Uradni list

Številka 112
Uradni list RS, št. 112/2005 z dne 15. 12. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 112/2005 z dne 15. 12. 2005

Kazalo

4935. Odlok o spremembi Odloka o občinskih cestah, stran 12111.

Na osnovi Zakona o javnih cestah (Uradni list RS, št. 29/97 s spremembami in dopolnitvami), Zakona o prekrških (ZP-1) (Uradni list RS, št. 7/03 s spremembami in dopolnitvami) in 16. člena Statuta Občine Dobrepolje (Uradni list RS, št. 37/99) je Občinski svet Občine Dobrepolje na 29. seji dne 30. 11. 2005 sprejel
O D L O K
o spremembi Odloka o občinskih cestah
1. člen
V Odloku o občinskih cestah (Uradni list RS, št. 84/99), se v prvem stavku drugega odstavka 31. člena za besedilom »obvesti policijo in občinskega inšpektorja« črta beseda »za«.
2. člen
V šestem odstavku 32. člena odloka se besedilo »urejena s prostorskimi izvedbenimi akti Občine Dobrepolje« nadomesti z besedilom »urejena z lokacijskim načrtom«.
3. člen
Četrti odstavek 48. člena se črta.
Peti odstavek 48. člena postane četrti odstavek, besedilo tega odstavka pa se nadomesti z »Lastniki zemljišč ob občinski cesti so dolžni urediti grmovnice, drevje ter drugo visoko vegetacijo na svojih zemljiščih tako, da se ta ne vrašča v cestni svet. Poškodovane žlebove, odtočne cevi, strelovode, elemente strehe ter druge dele zgradbe na cestni strani, morajo lastniki redno vzdrževati in jih po potrebi takoj popraviti.«
4. člen
V 56. členu se besedilo »ali republiški inšpektor za ceste« nadomesti z besedo »inšpektor«.
5. člen
V 57. členu se besedilo celotnega člena zamenja z besedilom: »Inšpekcijski nadzor po tem odloku lahko opravlja oseba, ki izpolnjuje vse pogoje, ki so določeni v Zakonu o inšpekcijskem nadzoru.«
6. člen
V 58. členu se doda nova 9. točka, ki se glasi: »Predlagati pristojnim službam sprejem ukrepov iz njihovih pristojnosti po tem odloku«.
7. člen
V prvem odstavku 60. člena se besedilo »Dela iz 1. in 3. točke« nadomesti z: »Dela iz 1., 2. in 3. točke«. Ostalo besedilo odstavka ostane nespremenjeno.
V drugem odstavku 60 člena se besedilo »Naloge in dela iz 2., 4. in 5. točke« nadomesti z: »Naloge in dela iz 4. in 5. točke«.
8. člen
V 61. členu se besedilo »ki se nanašajo na izvedbo del iz 1., 3., 6. in 7. točke«, nadomesti z »ki se nanašajo na izvedbo del iz 1., 2., 3., 6. in 7. točke«.
9. člen
V prvem odstavku 65. člena se črta prva alinea.
10. člen
V prvem stavku prvega odstavka 67. člena se besedilo »Z denarno kaznijo najmanj 200.000 tolarjev se kaznuje za prekršek pravna oseba ali podjetnik in posameznik ki stori prekršek v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti, če:« nadomesti z: »Z globo 200.000 tolarjev se kaznuje pravna oseba in samostojni podjetnik posameznik, ki zaposluje druge osebe, če:«.
V drugi alinei prvega odstavka 67. člena se med besedo »naprave« in besedilom »(drugi odstavek 32. člena)« doda besedilo: »ali jih namesti tako da poškoduje cesto ali neposredno ogroža promet;«.
V enajsti alineji prvega odstavka 67. člena se črta besedilo »(46. člen)« in nadomesti z besedilom »ali izvaja druga dejanja, ki so v nasprotju s 46. členom tega odloka«.
Besedilo petnajste alineje prvega odstavka 67. člena se razveljavi in nadomesti z besedilom »ne odstrani vegetacije ali njenih delov, ki se vraščajo v cestni svet (četrti odstavek 48. člena);«.
V osemnajsti alinei prvega odstavka 67. člena se besedilo nadomesti z: »izvede delno ali popolno zaporo občinske ceste brez dovoljenja pristojne službe ali v nasprotju s pogoji za njeno izvedbo, delno ali popolno zaporo ceste in začasno prometno ureditev ne označi v skladu s predpisi in potrjeno prometno tehnično dokumentacijo začasne prometne ureditve ali preseže dovoljeni čas njenega trajanja (50. člen);«.
V devetnajsti alinei prvega odstavka 67. člena se besedilo nadomesti z: »ravna v nasprotju z omejitvami uporabe zemljišča v polju preglednosti, ali na zahtevo občinskega inšpektorja ali policista iz polja preglednosti ne odstrani ovir (51. člen);«.
Besedilo drugega odstavka 67. člena se razveljavi in nadomesti z besedilom: »Z globo 40.000 tolarjev se kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe in samostojnega podjetnika posameznika, ki zaposluje druge osebe, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka.«
11. člen
Besedilo 68. člena se razveljavi in nadomesti z besedilom: »Z globo 20.000 tolarjev se za prekršek kaznuje fizična oseba in samostojni podjetnik posameznik, ki stori katero od dejanj iz prvega odstavka prejšnjega člena.«
12. člen
V prvem odstavku 69. člena se besedilo: »Z denarno kaznijo najmanj« nadomesti z besedilom: »Z globo«.
V drugem odstavku 69. člena se besedilo: »Z denarno kaznijo najmanj 30.000 tolarjev« nadomesti z besedilom: »Z globo 40.000 tolarjev«.
13. člen
V prvem odstavku 70. člena se besedilo: Z denarno kaznijo najmanj« nadomesti z besedilom: »Z globo«.
V drugem odstavku 70. člena se besedilo: »Z denarno kaznijo najmanj 30.000 tolarjev« nadomesti z besedilom: »z globo 40.000 tolarjev«.
14. člen
Besedilo prvega odstavka 74. člena se razveljavi in nadomesti z besedilom: »Za zemljišča, ki so bila do uveljavitve tega odloka uporabljena za gradnjo ali rekonstrukcijo občinske ceste, pa niso bila vpisana v zemljiško knjigo kot družbena lastnina, se prične s postopkom vpisa v zemljiško knjigo kot javno dobro po postopkih, ki jih določa veljavna zakonodaja s področja pridobitve zemljišč za gradnjo in rekonstrukcijo javnih cest.«
15. člen
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu RS.
Št. 34400-1/98-01
Dobrepolje, dne 30. novembra 2005
Župan
Občine Dobrepolje
Anton Jakopič l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti