnovne pogoje za podporo pri preiskovanju letalske nesreče, če jo preiskuje slovenski preiskovalni organ;
e) zagotavlja pogoje za morebitno navzočnost predstavnikov drugih držav in prizadetih oseb ter medijev na mestu ali v bližini letalske nesreče, če je to dovoljeno in varno.
(3) Če je zaradi letalske nesreče treba izvesti naloge iz prejšnjega odstavka v povečanem obsegu ali zagotoviti časovno daljše opravljanje teh nalog, uprava zagotovi potrebna dodatna sredstva ter imenuje več pooblaščenih predstavnikov in njihovega vodjo.
(4) Ob letalski nesreči v drugi državi, ko ima Republika Slovenija položaj države registracije, države operatorja, države načrtovanja in/ali države proizvodnje, lahko uprava, neodvisno od navzočnosti in dejavnosti slovenskih preiskovalcev letalske nesreče, napoti na kraj letalske nesreče pooblaščenega predstavnika, ki ima nalogo, da v Republiko Slovenijo pošlje podatke v zvezi z letalsko nesrečo, ki so pomembni za ravnanje Republike Slovenije ob tej letalski nesreči. Če so v letalski nesreči udeleženi le državljani Republike Slovenije, lahko, glede na težo letalske nesreče, interese Republike Slovenije zastopa predstavnik krajevno pristojnega slovenskega diplomatsko-konzularnega predstavništva.
12.b člen
(zahteva države registracije, države operatorja, države načrtovanja ali države proizvodnje)
Če je prejeta zahteva države registracije, države operatorja, države načrtovanja ali države proizvodnje, da ostanejo zrakoplov, njegova vsebina in vsi drugi dokazi nedotaknjeni dokler preiskovalec ali pooblaščeni predstavnik države, ki to zahteva, ne opravi pregleda, sprejmeta uprava in glavni preiskovalec vse potrebne ukrepe za izpolnitev te zahteve, če je to izvedljivo in v skladu s pravilnim vodenjem preiskave, vse pod pogojem, da se lahko zrakoplov premakne, če je to potrebno za osvoboditev oseb, živali, pošte in vrednostnih predmetov, za preprečitev uničenja zaradi požara ali drugih vzrokov, za preprečitev nevarnosti ali ovir za zračno navigacijo, za druge prevoze ali za okolico ter pod pogojem, da to ne povzroči nepotrebne zamude pri vrnitvi zrakoplova v obratovanje, kadar je to mogoče.
12.c člen
(obveščanje)
(1) Ob letalski nesreči in resnem incidentu uprava zagotovi, da se obvestijo vse države in organizacija s kontrolnega seznama, ki je določen v prilogi št. 3 in je sestavni del te uredbe. Oblika in vsebina obvestila mora biti skladna z zahtevami iz Priloge 13 k Čikaški konvenciji.
(2) Za obveščanje iz prejšnjega odstavka se uporabi seznam naslovov organov za preiskovanje letalskih nesreč in incidentov, ki je objavljen v veljavni izdaji ICAO-jevega Priročniku o preiskovanju letalskih nesreč in incidentov, del I – Organizacija in načrtovanje (ICAO Doc 9756), če države niso objavile drugih pristojnosti in naslovov.
(3) Obvestilo iz prvega odstavka tega člena se pošlje na način, ki je običajen v zračnem prometu in po diplomatski poti. Če so v obvestilo vključeni tudi tajni podatki, uprava ravna v skladu s predpisi o tajnih podatkih.
(4) O letalskih nesrečah, ki so v kakršni koli povezavi z drugo državo ali mednarodno organizacijo, katere članica je Republika Slovenija, se obvestila pošiljajo tudi Ministrstvu za zunanje zadeve Republike Slovenije in Vladi Republike Slovenije.
13. člen
(odpošiljanje)
(1) Če se je letalska nesreča ali resni incident zgodil v Republiki Sloveniji, uprava po pridobitvi potrebnih podatkov takoj pošlje obvestilo o nesreči ali resnem incidentu iz 12.c člena te uredbe z najprimernejšim in najhitrejšim mogočim sredstvom naslednjim naslovnikom:
– državi registracije,
– državi operatorja,
– državi načrtovanja,
– državi proizvodnje in
– ICAO, kadar gre za zrakoplov z največjo maso, ki presega 2250 kg.
Značilni primeri resnih incidentov so določeni v prilogi št. 2, ki je sestavni del te uredbe.
(2) Kadar država, v kateri je nastal izredni dogodek, ni seznanjena z resnim incidentom, Republika Slovenija kot država registracije ali država operatorja obvesti državo načrtovanja, državo proizvodnje in državo izrednega dogodka o tem izrednem dogodku.
(3) Za najprimernejše in najhitrejše mogoče sredstvo iz prvega odstavka tega člena štejejo obvestila, sporočena po telefonu, telefaksu, elektronski pošti ali stacionarnem aeronavtičnem telekomunikacijskem omrežju (AFTN).
(4) Obveščanje o fazi nesreče, ki jo center za koordinacijo iskanja in reševanja zrakoplovov sporoči državi registracije, se opravi v skladu s predpisi o iskanju in reševanju zrakoplovov.
13.a člen
(oblika in vsebina obvestila)
(1) Obvestilo, ki mora biti v enostavnem jeziku in zajemati čimveč informacij, ki so v danem trenutku na voljo, mora vsebovati najmanj tiste informacije, ki jih za obveščanje o letalskih nesrečah in resnih incidentih določa Priloga 13 k Čikaški konvenciji, pri čemer zaradi pomanjkanja popolnih informacij ne smejo nastati zamude pri obveščanju.
(2) Indikator naslovnika (osem črk) za sporočila, poslana prek AFTN organom, odgovornim za preiskovanje letalskih nesreč in resnih incidentov, tvorijo štiri črkovna oznaka “YLYX” in štiri črkovni indikator lokacije ICAO. Za sporočila, poslana prek javnih telekomunikacijskih služb, se indikator naslovnika nadomesti s poštnim ali telegrafskim naslovom. Za obveščanje ICAO se uporabijo indikatorji naslovnika iz osem črk ter ustrezni poštni in telegrafski naslovi, ki so objavljeni v Oznakah za letalske prevoznike, letalske organe in službe (ICAO Doc 8585).
(3) Priprava sporočil o letalski nesreči in resnem incidentu ter ukrepi za njihovo takojšnje sporočanje naslovniku se izvedejo v skladu z določbami Priročnika o preiskovanju letalskih nesreč in incidentov, del I – Organizacija in načrtovanje (ICAO Doc 9756).
13.b člen
(jezik obveščanja in dodatne informacije)
(1) Obvestilo se oblikuje v enem od delovnih jezikov ICAO ob upoštevanju jezika prejemnika (prejemnikov), kadar je to mogoče, ne da bi to povzročalo nepotrebne zamude. Potrebne prevode zagotovi uprava.
(2) Republika Slovenija kot država letalske nesreče in izrednega dogodka, takoj ko je mogoče, odpošlje podrobnosti, ki so bile ob prijavi opuščene, in vse druge znane pomembne informacije.
13.c člen
(informacije – sodelovanje)
(1) Republika Slovenija kot država registracije, država operatorja, država načrtovanja ali država proizvodnje potrditi prejem obvestila o nesreči ali resnem incidentu, ki ga dobi od države, v kateri je prišlo do nesreče ali resnega incidenta.
(2) Po prejemu obvestila o letalski nesreči ali resnem incidentu Republika Slovenija kot država registracije, država operatorja, država načrtovanja ali država proizvodnje nemudoma pošlje državi, v kateri se je zgodila letalska nesreča ali resni incident, vse pomembne informacije, ki jih ima na voljo glede zrakoplova in posadke, udeležene v nesreči ali resnem incidentu.
(3) Republika Slovenija kot država operatorja po prejemu obvestila takoj in z najprimernejšim ter najhitrejšim mogočim sredstvom pošlje državi, v kateri se je zgodila letalska nesreča ali resni incident, podrobne podatke o morebitnem nevarnem blagu na krovu zrakoplova.
14. člen
(odpošiljanje)
Kadar preiskovalni organ Republike Slovenije kot države registracije v skladu s to uredbo uvede preiskavo o nesreči ali resnem incidentu, o tem takoj in z najprimernejšim ter najhitrejšim mogočim sredstvom pošlje obvestilo naslednjim naslovnikom:
– državi operatorja,
– državi načrtovanja,
– državi proizvodnje in
– ICAO, kadar gre za zrakoplov z največjo maso, ki presega 2250 kg.
14.a člen
(informacije – sodelovanje)
Republika Slovenija kot država operatorja, država načrtovanja ali država proizvodnje, mora obvestiti državo registracije o tem, ali namerava določiti pooblaščenega predstavnika, ter pri imenovanju takega pooblaščenega predstavnika sporočiti njegovo ime in podatke, potrebne za stike, kakor tudi pričakovani dan prihoda, če bo pooblaščeni predstavnik udeležen v preiskavi.«.
4. člen
Prvi in drugi odstavek 20. člena se spremenita tako, da se glasita:
»(1) Logistično podporo preiskovanja letalske nesreče preiskovalnemu organu iz 137. člena zakona zagotavlja uprava, logistično podporo komisiji Letalske zveze Slovenije iz 138. člena zakona pa Letalska zveza Slovenije.
(2) Organ iz prejšnjega odstavka, ki zagotavlja logistično podporo, mora zagotoviti potrebno osebje in sredstva za izvajanje logistične podpore, ki je na zahtevo vodje preiskovalnega organa ali glavnega preiskovalca na razpolago v največ treh urah po prejetem zahtevku. Minister s pravilnikom, ki ga izda v soglasju z ministrom, pristojnim za obrambo in ministrom, pristojnim za notranje zadeve, podrobneje uredi izvajanje logistične podpore.«.
5. člen
V 21. členu se doda drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Če se med preiskavo ugotovi ali posumi, da je prišlo do dejanja nezakonitega vmešavanja, glavni preiskovalec o tem takoj obvesti pristojni organ za varovanje civilnega letalstva pred dejanji nezakonitega vmešavanja zadevne države (držav).«.
6. člen
Črtata se 26. in 27. člen.
7. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00721-23/2005/7
Ljubljana, dne 1. decembra 2005
EVA 2005-2411-0048
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik
                                  PRILOGA 3
 
     KONTROLNI SEZNAM ZA OBVEŠČANJE O NESREČAH IN RESNIH INCIDENTIH
 
+---------------------+----------------------+--------------+---------------+
|Pošiljatelj     |Zadeva        |Naslovnik   |Priloga 13 k  |
|           |           |       |Čikaški    |
|           |           |       |konvenciji   |
+---------------------+----------------------+--------------+---------------+
|Država letalske   |Mednarodne letalske  |Država    |4.1      |
|nesreče in resnega  |nesreče in resni   |registracije |        |
|incidenta      |incidenti:      |Država    |        |
|           |vsi zrakoplovi    |operatorja  |        |
|           |           |Država    |        |
|           |           |načrtovanja  |        |
|           |           |Država    |        |
|           |           |proizvodnje  |        |
|           |           |ICAO (kadar  |        |
|           |           |zrakoplov   |        |
|           |           |presega 2250 |        |
|           |           |kg)      |        |
+---------------------+----------------------+--------------+---------------+
|Država registracije |Domače in druge    |Država    |4.8      |
|           |letalske nesreče in  |operatorja  |        |
|           |resni incidenti:   |Država    |        |
|           |zrakoplov presega   |načrtovanja  |        |
|           |2250 kg        |Država    |        |
|           |           |proizvodnje  |        |
|           |           |ICAO (kadar  |        |
|           |           |zrakoplov   |        |
|           |           |presega 2250 |        |
|           |           |kg)      |        |
+---------------------+----------------------+--------------+---------------+
 
   Opomba – na tem kontrolnem seznamu imajo uporabljeni izrazi naslednji
pomen:
  – mednarodne letalske nesreče in resni incidenti: nesreče in resni
incidenti zrakoplova, registriranega v eni državi pogodbenici, ki se zgodijo
na ozemlju druge države pogodbenice;
  – domače letalske nesreče in resni incidenti: nesreče in resni
incidenti, ki se zgodijo na ozemlju države registracije;
  – druge letalske nesreče in resni incidenti: nesreče in resni incidenti,
ki se zgodijo na ozemlju države nepogodbenice Čikaške konvencije ali zunaj
ozemlja katere koli države.

AAA Zlata odličnost