Uradni list

Številka 112
Uradni list RS, št. 112/2005 z dne 15. 12. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 112/2005 z dne 15. 12. 2005

Kazalo

4924. Uredba o obnovitvi ukrepov v podporo učinkovitemu izvajanju pooblastil Mednarodnega kazenskega sodišča za nekdanjo Jugoslavijo, stran 12042.

Na podlagi 2. člena Zakona o omejevalnih ukrepih (Uradni list RS, št. 35/01 in 59/02) Vlada Republike Slovenije izdaja
U R E D B O
o obnovitvi ukrepov v podporo učinkovitemu izvajanju pooblastil Mednarodnega kazenskega sodišča za nekdanjo Jugoslavijo
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(1) S to uredbo se določajo omejevalni ukrepi v skladu s Skupnim stališčem Sveta (ES) št. 2004/293/SZVP z dne 30. marca 2004 o obnovitvi ukrepov v podporo učinkovitemu izvajanju pooblastil Mednarodnega kazenskega sodišča za nekdanjo Jugoslavijo (UL L št. 94 z dne 31. 3. 2004, str. 65, z vsemi spremembami; v nadaljnjem besedilu: Stališče 2004/293).
(2) S to uredbo se določajo tudi sankcije za prekrške iz te uredbe.
II. OMEJEVALNI UKREPI
2. člen
(1) Vstop na ozemlje Republike Slovenije ali tranzit čez ozemlje Republike Slovenije se prepreči:
– fizičnim osebam, ki sodelujejo pri dejavnostih, ki osebam na prostosti pomagajo, da se še naprej lahko izogibajo postopku za kazniva dejanja, za katera jih je obtožilo Mednarodno kazensko sodišče za nekdanjo Jugoslavijo, ali drugače ovirajo učinkovito izvajanje pooblastil Mednarodnega kazenskega sodišča za nekdanjo Jugoslavijo.
(2) Fizične osebe iz prejšnjega odstavka tega člena so navedene v prilogi I Stališča 2004/293.
(3) Prvi odstavek tega člena se prav tako ne uporablja za primere, ko Republiko Slovenijo zavezuje drugačna mednarodnopravna obveznost, in sicer:
– ko je Republika Slovenija gostiteljica mednarodne medvladne organizacije,
– ko je Republika Slovenija gostiteljica mednarodne konference, ki jo skliče Organizacija združenih narodov ali katere pokroviteljica je Organizacija združenih narodov,
– v okviru večstranskega sporazuma, s katerim so predvideni privilegiji in imunitete, ali
– ko je Republika Slovenija gostiteljica Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi.
O vsakem od teh navedenih primerov je potrebno ustrezno obvestiti Svet Evropske unije.
(4) Izjeme za ukrepe iz prvega odstavka tega člena se lahko dovolijo, kadar je potovanje utemeljeno zaradi nujnih humanitarnih potreb ali udeležbe na medvladnih srečanjih, vključno s tistimi, ki jih prireja Evropska unija, na katerih se vodi politični dialog, ki neposredno pomaga Mednarodnemu kazenskemu sodišču za nekdanjo Jugoslavijo pri izvajanju njegovih pooblastil.
(5) Kolikor Republika Slovenija želi dovoliti izjemo iz prejšnjega odstavka tega člena, mora o tem pisno obvesti Svet Evropske unije. Šteje se, da je bila izjema dovoljena, če po prejemu uradnega obvestila o predlagani izjemi eden ali več članov Sveta Evropske unije v 48 urah ne pošlje pisnega ugovora. Če eden ali več članov Sveta Evropske unije poda ugovor, lahko Svet Evropske unije s kvalificirano večino odloči, da bo izjemo dovolil.
(6) V primerih, ko se na podlagi tretjega in četrtega odstavka tega člena dovoli vstop na ozemlje Republike Slovenije ali tranzit čez ozemlje Republike Slovenije osebam iz drugega odstavka tega člena, se takšno dovoljenje omeji na namen, za katerega je bilo odobreno ter na osebe, na katere se nanaša.
3. člen
(1) Fizične in pravne osebe morajo ministrstvo, pristojno za zunanje zadeve, v petih dneh po uveljavitvi te uredbe pisno obvestiti o vseh ukrepih, ki so jih izvedle na podlagi 2. člena te uredbe.
(2) Fizične in pravne osebe morajo ministrstvu, pristojnemu za zunanje zadeve, sporočiti podatke o poskusu storitve dejanj iz 2. člena te uredbe v roku 48 ur od takrat, ko ugotovijo te podatke.
III. KAZENSKA DOLOČBA
4. člen
(1) Z globo od 100.000 do 30,000.000 tolarjev se kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, če:
– ministrstva, pristojnega za zunanje zadeve, v petih dneh po uveljavitvi te uredbe pisno ne obvesti o vseh ukrepih, ki jih je izvedla na podlagi 2. člena te uredbe (prvi odstavek 3. člena te uredbe);
– ministrstvu, pristojnemu za zunanje zadeve, ne sporoči podatkov o poskusu storitve dejanj iz 2. člena te uredbe v roku 48 ur od takrat, ko ugotovi te podatke (prvi odstavek 3. člena te uredbe).
(2) Z globo od 10.000 do 1,000.000 tolarjev se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe.
(3) Z globo od 10.000 do 1,000.000 tolarjev se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika.
(4) Z globo od 10.000 do 300.000 tolarjev se kaznuje fizična oseba, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
IV. NADZOR
5. člen
(1) Nadzor nad izvajanjem določb iz te uredbe opravljajo pristojni inšpekcijski in carinski organi ter policija.
(2) Pri opravljanju nadzora iz prejšnjega odstavka smejo organi odvzeti predmete, ki so bili uporabljeni ali namenjeni za prekršek ali pa so nastali v zvezi s prekrškom.
(3) O ugotovljenih kršitvah določb iz te uredbe organi iz prvega odstavka tega člena nemudoma obvestijo ministrstvo, pristojno za zunanje zadeve.
V. KONČNE DOLOČBE
6. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00724-116/2005
Ljubljana, dne 7. decembra 2005
EVA 2005-1811-0150
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti