Uradni list

Številka 110
Uradni list RS, št. 110/2005 z dne 9. 12. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 110/2005 z dne 9. 12. 2005

Kazalo

4854. Odlok o proračunu Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2006, stran 11798.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitve), Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02, 56/02 – ZJU in 110/02 – ZDT-B) in 14. člena Statuta Občine Šempeter-Vrtojba (Uradni list RS, št. 88/04 in 74/05), je Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba na 28. seji dne 1. decembra 2005 sprejel naslednji
O D L O K
o proračunu Občine Šempeter-Vrtojba
za leto 2006
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se za Občino Šempeter-Vrtojba, za leto 2006 določajo proračun ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
II. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
2. člen
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
+------------------------------------------------+------------------+
|Skupina / Podskupina kontov           |Proračun leta 2006|
+-----+------------------------------------------+------------------+
|A.  |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV       |         |
+-----+------------------------------------------+------------------+
|I.  |SKUPAJ PRIHODKI              |   1.558.847.602|
|   |(70 + 71 + 72 + 73 + 74)         |         |
+-----+------------------------------------------+------------------+
|   |TEKOČI PRIHODKI (70 + 71)         |   1.499.676.602|
+-----+------------------------------------------+------------------+
|70  |DAVČNI PRIHODKI              |    945.499.400|
+-----+------------------------------------------+------------------+
|700 |Davki na dohodek in dobiček        |    674.260.000|
+-----+------------------------------------------+------------------+
|703 |Davki na premoženje            |    207.050.000|
+-----+------------------------------------------+------------------+
|704 |Domači davki na blago in storitve     |    64.189.400|
+-----+------------------------------------------+------------------+
|706 |Drugi davki                |         0|
+-----+------------------------------------------+------------------+
|71  |NEDAVČNI PRIHODKI             |    554.177.202|
+-----+------------------------------------------+------------------+
|710 |Udeležba na dobičku            |    490.834.000|
|   |in dohodki od premoženja         |         |
+-----+------------------------------------------+------------------+
|711 |Takse in pristojbine           |     2.340.083|
+-----+------------------------------------------+------------------+
|712 |Denarne kazni               |     3.803.118|
+-----+------------------------------------------+------------------+
|713 |Prihodki od prodaje blaga in storitev   |      200.000|
+-----+------------------------------------------+------------------+
|714 |Drugi nedavčni prihodki          |    57.000.000|
+-----+------------------------------------------+------------------+
|72  |KAPITALSKI PRIHODKI            |    30.000.000|
+-----+------------------------------------------+------------------+
|720 |Prihodki od prodaje osnovnih sredstev   |    30.000.000|
+-----+------------------------------------------+------------------+
|74  |TRANSFERNI PRIHODKI            |    29.171.000|
+-----+------------------------------------------+------------------+
|740 |Transferni prihodki            |    29.171.000|
|   |iz drugih javnofinančnih institucij    |         |
+-----+------------------------------------------+------------------+
|II  |SKUPAJ ODHODKI (40 + 41 + 42 + 43)    |   2.298.154.467|
+-----+------------------------------------------+------------------+
|40  |TEKOČI ODHODKI              |    351.599.084|
+-----+------------------------------------------+------------------+
|400 |Plače in drugi izdatki zaposlenim     |    94.768.534|
+-----+------------------------------------------+------------------+
|401 |Prispevki delodajalcev za socialno varnost|    12.601.240|
+-----+------------------------------------------+------------------+
|402 |Izdatki za blago in storitve       |    216.096.596|
+-----+------------------------------------------+------------------+
|403 |Plačila domačih obresti          |      200.000|
+-----+------------------------------------------+------------------+
|409 |Rezerve                  |    27.932.714|
+-----+------------------------------------------+------------------+
|41  |TEKOČI TRANSFERI             |    570.258.905|
+-----+------------------------------------------+------------------+
|410 |Subvencije                |    34.800.000|
+-----+------------------------------------------+------------------+
|411 |Transferi posameznikom          |    100.060.000|
|   |in gospodinjstvom             |         |
+-----+------------------------------------------+------------------+
|412 |Transferi neprofitnim organizacijam    |    83.047.005|
|   |in ustanovam               |         |
+-----+------------------------------------------+------------------+
|413 |Drugi tekoči domači transferi       |    352.351.900|
+-----+------------------------------------------+------------------+
|414 |Tekoči transferi v tujino         |         0|
+-----+------------------------------------------+------------------+
|42  |INVESTICIJSKI ODHODKI           |   1.162.648.274|
+-----+------------------------------------------+------------------+
|420 |Nakup in gradnja osnovnih sredstev    |   1.162.648.274|
+-----+------------------------------------------+------------------+
|43  |INVESTICIJSKI TRANSFERI          |    213.648.204|
+-----+------------------------------------------+------------------+
|430 |Investicijski transferi          |    213.648.204|
+-----+------------------------------------------+------------------+
|III |PRORAČUNSKI PRESEŽEK           |   -739.306.865|
|   |(I. - II.) PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ    |         |
+-----+------------------------------------------+------------------+
|B.  |RAČUN FINANČNIH TERJATEV         |         |
|   |IN NALOŽB                 |         |
+-----+------------------------------------------+------------------+
|IV. |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN     |         |
|   |PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV        |         |
|   |(750 + 751 + 752)             |         |
+-----+------------------------------------------+------------------+
|75  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL       |     5.749.342|
|   |(750 + 751 + 752)             |         |
+-----+------------------------------------------+------------------+
|750 |Prejeta vračila danih posojil       |     5.749.342|
+-----+------------------------------------------+------------------+
|751 |Prodaja kapitalskih deležev        |         |
+-----+------------------------------------------+------------------+
|752 |Kupnine iz naslova privatizacije     |         0|
+-----+------------------------------------------+------------------+
|V.  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE        |         0|
|   |KAPITALSKIH DELEŽEV            |         |
|   |(440 + 441 + 442)             |         |
+-----+------------------------------------------+------------------+
|44  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE        |         0|
|   |KAPITALSKIH DELEŽEV            |         |
+-----+------------------------------------------+------------------+
|440 |Dana posojila               |         0|
+-----+------------------------------------------+------------------+
|441 |Povečanje kapitalskih deležev in naložb  |         0|
+-----+------------------------------------------+------------------+
|442 |Poraba sredstev kupnin          |         0|
|   |iz naslova privatizacije         |         |
+-----+------------------------------------------+------------------+
|VI. |PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN      |     5.749.342|
|   |SPREMEMBE KAPITALSIH DELEŽEV       |         |
|   |(IV. - V)                 |         |
+-----+------------------------------------------+------------------+
|C  |RAČUN FINANCIRANJA            |         |
+-----+------------------------------------------+------------------+
|VII. |ZADOLŽEVANJE (500)            |    130.000.000|
+-----+------------------------------------------+------------------+
|50  |ZADOLŽEVANJE               |    130.000.000|
+-----+------------------------------------------+------------------+
|500 |Domače zadolževanje            |    130.000.000|
+-----+------------------------------------------+------------------+
|VIII.|ODPLAČILA DOLGA (550)           |     7.304.358|
+-----+------------------------------------------+------------------+
|55  |ODPLAČILA DOLGA              |     7.304.358|
+-----+------------------------------------------+------------------+
|550 |Odplačila domačega dolga         |     7.304.358|
+-----+------------------------------------------+------------------+
|IX. |SPREMEMBA STANJA NA RAČUNIH        |    610.861.881|
|   |(I. + IV. + VII. - II. - V. - VIII.)   |         |
+-----+------------------------------------------+------------------+
|X.  |NETO ZADOLŽEVANJE (VIII. - IX.)      |    122.695.642|
+-----+------------------------------------------+------------------+
|XI. |NETO FINANCIRANJE             |    739.306.865|
|   |(VI.+VII.-VIII-IX.=-III.)         |         |
+-----+------------------------------------------+------------------+
|XII. |KORIŠČENJE SREDSTEV NA RAČUNIH      |    610.861.881|
+-----+------------------------------------------+------------------+
Posebni del proračuna sestavlja prikaz v dvanajstih tabelah: Uprava, Civilna zaščita in gasilci, Infrastruktura, Okolje in prostor, Gospodarstvo, Šolstvo, Otroško varstvo, Kultura, Šport, Socialno varstvo, Zdravstvo in Splošni del, v katerih so prikazani finančni načrti neposrednih uporabnikov.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – podskupin kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Šempeter-Vrtojba.
3. člen
Ta odlok prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Posebni del občinskega proračuna in načrt razvojnih programov se objavi na internetnih straneh občine.
Št. 030-41-9/2005-3
Šempeter pri Gorici, dne 1. decembra 2005
Župan
Občine Šempeter-Vrtojba
Dragan Valenčič l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti