Uradni list

Številka 110
Uradni list RS, št. 110/2005 z dne 9. 12. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 110/2005 z dne 9. 12. 2005

Kazalo

4859. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Tišina za leto 2005 – II. rebalans, stran 11802.

Na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01), Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94, 56/98, 90/05), Zakona o lokalni samoupravi – uradno prečiščeno besedilo (Uradni list RS, št. 100/05) in 16. člena Statuta Občine Tišina (Uradni list RS, št. 23/99, 47/01, 77/02) je Občinski svet Občine Tišina na 22. seji dne 2. 12. 2005 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o proračunu Občine Tišina za leto 2005 –
II. rebalans
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Tišina za leto 2005 (Uradni list RS, št. 18/05, 48/05, 61/05) se 2. člen spremeni tako, da se glasi:
»Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
+----+--------------------------------------------------------+-------------+
|  |Skupina/Podskupina kontov                | Znesek v SIT|
+----+--------------------------------------------------------+-------------+
|A) |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV              |       |
+----+--------------------------------------------------------+-------------+
|  |I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)           | 758.280.822|
+----+--------------------------------------------------------+-------------+
|  |TEKOČI PRIHODKI (70+71)                 | 261.944.177|
+----+--------------------------------------------------------+-------------+
|70 |DAVČNI PRIHODKI                     | 210.947.299|
+----+--------------------------------------------------------+-------------+
|  |700 Davek na dohodek in dobiček             | 165.994.055|
+----+--------------------------------------------------------+-------------+
|  |703 Davki na premoženje                 |  15.043.806|
+----+--------------------------------------------------------+-------------+
|  |704 Domači davki na blago in storitve          |  29.909.438|
+----+--------------------------------------------------------+-------------+
|  |706 Drugi davki                     |      0|
+----+--------------------------------------------------------+-------------+
|71 |NEDAVČNI PRIHODKI                    |  50.996.878|
+----+--------------------------------------------------------+-------------+
|  |710 Udeležba na dobičku in odhodki od premoženja    |  7.530.633|
+----+--------------------------------------------------------+-------------+
|  |711 Takse in pristojbine                |  1.702.000|
+----+--------------------------------------------------------+-------------+
|  |712 Denarne kazni                    |    76.000|
+----+--------------------------------------------------------+-------------+
|  |713 Prihodki od prodaje blaga in storitev        |  26.477.672|
+----+--------------------------------------------------------+-------------+
|  |714 Drugi nedavčni prihodki               |  15.210.574|
+----+--------------------------------------------------------+-------------+
|72 |KAPITALSKI PRIHODKI                   |  9.945.841|
+----+--------------------------------------------------------+-------------+
|  |720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev        |  1.600.000|
+----+--------------------------------------------------------+-------------+
|  |721 Prihodki od prodaje zalog              |      0|
+----+--------------------------------------------------------+-------------+
|  |722 Prihodki od prodaje zemljišč in nemat. premoženja  |  8.345.841|
+----+--------------------------------------------------------+-------------+
|73 |PREJETE DONACIJE                    |  63.140.632|
+----+--------------------------------------------------------+-------------+
|  |730 Prejete donacije iz domačih virov          |      0|
+----+--------------------------------------------------------+-------------+
|  |731 Prejete donacije iz tujih virov           |  63.140.632|
+----+--------------------------------------------------------+-------------+
|74 |TRANSFERNI PRIHODKI                   | 423.250.172|
+----+--------------------------------------------------------+-------------+
|  |740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih    | 423.250.172|
|  |institucij                       |       |
+----+--------------------------------------------------------+-------------+
|  |II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)            | 761.349.294|
+----+--------------------------------------------------------+-------------+
|40 |TEKOČI ODHODKI                     | 146.114.263|
+----+--------------------------------------------------------+-------------+
|  |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim          |  44.302.133|
+----+--------------------------------------------------------+-------------+
|  |401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost     |  8.644.415|
+----+--------------------------------------------------------+-------------+
|  |402 Izdatki za blago in storitve            |  85.830.215|
+----+--------------------------------------------------------+-------------+
|  |403 Plačila domačih obresti               |  1.537.500|
+----+--------------------------------------------------------+-------------+
|  |409 Rezerve                       |  5.800.000|
+----+--------------------------------------------------------+-------------+
|41 |TEKOČI TRANSFERI                    | 177.055.040|
+----+--------------------------------------------------------+-------------+
|  |410 Subvencije                     |  6.437.202|
+----+--------------------------------------------------------+-------------+
|  |411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom      | 103.274.987|
+----+--------------------------------------------------------+-------------+
|  |412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam  |  24.698.995|
+----+--------------------------------------------------------+-------------+
|  |413 Drugi tekoči domači transferi            |  42.643.856|
+----+--------------------------------------------------------+-------------+
|  |414 Tekoči transferi v tujino              |      0|
+----+--------------------------------------------------------+-------------+
|42 |INVESTICIJSKI ODHODKI                  | 417.982.802|
+----+--------------------------------------------------------+-------------+
|  |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev         | 417.982.802|
+----+--------------------------------------------------------+-------------+
|43 |INVESTICIJSKI TRANSFERI                 |  20.047.189|
+----+--------------------------------------------------------+-------------+
|  |431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, |  5.604.100|
|  |ki niso proračunski uporabniki             |       |
+----+--------------------------------------------------------+-------------+
|  |432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom  |  14.443.089|
+----+--------------------------------------------------------+-------------+
|III.|PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) (PRORAČUNSKI       | – 3.068.470|
|  |PRIMANJKLJAJ)                      |       |
+----+--------------------------------------------------------+-------------+
|  |                            |       |
+----+--------------------------------------------------------+-------------+
|B) |RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB           |       |
+----+--------------------------------------------------------+-------------+
|  |IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA      |  2.828.257|
|  |KAPITALSKIH DELEŽEV                   |       |
+----+--------------------------------------------------------+-------------+
|75 |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL              |  2.828.257|
+----+--------------------------------------------------------+-------------+
|  |750 Prejeta vračila danih posojil            |  2.828.257|
+----+--------------------------------------------------------+-------------+
|  |751 Prodaja kapitalskih deležev             |      0|
+----+--------------------------------------------------------+-------------+
|  |V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV    |      0|
+----+--------------------------------------------------------+-------------+
|44 |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV     |      0|
+----+--------------------------------------------------------+-------------+
|  |440 Dana posojila                    |      0|
+----+--------------------------------------------------------+-------------+
|  |441 Povečanje kapitalskih deležev            |      0|
+----+--------------------------------------------------------+-------------+
|  |411 Povečanje kapitalskih deležev in naložb       |      0|
+----+--------------------------------------------------------+-------------+
|  |VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE      |  2.828.257|
|  |KAPITALSKIH DELEŽEV                   |       |
+----+--------------------------------------------------------+-------------+
|  |VII. SKUPNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) TER SALDO PREJETIH |  – 240.213|
|  |IN DANIH POSOJIL                    |       |
+----+--------------------------------------------------------+-------------+
|  |                            |       |
+----+--------------------------------------------------------+-------------+
|C) |RAČUN FINANCIRANJA                   |       |
+----+--------------------------------------------------------+-------------+
|  |VII. ZADOLŽEVANJE                    |  10,000.000|
+----+--------------------------------------------------------+-------------+
|50 |ZADOLŽEVANJE                      |  10,000.000|
+----+--------------------------------------------------------+-------------+
|  |500 Domače zadolževanje                 |  10,000.000|
+----+--------------------------------------------------------+-------------+
|  |VIII. ODPLAČILA DOLGA                  |  11.927.428|
+----+--------------------------------------------------------+-------------+
|55 |ODPLAČILA DOLGA                     |  11.927.428|
+----+--------------------------------------------------------+-------------+
|  |550 Odplačila domačega dolga              |  11.927.428|
+----+--------------------------------------------------------+-------------+
|  |X. NETO ZADOLŽEVANJE                  |  -1.927.428|
+----+--------------------------------------------------------+-------------+
|  |XI. SPREMEMBE STANJA SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.- | – 2.167.641|
|  |II.-V.-VIII.)                      |     SIT|
+----+--------------------------------------------------------+-------------+
|  |X. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA |  2.167.641|
+----+--------------------------------------------------------+-------------+
2. člen
Prvi odstavek 11. člena se spremeni tako, da se glasi:
»V splošno proračunsko rezervacijo se izloči 1,300.000 SIT odhodkov iz bilance prihodkov in odhodkov.«
3. člen
14. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:
»Če se zaradi neenakomernega pritekanja prejemkov izvrševanje proračuna ne more uravnovesiti, se lahko občina likvidnostno zadolži, vendar največ do višine 5% zadnjega sprejetega proračuna.
Če posebni zakon ne določa drugače so prihodki od upravljanja s prostimi denarnimi sredstvi prihodek proračuna in stroški v zvezi z zagotavljanjem likvidnostnih sredstev proračuna izdatek proračuna.«
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-34/05
Tišina, dne 5. decembra 2005
Župan
Občine Tišina
Jožef Poredoš, inž. agr., l.r.

AAA Zlata odličnost