Uradni list

Številka 110
Uradni list RS, št. 110/2005 z dne 9. 12. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 110/2005 z dne 9. 12. 2005

Kazalo

4838. Program priprave Strategije prostorskega razvoja Občine Mirna Peč, stran 11784.

Na podlagi 27. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr. in 58/03 – ZZK-1) ter 29. člena Statuta Občine Mirna Peč (Uradni list RS, št. 18/99, 52/01 in 40/03) je župan Občine Mirna Peč dne 25. 11. 2005 sprejel
P R O G R A M P R I P R A V E
Strategije prostorskega razvoja Občine
Mirna Peč
1. člen
Splošno
S tem programom priprave določa župan Občine Mirna Peč način priprave Strategije prostorskega razvoja Občine Mirna Peč (v nadaljevanju: SPRO).
2. člen
Razlogi in pravna podlaga za pripravo SPRO
(1) V skladu s 171. členom Zakona o urejanju prostora veljajo prostorske sestavine občinskih dolgoročnih in srednjeročnih planov vseh občin v Republiki Sloveniji največ tri leta po uveljavitvi Strategije prostorskega razvoja Slovenije, ki je bila sprejeta 15. 7. 2004.
(2) Občina Mirna Peč pristopa k pripravi strategije prostorskega razvoja (SPRO) na podlagi določil Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr. in 58/03 – ZZK-1) po katerem veljajo občinski planski akti največ tri leta po uveljavitvi »Strategije prostorskega razvoja Slovenije«, ki je bila sprejeta 15. 7. 2004.
(3) SPRO se pripravi na podlagi Pravilnika o podrobnejši vsebini, obliki in načinu priprave strategije prostorskega razvoja občine ter vrstah njenih strokovnih podlag (Uradni list RS, št. 17/04) ter skladno s Strategijo prostorskega razvoja Slovenije (Uradni list RS, št. 76/04) in Prostorskim redom Slovenije (Uradni list RS, št. 122/04).
(4) S sprejetjem SPRO se razveljavi veljavni prostorski planski akt Občine Mirna Peč »Spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin planskih aktov Mestne občine Novo mesto za območje Občine Mirna Peč« (Uradni list RS, št. 37/1, 99/02 in 79/04), v nadaljevanju: prostorski plan.
3. člen
Ocena prostorskega plana Občine Mirna Peč
(1) Veljavni prostorski plan Občine Mirna Peč je bil v letih 2001 in 2004 v tekstualnem in kartografskem delu temeljito dopolnjen in usklajen z razvojnimi možnostmi in potrebami občine. Sestavni del prostorskega plana je urbanistična zasnova naselja Mirna Peč.
(2) Prostorski plan kot celota je vsebinsko ustrezen glede na znane razvojne potrebe in možnosti in kot tak primerna podlaga za pripravo SPRO.
4. člen
Predmet SPRO in programska izhodišča
(1) Predmet SPRO je določitev izhodišč in vizije prostorskega razvoja občine, usmeritev za usklajen in vzdržen razvoj dejavnosti v prostoru in njegovo rabo.
(2) Za oblikovanje programskih izhodišč in ciljev prostorskega razvoja občine se upošteva:
– stanje, probleme in težnje prostorskega razvoja v občini in regiji,
– načela vzdržnega razvoja (evropska in mednarodna priporočila),
– usklajenost gospodarskih, družbenih in okoljskih vidikov razvoja v prostoru,
– usmeritve iz strategije prostorskega razvoja Slovenije in prostorskega reda Slovenije,
– usmeritve iz regionalne zasnove prostorskega razvoja,
– razvojne dokumente nosilcev urejanja prostora,
– varstvene predpise in usmeritve s področja varstva okolja, ohranjanja narave, varstva naravnih virov in kulturne dediščine,
– povezovanje s sosednjimi občinami.
5. člen
Ureditveno območje SPRO
(1) SPRO se pripravi in sprejme za celotno območje Občine Mirna Peč.
(2) Za naselje Mirna Peč se skladno z novimi predpisi dopolni urbanistična zasnova.
6. člen
Vsebina SPRO
(1) SPRO določa:
1. izhodišča in cilje prostorskega razvoja;
2. zasnovo razmestitve dejavnosti v prostoru s prioritetami in usmeritvami za dosego ciljev prostorskega razvoja občine;
3. zasnove posameznih sistemov lokalnega pomena v prostoru:
– zasnovo poselitve,
– zasnovo gospodarske infrastrukture,
– zasnovo krajine;
4. zasnovo prostorskega razvoja in urejanja naselij;
5. ukrepe za izvajanje strategije prostorskega razvoja občine.
(2) SPRO je sestavljen iz besedila in kartografskega dela. Sestavni del SPRO je urbanistična zasnova naselja Mirna Peč.
(3) Podrobnejša vsebina SPRO je opredeljena v Projektni nalogi za pripravo SPRO (priloga 1 tega programa priprave).
7. člen
Nosilci urejanja prostora, ki dajejo smernice in mnenja
(1) Nosilci urejanja prostora so:
1. Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, Urad za prostorski razvoj,
2. Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, Sektor za stanovanja in urbana zemljišča,
3. Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje,
4. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje – Sektor za varstvo okolja,
5. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje – Urad za upravljanje z vodami,
6. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje – Sektor za ohranjanje narave,
7. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje – Oddelek območja spodnje Save,
8. Ministrstvo za gospodarstvo, Direktorat za energijo,
9. Ministrstvo za gospodarstvo, Direktorat za turizem,
10. Ministrstvo za gospodarstvo, Direktorat za energijo, Sektor za rudastvo,
11. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za gozdarstvo, lov in ribištvo,
12. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za kmetijstvo,
13. Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino,
14. Ministrstvo za promet, Direkcija Republike Slovenije za ceste,
15. Ministrstvo za promet, Direkcija Republike Slovenije za ceste, Območna pisarna Novo mesto,
16. Ministrstvo za promet, Direktorat za železnice,
17. Ministrstvo za notranje zadeve, Direktorat za policijo in druge varnostne naloge,
18. Ministrstvo za notranje zadeve, Policija, Generalna policijska uprava,
19. Ministrstvo za obrambo, Direktorat za obrambne zadeve, Sektor za civilno obrambo,
20. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje,
21. Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve,
22. Ministrstvo za zdravje,
23. Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo,
24. Družba za avtoceste v Sloveniji – DARS d.d.,
25. Javna agencija za železniški promet RS,
26. Zavod RS za varstvo narave,
27. Zavod RS za varstvo narave, OE Novo mesto,
28. Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije,
29. Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Novo mesto,
30. Zavod za ribištvo Slovenije,
31. Zavod za gozdove Slovenije, OE Novo mesto,
32. Elektrogospodarstvo Slovenije – RI d.d., Maribor,
33. ELES, Elektro-Slovenija d.o.o.,
34. GEOPLIN d.o.o. Ljubljana,
35. Telekom Slovenije d.d., PE Novo mesto,
36. Elektro Ljubljana d.d., DE Novo mesto,
37. CGP Cestno in gradbeno podjetje d.d. Novo mesto,
38. Komunala Novo mesto d.o.o.,
39. Občina Mirna Peč in njene službe v delih, kjer so upravljavci prometne, komunalne in druge infrastrukture.
(2) Če se v postopku priprave SPRO ugotovi, da je potrebno pridobiti smernice in mnenja tudi drugih nosilcev urejanja prostora, se jih naknadno vključi v postopek.
(3) Na podlagi vloge Občine Mirna Peč pripravijo nosilci urejanja prostora
– smernice za pripravo SPRO v katerih konkretizirajo določbe veljavnih predpisov in drugih pravnih aktov, ki se nanašajo na območje Občine Mirna Peč;
– mnenja k dopolnjenemu predlogu SPRO.
8. člen
Način pridobitve strokovnih podlag za pripravo SPRO
(1) Strokovne podlage za pripravo SPRO morajo biti izdelane celovito na podlagi razpoložljivih uradnih evidenc, razvojnih potreb in zahtev iz predpisov, predpisanih geodetskih podatkov ter razpoložljivih prostorskih, okoljskih, družbenih in gospodarskih analiz. Strokovne podlage se izdelajo do stopnje natančnosti, ki omogoča odločitve na strateškem nivoju.
(2) Pripravo strokovnih podlag zagotovijo:
– Nosilci urejanja prostora, določeni v 7. členu tega programa priprave, predložijo na podlagi zahteve Občine Mirna Peč strokovne podlage s svojega področja, in sicer besedilo in grafični del.
– Občina Mirna Peč kot pripravljavec SPRO izbere izdelovalce strokovnih podlag in rešitev ter priprave SPRO (načrtovalce) na osnovi zbiranja ponudb skladno z Zakonom o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 39/00 in 102/00).
9. člen
Strokovne podlage nosilcev urejanja prostora
(1) Nosilci urejanja prostora predložijo strokovne podlage s svojega področja, predvsem:
– podatke o stanju in analize stanja ter teženj prostorskega razvoja dejavnosti,
– predloge razvojnih potreb ali prostorskih ureditev s področja dejavnosti nosilca urejanja prostora, vključno z njihovimi operativnimi programi,
– druge pogoje in omejitve za razvoj dejavnosti v prostoru.
(2) Nosilci urejanja prostora pripravijo svoje smernice in strokovne podlage na tak način in s takšno stopnjo podrobnosti, da jih lahko občina uporabi za potrebe strateškega odločanja o razvoju v prostoru. Evidence, podatki in smernice morajo biti pripravljeni v digitalni obliki do stopnje grafične natančnosti 1:5.000 ali podrobneje.
(3) Pri pripravi strokovnih podlag upoštevajo nosilci urejanja prostora določila »Pravilnika o podrobnejši vsebini, obliki in načinu priprave strategije prostorskega razvoja občine ter vrstah njenih strokovnih podlag«.
10. člen
Strokovne podlage pripravljavca SPRO
(1) Pripravljavec SPRO Občina Mirna Peč naroči pri načrtovalcu pripravo strokovnih podlag za izdelavo SPRO, ki vsebujejo:
– analize z vrednotenjem in
– strokovne rešitve.
(2) Z analizami se preuči stanje in razmere v prostoru, oceni probleme, kakovosti in možnosti za bodoči razvoj. Na podlagi razvojnih interesov nosilcev urejanja prostora in drugih razvojnih pobud se oceni njihova izvedljivost in pripravijo idejne zasnove možnega dolgoročnega razvoja.
(3) S strokovnimi rešitvami prikažejo možne smeri dolgoročnega razvoja, razporeditev dejavnosti in s tem povezano prometno in komunalno urejanje. Na podlagi primerjalnega vrednotenja in po participaciji z javnostmi se ocenijo variantne zasnove in izberejo sintezne usmeritve za nadaljnji razvoj, ki bodo podlaga za izdelavo predloga SPRO.
(4) Okvirna vsebina strokovnih podlag je določena v gradivu »Analiza stanja v prostoru in izhodišča za pripravo strategije prostorskega razvoja«, ki jo je naročila Občina Mirna Peč kot prvo fazo izdelave SPRO (priloga 2 tega programa priprave).
V tej analizi so opredeljene obstoječe strokovne podlage, ki se upoštevajo pri pripravi SPRO in okvirna vsebina njihove dopolnitve.
(5) Podrobnejša vsebina strokovnih podlag se določi na podlagi:
– analize razvojnih pobud iz javnega in zasebnega sektorja,
– analize vpliva trase avtoceste na stanje in načrtovane prostorske ureditve,
– analize pridobljenih smernic nosilcev prostorskega urejanja,
– drugih analiz za katere se v postopku priprave SPRO ugotovi, da so pomembna podlaga za odločitev o prostorskem razvoju občine.
(6) Podrobnejše analize in strokovne rešitve se pripravijo za območje urbanistične zasnove Mirna Peč.
(7) Analize in strokovne rešitve vsebujejo besedilo in grafične prikaze. Podrobnejša vsebina je določena skladno s »Pravilnika o podrobnejši vsebini, obliki in načinu priprave strategije prostorskega razvoja občine ter vrstah njenih strokovnih podlag« v prilogah 1 in 2 tega programa priprave.
11. člen
Način pridobitve geodetskih in delovnih podlag
(1) Za SPRO se uporabijo razpoložljive državne geodetske podloge.
(2) Vsebina SPRO se prikaže na digitalni topografski karti (DTK), temeljnem topografskem načrtu (TTN5) in digitalnem katastrskem načrtu (DKN), ki jih zagotovi Občina Mirna Peč.
(3) Občina Mirna Peč zagotovi načrtovalcu veljavne prostorske akte v digitalni in analogni obliki. Grafični znaki kartografske dokumentacije veljavnega prostorskega plana za prikaze območij namenske rabe prostora se predhodno uskladijo z navodili, ki veljajo za prostorski red občine – Pravilnik o vsebini, obliki in načinu priprave prostorskega reda občine ter vrstah njegovih strokovnih podlag (Uradni list RS, št. 127/04).
12. člen
Roki za pripravo SPRO
(1) Okvirni roki za pripravo posameznih faz SPRO so:
+--------------------------------+------------------------------------------+
|Pripravljalna dela z analizo  |september 2005 (realizirano)       |
|stanja in pripravo gradiv za  |                     |
|prvo konferenco         |                     |
+--------------------------------+------------------------------------------+
|1. Prostorska konferenca    |najmanj 8 dni pred sprejemom programa   |
|                |priprave                 |
+--------------------------------+------------------------------------------+
|Sprejem programa priprave    |sprejme župan               |
+--------------------------------+------------------------------------------+
|Priprava gradiva za nosilce   |14 dni                  |
|urejanja prostora        |                     |
+--------------------------------+------------------------------------------+
|Pridobivanje smernic in     |30 dni                  |
|strokovnih podlag nosilcev   |                     |
|urejanja prostora        |                     |
+--------------------------------+------------------------------------------+
|Priprava strokovnih podlag   |okvirno 6 mesecev po pridobitvi smernic  |
+--------------------------------+------------------------------------------+
|Izdelava delovnega predloga   |okvirno 7–8 mesecev po pridobitvi smernic |
|SPRO              |                     |
+--------------------------------+------------------------------------------+
|2. Prostorska konferenca    |najmanj 14 dni pred javno razgrnitvijo  |
|                |predloga SPRO               |
+--------------------------------+------------------------------------------+
|Izdelava predloga SPRO     |1 mesec po 2. prostorski konferenci    |
+--------------------------------+------------------------------------------+
|Sklep o javni razgrnitvi    |sprejme župan (objava v uradnem glasilu) |
+--------------------------------+------------------------------------------+
|Javna razgrnitev in javna    |30 dni                  |
|obravnava            |                     |
+--------------------------------+------------------------------------------+
|Izdelava strokovnih stališč do |3 tedne po končani javni razgrnitvi    |
|pripomb in predlogov      |                     |
+--------------------------------+------------------------------------------+
|Sprejem stališč do pripomb in  |občinski svet in župan          |
|predlogov            |                     |
+--------------------------------+------------------------------------------+
|Dopolnjen predlog SPRO     |30 dni po potrditvi stališč do pripomb  |
+--------------------------------+------------------------------------------+
|Pridobitev mnenj nosilcev    |30 dni                  |
|urejanja prostora        |                     |
+--------------------------------+------------------------------------------+
|Predlog SPRO za sprejem na   |14 dni po pridobitvi mnenj        |
|občinskem svetu         |                     |
+--------------------------------+------------------------------------------+
|Sprejem SPRO z odlokom     |občinski svet               |
+--------------------------------+------------------------------------------+
|Pridobitev sklepa o       |minister za okolje in prostor potrdi   |
|usklajenosti          |usklajenost ali zavrne SPRO najkasneje 60 |
|                |dni od prejema popolne vloge       |
+--------------------------------+------------------------------------------+
|Objava odloka v uradnem glasilu |3 tedni po prejetem sklepu o usklajenosti |
+--------------------------------+------------------------------------------+
|Končni elaborati        |2 tedna po objavi odloka v Uradnem listu |
|                |RS                    |
+--------------------------------+------------------------------------------+
(2) Skrajni rok sprejetja SPRO je junij 2007.
13. člen
Obveznosti v zvezi s financiranjem prostorskega akta
Izdelavo SPRO financira Občina Mirna Peč na podlagi sprejetih proračunov v letih 2005, 2006 in 2007.
14. člen
Začetek veljavnosti programa priprave
Ta program priprave se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati z dnem objave.
Št. 350-03-42/2005(10)
Mirna Peč, dne 25. novembra 2005
Župan
Občine Mirna Peč
Zvone Lah l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti