Uradni list

Številka 110
Uradni list RS, št. 110/2005 z dne 9. 12. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 110/2005 z dne 9. 12. 2005

Kazalo

4848. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o financiranju športa v Občini Rogaška Slatina, stran 11796.

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 – UPB1), Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98) in določil Nacionalnega programa športa v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 24/00 in 31/00) ter 16. člena Statuta Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 109/03 – UPB1) je Občinski svet Občine Rogaška Slatina na 28. redni seji dne 30. 11. 2005 sprejel
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o financiranju športa
v Občini Rogaška Slatina
1. člen
S tem pravilnikom se spreminja in dopolnjuje Pravilnik o financiranju športa v Občini Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 69/03 in 119/04).
2. člen
V 7. členu se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»Javni razpis mora vsebovati:
– ime, naziv in sedež naročnika javnega razpisa;
– predmet javnega razpisa z navedbo osnovnih pogojev in meril, po katerih se izberejo prejemniki;
– okvirno višino sredstev, ki so na razpolago za predmet javnega razpisa;
– določitev obdobja, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva;
– rok, do katerega morajo biti predložene vloge;
– datum odpiranja vlog;
– rok, v katerem bodo prijavljeni na razpis obveščeni o izidu javnega razpisa;
– kraj, čas ter osebo pri kateri lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo oziroma pridobijo dodatne informacije.«.
Sedanji tretji in četrti odstavek 7. člena se spremenita v četrti in peti odstavek.
3. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 06202-008-06/2005
Rogaška Slatina, dne 30. novembra 2005
Župan
Občine Rogaška Slatina
mag. Branko Kidrič l.r.

AAA Zlata odličnost