Uradni list

Številka 110
Uradni list RS, št. 110/2005 z dne 9. 12. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 110/2005 z dne 9. 12. 2005

Kazalo

4836. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Litija za leto 2005, stran 11780.

Na podlagi drugega odstavka 13. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02), 57. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00, 51/02, 72/05) ter 16. člena Statuta Občine Litija (Uradni list RS, št. 18/04) je Občinski svet Občine Litija na 29. seji dne 29. 11. 2005 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah
Odloka o proračunu Občine Litija za leto 2005
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Litija za leto 2005 (Uradni list RS, št. 19/05) se 2. člen spremeni tako, da se glasi:
"Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
+--+----------------------------------------------------------+-------------+
|A.|BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV               |       |
+--+----------------------------------------------------------+-------------+
| |I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)          |1.955.088.000|
+--+----------------------------------------------------------+-------------+
| |TEKOČI PRIHODKI (70+71)                  |1.157.922.000|
+--+----------------------------------------------------------+-------------+
|70|DAVČNI PRIHODKI                      |1.083.276.000|
+--+----------------------------------------------------------+-------------+
| |700 Davki na dohodek in dobiček              | 826.625.000|
+--+----------------------------------------------------------+-------------+
| |703 Davki na premoženje                  | 178.482.000|
+--+----------------------------------------------------------+-------------+
| |704 Domači davki na blago in storitve           |  78.169.000|
+--+----------------------------------------------------------+-------------+
|71|NEDAVČNI PRIHODKI                     |  74.646.000|
+--+----------------------------------------------------------+-------------+
| |710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja     |  23.119.000|
+--+----------------------------------------------------------+-------------+
| |711 Takse in pristojbine                 |  5.750.000|
+--+----------------------------------------------------------+-------------+
| |712 Denarne kazni                     |   700.000|
+--+----------------------------------------------------------+-------------+
| |713 Prihodki od prodaje blaga in storitev         |   635.000|
+--+----------------------------------------------------------+-------------+
| |714 Drugi nedavčni prihodki                |  44.442.000|
+--+----------------------------------------------------------+-------------+
|72|KAPITALSKI PRIHODKI                    |  28.324.000|
+--+----------------------------------------------------------+-------------+
| |720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev         |  17.770.000|
+--+----------------------------------------------------------+-------------+
| |722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih    |  10.554.000|
| |dolgoročnih sredstev                   |       |
+--+----------------------------------------------------------+-------------+
|73|PREJETE DONACIJE                     |  42.926.000|
+--+----------------------------------------------------------+-------------+
| |730 Prejete donacije iz domačih virov           |  42.926.000|
+--+----------------------------------------------------------+-------------+
|74|TRANSFERNI PRIHODKI                    | 725.916.000|
+--+----------------------------------------------------------+-------------+
| |740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih     | 725.916.000|
| |institucij                        |       |
+--+----------------------------------------------------------+-------------+
| |II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)            |2.114.336.000|
+--+----------------------------------------------------------+-------------+
|40|TEKOČI ODHODKI                      | 523.625.000|
+--+----------------------------------------------------------+-------------+
| |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim           | 111.800.000|
+--+----------------------------------------------------------+-------------+
| |401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost      |  18.705.000|
+--+----------------------------------------------------------+-------------+
| |402 Izdatki za blago in storitve             | 339.820.000|
+--+----------------------------------------------------------+-------------+
| |403 Plačila domačih obresti                |  3.300.000|
+--+----------------------------------------------------------+-------------+
| |409 Rezerve                        |  50.000.000|
+--+----------------------------------------------------------+-------------+
|41|TEKOČI TRANSFERI                     | 851.791.000|
+--+----------------------------------------------------------+-------------+
| |410 Subvencije                      |  18.000.000|
+--+----------------------------------------------------------+-------------+
| |411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom       | 474.260.000|
+--+----------------------------------------------------------+-------------+
| |412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam   | 107.770.000|
+--+----------------------------------------------------------+-------------+
| |413 Drugi tekoči domači transferi             | 251.761.000|
+--+----------------------------------------------------------+-------------+
|42|INVESTICIJSKI ODHODKI                   | 330.300.000|
+--+----------------------------------------------------------+-------------+
| |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev          | 330.300.000|
+--+----------------------------------------------------------+-------------+
|43|INVESTICIJSKI TRANSFERI                  | 408.620.000|
+--+----------------------------------------------------------+-------------+
| |431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam,  |  42.500.000|
| |ki niso proračunski uporabniki              |       |
+--+----------------------------------------------------------+-------------+
| |432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom   | 366.120.000|
+--+----------------------------------------------------------+-------------+
| |III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)   | -170.279.000|
+--+----------------------------------------------------------+-------------+
| |(I. – II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)     |       |
+--+----------------------------------------------------------+-------------+
| |III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)          | -166.979.000|
| |(I. – 7102) – (II. – 403 – 404)              |       |
+--+----------------------------------------------------------+-------------+
| |(Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj  |       |
| |odhodki brez plačil obresti)               |       |
+--+----------------------------------------------------------+-------------+
| |III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (70 + 71) – (40 +  | -217.494.000|
| |41)                            |       |
+--+----------------------------------------------------------+-------------+
| |(Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči      |       |
| |transferi)                        |       |
+--+----------------------------------------------------------+-------------+
|B.|RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB            |       |
+--+----------------------------------------------------------+-------------+
| |IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH |  8.355.000|
| |DELEŽEV (750+751+752)                   |       |
+--+----------------------------------------------------------+-------------+
|75|PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH   |  8.355.000|
| |DELEŽEV                          |       |
+--+----------------------------------------------------------+-------------+
| |750 Prejeta vračila danih posojil             |   655.000|
+--+----------------------------------------------------------+-------------+
| |751 Prodaja kapitalskih deležev              |      0|
+--+----------------------------------------------------------+-------------+
| |752 Kupnine iz naslova privatizacije           |  7.700.000|
+--+----------------------------------------------------------+-------------+
| |V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV     |  11.031.000|
| |(440+441+442)                       |       |
+--+----------------------------------------------------------+-------------+
|44|DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV      |  11.031.000|
+--+----------------------------------------------------------+-------------+
| |440 Dana posojila                     |      0|
+--+----------------------------------------------------------+-------------+
| |441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb        |  11.031.000|
+--+----------------------------------------------------------+-------------+
| |VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH |  -2.676.000|
| |DELEŽEV (IV. – V.)                    |       |
+--+----------------------------------------------------------+-------------+
|C.|RAČUN FINANCIRANJA                    |       |
+--+----------------------------------------------------------+-------------+
| |VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)                |      0|
+--+----------------------------------------------------------+-------------+
|50|ZADOLŽEVANJE                       |      0|
+--+----------------------------------------------------------+-------------+
| |500 Domače zadolževanje                  |      0|
+--+----------------------------------------------------------+-------------+
| |VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)              |  20.903.000|
+--+----------------------------------------------------------+-------------+
|55|ODPLAČILA DOLGA                      |  20.903.000|
+--+----------------------------------------------------------+-------------+
| |550 Odplačila domačega dolga               |  20.903.000|
+--+----------------------------------------------------------+-------------+
| |IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.- | -182.827.000|
| |V.-VIII.)                         |       |
+--+----------------------------------------------------------+-------------+
| |X. NETO ZADOLŽEVANJE                   | -20.903.000|
| |(VII.-VIII.)                       |       |
+--+----------------------------------------------------------+-------------+
| |XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)            | 159.248.000|
+--+----------------------------------------------------------+-------------+
| |XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA | 423.371.366|
| |LETA                           |       |
+--+----------------------------------------------------------+-------------+
Splošni del občinskega proračuna, sestavljen po ekonomski klasifikaciji javnofinančnih prejemkov in izdatkov na ravni podskupin kontov, in posebni del, sestavljen po programski klasifikaciji po področjih proračunske porabe, ter načrt razvojnih programov in letni program prodaje občinskega stvarnega premoženja so priloga k temu odloku. O posameznem programu prodaje in o prerazporeditvi proračunskih postavk ali delov postavk med podprogrami programske klasifikacije odloča župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet."
2. člen
6. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:
"Proračunska rezerva se v letu 2005 oblikuje v višini 16 milijonov tolarjev.
O uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena Zakona o javnih financah do višine 16 milijonov tolarjev odloča župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet."
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 401-11/04
Litija, dne 29. novembra 2005
Župan
Občine Litija
Mirko Kaplja l.r.

AAA Zlata odličnost