Uradni list

Številka 110
Uradni list RS, št. 110/2005 z dne 9. 12. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 110/2005 z dne 9. 12. 2005

Kazalo

4816. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačilih staršev za programe v vrtcih, stran 11752.

Na podlagi 33. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 113/03 – uradno prečiščeno besedilo in 72/05) izdaja minister za šolstvo in šport
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o plačilih staršev za programe v vrtcih
1. člen
V Pravilniku o plačilih staršev za programe v vrtcih (Uradni list RS, št. 44/96, 39/97 – odl. US, 1/98, 84/98, 44/00 – odl. US, 102/00, 111/00, 92/02 in 120/03) se drugi odstavek 3.a člena spremeni, tako da se glasi:
»Določilo prejšnjega odstavka se ne uporablja v primeru, da je staršem določeno plačilo v višini prvega plačilnega razreda.«.
2. člen
Šesti odstavek 4. člena se spremeni, tako da se glasi:
»Kot dohodek iz dejavnosti se šteje dobiček, ugotovljen z odločbo o odmeri davka od dohodka iz dejavnosti brez upoštevanj znižanj in olajšav, povečan za zavarovalno osnovo v skladu z zakonom, ki ureja pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Samostojnim ustvarjalcem na področju kulture, ki jim je priznana pravica do plačila prispevkov za socialno varnost iz državnega proračuna, se dohodek poveča za zavarovalno osnovo v skladu z zakonom, ki ureja pokojninsko in invalidsko zavarovanje.«.
3. člen
Za 4. členom se doda novi 4.a člen, ki se glasi:
»4.a člen
Če družinski člani ustvarjajo dohodke iz kmetijstva oziroma dohodke iz dejavnosti, se ti dohodki pri določitvi plačilnega razreda upoštevajo tako, da se najprej ugotovi mesečni dohodek na družinskega člana, kot izhaja iz prejšnjega člena ter tako ugotovljeni plačilni razred poveča v naslednjih primerih:
– če katastrski dohodek presega 100.000,00 tolarjev, se plačilo poveča za en plačilni razred,
– če katastrski dohodek presega 200.000,00 tolarjev, se plačilo poveča za dva plačilna razreda,
– če katastrski dohodek presega 300.000,00 tolarjev, se plačilo poveča za tri plačilne razrede,
– če katastrski dohodek presega 500.000,00 tolarjev, je plačilo staršev 80% cene programa
oziroma
– če izkazani prihodek podjetnika presega 20 milijonov tolarjev, se plačilo poveča za en plačilni razred,
– če izkazani prihodek podjetnika presega 40 milijonov tolarjev, se plačilo poveča za dva plačilna razreda,
– če izkazani prihodek podjetnika presega 60 milijonov tolarjev, se plačilo poveča za tri plačilne razrede,
– če izkazani prihodek podjetnika presega 100 milijonov tolarjev, je plačilo staršev 80% cene programa.
Katastrski dohodek iz prejšnjega odstavka se upošteva brez znižanj in olajšav, tako kot izhaja iz letnega obvestila davčne uprave o višini katastrskega dohodka.
Prihodek podjetnika se ugotavlja iz odločbe o davku iz dejavnosti.«.
4. člen
Dosedanji 4.a člen postane nov 4.b člen, v katerem se besedilo »v skladu z Zakonom o dohodnini (Uradni list RS, št. 71/93, 2/94, 7/95, 14/96 in 44/96)« črta in nadomesti z besedilom »v skladu z zakonom, ki ureja dohodnino.«.
5. člen
Sedma alinea prvega odstavka 6.a člena se spremeni, tako da se glasi:
»– kapitalske naložbe oziroma poslovni deleži in delnice v gospodarskih družbah,«
Za prvim odstavkom se dodata nova drugi in tretji odstavek, ki se glasita:
»Če družina razpolaga z več osebnimi vozili, se vrednost 18 minimalnih plač odšteje od skupne vrednosti vseh osebnih vozil, razlika pa se upošteva kot premoženje.
Za premično premoženje večje vrednosti iz osme alinee prvega odstavka tega člena šteje vsaka posamezna premičnina, ki presega vrednost 2 milijona tolarjev.«
Dosedanji drugi odstavek postane nov četrti odstavek.
6. člen
Na koncu prvega odstavka 6.b člena se doda stavek, ki se glasi:
»Vrednost kapitalskih naložb oziroma poslovnih deležev v gospodarskih družbah se ugotavlja na podlagi podatkov iz letnih poročil o tekoči vrednosti kapitala.«
Na koncu drugega odstavka se doda nov stavek, ki se glasi: »Pravilnost izjave o vrednosti premoženja lahko občinski organ ugotavlja tudi na podlagi vrednosti, ki izhajajo iz veljavnih tržnih standardov (npr. eurotax cenitve za osebna vozila).«.
7. člen
V 6.č členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Če je vrednost posameznega premoženja iz prvega odstavka 6.a člena tega pravilnika upoštevana v različnih davčnih in drugih evidencah ter v poslovnih knjigah, se upošteva posamezna vrsta premoženja samo po eni izmed naštetih alinej iz prvega odstavka 6.a člena tega pravilnika.«.
8. člen
V 8.a členu se besedilo »se šteje, da vloga za znižano plačilo ni bila oddana.« nadomesti z besedilom »organ s sklepom zavrže vlogo.«.
9. člen
Drugi odstavek 12. člena se spremeni, tako da se ­glasi:
»Vsako spremembo dejstev in okoliščin iz prejšnjega odstavka vlagatelj v 15-ih dneh sporoči pristojnemu občinskemu organu«.
PREHODNI IN KONČNA DOLOČBA
10. člen
Za samozaposlene in za druge osebe, ki so po predpisih, ki urejajo pokojninsko in invalidsko zavarovanje zavarovanci, ki ne prejemajo plače, se ne glede na določbo prvega odstavka 10. člena Pravilnika, pri določitvi plačil od 1. 1. 2006 dalje upošteva zavarovalna osnova, ki jim je bila na novo določena na podlagi Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/05).
11. člen
Z dnem, ko začne veljati ta pravilnik, se vloge za znižano plačilo, glede katerih je postopek določitve plačil ob uveljavitvi tega pravilnika še v teku, obravnavajo in višino plačila določi po določbah tega pravilnika.
12. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 011-03-43/2004
Ljubljana, dne 28. novembra 2005
EVA 2005-3311-0081
dr. Milan Zver l.r.
Minister
za šolstvo in šport

AAA Zlata odličnost