Uradni list

Številka 112
Uradni list RS, št. 112/2005 z dne 15. 12. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 112/2005 z dne 15. 12. 2005

Kazalo

4950. Pravilnik  o sofinanciranju programov in projektov izvajalcev, ki niso bili predmet drugih javnih razpisov, iz proračuna Občine Ivančna Gorica, stran 12118.

Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odl. US RS, 45/94 – odl. US RS, 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US RS, 63/95 – obvezna razlaga, 73/95 – odl. US RS, 6/96 – odl. US RS, 39/96 – odl. US RS, 44/96 – odl. US RS, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 – odl. US RS, 74/98, 12/99, 36/99, 59/99 – odl. US RS, 70/00, 94/00, 100/00, 28/01, 87/01, 16/02, 51/02 in 108/03), 53. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02 in 56/02) ter 7. in 16. člena Statuta Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 89/04) je Občinski svet Občine Ivančna Gorica na 23. seji dne 8. 12. 2005 sprejel
P R A V I L N I K
o sofinanciranju programov in projektov izvajalcev, ki niso bili predmet drugih javnih razpisov, iz proračuna Občine Ivančna Gorica
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom se določajo pogoji, postopki in merila za sofinanciranje programov in projektov izvajalcev, ki niso bili predmet drugih javnih razpisov iz proračuna Občine Ivančna Gorica.
2. člen
Predmet sofinanciranja so letni programi (dejavnosti) in projekti (največ dva na izvajalca), med katere sodijo organizacije večjih prireditev, proslav, dogodkov, izdaje knjig, brošur, zvočnih zapisov ipd., ki niso bili predmet drugih javnih razpisov iz proračuna Občine Ivančna Gorica, ter pomenijo prispevek k zadovoljevanju javnih potreb in prepoznavnosti občine.
3. člen
Upravičenci do finančnih sredstev so fizične in pravne osebe, ki imajo stalno prebivališče oziroma sedež na območju Občine Ivančna Gorica. Druge fizične in pravne osebe so lahko upravičenci le, če se programi in projekti pretežno nanašajo ali se odvijajo na območju Občine Ivančna Gorica.
4. člen
Na razpis se lahko prijavijo izvajalci, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– izvajajo programe in projekte, ki so predmet razpisa;
– imajo stalno prebivališče oziroma sedež na območju Občine Ivančna Gorica oziroma izvajajo programe in projekte, ki se pretežno nanašajo ali se odvijajo na območju Občine Ivančna Gorica;
– programi in projekti omogočajo vključevanje članov oziroma uporabnikov iz Občine Ivančna Gorica;
– imajo jasno konstrukcijo prihodkov in odhodkov, ter zagotovljene druge (neproračunske) vire financiranja;
– imajo izkušnje in reference z izvajanjem programov in projektov na področju za katerega se prijavljajo;
– imajo zagotovljene kadrovske in prostorske pogoje za delo.
II. POSTOPEK PRIDOBIVANJA SREDSTEV
5. člen
Finančna sredstva se izvajalcem dodelijo na podlagi javnega razpisa, ki se objavi v časopisu Klasje. Razpis je odprt do porabe sredstev. Vrednost sofinanciranja programov in projektov izvajalcev je odvisna od vsakoletnih razpoložljivih sredstev v občinskem proračunu za ta namen. Postopek javnega razpisa začne in vodi pristojni organ občinske uprave, ki pripravi tudi predlog vrednotenja programov in projektov izvajalcev v skladu s tem pravilnikom, o predlogu pa odloči župan. Če so se programi in projekti izvedli pred objavo javnega razpisa v tekočem letu, se lahko sredstva dodelijo za že izvedene programe in projekte.
6. člen
Objava javnega razpisa mora vsebovati:
– navedbo naročnika (naziv, sedež);
– predmet javnega razpisa;
– izvajalce, ki se lahko prijavijo na javni razpis;
– pogoje, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci ter njihovi programi in projekti;
– okvirno višino sredstev, ki so na razpolago za predmet javnega razpisa;
– merila in kriterije za vrednotenje programov in projektov;
– določitev obdobja v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva;
– kraj, čas in osebo pri kateri lahko zainteresirani dobijo informacije in dvignejo razpisno dokumentacijo ter se na njihovo željo seznanijo s pravilnikom;
– rok do katerega morajo biti predložene vloge;
– način dostave vlog;
– rok, v katerem bodo predlagatelji obveščeni o izidu razpisa.
7. člen
Vlagatelj, ki v predpisanem roku odda nepopolno vlogo, lahko le-to dopolni v roku 5 dni od prejema pisnega obvestila. Nepopolnih vlog se po tem roku ne obravnava in se jih s sklepom zavrže.
Zoper sklep iz prejšnjega odstavka je v roku 8 dni po prejemu možno pri županu Občine Ivančna Gorica vložiti pritožbo. Zoper odločbo župana je možno sprožiti upravni spor pred pristojnim sodiščem.
8. člen
Izbrane izvajalce o višini in namenu odobrenih finančnih sredstev obvesti župan Občine Ivančna Gorica s sklepom.
Zoper sklep iz prejšnjega odstavka je v roku 8 dni po prejemu možno pri županu Občine Ivančna Gorica vložiti pritožbo. Zoper odločbo župana je možno sprožiti upravni spor pred pristojnim sodiščem.
9. člen
Po preteku roka za pritožbe župan z izvajalci programov in projektov sklene pogodbe o sofinanciranju.
Obvezne sestavine pogodbe so:
– naziv, naslov, davčna številka in številka računa izvajalca;
– vsebina in obseg programov in projektov;
– čas realizacije programov in projektov;
– višina dodeljenih sredstev;
– način nadzora nad namensko porabo sredstev;
– določilo, da mora izvajalec ob nenamenski porabi sredstev sredstva vrniti v proračun skupaj z zakonitimi obrestmi ter
– druge medsebojne pravice in obveznosti.
10. člen
Če vlagatelj pogodbe ne podpiše in je ne vrne občinski upravi v roku 15 dni od izdaje pisnega poziva za podpis, se šteje, da je vlagatelj odstopil od zahteve po sofinanciranju programov in projektov.
11. člen
Izvajalcem programov se sredstva dodelijo po določilih iz sklenjene pogodbe, izvajalcem projektov pa se odobrena sredstva na javnem razpisu dodelijo po izvedbi projekta, ko s pisnimi dokazili in fotokopijami računov dokaže, da je bil projekt izveden v skladu z razpisom.
12. člen
Sredstva se lahko izjemoma dodelijo tudi izvajalcem, ki za predmet prijave (projekt) niso pridobili sredstva za programe in projekte na podlagi drugega razpisa iz proračuna Občine Ivančna Gorica, če gre projekt širšega občinskega pomena.
III. MERILA IN KRITERIJI ZA SOFINANCIRANJE
13. člen
   Pri ocenjevanju prispelih prijav se bodo upoštevala naslednja merila in
kriteriji:
  1. Preglednost – cilji ter nameni programov in projektov so jasno
opredeljeni – 0 do 5 točk;
  2. Sedež – izvajalec ima stalno prebivališč oziroma sedež v občini – 5
točk;
  3. Število aktivnih članov oziroma nosilcev programov in projektov
   – 1-5 aktivnih članov oziroma nosilcev   – 2 točki,
  – 6-10 aktivnih članov oziroma nosilcev   – 3 točke,
  – 11-15 aktivnih članov oziroma nosilcev  – 4 točke,
  – 16-20 aktivnih članov oziroma nosilcev   – 5 točk;
   4. Promocija – programi in projekti prispevajo k prepoznavnosti občin
    – 0 do 10 točk;
  5. Kvaliteta in realnost – programi in projekti so kvalitetni in
izvedljivi – 0 do 5 točk;
  6. Inovativnost – programi in projekti neposredno ne posnemajo že
izvedenih programov in projektov ter vsebujejo drugačen pristop – 0 do 10
točk;
  7. Sodelovanje – izvajalci redno sodelujejo pri aktivnostih, katerih
organizator je Občina Ivančna Gorica – 0 do 5 točk;
   8. Reference – redno in kvalitetno delovanje skozi daljše časovno
obdobje – 0 do 5 točk;
  9. Delež lastnih sredstev – za izvedbo programov in projektov imajo
izvajalci
   – 60 – 80% lastnih sredstev         - 1 točka,
  – 81 – 90% lastnih sredstev         - 2 točki,
  – več kot 90% lastnih sredstev        - 5 točk.
14. člen
Programi in projekti bodo ocenjeni v skladu z merili in kriteriji in ob upoštevanju specifičnosti posameznih programov in projektov. Programi in projekti se točkujejo. Vrednost točke določi župan v skladu s predvidenimi proračunskimi sredstvi za razpisano leto. Višina sofinanciranja posameznega programa in projekta je odvisna od skupnega števila zbranih točk in vrednosti točke.
IV. KONČNE DOLOČBE
15. člen
O izvedbi sofinanciranih programov in projektov morajo izvajalci v pogodbenem roku občinski upravi predložiti:
– poročilo o izvedbi;
– dokazila o namenski porabi sredstev pridobljenih na podlagi javnega razpisa;
– zaključno finančno poročilo.
Občinska uprava ali po njej pooblaščeni organ lahko kadarkoli preveri namensko porabo sredstev.
16. člen
Izvajalci programov in projektov, ki so predmet tega pravilnika, so dolžni izvajati dogovorjene programe in naloge v skladu s tem pravilnikom in le za namene, opredeljene v pogodbi. V kolikor se ugotovi nenamenska poraba sredstev s strani izvajalcev programov in projektov se sofinanciranje takoj ustavi, že prejeta sredstva pa mora izvajalec vrniti v občinski proračun skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi. Če prejemnik sredstev ne vrne v določenem roku, se izvede postopek izterjave. Izvajalec, ki krši pogodbena določila, ne more kandidirati za sredstva na naslednjem javnem razpisu občine.
17. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, objavi pa se tudi v Uradnem vestniku Občine Ivančna Gorica.
Št. 00201-0004/2005
Ivančna Gorica, dne 8. decembra 2005
Župan
Občina Ivančna Gorica
Jernej Lampret, prof., l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti