Uradni list

Številka 110
Uradni list RS, št. 110/2005 z dne 9. 12. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 110/2005 z dne 9. 12. 2005

Kazalo

4798. Zakon o spremembah Zakona o zagotavljanju navigacijskih služb zračnega prometa (ZZNSZP-A), stran 11721.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razgrnitvi Zakona o spremembah Zakona o zagotavljanju navigacijskih služb zračnega prometa (ZZNSZP-A)
Razglašam Zakon o spremembah Zakona o zagotavljanju navigacijskih služb zračnega prometa (ZZNSZP-A), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 24. novembra 2005.
Št. 001-22-128/05
Ljubljana, dne 2. decembra 2005
dr. Janez Drnovšek l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O SPREMEMBAH ZAKONA O ZAGOTAVLJANJU NAVIGACIJSKIH SLUŽB ZRAČNEGA PROMETA (ZZNSZP-A)
1. člen
V Zakonu o zagotavljanju navigacijskih služb zračnega prometa (Uradni list RS, št. 101/03) se v 4. členu doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Skrajšano ime firme je: KZPS, d.o.o.«.
Dosedanji tretji, četrti in peti odstavek postanejo četrti, peti in šesti odstavek.
2. člen
Prvi odstavek 9. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Navigacijske službe zračnega prometa se financirajo iz pristojbin za opravljene storitve navigacijskih služb zračnega prometa (v nadaljnjem besedilu: pristojbine), s ceno za druge storitve v okviru izvajanja navigacijskih služb zračnega prometa in iz prihodkov iz prvega odstavka 10. člena tega zakona.«.
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Višino pristojbin iz prejšnjega odstavka določa vlada na podlagi tretjega odstavka 164. člena Zakona o letalstvu (Uradni list RS, št. 18/01, 114/02, 31/05 in 39/05) v skladu z mednarodnimi pogodbami, ki zavezujejo Republiko Slovenijo, in predpisanimi pravili, ki se nanašajo na pristojbine za storitve navigacijskih služb zračnega prometa. Sredstva, katerih vir so pristojbine, cene storitev iz tega člena in sredstva, ustvarjena po prvem odstavku 10. člena tega zakona, so prihodki javnega podjetja, s katerimi javno podjetje poravnava obveznosti iz prve in druge alinee 13. člena tega zakona, sredstva, potrebna za pokrivanje stroškov po tretji, četrti in peti alinei 13. člena tega zakona, pa javno podjetje na podlagi izkazanih stroškov v stroškovnih bazah nemudoma nakaže na račun proračuna Republike Slovenije.«.
3. člen
V tretjem odstavku 10. člena se črta zadnji stavek.
4. člen
Drugi odstavek 12. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Na podlagi stroškovnih baz iz prejšnjega odstavka Uprava Republike Slovenije za civilno letalstvo v sestavi Ministrstva za promet vodi in vzdržuje skupno stroškovno bazo za oblikovanje pristojbin navigacijskih služb zračnega prometa. Izvajalci so Upravi Republike Slovenije za civilno letalstvo dolžni zagotoviti potrebne podatke v predpisanih rokih. Ministrstvo tekoče opravlja strokovni nadzor nad vodenjem stroškovnih baz in oblikovanjem cene za enoto storitve. Stroškovno bazo za Republiko Slovenijo odobri minister.«.
Prehodna in končna določba
5. člen
Vsa finančna sredstva na postavki namenskih proračunskih sredstev navigacijskih služb zračnega prometa, ki so namenjena za financiranje služb, se z dnem uveljavitve tega zakona prenesejo na račun javnega podjetja.
6. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 326-06/02-39/5
Ljubljana, dne 24. novembra 2005
EPA 449-IV
Podpredsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
mag. Vasja Klavora l.r.

AAA Zlata odličnost