Uradni list

Številka 112
Uradni list RS, št. 112/2005 z dne 15. 12. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 112/2005 z dne 15. 12. 2005

Kazalo

4953. Odlok o proračunu Občine Kobilje za leto 2005, stran 12121.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitve), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) in 20. člena Statuta Občine Kobilje (Uradni list RS, št. 94/99, 72/01 in 65/02) je Občinski svet Občine Kobilje na 14. seji dne 19. 1. 2005 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Kobilje
za leto 2005
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se za proračun Občine Kobilje za leto 2005 (v nadaljnjem besedilu: proračun) določajo višina proračuna, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine.
2. VIŠINA PRORAČUNA
2. člen
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
+------------------------------------------------------------+---------------+
|A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV              |  v tisoč SIT|
+------------------------------------------------------------+---------------+
|Konto                            | Proračun leta|
|                              |      2004|
+------------------------------------------------------------+---------------+
|I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)             |    162.740|
+------------------------------------------------------------+---------------+
|TEKOČI PRIHODKI (70+71)                   |     36.215|
+------------------------------------------------------------+---------------+
|70 DAVČNI PRIHODKI                     |     21.682|
+------------------------------------------------------------+---------------+
|700 Davki na dohodek in dobiček               |     17.265|
+------------------------------------------------------------+---------------+
|703 Davki na premoženje                   |     2.514|
+------------------------------------------------------------+---------------+
|704 Domači davki na blago in storitve            |     1.367|
+------------------------------------------------------------+---------------+
|706 Drugi davki                       |      536|
+------------------------------------------------------------+---------------+
|71 NEDAVČNI PRIHODKI                    |     14.533|
+------------------------------------------------------------+---------------+
|710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja      |     2.130|
+------------------------------------------------------------+---------------+
|711 Takse in pristojbine                  |      497|
+------------------------------------------------------------+---------------+
|712 Denarne kazni                      |       –|
+------------------------------------------------------------+---------------+
|713 Prihodki od prodaje blaga in storitev          |       –|
+------------------------------------------------------------+---------------+
|714 Drugi nedavčni prihodki                 |     11.906|
+------------------------------------------------------------+---------------+
|72 KAPITALSKI PRIHODKI                   |      500|
+------------------------------------------------------------+---------------+
|722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih     |      500|
|dolgoročnih sredstev                    |        |
+------------------------------------------------------------+---------------+
|73 PREJETE DONACIJE                     |     2.300|
+------------------------------------------------------------+---------------+
|730 Prejete donacije iz domačih virov            |     2.300|
+------------------------------------------------------------+---------------+
|74 TRANSFERNI PRIHODKI                   |    123.725|
+------------------------------------------------------------+---------------+
|740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij |    123.725|
+------------------------------------------------------------+---------------+
|II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)              |    155.684|
+------------------------------------------------------------+---------------+
|40 TEKOČI ODHODKI                      |     32.714|
+------------------------------------------------------------+---------------+
|400 Plače in drugi izdatki zaposlenim            |     8.785|
+------------------------------------------------------------+---------------+
|401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost       |     1.120|
+------------------------------------------------------------+---------------+
|402 Izdatki za blago in storitve              |     21.567|
+------------------------------------------------------------+---------------+
|403 Plačila domačih obresti                 |     1.242|
+------------------------------------------------------------+---------------+
|409 Rezerve                         |       –|
+------------------------------------------------------------+---------------+
|41 TEKOČI TRANSFERI                     |     33.010|
+------------------------------------------------------------+---------------+
|410 Subvencije                       |       –|
+------------------------------------------------------------+---------------+
|411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom        |     3.690|
+------------------------------------------------------------+---------------+
|412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam    |     4.700|
+------------------------------------------------------------+---------------+
|413 Drugi tekoči domači transferi              |     24.620|
+------------------------------------------------------------+---------------+
|42 INVESTICIJSKI ODHODKI                  |     89.960|
+------------------------------------------------------------+---------------+
|420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev           |     89.960|
+------------------------------------------------------------+---------------+
|43 INVESTICIJSKI TRANSFERI                 |       –|
+------------------------------------------------------------+---------------+
|430 Investicijski transferi                 |       –|
+------------------------------------------------------------+---------------+
|III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)             |     7.056|
+------------------------------------------------------------+---------------+
|B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB            |        |
+------------------------------------------------------------+---------------+
|IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH  |       –|
|DELEŽEV (750+751+752)                    |        |
+------------------------------------------------------------+---------------+
|V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV      |       –|
|(440+441+442)                        |        |
+------------------------------------------------------------+---------------+
|VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH  |       –|
|DELEŽEV (IV.-V.)                      |        |
+------------------------------------------------------------+---------------+
|C. RAČUN FINANCIRANJA                    |        |
+------------------------------------------------------------+---------------+
|Skupina / Podskupina kontov                 | Proračun leta|
|                              |      2005|
+------------------------------------------------------------+---------------+
|VII. ZADOLŽEVANJE (500)                   |       –|
+------------------------------------------------------------+---------------+
|VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)                 |     2.927|
+------------------------------------------------------------+---------------+
|55 ODPLAČILA DOLGA                     |     2.927|
+------------------------------------------------------------+---------------+
|550 Odplačila domačega dolga                |     2.927|
+------------------------------------------------------------+---------------+
|IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.- |     1.129|
|V.-VIII.)                          |        |
+------------------------------------------------------------+---------------+
|X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)              |     –2.927|
+------------------------------------------------------------+---------------+
|XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.) = -III.           |     –7.056|
+------------------------------------------------------------+---------------+
Splošni del občinskega proračuna – odhodki, sestavljen po področjih funkcionalne klasifikacije javnofinančnih izdatkov, in posebni del ter načrt razvojnih programov so priloga k temu odloku.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi naslednji prihodki:
1. prihodki požarne takse po 59. členu Zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 72/93 in 87/01).
4. člen
Na predlog predlagateljev finančnih načrtov neposrednega uporabnika župan odloča o prerazporeditvah pravic porabe med proračunskimi postavkami v okviru posameznega področja proračunske porabe v posebnem delu proračuna.
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu septembru in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2005 in njegovi realizaciji.
5. člen
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke, investicijske transfere ne sme presegati 70% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami.
6. člen
Proračunska rezerva se v letu 2005 ne oblikuje.
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA DRŽAVE
7. člen
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko župan dolžniku do višine 1,000.000 tolarjev odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga.
5. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
8. člen
V obdobju začasnega financiranja Občine Kobilje v letu 2006, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
9. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 131/PN
Kobilje, dne 3. februarja 2005
Župan
Občine Kobilje
Pavel Nemet l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti