Uradni list

Številka 112
Uradni list RS, št. 112/2005 z dne 15. 12. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 112/2005 z dne 15. 12. 2005

Kazalo

4994. Odlok o ustanovitvi skupne občinske uprave Medobčinski inšpektorat, stran 12179.

Na podlagi 49.a člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00, 51/02) sta Občinski svet Občine Škofljica na 23. redni seji dne 27. 10. 2005 in Občinski svet Občine Ig na 20. redni seji dne 29. 9. 2005 sprejela
O D L O K
o ustanovitvi skupne občinske uprave Medobčinski inšpektorat
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se ustanavlja »Medobčinski inšpektorat« (v nadaljevanju: inšpektorat) kot organ skupne občinske uprave za izvrševanje upravnih nalog na področju inšpekcijskega nadzorstva in občinskega redarstva za območji občin Škofljica in Ig.
2. člen
Inšpektorat ima status samostojnega skupnega upravnega organa občin Škofljica in Ig.
Sedež inšpektorata je: Škofljica, Šmarska cesta 3.
Inšpektorat ima pečat okrogle oblike, ob zgornjem robu je napis »Medobčinski inšpektorat«, na spodnjem robu pa »Škofljica, Ig«.
3. člen
Občinski inšpektorji in občinski redarji so delavci s posebnimi pooblastili.
Pooblastilo za opravljanje nadzorstva izkazujejo s službeno izkaznico, ki jo izda župan občine, v kateri je sedež inšpektorata.
Občinski redarji nosijo predpisano uniformo skladno s Pravilnikom o enotni uniformi, označbah in opremi pooblaščenih delavcev občinskega redarstva.
II. NALOGE IN ORGANIZACIJA DELA
4. člen
Inšpektorat opravlja upravne naloge izvajanja inšpekcijskega nadzorstva in občinskega redarstva nad izvajanjem občinskih predpisov in drugih aktov na področjih, ki jih urejajo predpisi občin ustanoviteljic skladno z zakonom.
Inšpekcijsko nadzorstvo ter občinsko redarstvo se opravlja v posamezni občini, upoštevajoč delež števila prebivalcev posamezne občine v skupnem številu prebivalcev občin ustanoviteljic in skladno z dogovorom iz 19. člena tega odloka.
Inšpekcijsko nadzorstvo in občinsko redarstvo se opravljata kot redni mesečni inšpekcijski oziroma redarski pregled ter kot izredni inšpekcijski oziroma redarski pregled na podlagi obvestila občinske uprave kadarkoli v tednu.
5. člen
Pri izvrševanju upravnih nalog nastopa inšpektorat kot organ tiste občine ustanoviteljice, v katero krajevno pristojnost zadeva spada.
Upravni akti, ki jih izdajajo pooblaščene osebe, imajo v glavi naziv inšpektorata, izdajajo pa se v imenu krajevno pristojne občine ustanoviteljice.
Inšpektor mora pri izvrševanju upravnih nalog ravnati po usmeritvah župana in nalogah direktorja občinske uprave krajevno pristojne občine ustanoviteljice in skladno s predpisi, ki urejajo inšpekcijski nadzor, glede splošnih vprašanj organiziranja in delovanja inšpektorata pa po skupnih usmeritvah županov občin ustanoviteljic.
6. člen
Inšpektorat vodi glavni inšpektor, ki ga imenujeta in razrešujeta župana občin ustanoviteljic.
Glavni inšpektor mora imeti univerzitetno izobrazbo, najmanj 5 let delovnih izkušenj in strokovni izpit za inšpektorja.
7. člen
Glavni inšpektor zastopa in predstavlja inšpektorat, organizira opravljanje nalog inšpektorata, opravlja naloge nadzorstva, skrbi za izdelavo in uresničevanje programa dela ter opravlja vse druge organizacijske naloge, ki so potrebne za redno, pravočasno, strokovno in učinkovito delo inšpektorata.
8. člen
Glavni inšpektor po predhodnem soglasju županov občin ustanoviteljic odloča o sklenitvi in prenehanju delovnega razmerja zaposlenega v inšpektoratu.
9. člen
O izločitvi iz upravnega postopka, zaposlenega v inšpektoratu, odloča direktor občinske uprave krajevno pristojne občine ustanoviteljice, ki v primeru izločitve zaposlenega iz upravnega postopka o zadevi tudi odloči.
III. INŠPEKCIJSKO NADZORSTVO
10. člen
Inšpekcijsko nadzorstvo nad izvajanjem predpisov iz 4. člena tega odloka opravljajo neposredno občinski inšpektorji kot delavci s posebnimi pooblastili.
Občinski inšpektorji lahko, skladno s pridobljenimi pooblastili, opravljajajo tudi nadzorstvo nad izvajanjem posameznih določb zakonov.
Pri opravljanju inšpekcijskega nadzorstva imajo občinski inšpektorji pravico pregledovati objekte in naprave ter dokumentacijo, zaslišati stranke in priče v upravnem postopku, pridobiti podatke, s katerimi lahko ugotovijo istovetnost oseb, ter opraviti druga dejanja, ki so skladna z namenom inšpekcijskega nadzorstva.
Občinski inšpekorji imajo enaka pooblastila, dolžnosti in odgovornosti, kot jih imajo inšpektorji po zakonu o upravi.
11. člen
Občinski inšpektor mora imeti najmanj visoko strokovno izobrazbo, najmanj 5 let delovnih izkušenj in strokovni izpit za inšpektorja.
Občinski inšpektor mora opraviti strokovni izpit v roku šestih mesecev od dneva imenovanja za inšpektorja. Prvo zaposleni občinski inšpektor mora ob imenovanju že imeti opravljen strokovni izpit.
Občinski inšpektor, ki nima strokovnega izpita, ne sme izdajati odločb, lahko pa opravlja dejanja v postopku pred izdajo odločbe.
12. člen
Če pri opravljanju inšpekcijskega nadzorstva občinski inšpektor ugotovi, da je kršen občinski predpis, ima pravico in dolžnost:
– opozoriti kršitelja;
– odrediti ukrepe za odpravo nepravilnosti in pomanjkljivosti v roku, ki ga sam določi;
– začeti postopek zaradi prekrška oziroma izreči mandatno kazen;
– predlagati pristojnemu občinskemu organu sprejem ukrepov; in
– odrediti druge ukrepe in dejanja, za katere je pooblaščen.
13. člen
Pravne in fizične osebe, pri katerih se opravlja inšpekcijsko nadzorstvo, so dolžne občinskemu inšpektorju:
– omogočiti nemoteno opravljanje inšpekcijskega nadzorstva;
– vstop v objekte in prostore oziroma dostop do naprav, ki jih nadzira občinski inšpektor; in
– posredovati vse potrebne podatke, dokumentacijo in pojasnila v zvezi z inšpekcijskim nadzorstvom.
14. člen
Občinski inšpektor lahko zaprosi za pomoč policijo, kadar je to potrebno zaradi opravljanja njegovega dela oziroma zaradi lastne varnosti.
IV. OBČINSKO REDARSTVO
15. člen
Občinski redar nadzoruje izvajanje občinskih predpisov, ki se nanašajo na ustavljanje in parkiranje vozil (v nadaljevanju: mirujoči promet), ter na terenu ugotavlja nepravilnosti, zlasti na področju varstva okolja, komunalne urejenosti in zunanjega videza občine.
Občinski redar lahko opravlja tudi nadzorstvo nad izvajanjem posameznih določb zakonov, ki se nanašajo na mirujoči promet, če je za to pooblaščen z zakonom.
16. člen
Občinski redar mora imeti najmanj srednjo splošno ali srednjo strokovno izobrazbo, najmanj 2 leti delovnih izkušenj in opravljen preizkus strokovne usposobljenosti za dejanja v upravnem postopku.
Občinski redar mora opraviti preizkus strokovne usposobljenosti za dejanja v upravnem postopku v roku šestih mesecev od razporeditve na delovno mesto občinskega redarja.
17. člen
Če pri opravljanju nadzorstva mirujočega prometa redar ugotovi, da je kršen predpis, ima pravico in dolžnost:
– opozoriti voznika kršitelja;
– na vozilo namestiti obvestilo o kršitvi;
– izreči mandatno kazen na kraju samem;
– izdati obvestilo o prekršku in plačilni nalog;
– začeti postopek o prekršku;
– ugotoviti istovetnost osebe v zvezi z opravljanjem nadzora; in
– obveščati pristojne organe, če meni, da so potrebni ukrepi, za katere ni pristojen.
Če občinski redar na terenu ugotovi nepravilnosti na področju varstva okolja, komunalne urejenosti ali zunanjega videza občine, ima pravico in dolžnost:
– opozoriti kršitelja;
– natančno zapisati podatke o nepravilnostih in jih po potrebi fotografirati;
– posredovati podatke o nepravilnostih občinskemu inšpektorju; in
– obveščati pristojne organe, če meni, da so potrebni dodatni ukrepi.
V. SREDSTVA ZA DELO
18. člen
Sredstva za delo inšpektorata občini ustanoviteljici zagotavljata v svojih proračunih skladno z obsegom dela za posamezno občino ustanoviteljico, določeno v dogovoru iz 19. člena tega odloka.
Za škodo, povzročeno z delom zaposlenega v inšpektoratu odgovarja vsaka občina ustanoviteljica za svoje območje.
VI. DOGOVOR O MEDSEBOJNIH PRAVICAH, OBVEZNOSTIH IN ODGOVORNOSTIH
19. člen
Župana občin ustanoviteljic skleneta dogovor, s katerim podrobneje določita pravice in obveznosti do inšpektorata, načrtovanje in način dela, način poročanja, način financiranja, opravljanje administrativnih, strokovnih, pomožnih in drugih del za inšpektorat ter druge, za nemoteno delo inšpektorata, pomembne zadeve.
Ustanoviteljske pravice v imenu občin ustanoviteljic izvršujeta njihova župana.
20. člen
Občini ustanoviteljici zagotovita prostor in opremo za delo inšpektorata.
Podrobnejše obveznosti občin ustanoviteljic iz naslova zagotavljanja prostora, opreme ter uporabe premoženja dogovorita župana občin ustanoviteljic v dogovoru iz 19. člena tega odloka.
VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
21. člen
Inšpektorat začne z delom 1. 1. 2006.
Inšpektorat prevzame od občin ustanoviteljic upravne naloge in pristojnosti na področjih iz 4. člena tega odloka.
22. člen
Kolikor druge občine izrazijo interes, lahko pristopijo k ustanovitvi inšpektorata, če sklep o tem sprejme pristojni organ občine in se s pristopom strinjata občini ustanoviteljici.
Inšpektorat opravi preračun zagotavljanja sredstev za delo inšpektorata po deležih iz drugega odstavka 4. člena tega odloka.
23. člen
Občina ustanoviteljica lahko izrazi interes za izstop iz inšpektorata tako, da svojo namero pisno poda drugi občini ustanoviteljici, najmanj 12 mesecev pred nameravanim izstopom. Občini skupni inšpektorat ustrezno ukineta.
24. člen
Ta odlok je sprejet, ko ga sprejmeta občinska sveta občin ustanoviteljic.
Ta odlok začne veljati 15. dan po objavi v Uradnem listu RS, za njegovo objavo pa poskrbi Občina Škofljica.
Občini ustanoviteljici odloka objavita tudi v občinskih glasilih, zato da z njim seznanita občane.
Št. 00207-15/2005
Datum: dne 28. oktobra 2005
Župan
Občine Škofljica
dr. Jože Jurkovič l.r.
 
Župan
Občine Ig
Janez Cimperman l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti