Uradni list

Številka 110
Uradni list RS, št. 110/2005 z dne 9. 12. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 110/2005 z dne 9. 12. 2005

Kazalo

4837. Program priprave Prostorskega reda Občine Mirna Peč, stran 11781.

Na podlagi 27. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr. in 58/03 – ZZK-1) ter 29. člena Statuta Občine Mirna Peč (Uradni list RS, št. 18/99, 52/01 in 40/03) je župan Občine Mirna Peč dne 25. 11. 2005 sprejel
P R O G R A M P R I P R A V E
Prostorskega reda Občine Mirna Peč
1. člen
Splošno
S tem programom priprave določa župan Občine Mirna Peč način priprave Prostorskega reda Občine Mirna Peč (v nadaljevanju: PRO).
2. člen
Razlogi in pravna podlaga za sprejem PRO
(1) PRO se pripravlja v skladu s 171. in 173. členom Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr. in 58/03 – ZZK-1), po katerem veljajo občinski prostorski planski akt, prostorsko ureditveni pogoji za podeželski prostor ter prostorsko ureditveni pogoji za lokalna središča največ tri leta po uveljavitvi strategije prostorskega razvoja Slovenije, ki je bila sprejeta 15. 7. 2004 in objavljena v Uradnem listu RS, št. 76/04.
(2) PRO bo nadomestil Spremembe in dopolnitve pro­storskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana občine Novo mesto za območje Občine Mirna Peč (Uradni list RS, št. 37/01 in 99/02 in 79/04) v njihovem srednjeročnem delu, Prostorsko ureditvene pogoje za podeželski prostor Občine Mirna Peč (Uradni list RS, št. 64/03 in 83/03) ter Prostorsko ureditvene pogoje za pomembnejša lokalna središča Občine Novo mesto (Skupščinski Dolenjski list, št. 9/91, in Uradni list RS, št. 35/97 in 76/02).
3. člen
Ocena veljavnih prostorskih izvedbenih aktov Občine Mirna Peč
(1) Pretežni del prostora Občine Mirna Peč se ureja na podlagi prostorsko ureditvenih pogojev:
– Odlok o prostorsko ureditvenih pogojih za podeželski prostor Občine Mirna Peč (Uradni list RS, št. 64/03 in 83/03) – PUP za podeželski prostor in
– Odlok o prostorsko ureditvenih pogojih za pomembnejša lokalna središča Občine Novo mesto (Skupščinski Dolenjski list, št. 9/91 in Uradni list RS, št. 35/97 in 76/02) – PUP za lokalna središča.
(2) Za pripravo PUP za podeželski prostor so bile izdelane podrobne strokovne podlage, vsebina akta je skladna z določili Zakona o urejanju prostora. Strokovne podlage in merila in pogoji, ki jih določa PUP so kakovostna podlaga za pripravo PRO.
(3) PUP za lokalna središča, ki pokriva širše območje Mirne Peči, je zastarel, potrebna je priprava novih strokovnih podlag, nova merila in pogoje za urejanje prostora.
(4) Preostali prostor Občine Mirna Peč se ureja na podlagi naslednjih veljavnih prostorsko izvedbenih načrtov:
– »Zazidalni načrt obrne cone Postaja« (Uradni list RS, št. 17/02, 48/03 – popr.),
– »Ureditveni načrt za pokopališče Mirna Peč« (Skupščinski Dolenjski list, št. 12/91, Uradni list RS, št. 58/98),
– »Ureditveni načrt kamnoloma Čemše« (Uradni list RS, št. 99/02) in
– »Lokacijski načrt plinovoda za Posavje in Dolenjsko skozi občino Novo mesto« (Skupščinski Dolenjski list, št. 11/89 in 12/90).
Za pripravo naštetih prostorskih izvedbenih aktov so bile v izdelane predpisane posebne strokovne podlage. Navedeni prostorsko izvedbeni načrti še niso v celoti realizirani, kar se upošteva pri pripravi PRO.
4. člen
Predmet in programska izhodišča prostorskega akta
Namen PRO je v skladu s strategijo prostorskega razvoja občine ter ob upoštevanju pravil iz prostorskega reda Slovenije določiti območja namenske rabe prostora, določiti pogoje in merila ter ukrepe za načrtovanje v prostoru in pripravo lokacijskih načrtov občine ter pogoje za pripravo projektov po določbah zakona, ki ureja graditev objektov. PRO je temeljni izvedbeni prostorski akt občine.
5. člen
Okvirno ureditveno območje prostorskega akta
PRO bo pokrival celotno območje Občine Mirna Peč, na nekaterih območjih pa se bo dopolnjeval s prostorsko izvedbenimi načrti, ki se jim podaljša veljavnost ter občinskimi in državnimi lokacijskimi načrti.
6. člen
Nosilci urejanja prostora, ki dajejo smernice, in drugi udeleženci priprave izvedbenega prostorskega akta
(1) Pripravljavec in koordinator izdelave PRO je občinska uprava Občine Mirna Peč. Načrtovalec PRO, URBI d.o.o. Urejanje prostora, Ljubljana, je bil izbran na podlagi zbiranja ponudb.
(2) Pripravljavec po sprejemu programa priprave pozove pristojne nosilce urejanja prostora, da mu v roku 30 dni, dajo smernice za načrtovanje predvidene prostorske ureditve. V primeru molka nosilca urejanja prostora se šteje, da nima smernic. Kasneje pripravljavec pozove pristojne nosilce urejanja prostora, da dajo mnenja k dopolnjenemu predlogu prostorskega akta. Rok za mnenja ne sme biti daljši od 30 dni, razen, če zaradi tehnične zahtevnosti ni z zakonom določen drugačen rok. V primeru molka nosilca urejanja prostora se šteje, da na predvideno prostorsko ureditev nima pripomb.
(3) Nosilci urejanja prostora, ki morajo dati svoje smernice oziroma mnenja na obravnavani lokacijski načrt so naslednji:
1. Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, Urad za prostorski razvoj,
2. Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, Sektor za stanovanja in urbana zemljišča,
3. Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje,
4. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje – Sektor za varstvo okolja,
5. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje – Urad za upravljanje z vodami,
6. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje – Sektor za ohranjanje narave,
7. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje – Oddelek območja spodnje Save,
8. Ministrstvo za gospodarstvo, Direktorat za energijo,
9. Ministrstvo za gospodarstvo, Direktorat za turizem,
10. Ministrstvo za gospodarstvo, Direktorat za energijo, Sektor za rudarstvo,
11. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za gozdarstvo, lov in ribištvo,
12. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za kmetijstvo,
13. Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino,
14. Ministrstvo za promet, Direkcija Republike Slovenije za ceste,
15. Ministrstvo za promet, Direkcija Republike Slovenije za ceste, Območna pisarna Novo mesto,
16. Ministrstvo za promet, Direktorat za železnice,
17. Ministrstvo za notranje zadeve, Direktorat za policijo in druge varnostne naloge,
18. Ministrstvo za notranje zadeve, Policija, Generalna policijska uprava,
19. Ministrstvo za obrambo, Direktorat za obrambne zadeve, Sektor za civilno obrambo,
20. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje,
21. Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve,
22. Ministrstvo za zdravje,
23. Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo,
24. Družba za avtoceste v Sloveniji – DARS d.d.,
25. Javna agencija za železniški promet RS,
26. Zavod RS za varstvo narave,
27. Zavod RS za varstvo narave, OE Novo mesto,
28. Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije,
29. Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Novo mesto,
30. Zavod za ribištvo Slovenije,
31. Zavod za gozdove Slovenije, OE Novo mesto,
32. Elektrogospodarstvo Slovenije – RI d.d., Maribor,
33. ELES, Elektro-Slovenija d.o.o.,
34. GEOPLIN d.o.o. Ljubljana,
35. Telekom Slovenije d.d., PE Novo mesto,
36. Elektro Ljubljana d.d., DE Novo mesto,
37. CGP Cestno in gradbeno podjetje d.d. Novo mesto,
38. Komunala Novo mesto d.o.o.,
39. Občina Mirna Peč in njene službe v delih, kjer so upravljavci prometne, komunalne in druge infrastrukture.
 
(4) Če se med pripravo strokovnih podlag ugotovi, da je potrebno pridobiti smernice in mnenja tudi drugih nosilcev urejanja prostora, se jih naknadno vključi v postopek.
(5) Na podlagi vloge Občine Mirna Peč pripravijo nosilci urejanja prostora:
– smernice za pripravo PRO v katerih konkretizirajo določbe veljavnih predpisov in drugih pravnih aktov, ki se nanašajo na območje Občine Mirna Peč;
– mnenja k dopolnjenemu predlogu PRO.
7. člen
Potrebne strokovne podlage za načrtovanje predvidene prostorske ureditve
(1) Strokovne podlage za PRO se pripravijo v naslednjih zakonsko predpisanih sklopih:
– Obvezne strokovne podlage:
1. analiza stanja in teženj v prostoru;
2. analiza razvojnih možnosti za posamezne dejavnosti v prostoru;
3. študija ranljivosti prostora (upravičenost in obseg študije se določi na podlagi analiziranih razvojnih problemov in investicijskih pobud).
– Druge strokovne podlage z različnih področij:
1. razvojni cilji in potrebe posameznih dejavnosti;
2. lokalni, regionalni, državni in mednarodni dejavniki, ki vplivajo na urejanje prostora;
3. kvantificirane ocene potreb po prostoru ali po naravnih virih na osnovi trendov in projekcij glede na načrtovani razvoj v prostoru in glede na ugotovljene razlike med načrtovanim in dejanskim stanjem v prostoru;
4. koncepti razvoja v prostoru.
– Druge strokovne podlage s področja varstva okolja in njegovih delov, ohranjanja narave ter varstva kulturne dediščine:
1. namere, cilji ali strategija varstva oziroma razvoja za področje, ki ga zastopa nosilec urejanja prostora;
2. opredelitve varovanih, zavarovanih ali ogroženih območij in morebitnih prioritet v rabi prostora;
3. opredelitev potencialnih varovanih, zavarovanih ali ogroženih območij s predlogi za omejitve rabe prostora.
(2) Okvirna vsebina strokovnih podlag je določena v gradivu »Analiza stanja v prostoru in izhodišča za pripravo prostorskega reda«, ki jo je naročila Občina Mirna Peč kot prvo fazo izdelave PRO (priloga 2 tega programa priprave). V tej analizi so opredeljene obstoječe strokovne podlage, ki se upoštevajo pri pripravi PRO in okvirna vsebina njihove dopolnitve.
(3) Pridobijo se tudi:
1. podatki o obstoječi gospodarski javni infrastrukturi iz zbirnega katastra gospodarske javne infrastrukture,
2. podatki o pravnih režimih iz zbirke pravnih režimov in drugih uradnih evidenc,
3. geodetski in drugi podatki iz uradnih evidenc in drugi podatki nosilcev urejanja prostora (najnovejši DKN in ortofoto posnetek, Smernice Zavoda za varstvo kulturne dediščine RS, Zavoda za varstvo naravne dediščine RS in Agencije RS za varstvo okolja),
4. predlogi morebitnih razvojnih potreb ali prostorskih ureditev posameznih izvajalcev dejavnosti, vključno z njihovimi operativnimi programi,
5. drugi pogoji in omejitve za razvoj dejavnosti v prostoru, ki bodo določeni na osnovi pridobljenih smernic nosilcev urejanja prostora.
(4) Posamezni nosilec urejanja prostora predloži v skladu s programom priprave PRO pripravljavcu prostorskega akta na njegovo zahtevo strokovne podlage s svojega področja. Strokovne podlage nosilcev urejanja prostora vsebujejo dopolnitve strokovnih podlag za SPRO z upoštevanjem stopnje podrobnosti obdelave.
8. člen
Vsebina PRO
(1) V PRO se v skladu s strategijo prostorskega razvoja občine in Prostorskim redom Slovenije na celotnem območju občine določijo:
– območja namenske rabe prostora,
– merila in pogoji za urejanje prostora in
– ukrepi za izvajanje prostorskega reda občine.
(2) V PRO se prikažejo tudi območja državnih lokacijskih načrtov.
(3) PRO je sestavljen iz besedila in kartografskega dela. PRO se izdela v digitalni obliki. Arhiviranje in vpogled se zagotavljata v digitalni in analogni obliki, ki morata biti med seboj skladni. V primeru neskladnosti velja analogna oblika.
(4) Podrobnejša vsebina PRO je opredeljena v Projektni nalogi za pripravo PRO (priloga 1 tega programa priprave).
9. člen
Način pridobitve geodetskih in delovnih podlag
(1) Za PRO se uporabijo razpoložljive državne geodetske podlage in sicer:
– digitalni katastrski načrt (DKN),
– temeljni topografski načrt (TTN5).
(2) Občina Mirna Peč zagotovi načrtovalcu veljavne prostorske akte in druga obstoječa strokovna gradiva, ki se nanašajo na pripravo PRO, v digitalni in analogni obliki. Grafični znaki kartografske dokumentacije veljavnega prostorskega plana za prikaze območij namenske rabe prostora se predhodno uskladijo z navodili, ki veljajo za prostorski red občine – Pravilnik o vsebini, obliki in načinu priprave prostorskega reda občine ter vrstah njegovih strokovnih podlag (Uradni list RS, št. 127/04).
10. člen
Rok za pripravo prostorskega akta oziroma njegovih posameznih faz
(1) Okvirni roki za pripravo posameznih faz PRO so:
+-------------------------+-------------------------------------------------+
|Pripravljalna dela z   |avgust 2005 (realizirano)            |
|analizo obstoječih gradiv|                         |
|in opredelitvijo obsega |                         |
|dela           |                         |
+-------------------------+-------------------------------------------------+
|1. Prostorska konferenca |najmanj 8 dni pred sprejemom programa priprave  |
+-------------------------+-------------------------------------------------+
|Sprejem programa priprave|sprejme župan                  |
+-------------------------+-------------------------------------------------+
|Pridobivanje smernic in |30 dni                      |
|strokovnih podlag    |                         |
|nosilcev urejanja    |                         |
|prostora         |                         |
+-------------------------+-------------------------------------------------+
|Priprava strokovnih   |okvirno 6 mesecev po pridobitvi smernic     |
|podlag          |                         |
+-------------------------+-------------------------------------------------+
|Izdelava delovnega    |okvirno 7 - 8 mesecev po pridobitvi smernic   |
|predloga pro (za 2.   |                         |
|prostorsko konferenco)  |                         |
+-------------------------+-------------------------------------------------+
|2. Prostorska konferenca |najmanj 14 dni pred javno razgrnitvijo      |
+-------------------------+-------------------------------------------------+
|Izdelava predloga pro (za|1 mesec po 2. prostorski konferenci       |
|javno razgrnitev)    |                         |
+-------------------------+-------------------------------------------------+
|Sklep o javni razgrnitvi |sprejme župan                  |
+-------------------------+-------------------------------------------------+
|Javna razgrnitev in javna|30 dni                      |
|obravnava        |                         |
+-------------------------+-------------------------------------------------+
|Izdelava stališč do   |3 tedni po končani javni razgrnitvi       |
|pripomb in predlogov   |                         |
+-------------------------+-------------------------------------------------+
|Sprejem stališč do    |sprejme občinski svet in župan          |
|pripomb in predlogov   |                         |
+-------------------------+-------------------------------------------------+
|Dopolnjen predlog pro  |2 meseca po potrditvi stališč do pripomb s strani|
|             |občine                      |
+-------------------------+-------------------------------------------------+
|Pridobitev mnenj nosilcev|30 dni                      |
|urejanja prostora    |                         |
+-------------------------+-------------------------------------------------+
|Predlog pro za sprejem na|14 dni po pridobitvi mnenj            |
|občinskem svetu     |                         |
+-------------------------+-------------------------------------------------+
|Sprejem odloka      |sprejme občinski svet              |
+-------------------------+-------------------------------------------------+
|Pridobivanje sklepa o  |minister za prostor potrdi usklajenost ali zavrne|
|usklajenosti       |PRO najkasneje v 60 dneh od prejema popolne   |
|             |vloge. Obvestilo o tem, ali je vloga popolna mora|
|             |minister poslati občini najkasneje v 15 dneh   |
+-------------------------+-------------------------------------------------+
|objava odloka v uradnem |3 tedni po prejemu sklepa o usklajenosti     |
|glasilu         |                         |
+-------------------------+-------------------------------------------------+
|Končni elaborati     |4 tedni po objavi odloka v Uradnem listu RS   |
+-------------------------+-------------------------------------------------+
(2) Skrajni rok za sprejem PRO je junij 2007.
11. člen
Obveznosti v zvezi s financiranjem prostorskega akta in organizacija priprave
Naročnik PRO je Občina Mirna Peč. Sredstva za izvedbo projekta se zagotovijo iz občinskega proračuna.
12. člen
Začetek veljavnosti programa priprave
Ta program priprave se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati z dnem objave.
Št. 350-03-43/2005(10)
Mirna Peč, dne 25. novembra 2005
Župan
Občine Mirna Peč
Zvone Lah l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti