Uradni list

Številka 110
Uradni list RS, št. 110/2005 z dne 9. 12. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 110/2005 z dne 9. 12. 2005

Kazalo

4829. Odlok o rebalansu proračuna Občine Komen za leto 2005, stran 11763.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98 – spremembe in dopolnitve – upoštevane odločbe sodišča 6/94, 45/94, 20/95, 9/96, 39/96, 44/96), Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94 in 56/98), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00 in 79/01) in 16. člena Statuta Občine Komen (Uradni list RS, št. 46/01) je Občinski svet Občine Komen na 30. redni seji dne 29. 11. 2005 sprejel
O D L O K
o rebalansu proračuna Občine Komen
za leto 2005
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Komen za leto 2005 (Uradni list RS, št. 63/03) se spremeni 2. člen tako, da se glasi:
Splošni del proračuna Občine Komen za leto 2005 se določa v naslednjih zneskih (v SIT):
+---------------------------------------------------+-----------+-----------+
|A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV          |      |      |
+---------------------------------------------------+-----------+-----------+
|                          |    Plan|  Rebalans|
+---------------------------------------------------+-----------+-----------+
|I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)        |800.105.206|735.449.897|
+---------------------------------------------------+-----------+-----------+
|TEKOČI PRIHODKI (70+71)              |498.507.202|487.074.666|
+---+-----------------------------------------------+-----------+-----------+
|70 |DAVČNI PRIHODKI                |373.993.160|351.836.238|
+---+-----------------------------------------------+-----------+-----------+
|700|Davki na dohodek in dobiček          |264.383.160|247.478.000|
+---+-----------------------------------------------+-----------+-----------+
|703|Davki na premoženje              | 33.021.000| 31.272.360|
+---+-----------------------------------------------+-----------+-----------+
|704|Domači davki na blago in storitve       | 76.589.000| 73.085.878|
+---+-----------------------------------------------+-----------+-----------+
|706|Drugi davki                  |     0|     0|
+---+-----------------------------------------------+-----------+-----------+
|71 |NEDAVČNI PRIHODKI               |124.514.042|135.238.428|
+---+-----------------------------------------------+-----------+-----------+
|710|Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja  |116.287.405|124.857.693|
+---+-----------------------------------------------+-----------+-----------+
|711|Takse in pristojbine              | 2.675.940| 1.941.000|
+---+-----------------------------------------------+-----------+-----------+
|712|Denarne kazni                 |  407.231|  171.616|
+---+-----------------------------------------------+-----------+-----------+
|713|Prihodki od prodaje blaga in storitev     | 5.067.266| 8.106.919|
+---+-----------------------------------------------+-----------+-----------+
|714|Drugi nedavčni prihodki            |   76.200|  161.200|
+---+-----------------------------------------------+-----------+-----------+
|72 |KAPITALSKI PRIHODKI              |158.412.500| 79.173.685|
+---+-----------------------------------------------+-----------+-----------+
|720|Prihodki od prodaje osnovnih sredstev     | 50.908.000| 33.408.000|
+---+-----------------------------------------------+-----------+-----------+
|721|Prihodki od prodaje zalog           |     0|      |
+---+-----------------------------------------------+-----------+-----------+
|722|Prihodki od prodaje zemljišč in nematerialnega |107.504.500| 45.765.685|
|  |premoženja                   |      |      |
+---+-----------------------------------------------+-----------+-----------+
|73 |PREJETE DONACIJE                | 12.750.000| 12.880.000|
+---+-----------------------------------------------+-----------+-----------+
|730|Prejete donacije iz domačih virov       |  900.000|  680.000|
+---+-----------------------------------------------+-----------+-----------+
|731|Prejete donacije iz tujine           | 11.850.000| 12.200.000|
+---+-----------------------------------------------+-----------+-----------+
|74 |TRANSFERNI PRIHODKI              |130.435.504|156.321.546|
+---+-----------------------------------------------+-----------+-----------+
|740|Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih  |125.635.504|156.321.546|
|  |institucij                   |      |      |
+---+-----------------------------------------------+-----------+-----------+
 
+---------------------------------------------------+-----------+-----------+
|II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)          |810.772.956|796.414.847|
+---+-----------------------------------------------+-----------+-----------+
|40 |TEKOČI ODHODKI                 |206.763.234|193.144.039|
+---+-----------------------------------------------+-----------+-----------+
|400|Plače in drugi izdatki zaposlenim       | 34.075.000| 34.445.706|
+---+-----------------------------------------------+-----------+-----------+
|401|Prispevki delodajalcev za socialno varnost   | 4.943.000| 5.003.200|
+---+-----------------------------------------------+-----------+-----------+
|402|Izdatki za blago in storitve          |165.841.184|151.791.283|
+---+-----------------------------------------------+-----------+-----------+
|403|Plačila domačih obresti            |     0|     0|
+---+-----------------------------------------------+-----------+-----------+
|409|Rezerve                    | 1.903.850| 1.903.850|
+---+-----------------------------------------------+-----------+-----------+
|41 |TEKOČI TRANSFERI                |225.027.154|233.989.102|
+---+-----------------------------------------------+-----------+-----------+
|410|Subvencije                   | 2.860.000| 3.138.000|
+---+-----------------------------------------------+-----------+-----------+
|411|Transferi posameznikom in gospodinjstvom    |100.750.845|101.590.000|
+---+-----------------------------------------------+-----------+-----------+
|412|Transferi neprofitnim organizacijam in     | 26.866.902| 32.169.430|
|  |ustanovam                   |      |      |
+---+-----------------------------------------------+-----------+-----------+
|413|Drugi tekoči domači transferi         | 94.549.407| 97.091.672|
+---+-----------------------------------------------+-----------+-----------+
|414|Tekoči transferi v tujino           |     0|     0|
+---+-----------------------------------------------+-----------+-----------+
|42 |INVESTICIJSKI ODHODKI             |328.160.000|316.120.338|
+---+-----------------------------------------------+-----------+-----------+
|420|Nakup in gradnja osnovnih sredstev       |328.160.000|316.120.338|
+---+-----------------------------------------------+-----------+-----------+
|43 |INVESTICIJSKI TRANSFERI            | 50.822.568| 53.161.368|
+---+-----------------------------------------------+-----------+-----------+
|430|Investicijski transferi            | 50.822.568|     0|
+---+-----------------------------------------------+-----------+-----------+
|431|Inv. tran. pravnim in fizičnim osebam, ki niso |      | 42.394.800|
|  |prorač. uporabniki               |      |      |
+---+-----------------------------------------------+-----------+-----------+
|432|Investicijski transferi proračunskim uporabnik |      | 10.766.568|
+---+-----------------------------------------------+-----------+-----------+
|  |                        |      |      |
+---------------------------------------------------+-----------+-----------+
|III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.–II.)         |–10.667.949|–60.964.949|
|(PRORAČUNSKI                    |      |      |
|PRIMANJKLJAJ)                   |      |      |
+---+-----------------------------------------------+-----------+-----------+
|  |                        |      |      |
+---------------------------------------------------------------+-----------+
|B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB             |      |
+---------------------------------------------------+-----------+-----------+
|IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA    |     0|     0|
|KAPITALSKIH DELEŽEV (750-751+752)         |      |      |
+---+-----------------------------------------------+-----------+-----------+
|750|PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL         |     0|     0|
+---+-----------------------------------------------+-----------+-----------+
|750|Prejeta vračila danih posojil         |      |      |
+---+-----------------------------------------------+-----------+-----------+
|751|Prodaja kapitalskih deležev          |      |      |
+---+-----------------------------------------------+-----------+-----------+
|752|Kupnine iz naslova privatizacije        |      |      |
+---------------------------------------------------+-----------+-----------+
|V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV |     0|     0|
|(440-441+442)                   |      |      |
+---+-----------------------------------------------+-----------+-----------+
|44 |DANA POSOJILA IN POVEČ. KAPITALSKIH DELEŽEV  |     0|     0|
+---+-----------------------------------------------+-----------+-----------+
|440|Dana posojila                 |      |      |
+---+-----------------------------------------------+-----------+-----------+
|441|Povečanje kapitalskih deležev in naložb    |      |      |
+---+-----------------------------------------------+-----------+-----------+
|442|Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije|      |      |
+---------------------------------------------------+-----------+-----------+
|VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE    |     0|     0|
|KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.–V.)            |      |      |
+---+-----------------------------------------------+-----------+-----------+
|  |                        |      |      |
+---------------------------------------------------------------------------+
|C. RAČUN FINANCIRANJA                           |
+---------------------------------------------------+-----------+-----------+
|VII. ZADOLŽEVANJE (500)              |     0|  51407000|
+---+-----------------------------------------------+-----------+-----------+
|50 |ZADOLŽEVANJE                  |     0|  51407000|
+---+-----------------------------------------------+-----------+-----------+
|500|Domače zadolževanje              |      |  51407000|
+---------------------------------------------------+-----------+-----------+
|VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)            |     0|  1110000|
+---+-----------------------------------------------+-----------+-----------+
|55 |ODPLAČILA DOLGA                |     0|  1110000|
+---+-----------------------------------------------+-----------+-----------+
|550|Odplačila domačega dolga            |      |  1110000|
+---------------------------------------------------+-----------+-----------+
|IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU      |–10.667.949|–77.817.564|
|(I.+IV.+VII.–II.–V.–VIII.)             |      |      |
+---------------------------------------------------+-----------+-----------+
|X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.–VIII–IX.)        | 10.667.949| 50.297.000|
+---------------------------------------------------+-----------+-----------+
|XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.)           | 10.667.949|–10.667.949|
+---------------------------------------------------+-----------+-----------+
2. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Prihodki in odhodki proračuna ter drugi prejemki in izdatki proračuna Občine Komen so zajeti v bilanci prihodkov in odhodkov, računu finančnih terjatev in naložb in računu financiranja, ki so sestavni del tega odloka. V posebnem delu proračuna, ki je tudi sestavni del proračuna, je prikazana podrobnejša razčlenitev sredstev po posameznih namenih in uporabnikih.
Sestavni del proračuna so tudi načrt razvojnih programov za obdobje od leta 2005–2008.
3. člen
Občina se lahko zadolži na podlagi predhodnega soglasja ministra, pristojnega za finance, pod pogoji, ki jih določa zakon, ki ureja financiranje občin. Posli zadolžitve, za katere ministrstvo za finance ni izdalo soglasja, so nični.
4. člen
Sredstva proračuna se uporabljajo le za namene, ki so določeni s proračunom. V imenu občine se prevzemajo obveznosti le v okviru sredstev, ki so v proračunu predvideni za posamezne namene.
Na osnovi soglasja župana se lahko za posamezno investicijsko nalogo prevzemajo obveznosti, ki bodo zahtevale plačilo v naslednjem letu, če je že odprta postavka v proračunu tekočega leta in predvidena v načrtu razvojnih programov.
5. člen
Sredstva proračuna se posrednim proračunskim porabnikom med letom praviloma dodeljujejo mesečno v obliki dvanajstine, razen investicijskih transferov, kjer se sredstva nakazujejo na osnovi dokumentacije o že opravljenih investicijah.
Pri tem je potrebno upoštevati zapadlost uporabnikovih obveznosti in likvidnostni položaj proračuna.
V primeru, da zaradi neenakomernega priliva prihodkov pride do likvidnostnih težav, se sredstva prioritetno zagotavljajo za zakonsko določene naloge, ki so opredeljene v posebnem delu proračuna in za minimalni obseg nalog, ki še omogoča delovanje uporabnikov.
6. člen
Razdelitev sredstev proračunskih postavk, namenjenih društvom in zvezam, ki niso posredni ali neposredni proračunski uporabniki in katerih višina ni določena s proračunom, se razdeli na osnovi razpisa.
7. člen
Sredstva proračunske rezerve se izločijo v višini določeni s proračunom. Sredstva se izločajo mesečno po dvanajstinah. Sredstva rezerve se uporabljajo za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplava, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, žled, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročajo naravne sile, in ekološke nesreče.
O uporabi proračunske rezerve do višine 500.000,00 SIT odloča župan na podlagi predloga občinske uprave in o uporabi sredstev pisno obvesti občinski svet. O uporabi sredstev nad višino 500.000,00 SIT odloča občinski svet s posebnim odlokom.
8. člen
Za plačevanje obveznosti iz občinskega proračuna veljajo enaki roki, ki se za posamezne namene porabe določijo v zakonu o izvrševanju državnega proračuna.
Neposredni porabniki proračuna plačujejo obveznosti za že opravljene nabave blaga, storitev in gradbenih del.
Dogovarjanje o predplačilih je možno s soglasjem župana le izjemomo, in sicer ob primernem zavarovanju predplačil.
9. člen
Namenski prihodki proračuna za leto 2005 so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena zakona o javnih financah, tudi naslednji prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, ki se uporabljajo za odhodke bilance prihodkov in odhodkov ali za izdatke v računu financiranja:
– prihodki požarne takse po 59. členu Zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93), ki se po kriterijih vlade uporabijo za namene, določene v navedenem zakonu;
– taksa za obremenjevanje vode na osnovi Uredbe o taksi za obremenjevanje vode (Uradni list RS, št. 41/95, 44-96, 8/96, 124/00, 49/01);
– taksa za obremenjevanje okolja zaradi odlaganja odpadkov (Uradni list RS, št. 49/02);
– samoprispevki, ki jih uvedejo vaške skupnosti;
– drugi prihodki, ki jih vaške skupnosti pridobijo za svoje naloge (najem grobov, drugi namenski prispevki vaške skupnosti).
10. člen
Pogodba za nabavo blaga, naročilo storitev in oddajo gradenj v breme proračuna se lahko sklene samo skladno s predpisi o javnem naročanju.
11. člen
Če se v teku proračuna ugotovi, da so potrebna dodatna sredstva, ki jih ob sprejemanju proračuna ni bilo mogoče predvideti, so pa nujna za izvrševanje predpisov ali izvršitev storitev, se dodatni odhodki poravnavajo v breme drugih postavk. O prerazporeditvi odloča župan.
O izvršenih prerazporeditvah sredstev mora župan šestmesečno poročati občinskemu svetu, in sicer z obravnavo realizacije proračuna za I. polletje in z zaključnim računom.
Prerazporejanje sredstev med bilanco prihodkov in odhodkov, računom finančnih terjatev in naložb in računom financiranja ni možno.
12. člen
V sprejetem proračunu lahko na predlog neposrednega proračunskega uporabnika finančna služba proračuna občine znotraj proračunske postavke odpre nov konto, če je to potrebno zaradi pravilnega knjiženja porabe.
13. člen
V primeru, da občina prejme namenska sredstva, ki niso bila predvidena s tem odlokom, se za ta namen odpre nova postavka proračuna na strani odhodkov za isti namen.
14. člen
Župan je pooblaščen, da odloča:
– o uporabi splošne proračunske rezerve za premalo predvidene odhodke in nepredvidene odhodke, ki so nujna za izvrševanje zakonskih in pogodbenih obveznosti,
– o začasni vezavi tekočih likvidnih sredstev zaradi ohranitve realne vrednosti,
– v primeru neenakomernega pritekanja prihodkov o kratkoročni zadolžitvi največ do 5% sprejetega proračuna,
– o razdelitvi sredstev iz postavke finančnih pomoči župana, ki so zajete v proračunskih postavkah številka 1. 2. 6. 17, 8. 5. 1. 4, 10. 1. 5. 21,
– v drugih primerih, ko to določa zakon.
15. člen
Vsak izdatek iz proračuna mora imeti za podlago verodostojno knjigovodsko listino, s katero se izkazuje obveznost za izplačilo. Pred izplačilom iz proračun morajo preveriti in pisno potrditi delavci občinske uprave – skrbniki proračunskih postavk, ki so zadolženi za posamezna področja izvrševanja proračuna v skladu s Pravilnikom o sistemizaciji delovnih mest in delovnih razmerij v Občinski upravi Občine Komen in sklepa direktorja občinske uprave.
Izdatke vaške skupnosti preverja in pisno potrdi predsednik posamezne vaške skupnosti.
16. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi, uporablja se od 1. 1. 2005 dalje.
Št. 40302-03/05-15
Komen, dne 22. novembra 2005
Župan
Občine Komen
Uroš Slamič l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti