Številka 111
Uradni list RS, št. 111/2005 z dne 13. 12. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 111/2005 z dne 13. 12. 2005, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Sklepi

4882. Sklep o potrditvi poslanskega mandata

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

4883. Uredba o določitvi kvote za zaposlovanje invalidov

Sklepi

4884. Sklep o določitvi tarife za ceno storitev opravljanja gospodarske javne službe ravnanja s klavničnimi odpadki in kužnim materialom živalskega porekla

MINISTRSTVA

4885. Pravilnik o opravljanju preizkusa za ugotavljanje strokovne usposobljenosti in psihofizičnih zmožnosti policista
4886. Pravilnik o izpolnjevanju enotne upravne listine in računalniški izmenjavi podatkov ter o drugih obrazcih, ki se uporabljajo v carinskih postopkih
4887. Sklep o določitvi roka za vključitev Občine Štore v sistem enotnega upravljanja s prostimi denarnimi sredstvi
4914. Pravilnik o vsebini načrtov upravljanja z divjadjo

USTAVNO SODIŠČE

4888. Odločba o ugotovitvi, da je drugi odstavek 21. člena Zakona o odvetništvu v neskladju z Ustavo
4889. Odločba o ugotovitvi neskladnosti 67. člena Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih z Ustavo
4890. Odločba o razveljavitvi prvega odstavka 200. člena Zakona o graditvi objektov, kolikor za gradnje iz tretjega odstavka 3. člena tega zakona nalaga, da se zanje inšpekcijski postopki, začeti pred njegovo uveljavitvijo, končajo po določbah Zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor
4891. Odločba o razveljavitvi sodb Vrhovnega sodišča in Upravnega sodišča ter o odpravi odločbe Ministrstva za notranje zadeve
4892. Odločba o rešitvi spora glede pristojnosti med Policijsko postajo Piran in Okrajnim sodiščem v Piranu

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

4893. Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, november 2005

OBČINE

Črenšovci

4894. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Črenšovci za leto 2005
4895. Sklep o začasnem financiranju proračunskih potreb v letu 2006
4896. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo zazidanega in nezazidanega stavbnega zemljišča

Grosuplje

4897. Odlok o spremembi odloka 2 o proračunu Občine Grosuplje za leto 2006

Hajdina

4898. Odlok o načinu opravljanja obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju Občine Hajdina
4899. Odlok o spremembi Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Hajdina
4900. Sklep o javni razgrnitvi predloga občinskega lokacijskega načrta za območji P10-S8/2 in P10-S8/3 v naselju Zgornja Hajdina
4901. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2006
4902. Sklep o vrednosti točke za izračun komunalne takse v Občini Hajdina za leto 2006
4903. Sklep o višini najemnine na pokopališču Hajdina

Jesenice

4904. Sklep o ponovni javni razgrnitvi predloga občinskega lokacijskega načrta Daljinske kolesarske povezave v Občini Jesenice – sprememba trase od konca pododseka 9 do konca pododseka 13

Ljubljana

4905. Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v javnih vrtcih, znižanju plačil staršev in rezervaciji

Razkrižje

4906. Odlok o spremembah Odloka o proračunu Občine Razkrižje za leto 2005
4907. Odlok o režijskem obratu v Občini Razkrižje
4908. Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov Občinskega sveta Občine Razkrižje
4909. Sklep o določitvi ekonomskih cen vzgojno-varstvenih programov v vrtcu v Občini Razkrižje
4910. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Razkrižje za leto 2006

Rogašovci

4911. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Rogašovci za leto 2005
4912. Odlok o uporabi sredstev proračunske rezerve za odpravo posledic neurij na lokalnih cestah in javnih poteh za leto 2005

Šalovci

4913. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Šalovci za leto 2005
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti