Številka 112
Uradni list RS, št. 112/2005 z dne 15. 12. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 112/2005 z dne 15. 12. 2005, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

4915. Zakon o tujcih (uradno prečiščeno besedilo) (ZTuj-1-UPB2)
4916. Zakon o praznikih in dela prostih dnevih v Republiki Sloveniji (uradno prečiščeno besedilo) (ZPDPD-UPB1)
4917. Zakon o poslancih (uradno prečiščeno besedilo) (ZPos-UPB2)
4918. Zakon o Uradnem listu Republike Slovenije (uradno prečiščeno besedilo) (ZUL-UPB1)
4919. Zakon o Bloudkovih priznanjih (uradno prečiščeno besedilo) (ZBloP-UPB1)
4920. Zakon o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah (uradno prečiščeno besedilo) (ZPRPGDT-UPB1)

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

4921. Uredba o sodelovanju, obveščanju in usklajevanju na področju zunanjih zadev in mednarodnih odnosov
4922. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih
4923. Uredba o uvedbi določenih omejevalnih ukrepov v podporo učinkovitemu izvajanju mandata Mednarodnega kazenskega sodišča za nekdanjo Jugoslavijo
4924. Uredba o obnovitvi ukrepov v podporo učinkovitemu izvajanju pooblastil Mednarodnega kazenskega sodišča za nekdanjo Jugoslavijo
4925. Uredba o ohranitvi posebnih omejevalnih ukrepov proti Slobodanu Miloševiću in z njim povezanim osebam
4926. Uredba o mejnih vrednostih emisije halogeniranih hlapnih organskih spojih v zrak iz naprav, v katerih se uporabljajo organska topila
4927. Uredba o mejnih vrednostih emisije hlapnih organskih spojin v zrak iz naprav, v katerih se uporabljajo organska topila

MINISTRSTVA

4928. Register o spremembah in dopolnitvah Registra biocidnih pripravkov
5001. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o pogojih, ki jih mora izpolnjevati grozdje za predelavo v vino, o dovoljenih tehnoloških postopkih in enoloških sredstvih za pridelavo vina in o pogojih glede kakovosti vina, mošta in drugih proizvodov v prometu
5002. Minimalna zajamčena donosnost na vplačano čisto premijo prostovoljnega dodatnega zavarovanja za mesec november 2005

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

4929. Metodološko navodilo za predložitev letnih poročil pravnih oseb javnega prava
4930. Metodološko navodilo za predložitev letnih poročil in drugih podatkov gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov posameznikov

OBČINE

Bohinj

4931. Pravilnik o dopolnitvah Pravilnika o merilih za izdajo soglasij za obratovanje gostinskih obratov in kmetij v podaljšanem obratovalnem času v Občini Bohinj

Brežice

4932. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Brežice za leto 2005

Celje

4933. Program priprave občinskega lokacijskega načrta ČRET-MTC 1

Dobje

4934. Sklep o začasnem financiranju Občine Dobje za leto 2006

Dobrepolje

4935. Odlok o spremembi Odloka o občinskih cestah
4936. Sklep o vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Dobrepolje
4937. Sklep o začetku priprave Strategije prostorskega razvoja Občine Dobrepolje in Prostorskega reda Občine Dobrepolje

Dol pri Ljubljani

4938. Sklep o začasnem financiranju javne porabe Občine Dol pri Ljubljani za leto 2006

Dravograd

4939. Sklep o začasnem financiranju Občine Dravograd

Gorenja vas-Poljane

4940. Sklep o začasnem financiranju potreb iz proračuna Občine Gorenja vas - Poljane za leto 2006

Grosuplje

4941. Program priprave za spremembe in dopolnitve ureditvenega načrta za razširitev pokopališča v Grosupljem

Ig

4942. Sklep o ukinitvi javnega dobra
4943. Sklep o ukinitvi javnega dobra

Ivančna Gorica

4944. Odlok o denarni pomoči za novorojence iz proračuna Občine Ivančna Gorica
4945. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o zazidalnem načrtu I4/a »Novi center Ivančna Gorica«
4946. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za PPC I/1 - Višnja Gora, PPC I/3 - Polževo, PPC II/1 - Ivančna Gorica in PPC II/3 - Muljavsko Polje
4947. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za PPC 1/2 - Leskovec in II/2- Metnaj
4948. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto Šentvid pri Stični III/1, III/2 in III/3
4949. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za PPC IV. - Dolina Krke
4950. Pravilnik  o sofinanciranju programov in projektov izvajalcev, ki niso bili predmet drugih javnih razpisov, iz proračuna Občine Ivančna Gorica

Kamnik

4951. Sklep o začasnem financiranju Občine Kamnik

Kobilje

4952. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Kobilje za leto 2004
4953. Odlok o proračunu Občine Kobilje za leto 2005
4954. Odlok o spremembi proračuna Občine Kobilje za leto 2005

Kočevje

4955. Sklep o začasnem financiranju javne porabe Občine Kočevje za leto 2006

Koper

4956. Odlok o oglaševanju in usmerjevalnem sistemu
4957. Sklep o ugotovitvi manjšega odstopanja od grafičnega dela prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Mestne občine Koper
4958. Program priprave strategije prostorskega razvoja Mestne občine Koper
4959. Program priprave prostorskega reda Mestne občine Koper

Kozje

4960. Sklep o začasnem financiranju Občine Kozje za leto 2006

Krško

4961. Sklep o javni razgrnitvi predloga zazidalnega načrta za športno rekreacijski center Kostanjevica

Kuzma

4962. Sklep o začasnem financiranju javne porabe Občine Kuzma v letu 2006

Litija

4963. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Medvode

4964. Sklep o začasnem financiranju proračunske porabe v Občini Medvode za leto 2006
4965. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Medvode za leto 2006

Moravske Toplice

4966. Sklep o ceni storitve pomoč družini na domu v letu 2006
4967. Sklep o višini komunalnega prispevka v Občini Moravske Toplice za leto 2006
4968. Sklep o vrednosti točke za izračun komunalnih taks v Občini Moravske Toplice
4969. Sklep o vrednosti točk za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Moravske Toplice za leto 2006

Mozirje

4970. Pravilnik o splošnih pogojih za dobavo toplote iz toplovodnega omrežja v Občini Mozirje na mikrolokacijah OŠ Mozirje in Podrožnik
4971. Pravilnik o tehničnih pogojih za priključitev na toplovodno omrežje v Občini Mozirje
4972. Tarifni pravilnik za dobavo in odjem toplote iz toplovodnega omrežja v Občini Mozirje

Murska Sobota

4973. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o načinu opravljanja gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki
4974. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o načinu izvajanja gospodarske javne službe odvajanja komunalne odpadne in padavinske vode na območju Mestne občine Murska Sobota
4975. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o oglaševanju in plakatiranju v Mestni občini Murska Sobota
4976. Cenik storitev oskrbe s paro in toplo vodo za namene daljinskega ogrevanja

Ormož

4977. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo samoprispevka za modernizacijo javnih poti v Krajevni skupnosti Kog

Polzela

4978. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Polzela za leto 2005
4979. Sklep o začasnem financiranju Občine Polzela v letu 2006
4980. Sklep o višini enkratne denarne pomoči za novorojence v Občini Polzela v letu 2005

Postojna

4981. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Postojna
4982. Sklep o povprečnih stroških komunalne opremljenosti v skladu s 25. členom Odloka o gospodarjenju s številnimi zemljišči v Občini Postojna
4983. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo strokovnega zemljišča na območju Občine Postojna
4984. Dopolnitev programa priprave občinskega lokacijskega načrta Šola – Vrtec

Ptuj

4985. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Karol Pahor Ptuj

Ravne na Koroškem

4986. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o načinu izvajanja gospodarskih javnih služb distribucije zemeljskega plina, distribucije toplote in o podelitvi koncesije v Občini Ravne na Koroškem
4987. Sklep o začasnem financiranju potreb iz proračuna Občine Ravne na Koroškem v letu 2006

Rogašovci

4988. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o finančnih intervencijah programa za pospeševanje kmetijstva in proizvodnje hrane v Občini Rogašovci

Semič

4989. Sklep o začasnem financiranju javne porabe Občine Semič v letu 2006

Sodražica

4990. Sklep o začasnem financiranju javne porabe v Občini Sodražica za leto 2006

Sveta Ana

4991. Odlok o organizaciji ter delovanju zaščite in reševanja v Občini Sveta Ana

Sveti Andraž v Slovenskih goricah

4992. Sklep o začasnem financiranju proračunskih potreb Občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah v letu 2006

Škocjan

4993. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Škocjan za leto 2005 (rebalans II)

Škofljica

4994. Odlok o ustanovitvi skupne občinske uprave Medobčinski inšpektorat

Štore

4995. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Štore za leto 2004

Tišina

4996. Sklep o začasnem financiranju javne porabe do sprejetja proračuna Občine Tišina v letu 2006

Velika Polana

4997. Sklep o začasnem financiranju proračunskih potreb Občine Velika Polana v letu 2006

Vojnik

4998. Sklep o vrednosti točke za izračun in odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča

Zagorje ob Savi

4999. Sklep o začasnem financiranju Občine Zagorje ob Savi

Železniki

5000. Sklep o začasnem financiranju potreb iz proračuna Občine Železniki v obdobju od 1. 1. 2006 do 31. 3. 2006

POPRAVKI

1. Popravek Cenika storitev oskrbe s paro in toplo vodo za namene daljinskega ogrevnja
2. Popravek Sklepa o začasnem financiranju Občine Prevalje v letu 2006
3. Popravek Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za kulturo, šport, turizem in razvoj podeželja Občine Puconci
4. Popravek sprememb in dopolnitev Pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov
5. Popravek Sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra
6. Popravek Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za naselje Mirna
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti