Uradni list

Številka 110
Uradni list RS, št. 110/2005 z dne 9. 12. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 110/2005 z dne 9. 12. 2005

Kazalo

4873. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Mladinski center Litija, stran 11824.

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 95/94, 31/00, 36/00) in 16. člena Statuta Občine Litija (Uradni list RS, št. 18/04) je Občinski svet Občine Litija na 29. redni seji dne 29. 11. 2005 sprejel
O D L O K
o ustanovitvi javnega zavoda
Mladinski center Litija
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom Občina Litija; Jerebova 14, Litija (v nadaljevanju: ustanoviteljica), ustanavlja Javni zavod Mladinski center Litija (v nadaljevanju zavod), za izvajanje programov ter interesnih dejavnosti za mlade na območju občine Litija, ki so v javnem interesu.
S tem odlokom se ureja status zavoda, namen in poslanstvo, organiziranost, vsebine dela, dejavnost, organi zavoda, viri financiranja in način pridobivanja sredstev, premoženje, nastopanje v pravnem prometu, splošni akti zavoda, ter druge medsebojne obveznosti med zavodom in ustanoviteljico.
II. STATUSNE DOLOČBE
2. člen
Zavod posluje pod imenom: Javni zavod Mladinski center Litija.
Skrajšano ime zavoda je: MC Litija
Sedež zavoda je: Ponoviška 12, Litija.
Zavod se vpiše v sodni register pri pristojnem sodišču.
3. člen
Zavod ima in uporablja žig okrogle oblike premera 35 mm, na zgornjem robu je izpisano besedilo:
»Javni zavod Mladinski center«, na spodnjem robu: »LITIJA«, v sredini pa je znak logotip zavoda.
Zavod ima lahko in uporablja za potrebe svojega delovanja in poslovanja tudi druge žige v skladu z določili, ki jih določata odlok in statut zavoda.
Število, uporabo, način varovanja in uničenja žigov ter odgovorne delavce, določi direktor zavoda.
III. NAMEN IN POSLANSTVO ZAVODA
4. člen
Namen ustanovitve in poslanstva zavoda je organiziranje in izvajanje različnih interesnih dejavnosti, s katerimi se mladim zagotavljajo dobrine na različnih področjih kulturne in umetniške ustvarjalnosti, nudenje mentorske pomoči, njihove dosežke pa promovira v lokalnem okolju, v Sloveniji in v tujini.
Zavod skrbi tudi za negovanje kulturnih, socialnih, humanitarnih in drugih stikov med mladimi ter skrbi za vzpostavljanje kulturne in socialne identitete mladih, izmenjavo lokalne, nacionalne ter evropskih in svetovnih kultur.
Zavod dosega cilje z izvajanjem animacijskih programov in dejavnosti za mlade v Litiji in širši okolici, z izobraževanjem, informiranjem in svetovanjem na različnih področjih družbenih potreb, z organizacijo različnih prireditev ter interesnih in razvedrilnih dejavnosti za mlade.
Zavod sam ali v sodelovanju z drugimi organizacijami in društvi, ki delujejo na ali izven območja občine organizira, koordinira in izvaja tudi druge dejavnosti ter prireditve za potrebe otrok, mladine in drugih občanov.
IV. ORGANIZIRANOST ZAVODA
5. člen
Zavod deluje kot enovit subjekt, svoje delo in dejavnost v javnem interesu pa opravlja zlasti na naslednjih področjih:
– organiziranje in izvajanje programov, prireditev ter dejavnosti za mlade (zlasti v starosti med 15 in 29 let) na področju intermedijskih, glasbenih, scenskih, gledaliških, plesnih, literarnih, filmskih in drugih predstav, likovnih, fotografskih in drugih razstav,
– informiranje, svetovanje, zbiranje in posredovanje informacij za mlade ter organiziranje info točk,
– nudenje prostorov za organizacijo in izvedbo različnih aktivnosti za mlade ter pomoč pri iskanju virov financiranja za njihove kulturne, umetniške in druge projekte,
– sodelovanje v projektih vseživljenskega učenja in neformalnih oblik izobraževanja mladih,
– opravlja storitve založništva s področja dejavnosti, nudi specialna znanja, strokovne in tehnične storitve ter oddaja v najem opremo in prostore,
– organiziranje, koordiniranje, izvajanje, svetovanje in pomoč pri preventivnih dejavnostih za mladino,
– sodelovanje in pomoč pri izvajanju javnih kulturnih in športno rekreativnih programov ter množičnih prireditev na območju občine Litija,
– sodelovanje ter nudenje organizacijske in tehnične pomoči društvom, organizacijam ter ustanovam, ki izvajajo različne interesne, prostočasne in počitniške dejavnosti za mlade,
– druge dejavnosti v skladu z letnim in finančnim načrtom dela.
Notranjo organizacijo in način dela, obseg in delovno področje delovanja zavoda določi direktor zavoda z organizacijskim aktom v soglasju s svetom zavoda.
V zavodu se za opravljanje posameznih dejavnosti ali dela dejavnosti ali za opravljanje dejavnosti na določenem območju lahko oblikujejo notranje organizacijske enote, kar se določi s spremembo akta o ustanovitvi in poprejšnjim soglasjem ustanoviteljice.
6. člen
Zavod je pravna oseba s polno odgovornostjo, pri poslovanju v pravnem prometu nastopa samostojno in odgovarja za obveznosti z vsemi sredstvi, ki so mu dana v upravljanje.
Zavod zastopa in predstavlja direktor zavoda. V njegovi odsotnosti ga nadomešča delavec, ki ga pooblasti direktor zavoda, v pisnem pooblastilu se določi obseg, vsebina in trajanje pooblastila.
Direktor zavoda je odgovoren za zakonitost dela zavoda, v imenu in na račun zavoda lahko v okviru dejavnosti sklepa pogodbe ter opravlja druge pravne posle do višine 5,000.000,00 SIT brez omejitev, nad to vrednostjo pa le v soglasju s svetom zavoda.
Zavod se lahko zadolži le ob soglasju ustanoviteljice.
Zavod se lahko zaradi usklajevanja strokovnih, poslovnih in razvojnih interesov, povezuje v skupnosti, zveze, ali mreže sorodnih zavodov ali organizacij.
V. DEJAVNOSTI ZAVODA
7. člen
Dejavnosti zavoda po uredbi o uvedbi in uporabi standardne klasifikacije dejavnosti so:
M/80.422 Drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje,d.n.
O/92.110 Snemanje filmov in video filmov
O/92.120 Distribucija filmov in video filmov
O/92.130 Kinematografska dejavnost
O/92.310 Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje
O/92.320 Obratovanje objektov za kulturne prireditve
O/92.340 Druge razvedrilne dejavnosti
O/92.623 Druge športne dejavnosti
O/92.720 Druge dejavnosti za sprostitev,d.n.
K/71.330 Dajanje pisarniške in računalniške opreme v najem
K/72.600 Druge računalniške dejavnosti
K/73.101 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju naravoslovja
K/73.201 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju družboslovja
K/73.202 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju humanistike
K/70.200 Dajanje lastnih nepremičnin v najem
K/74.130 Raziskovanje trga in javnega mnenja
K/74.400 Oglaševanje
K/74.85 Tajniška dela in prevajanje
K/74.852 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje
K/74.871 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov
G/51.190 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov
G/52.500 Trgovina na drobno z rabljenim blagom
G/52.620 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah
G/52.630 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln
DE/22.110 Izdajanje knjig
DE/22.120 Izdajanje časopisov
DE/22.130 Izdajanje revij in periodike
DE/22.140 Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa
DE/22.150 Drugo založništvo
DE/22.3 Razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa
H /55.210 Dejavnost planinskih domov in mladinskih prenočišč
H /55.231 Dejavnost otroških letovišč, počitniških in sindikalnih domov
H /55.234 Dejavnost dijaških, študentskih domov, internatov
H /55.400 Točenje pijač
H /55.520 Priprava in dostava hrane(catering)
I / 63.300 Dejavnost potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti
N /85.32 Socialno varstvo brez nastanitve
Zavod lahko opravlja navedene dejavnosti tudi za dopolnjevanje in izboljšanje svojega dela ter za racionalnejšo izrabo svojih kapacitet in zmogljivosti.
Zavod ne sme začeti opravljati nove dejavnosti brez soglasja ustanoviteljice ali če za katero od navedenih dejavnosti ne izpolnjuje drugih predpisanih pogojev za opravljanje.
VI. ORGANI ZAVODA
8. člen
Organi zavoda so:
– svet zavoda,
– direktor,
– programski svet.
Svet zavoda
9. člen
Svet zavoda je najvišji organ upravljanja zavoda, sestavlja ga 7 članov, in sicer:
– tri člane sveta zavoda imenuje ustanoviteljica, izmed strokovnjakov na posameznih področjih ali predstavnikov javnosti povezanih z delom mladih,
– en predstavnik zaposlenih delavcev ali strokovnih sodelavcev zavoda,
– trije predstavniki uporabnikov storitev zavoda oziroma zainteresirane javnosti, od tega en predstavnik kluba študentov, en predstavnik dijaške mladine oziroma srednješolcev in en predstavnik mladih iz organizirane društvene sfere, ki izvajajo dejavnosti za mlade na območju občine Litija.
Predstavnike občine ustanoviteljice imenuje občinski svet.
Predstavnika zaposlenih se izvoli izmed vseh zaposlenih delavcev zavoda neposredno na tajnih volitvah, po postopku in na način, kot to določa statut zavoda.
Predstavnike uporabnikov storitev imenuje občinski svet na predlog skupine posameznikov oziroma zainteresirane javnosti, organizacij ali društev, ki izvajajo dejavnosti za mladino, kjer so bili kandidati evidentirani. Podrobnejša določila o evidentiranju kandidatov in predlaganju za člane predstavnikov uporabnikov storitev ter postopke za imenovanje in časovne roke se podrobneje določi v statutu.
Mandat članov sveta zavoda traja 4 leta od dneva imenovanja oziroma izvolitve. Za člana sveta je ista oseba lahko izvoljena ali imenovana največ dvakrat zaporedoma.
10. člen
Svet zavoda dela na sejah. Seje sveta sklicuje predsednik sveta na lastno pobudo, na pobudo drugih članov sveta, na pobudo direktorja zavoda ali ustanoviteljice, za administrativno in tehnično pomoč pri delu je zadolžen direktor zavoda. Na vse seje sveta zavoda se pisno z ustreznim gradivom vabi tudi predstavnika strokovne službe občine ustanoviteljice, ki lahko sodeluje v razpravi, nima pa pravice odločanja.
Svet zavoda je sklepčen, če je na seji prisotnih več kot polovica članov in veljavno odloča z večino glasov vseh članov sveta.
11. člen
Prvo sejo sveta zavoda v novi sestavi skliče župan občine ustanoviteljice, ali pa po njegovem pooblastilu direktor zavoda, najkasneje v roku 15 dni po imenovanju ali izvolitvi članov sveta. Na prvi seji člani izmed sebe izvolijo predsednika in namestnika sveta zavoda.
Pravice, pristojnosti in odgovornosti članov sveta podrobneje ureja statut zavoda, medtem ko sklicevanje sej, vodenje in način dela ter odločanja na sejah ureja poslovnik o delu sveta.
12. člen
Svet zavoda opravlja zlasti naslednje naloge:
– sprejema statut zavoda in druge splošne akte zavoda,
– imenuje in razrešuje direktorja zavoda, po predhodnem soglasju ustanoviteljice,
– sprejema program razvoja zavoda in strateški načrt,
– sprejema letni program dela in finančni načrt zavoda,
– sprejema akt o notranji organizaciji dela,
– daje mnenje k aktu o sistemizaciji delovnih mest,
– sprejema zaključni račun zavoda in poročilo o njegovi realizaciji,
– imenuje in razrešuje člane programskega sveta,
– sprejema cene storitev zavoda,
– daje soglasje k načrtu nabav osnovnih sredstev, opreme in investicijskega vzdrževanja ter odloča o razporeditvi presežkov nad odhodki, pridobljenih iz naslova tržne in dopolnilne dejavnosti zavoda,
– razpisuje volitve predstavnikov delavcev in evidentiranje kandidatov za predstavnike uporabnikov v svet zavoda ter izvede javni razpis za direktorja zavoda,
– opravlja nadzor nad zakonitostjo dela, upravljanjem in poslovanjem zavoda,
– ocenjuje delo direktorja in določa delovno uspešnost,
– sklepa pogodbo o zaposlitvi z direktorjem,
– daje direktorju in ustanoviteljici pobude in predloge o posameznih vprašanjih, pomembnih za delo zavoda,
– opravlja druge z zakoni in drugimi splošnimi akti zavoda določene naloge.
13. člen
Član sveta je lahko na predlog sveta zavoda ali ustanoviteljice razrešen oziroma odpoklican pred iztekom mandata:
– če sam zahteva razrešitev,
– če nastopi delo ali funkcijo, ki je nezdružljiva s članstvom v svetu zavoda,
– če se trikrat zapored brez opravičila ne udeleži seje sveta zavoda,
– če ne opravlja svojih nalog, pri svojem delu ne ravna v skladu s predpisi in povzroča s svojim ravnanjem zavodu škodo.
Predlog za razrešitev člana sveta se posreduje ustanoviteljici s pisno obrazložitvijo, če gre za razrešitev člana sveta, ki ga imenuje ustanoviteljica.
Glede postopka razrešitve oziroma odpoklica člana sveta se smiselno uporabljajo določbe o postopku za imenovanje oziroma izvolitev.
Članu sveta preneha mandat tudi s smrtjo člana sveta, z izgubo poslovne sposobnosti oziroma s prenehanjem delovnega razmerja.
Nadomestno imenovanje v primeru prenehanja mandata se ne opravi, če je prenehal mandat največ dvema članoma in je do izteka mandata sveta zavoda ostalo manj kot šest mesecev.
Direktor
14. člen
Direktor zavoda načrtuje, organizira, vodi in koordinira delo ter poslovanje zavoda in je odgovoren za
strokovno in zakonito delo ter poslovanje zavoda.
Direktor zavoda mora pri vodenju poslov ravnati z javnimi in drugimi sredstvi s skrbnostjo dobrega gospodarja.
Direktor zavoda opravlja zlasti naslednje naloge:
– pripravlja program razvoja zavoda ter gradiva za seje sveta zavoda in seje programskega sveta,
– pripravlja predlog letnega program dela, finančni načrt in odgovarja za njegovo izvedbo,
– v soglasju s svetom zavoda določa akt o notranji organizaciji dela,
– sprejema kadrovski načrt in akt o sistemizaciji delovnih mest v zavodu, zavod ima največ eno delovno mesto, h kateremu mora predhodno pridobiti pozitivno mnenje sveta zavoda in soglasje ustanoviteljice,
– po predhodnem soglasju sveta zavoda imenuje in razrešuje vodje notranjih organizacijskih enot, če se le te ustanovijo v skladu s 5. členom tega odloka,
– pripravlja načrt nabav nove opreme in osnovnih sredstev za delo zavoda,
– imenuje in razrešuje komisije in delovne skupine za opravljanje določenih nalog, povezanih z dejavnostjo zavoda,
– predlaga svetu zavoda kandidate za člane programskega sveta,
– sklepa pogodbe za izvajanje dejavnosti zavoda,
– izvršuje sklepe in druge odločitve sveta zavoda,
– odloča o sklepanju in prenehanju delovnih razmerij s strokovnimi sodelavci za izvedbo posameznih dejavnosti zavoda ter izvaja druge pristojnosti s področja delovnih razmerij v skladu z zakonodajo,
– skrbi za sodelovanje zavoda z drugimi organizacijami in institucijami ter širšo družbeno skupnostjo in okoljem,
– pripravlja letno in polletno poročilo o delu in poroča ustanoviteljici in svetu zavoda o vseh zadevah, ki vplivajo za na delovanje zavoda,
– opravlja druge naloge v skladu z zakoni, tem odlokom in drugimi predpisi.
15. člen
Za direktorja zavoda je lahko imenovan kandidat, ki mora poleg splošnih pogojev, določenih z
zakonom, izpolnjevati še naslednje pogoje:
– da ima univerzitetno izobrazbo s področja družboslovnih ved ali najmanj visokošolsko strokovno izobrazbo ekonomske, pravne, pedagoške ali organizacijske smeri in opravljen strokovni izpit,
– da ima vsaj 3 leta delovnih izkušenj na področju dela z mladimi,
– da obvlada slovenski jezik in izkazuje znanje vsaj enega tujega svetovnega jezika,
– da ima smisel za skupinsko delo, delo s strankami, ustrezne komunikativne sposobnosti ter ustrezne organizacijske in vodstvene sposobnosti.
Ob prijavi na javni razpis mora kandidat za direktorja zavoda dolžan predložiti ob drugih dokazilih tudi svoj življenjepis z opisom dosedanje poklicne kariere, program dela in razvoja zavoda za naslednje mandatno obdobje, s čemer se dokazuje poznavanje ciljev, dela in področij delovanja zavoda.
16. člen
Direktorja zavoda imenuje in razrešuje svet zavoda s soglasjem ustanoviteljice na podlagi izvedenega javnega razpisa. Javni razpis za imenovanje direktorja zavoda se objavi največ 90 dni in najmanj 60 dni pred iztekom mandata v Uradnem listu RS in vsaj v enem dnevnem časopisju, ki izhaja na območju RS.
V javnem razpisu se določijo pogoji, ki jih morajo izpolnjevati kandidati, čas za katerega bo direktor imenovan, rok do katerega se lahko prijavijo in rok, v katerem bodo prijavljeni kandidati obveščeni o izbiri. Kandidati za direktorja zavoda morajo ob prijavi na javni razpis priložiti življenjepis, program dela in razvojno vizijo zavoda.
Če se na javni razpis nihče ni prijavil ali nihče od prijavljenih kandidatov ni bil izbran, se javni razpis ponovi. Podrobneje se postopki, pristojnosti in način imenovanja direktorja zavoda uredijo v statutu zavoda.
Za izvedbo postopkov in izbiro kandidata za delovno mesto direktorja zavoda je pristojen svet zavoda, ki si pred odločanjem o izbiri lahko pridobi tudi mnenje programskega sveta ter zaposlenih delavcev in strokovnih sodelavcev v zavodu o vseh tistih kandidatih, ki izpolnjuje razpisne pogoje. K izbranemu kandidatu za direktorja zavoda nato poda svoje soglasje ustanoviteljica.
Predsednik sveta zavoda sklene z direktorjem zavoda pogodbo o zaposlitvi, pri čemer se k njeni vsebini pred podpisom predhodno pridobi soglasje župana občine ustanoviteljice. Delovno razmerje z direktorjem zavoda se sklene za določen čas, za čas trajanja mandata.
Mandat direktorja zavoda traja štiri leta in je po preteku te dobe lahko ponovno imenovan.
17. člen
Svet zavoda, po predhodnem soglasju ustanoviteljice, razreši direktorja pred potekom mandata:
– če direktor zavoda sam zahteva razrešitev,
– če nastane kateri od razlogov, ko po predpisih o delovnih razmerjih preneha delovno razmerje po samem zakonu,
– če neutemeljeno ne izvršuje sklepov ustanoviteljice, sveta zavoda ali ravna v nasprotju z njimi,
– če zanemarja ali malomarno opravlja svoje dolžnosti, tako da bi lahko nastale pri delovanju zavoda hujše motnje pri izvajanju dejavnosti,
– če ne ravna po predpisih in splošnih aktih zavoda,
– če s svojim nevestnim ali nepravilnim delom zavodu povzroča materialno ali finančno škodo,
O razlogih za razrešitev se direktorja zavoda pisno seznani ter se mu da možnost, da se o razlogih pisno izjavi v roku 30 dni po seznanitvi, predhodno nezavezujoče mnenje o razrešitvi direktorja lahko poda tudi programski svet.
Zoper sklep o razrešitvi ima prizadeti pravico zahtevati sodno varstvo pri pristojnem sodišču.
18. člen
Svet zavoda imenuje v soglasju z ustanoviteljico vršilca dolžnosti direktorja, če:
– direktorju zavoda predčasno preneha mandat,
– če se ni nihče prijavil na javni razpis ali če nihče izmed prijavljenih kandidatov ni bil izbran.
Vršilec dolžnosti direktorja zavoda, za čas do izbire in imenovanja novega direktorja, se imenuje izmed prijavljenih kandidatov ali strokovnih sodelavcev zavoda, vendar največ za eno leto.
Programski svet
19. člen
Programski svet je strokovni organ zavoda, ki daje mnenja, predloge, pobude in sprejema svoje odločitve o pogojih dela, strokovnih vprašanjih ter programskih in razvojnih smernicah dela zavoda.
Programski svet praviloma sestavljajo vsi zaposleni strokovni delavci oziroma sodelavci zavoda ter zunanji strokovnjaki s področij dela in dejavnosti zavoda. Programski svet ima predsednika, ki ga izmed sebe izvolijo imenovani člani, za tehnično pomoč pri delu programskega sveta je zadolžen direktor zavoda.
Število, sestavo, način delovanja, naloge in pristojnosti programskega sveta natančneje opredeljuje statut in drugi splošni akti zavoda.
Mandat članov programskega sveta traja štiri leta od dneva konstituiranja, po izteku mandata je lahko član ponovno imenovan.
20. člen
Zavod ima lahko tudi druge stalne ali začasne odbore oziroma strokovna ali delovna telesa, ki jih določa zakon, odlok, statut ali jih imenujeta svet zavoda oziroma direktor zavoda, če se za to izkaže ustrezni interes ali pa to narekujejo potrebe dela zavoda.
VII. ZAPOSLENI V ZAVODU
21. člen
Strokovni delavci oziroma sodelavci zavoda morajo imeti predpisano vrsto, stopnjo in smer strokovne izobrazbe določeno v aktu o sistemizaciji delovnih mest.
Prosta delovna mesta strokovnih in drugih delavcev se objavijo, po predhodnem soglasju ustanoviteljice, na podlagi javnega razpisa in na podlagi sistemizacije delovnih mest.
Za vodenje posameznih projektov in posameznih začasnih dejavnosti se lahko sklepajo pogodbe tudi s študenti in dijaki preko študentskega servisa ali se sklenejo pogodbe z zunanjimi izvajalci.
VIII. PREMOŽENJE IN SREDSTVA ZA DELO
22. člen
Ustanoviteljica zagotavlja zavodu prostore za delovanje, osnovne pogoje, sredstva, opremo in drugo premoženje na sedežu zavoda ter souporabo prostorov kulturnega centra in spremljajočih prostorov na naslovu Trg na Stavbah 8a, Litija.
Zavod pridobiva sredstva za delo iz javnih sredstev, sredstev države in občine ustanoviteljice, plačil in prispevkov uporabnikov storitev, s prodajo storitev in izdelkov na trgu, ter donacijami, darili in prispevki sponzorjev in iz drugih virov, ki jih določa zakon.
Zavod mora sredstva, ki jih zagotavlja ustanoviteljica, uporabiti za namene, določene s proračunom občine.
23. člen
Ustanoviteljica se z zavodom na podlagi neposrednega poziva ter njegovega letnega programa dela in finančnega načrta na podlagi predpisov o načinu izvajanja financiranja javnih zavodov vsako leto sproti posebej dogovori za financiranje stroškov iz dejavnosti, ki jih zavod opravlja v javnem interesu.
Ustanoviteljica zagotavlja zavodu za izvajanje dogovorjenih programov sredstva za plače zaposlenih in druge stroške v zvezi z opravljanjem dela, sredstva za materialne stroške delovanja zavoda ter sredstva za programsko dejavnost in sicer mesečno po dvanajstinah, na podlagi prejetega zahtevka in v skladu z dogovorjenim obsegom in razpoložljivimi proračunskimi sredstvi, kar se uredi v letni pogodbi o financiranju med ustanoviteljico in zavodom.
Zavod je na zahtevo ustanoviteljice dolžan uskladiti svoje strateške in letne izvedbene finančne načrte z ustanoviteljivimi, ki veljajo za posamezno proračunsko obdobje. Dokler ne pride do uskladitve in potrditve letnega plana in finančnega načrta zavoda za tekoče proračunsko obdobje, zavod posluje, ustanoviteljica pa zagotavlja sredstva za delovanje zavoda, v obsegu iz preteklega poslovnega leta v skladu s predpisi, ki veljajo za poslovanje v obdobju začasnega financiranja.
24. člen
Zavod ločeno izkazuje prihodke in odhodke iz javnih sredstev in iz tržne dejavnosti.
Presežek prihodkov nad odhodki, ki jih zavod doseže pri opravljanju svoje dejavnosti, se nameni za izboljšanje materialnih pogojev dela, za nabavo nove opreme ali investicijsko vzdrževanje prostorov, kjer zavod deluje. Del presežka sredstev, ki jih zavod pridobi s prodajo storitev in proizvodov ter drugo dejavnostjo izven okvira javne službe, se lahko po predhodnem soglasju ustanoviteljice nameni tudi za dodatno delovno uspešnost zaposlenih v skladu z veljavnimi predpisi.
Primanjkljaj prihodkov nad odhodki, ki v zavodu nastane pri izvajanju dogovorjenega programa javne službe, upoštevajoč veljavna merila, normative in standarde, za katerega se po tem odloku zagotavljajo sredstva iz občinskega proračuna, krije ustanoviteljica upoštevajoč merila, normative in standarde, ki veljajo za predmetno dejavnost.
IX. MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI MED USTANOVITELJICO IN ZAVODOM TER ODGOVORNOSTI ZAVODA V PRAVNEM PROMETU
25. člen
Premoženje, s katerim upravlja zavod, je last ustanoviteljice. Zavod samostojno upravlja s sredstvi, ki so mu dana v upravljanje, ne more pa s pravnimi posli odtujiti ali obremeniti nepremično premoženje in opremo, ki se knjiži po veljavnih predpisih o računovodstvu kot osnovno sredstvo, brez soglasja ustanoviteljice. Zavod je dolžan upravljati s premoženjem ustanoviteljice s skrbnostjo dobrega gospodarja.
Ustanoviteljica odgovarja za obveznosti zavoda omejeno subsidiarno do vrednosti sredstev, s katerimi upravlja zavod.
Ustanoviteljica ne odgovarja za obveznosti zavoda iz naslova drugih dejavnosti, ki jih zavod opravlja za druge naročnike ter za obveznosti, za katere zavod ni pridobil predhodnega soglasja.
26. člen
Ustanoviteljske pravice in obveznosti izvajata občinski svet in župan občine ustanoviteljice.
Občinski svet odloča o imenovanju in razrešitvi predstavnikov ustanovitelja in uporabnikov za člane sveta zavoda, odtujitvi ali pridobitvi nepremičnega premoženja, o statusnih spremembah zavoda, daje soglasje k statutu zavoda in aktu o sistemizaciji delovnih mest ter soglasje k imenovanju in razrešitvi direktorja zavoda. Če ni z zakonom ali drugimi občinskim predpisi določeno drugače, izvaja ostale pravice in obveznosti do zavoda, ki izhajajo iz zakonskih in podzakonskih aktov, tega odloka in drugih občinskih predpisov, župan občine ustanoviteljice.
Ustanoviteljica ima v zavodu pravico opravljati nadzor nad namensko porabo sredstev, ki jih daje zavodu za plače zaposlenih, opravljanje dejavnosti, nakup opreme in investicijsko vzdrževanje ter vršiti nadzor nad gospodarjenjem s premoženjem, ki mu je bilo dano v upravljanje.
Nadzor nad izvajanjem zakonov, drugih predpisov in aktov, ki urejajo organizacijo, financiranje in izvajanje dela v zavodu, opravljajo pristojne inšpekcijske službe in institucije, določene z zakoni.
X. JAVNOST DELA IN POSLOVNA TAJNOST
27. člen
Delo zavoda je javno, razen v primerih ko zakon določa varovanje poslovne tajnosti in tajnost podatkov. O delu zavoda obvešča javnost direktor zavoda ali oseba, ki jo za to pooblasti.
Za poslovno tajnost se štejejo podatki in listine, katerih nepooblaščena objava ali posredovanje lahko škoduje interesom in ugledu zavoda. Navedbo listin in podatkov, ki štejejo za poslovno tajnost, opredeljuje splošni akt.
Zavod je dolžan ustanoviteljici najmanj dvakrat letno poročati o izvajanju letnega programa dela in o finančnem poslovanju. Zavod je dolžan na zahtevo ustanoviteljice posredovati tudi vse druge podatke, potrebne za spremljanje, načrtovanje in financiranje dejavnosti, ter v statistične namene.
XI. SPLOŠNI AKTI ZAVODA
28. člen
Zavod druge zadeve, ki jih ne ureja ta odlok, a so pomembna za opravljanje dejavnosti in poslovanje zavoda, uredi s statutom zavoda in z drugimi splošnimi akti, kot so pravilniki, poslovniki in drugi interni predpisi, s katerimi se urejajo posamezna področja ali vprašanja, pomembna za delo in poslovanje zavoda. Statut zavoda in drugi splošni akti ne smejo biti v neskladju s tem odlokom in drugimi predpisi.
Statut in druge splošne akte zavoda sprejema svet zavoda, če ni z drugimi predpisi ali statutom zavoda določeno, da jih sprejme direktor zavoda.
Splošni akti in postopki njihovega sprejemanja morajo biti v skladu z zakoni in s tem odlokom. Za splošne akte, za katere je z zakonom ali s tem odlokom določeno, da je potrebno soglasje sveta zavoda, lahko direktor sprejme, ko je bilo soglasje dano, pogoj za uveljavitev akta, pa je njegova objava.
Statut zavoda in akt o sistemizaciji delovnih mest v zavodu, kakor tudi njihove dopolnitve in spremembe, pričnejo veljati z dnem, ko je bilo dano soglasje ustanoviteljice.
XII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
29. člen
Za ustanovitev in začetek delovanja zavoda se zagotovijo namenska sredstva v proračunu občine Litija.
Ustanoviteljica in zavod bosta sklenili pogodbo o oddaji premičnin in nepremičnin v upravljanje v roku 30 dni po uveljavitvi tega odloka.
30. člen
Občinski svet občine ustanoviteljice imenuje vršilca dolžnosti direktorja zavoda, ki je pooblaščen, da pripravi vse potrebno za začetek dela, vpis v sodni register, pridobi davčno številko in transakcijski račun zavoda. Vršilec dolžnosti direktorja zavoda nastopi delo z dnem uveljavitve tega odloka, njegov mandat traja največ eno leto oziroma preneha z dnem imenovanja direktorja zavoda na podlagi izvedenega javnega razpisa. Pogodbo o zaposlitvi vršilca direktorja zavoda podpiše župan občine ustanoviteljice.
Svet zavoda mora v roku šestih mesecev od uveljavitve tega odloka objaviti javni razpis za imenovanje direktorja zavoda.
31. člen
Svet zavoda se mora konstituirati najkasneje v roku 60 dni od uveljavitve tega odloka, do takrat opravlja vršilec dolžnosti direktorja zavoda nujne zadeve v soglasju z županom občine ustanoviteljice.
Predstavnike uporabnikov za prvo konstituiranje članov sveta zavoda imenuje občinski svet izmed evidentiranih kandidatov v roku 30 dni po izteku javnega pozivu za evidentiranje kandidatov. Za izvedbo javnega poziva za prvo evidentiranje kandidatov za člane sveta zavoda iz vrst uporabnikov storitev zavoda je zadolžen vršilec dolžnosti direktorja zavoda, javni poziv mora biti objavljen v 15 dneh po uveljavitvi odloka vsaj v dveh različnih medijih, ki izhajata na območju Občine Litije.
Predstavnika zaposlenih se izvoli v svet zavodu, v skladu s tem odlokom, po tem ko bodo izpolnjeni pogoji za izvolitev.
Programski svet mora biti imenovan v roku treh mesecev od konstituiranja sveta zavoda.
Svet zavoda je dolžan ustanoviteljici predložiti statut zavoda najkasneje v roku šestih mesecev po svojem konstituiranju, rok za sprejem ostalih splošnih aktov zavoda je dvanajst mesecev od uveljavitve odloka.
32. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 611-16/2005
Litija, dne 29. novembra 2005
Župan
Občine Litija
Mirko Kaplja l.r.

AAA Zlata odličnost