Uradni list

Številka 110
Uradni list RS, št. 110/2005 z dne 9. 12. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 110/2005 z dne 9. 12. 2005

Kazalo

4843. Odlok o povprečni gradbeni ceni stanovanj, ceni za stavbna zemljišča in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v letu 2006, stran 11792.

Na podlagi 143., 144., 146. člena in v povezavi s 179. členom Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02) in 7., 12. in 20. člena Pravilnika o enotni metodologiji za izračun prometne vrednosti stanovanjskih hiš in stanovanj ter drugih nepremičnin (Uradni list SRS, št. 8/87) ter 17. člena Statuta Občine Podčetrtek (Uradni list RS, št. 49/99, 95/99, 6/01 in 68/03) je Občinski svet Občine Podčetrtek na 22. redni seji dne 5. 12. 2005 sprejel
O D L O K
o povprečni gradbeni ceni stanovanj, ceni za stavbna zemljišča in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč
v letu 2006
1. člen
Povprečna gradbena cena za m2 koristne stanovanjske površine, ki se izračuna po SIST-ISO9836, zmanjšana za povprečne stroške urejanja stavbnega zemljišča in za vrednost zemljišča na dan 30. 10. 2005 za območje Občine Podčetrtek znaša 169.816,00 SIT.
2. člen
Povprečna cena za stavbno zemljišče se določi v odstotkih od povprečne gradbene cene iz 1. člena tega odloka in znaša 0,9% povprečne gradbene cene, to je: 1.528,34 SIT za m2.
3. člen
Povprečni stroški komunalnega urejanja stavbnih zemljišč na območju Občine Podčetrtek za gostoto naseljenosti 50 do 100 prebivalcev na hektar znašajo na dan 30. 10. 2005 25.472,00 SIT za m2 koristne stanovanjske površine.
Od tega:
– stroški za naprave individualne komunalne rabe 11.462,40 SIT za m2 koristne stanovanjske površine,
– stroški za naprave kolektivne komunalne rabe 14.009,60 SIT za m2 koristne stanovanjske površine.
Povprečni stroški komunalnega opremljanja stavbnega zemljišča na m2 gradbene parcele v Občini Podčetrtek znašajo na dan 30. 10. 2005 10.189,00 SIT.
4. člen
Tako določena gradbena cena, cena za stavbno zemljišče in povprečni stroški komunalnega urejanja stavbnih zemljišč se letno valorizirajo v skladu z indeksi podražitev, ki jih mesečno objavlja Gospodarska zbornica Slovenije – Združenje za gradbeništvo in industrijo gradbenega materiala.
5. člen
Občani lahko izjemoma uveljavljajo zmanjšanje plačila komunalnega prispevka v višini do 30%, na podlagi predložitve dokazila o vlaganjih v komunalno infrastrukturo v preteklih letih.
O znižanju plačila komunalnega prispevka do 30% odloči župan ali od njega pooblaščena oseba na osnovi pismenega dokazila o vlaganjih v komunalno infrastrukturo v zadnjih štirih letih, ki ga izda svet KS. Upoštevajo se vlaganja v ceste, vodovode, kanalizacijo in plazove.
Župan lahko olajšavo poveča še za do 10% na osnovi utemeljenih argumentov.
6. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o povprečni gradbeni ceni stanovanj, ceni za stavbna zemljišča in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v letu 2005 (Uradni list RS, št. 142/2004).
7. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2006 dalje.
Št. 06202-0189/2005
Podčetrtek, dne 6. decembra 2005
Župan
Občine Podčetrtek
Peter Misja l.r.

AAA Zlata odličnost