Uradni list

Številka 110
Uradni list RS, št. 110/2005 z dne 9. 12. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 110/2005 z dne 9. 12. 2005

Kazalo

4812. Pravilnik o spremembah in dopolnitvi Pravilnika o označevanju živali, veterinarskem spričevalu in veterinarski napotnici, stran 11747.

Na podlagi petega odstavka 16. in šestega odstavka 18. člena Zakona o veterinarstvu (Uradni list RS, št. 33/01, 110/02 – ZGO-1, 45/04 – ZdZPKG in 62/04 – odl.US) izdaja ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvi Pravilnika
o označevanju živali, veterinarskem spričevalu in veterinarski napotnici
1. člen
   V Pravilniku o označevanju živali, veterinarskem spričevalu in
veterinarski napotnici (Uradni list RS, št. 8/04, 28/04 in 95/04) se v 3.
členu 2. točka drugega odstavka spremeni tako, da se glasi:
   »2. Mikročip mora vsebovati 15-mestno kodo, katere zapis je kot Priloga
10 sestavni del tega pravilnika in je sestavljena na naslednji način:
   a) mesta 1, 2, 3: trimestna koda države – 705 v skladu z ISO standardom
3166; in
   b) – mesti 4 in 5: koda proizvajalca (991 minus koda proizvajalca, ki je
določena z ICAR standardom),
    – mesta 6 do 15: individualna številka živali; ali
  c) – mesto 4: 0 in mesti 5 in 6: koda proizvajalca (991 minus koda
proizvajalca, ki je določena z ICAR standardom),
     – mesta 7 do 15: individualna številka živali.«.
2. člen
(1) V 6. členu se sedma alinea drugega odstavka spremeni tako, da se glasi:
»– pse in mačke je v obliki knjižice, ki je obenem tudi identifikacijski dokument, določeno s predpisom, ki ureja veterinarske pogoje, ki morajo biti izpolnjeni za nekomercialne premike hišnih živali, in model potnega lista, ki mora spremljati te živali.«.
(2) Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Obrazci spričeval iz prejšnjega odstavka so kot priloge 1, 2, 3, 4, 5 in 6 sestavni del tega pravilnika.«.
3. člen
V prvem odstavku 9. člena se besedilo »1, 2, 4, 5 in 8« nadomesti z besedilom »1, 2, 4 in 5«.
4. člen
V 19. členu se črta drugi odstavek.
5. člen
Za Prilogo 9 se doda nova Priloga 10, ki se glasi:
»Priloga 10
 
            ZAPIS KODE MIKROČIPA
 
   1. Zapis kode mikročipa iz točke 2b) drugega odstavka 3. člena tega
pravilnika:
 
+---------+---+---+---+--------+--------+-+--+-+-+--+---+--+---+--+--+
|Št. mesta|1 |2 |3 |4    |5    |6|7 |8|9|10|11 |12|13 |14|15|
+---------+---+---+---+--------+--------+-+--+-+-+--+---+--+---+--+--+
|Primer  |7 |0 |5 |X    |X    |X|X |X|X|X |X |X |X |X |X |
+---------+-----------+-----------------+----------------------------+
|Opis   |koda države|koda proizvajalca|individualna številka živali|
+---------+-----------+-----------------+----------------------------+
 
   2. Zapis kode mikročipa iz točke 2c) drugega odstavka 3. člena tega
pravilnika:
 
+--------+--+--+---+-------------+-------+-------+-+-+-+---+--+---+--+--+---+
|Št.   |1 |2 |3 |4      |5   |6   |7|8|9|10 |11|12 |13|14|15 |
|mesta  | | |  |       |    |    | | | |  | |  | | |  |
+--------+--+--+---+-------------+-------+-------+-+-+-+---+--+---+--+--+---+
|Primer |7 |0 |5 |0      |X   |X   |X|X|X|X |X |X |X |X |X |
+--------+---------+-------------+---------------+--------------------------+
|Opis  |koda   |zapis    |koda      |individualna številka   |
|    |države  |številke 0  |proizvajalca  |živali          |
+--------+---------+-------------+---------------+--------------------------+
                                      «.
6. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 323-39/2004-3
Ljubljana, dne 14. novembra 2005
EVA 2005-2311-0181
Marija Lukačič l.r.
Ministrica
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

AAA Zlata odličnost