Uradni list

Številka 110
Uradni list RS, št. 110/2005 z dne 9. 12. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 110/2005 z dne 9. 12. 2005

Kazalo

4841. Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Občine Podčetrtek, stran 11789.

Na podlagi 17. člena Statuta občine Podčetrtek (Uradni list RS, št. 49/99, 95/99, 6/01 in 68/03) je Občinski svet Občine Podčetrtek na 22. redni seji dne 5. 12. 2005 sprejel
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E
P O S L O V N I K A
Občinskega sveta Občine Podčetrtek
1. člen
S temi spremembami in dopolnitvami se dopolnjuje in spreminja poslovnik Občinskega sveta Občine Podčetrtek (Uradni list RS, št. 49/99 in 68/03).
2. člen
Prvi odstavek 5. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Svet dela na rednih, izrednih in korespondenčnih sejah«.
Doda se nov tretji odstavek, ki se glasi:
»Ob prazniku občine se svet sestane na slovesnosti s podelitvijo priznanj Občine Podčetrtek, za katero se ne uporabljajo določila tega poslovnika, ki govorijo o rednih, izrednih in korespondenčnih sejah. Določbe tega poslovnika prav tako ne veljajo za žalne seje sveta v primeru smrti uglednih posameznikov«.
3. člen
Doda se novi 23.a člen, ki se glasi:
»23.a člen
V nujnih primerih, ko je potrebno sprejeti odločitev v krajšem času kot pa je mogoče sklicati sejo občinskega sveta in gre za manj pomembno zadevo, lahko občinski svet odloči o zadevi iz svoje pristojnosti ne da bi se sestal, na korespondenčni seji.
Korespondenčna seja se lahko skliče:
– zaradi odločanja o nujnih zadevah, kadar ni pogojev za sklic redne niti izredne seje občinskega sveta,
– kadar gre za odločanje o aktih, o katerih občinski svet odloča po določbah tega poslovnika na eni obravnavi,
– kadar gre za določanje o manj pomembnih zadevah glede katerih ne bi bilo smotrno sklicevati redne oziroma izredne seje,
– kadar člani občinskega sveta na predhodni seji sklenejo, da naj se glede odločanja o posamezni zadevi skliče korespondenčna seja občinskega sveta.
Korespondenčno sejo izvede župan.
Župan odredi, ali se o zadevi pošlje članom obrazloženi pisni predlog sklepa ter glasovnico (po pošti, faksu ali elektronski pošti) ali le telefonsko sporočilo ter določi rok, v katerem naj se član izjavi.
Člani v roku, ki ga določi župan in ne sme biti krajši od enega dneva, vrnejo pošiljatelju izpolnjeno glasovnico, na kateri se opredelijo do predloga sklepa s podpisom.
Vprašanje za korespondenčno sejo mora biti jasno in nedvoumno, tako da je na njega mogoče odgovoriti samo z »da« ali »ne« (»za« ali »proti«).
Če gre za odločanje po telefonu, le to ni možno, če s katerim od članov občinskega sveta ni mogoče vzpostaviti telefonskega kontakta. Korespondenčna seja po telefonu poteka tako, da vsak član občinskega sveta glasuje o predlaganem sklepu.
Če večina članov občinskega sveta soglaša z izvedbo korespondenčne seje, se šteje, da je bila odločitev o izvedbi korespondenčne seje sprejeta, v nasprotnem primeru se skliče sejo sveta ali pa se zadeva uvrsti na dnevni red prve naslednje redne ali izredne seje. Šteje se, da član občinskega sveta soglaša z izvedbo korespondenčne seje, če je do postavljenega roka oddal svoj glas.
Sklepi sprejeti na korespondenčni seji so veljavni, če je za sprejem glasovala večina opredeljenih glasov vseh članov občinskega sveta.
O tako opravljeni korespondenčni seji se napiše zapisnik, v katerem se navede vzrok za izvedbo korespondenčne seje, postavljeno vprašanje in odgovor občinskih svetnikov. Ta zapisnik potrdijo člani občinskega sveta na naslednji seji. Župan mora na naslednji seji občinskega sveta posebej utemeljiti vzroke za izvedbo korespondenčne seje«.
4. člen
Te spremembe in dopolnitve začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 06202-0188/2005
Podčetrtek, dne 6. decembra 2005
Župan
Občine Podčetrtek
Peter Misja l.r.

AAA Zlata odličnost