Uradni list

Številka 110
Uradni list RS, št. 110/2005 z dne 9. 12. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 110/2005 z dne 9. 12. 2005

Kazalo

4835. Sklep o ustanovitvi Območne lokalne akcijske skupine (LAS) za preprečevanje zasvojenosti v občinah Laško in Radeče, stran 11780.

Na podlagi Resolucije o nacionalnem programu na področju drog 2004–2009 (Uradni list RS, št. 28/04), 6. člena Zakona o preprečevanju uporabe prepovedanih drog in o obravnavi uživalcev prepovedanih drog (Uradni list RS, št. 98/99) in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 do 108/03) sta Občinski svet Občine Laško dne 9. 11. 2005 in Občinski svet Občine Radeče dne 23. 11. 2005 sprejela
S K L E P
o ustanovitvi Območne lokalne akcijske skupine (LAS) za preprečevanje zasvojenosti v občinah Laško in Radeče
1. člen
S tem sklepom Občinski svet Občine Laško in Občinski svet Občine Radeče ustanavljata Območno lokalno akcijsko skupino za preprečevanje zasvojenosti v občinah Laško in Radeče (v nadaljnjem besedilu: LAS).
2. člen
V Območni lokalni akcijski skupini sodelujejo člani, predstavniki naslednjih institucij:
– Občina Laško,
– Občina Radeče,
– Policijska postaja Laško,
– Center za socialno delo Laško,
– Območno združenje RK Laško,
– Osnovna šola Primoža Trubarja Laško,
– Osnovna šola Antona Aškerca Rimske Toplice,
– Osnovna šola Marjana Nemca Radeče,
– Vrtec Laško,
– Vrtec Radeče,
– Zdravstveni dom Laško,
– Zdravstveni dom Radeče,
– Društvo Študentski mladinski otroški center Laško,
– Prevzgojni dom Radeče.
3. člen
Naloge LAS so:
– usklajevanje (koordinacija) dela ustanov, organizacij, strokovnjakov z različnih področij, posameznikov ter interesnih skupin pri preprečevanju zasvojenosti v občini,
– priprava, izvajanje in vrednotenje strategij in akcijskih načrtov na področju preprečevanja zasvojenosti v občini,
– priprava in izvedba raziskav oziroma analiz stanja glede uporabe in zlorabe dovoljenih in prepovedanih drog ter drugih oblik zasvojenosti v občini,
– razvoj, izvajanje, spremljanje in vrednotenje programov s področja preventive, zmanjšanja škode zaradi uporabe drog, zdravljenja in socialne obravnave v občini,
– sodelovanje z organi pregona pri preprečevanju po­nudbe drog na lokalnem nivoju,
– informiranje in ozaveščanje lokalnega prebivalstva o problematiki drog in zasvojenosti.
4. člen
Sredstva za izvajanje programa LAS se zagotavljajo v vsakoletnem proračunu Občine Laško in Občine Radeče. Sredstva se zagotavljajo po skupnem dogovoru o delitvi, ki je 75% Občina Laško in 25% Občina Radeče.
Sredstva se lahko pridobi tudi iz drugih javnih sredstev, sponzorskih prispevkov in donacij ter drugih virov.
5. člen
LAS je enkrat letno dolžna občinskemu svetu poročati o svojem delu in predstaviti akcijski načrt za naslednje proračunsko obdobje.
6. člen
Po sprejetju sklepa s strani Občinskega sveta Občine Laško in Občinskega sveta Občine Radeče se le-ta objavi v Uradnem listu RS in stopi v veljavo 15. dan po objavi.
Št. 15403-1/2005
Laško, dne 9. novembra 2005
Župan
Občine Laško
Jože Rajh l.r.
Št. 03200-22/2005-22
Radeče, dne 25. novembra 2005
Župan
Občine Radeče
Franc Lipoglavšek l.r.

AAA Zlata odličnost