Uradni list

Številka 110
Uradni list RS, št. 110/2005 z dne 9. 12. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 110/2005 z dne 9. 12. 2005

Kazalo

4804. Uredba o spremembi in dopolnitvi Uredbe o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč, stran 11723.

Na podlagi 73. in 76. člena Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 64/94, 33/00 – odl. US, 87/01 – ZMatD, 52/02 – ZDZ-1 in 41/04 – ZVO-1) ter 8. in 10. člena Zakona o gasilstvu (Uradni list RS, št. 71/93, 1/95, 28/95, 73/97 – odl. US, 28/00 in 91/05) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembi in dopolnitvi Uredbe o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč
1. člen
V Uredbi o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč (Uradni list RS, št. 22/99, 99/99, 102/00, 33/02, 106/02 in 21/05) se v 26. členu v šestem odstavku črtata besedi »v prometu«.
2. člen
Za 27. členom se doda nov 27.a člen, ki se glasi:
»27.a člen
(1) S posebnim dogovorom med ministrstvi, pristojnimi za zdravje, za promet, za notranje zadeve in obrambo, se po potrebi v skladu z državnimi načrti zaščite in reševanja uredijo posamezna vprašanja izvajanja zaščite, reševanja in pomoči v prometnih nesrečah oziroma množičnih prometnih nesrečah na avtocestah in hitrih cestah, pri katerih naloge zaščite, reševanja in pomoči poleg gasilskih in drugih enot, določenih s to uredbo, ter službe za nujno medicinsko pomoč izvaja tudi Avto-moto zveza Slovenije.
(2) Avto-moto zveza Slovenije pri opravljanju nalog iz prejšnjega odstavka:
– zbira in posreduje operativno komunikacijskim centrom in centrom za obveščanje ter udeležencem v cestnem prometu obvestila o ovirah, motnjah in drugih dejstvih, ki vplivajo na potek in varnost prometa;
– zagotavlja neprekinjeno delovanje Centra za pomoč na cesti in skrbi za izmenjavo podatkov, pomembnih za urejanje cestnega prometa, z Evropskim cestnim informacijskim centrom;
– zagotavlja neprekinjeno delovanje službe za vleko v regijah, v katerih prednostno potekajo avtoceste in hitre ceste;
– zagotavlja helikopterske prevoze za nudenje nujne medicinske pomoči ob prometnih nesrečah ter prevoz poškodovanih, če z državnimi načrti ali dogovori iz prejšnjega odstavka ni drugače določeno.
(3) Helikopterski prevozi iz prejšnjega odstavka se zagotavljajo z namenskimi helikopterji in posadkami, ki morajo izpolnjevati pogoje in standarde, predpisane v Evropski uniji za reševalne helikopterje, helikopterske posadke in operaterje (JAR-FCL-2 ali JAR-OPS-3 oziroma drugimi predpisi Evropske unije) tako, da je zagotovljeno njihovo poletanje z ene ali več različnih lokacij na območju države v obsegu in na način, določen z ustreznimi pogodbami in načrti med Ministrstvom za zdravje, Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Upravo Republike Slovenije za zaščito in reševanje, Ministrstvom za promet in Ministrstvom za notranje zadeve ter Avto–moto zvezo Slovenije. Načrti obsegajo tudi postopke aktiviranja, obveščanje, poročanje, uporabo komunikacij in zavarovanje kraja pristankov helikopterjev. Prevozi lahko obsegajo tudi prevoz obolelih do zdravstvene službe oziroma med bolnicami, razen izvajanja zaščite, reševanja in pomoči s pomočjo zrakoplovov pri reševanjih v gorah in drugih terenskih zahtevnih razmerah.
(4) Ministrstvo za zdravje določi potrebne organizacijske, kadrovske, tehnične in druge pogoje za nudenje nujne medicinske pomoči s pomočjo helikopterskih prevozov ob prometnih nesrečah, prevozom obolelih do zdravstvene službe oziroma med bolnicami v skladu z drugim in tretjim odstavkom tega člena.
(5) Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje v sodelovanju s službo nujne medicinske pomoči, upravljavcem avtocestnega omrežja in drugimi pristojnimi organi in službami zagotovi na območju regij potrebne zaloge sredstev in opreme za množične prometne nesreče. Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje omogoči uporabo informacijsko komunikacijskega sistema zaščite in reševanja za izvajanje nalog zaščite, reševanja in pomoči po tem členu.«.
3. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00718-14/2005/5
Ljubljana, dne 1. decembra 2005
EVA 2005-1911-0020
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost