Uradni list

Številka 112
Uradni list RS, št. 112/2005 z dne 15. 12. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 112/2005 z dne 15. 12. 2005

Kazalo

4919. Zakon o Bloudkovih priznanjih (uradno prečiščeno besedilo) (ZBloP-UPB1), stran 12027.

Na podlagi 153. člena Poslovnika državnega zbora je Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 30. novembra 2005 potrdil uradno prečiščeno besedilo Zakona o Bloudkovih priznanjih, ki obsega:
– Zakon o Bloudkovih priznanjih – ZBloP (Uradni list RS, št. 56/94 z dne 23. 9. 1994) in
– Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o Bloudkovih priznanjih – ZBloP-A (Uradni list RS, št. 91/05 z dne 14. 10. 2005).
Št. 091-02/92-2/5
Ljubljana, dne 30. novembra 2005
EPA 498-IV
Podpredsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
mag. Vasja Klavora l.r.
Z A K O N
O BLOUDKOVIH PRIZNANJIH
uradno prečiščeno besedilo
(ZBloP-UPB1)
I. TEMELJNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina zakona)
Ta zakon ureja postopek predlaganja in podeljevanja Bloudkovih priznanj kot najvišjih priznanj Republike Slovenije za delo in dosežke na področju športa.
2. člen
(vrste priznanj)
Bloudkova priznanja se podeljujejo v obliki Bloudkovih nagrad in Bloudkovih plaket.
II. PREDLAGANJE IN PODELJEVANJE BLOUDKOVIH PRIZNANJ
3. člen
(predlagatelji priznanj)
Kandidate za priznanja lahko predlagajo fizične in pravne osebe.
Predlagatelji ne morejo predlagati podelitve posmrtnega priznanja.
4. člen
(prejemniki priznanj)
Bloudkovo priznanje lahko prejme posameznik, športna ekipa ali organizacija.
Bloudkovo nagrado in Bloudkovo plaketo se lahko podeli istemu posamezniku, športni ekipi ali organizaciji samo enkrat.
5. člen
(prejemniki Bloudkovih nagrad)
Bloudkovo nagrado lahko prejme posameznik, športna ekipa ali druga organizacija v Sloveniji oziroma organizacija v zamejstvu ali organizacija slovenskih izseljencev za izjemen prispevek k razvoju slovenskega športa v najmanj desetletnem obdobju.
Bloudkovo nagrado lahko prejme posameznik za izjemen prispevek k razvoju športa v Sloveniji ali med Slovenci v tujini, ki ga je dosegel z ljubiteljskim ali poklicnim delom na naslednjih področjih:
– znanstveno-raziskovalno delo na področju športa,
– publicistično delo na področju športa,
– organizacijsko delo na področju športa,
– načrtovanje in izgradnja športne infrastrukture.
Bloudkovo nagrado lahko prejme športnik ali športna ekipa za vrhunski mednarodni športni dosežek.
Posameznik lahko prejme Bloudkovo nagrado tudi za življenjsko delo, če je v športu deloval najmanj 30 let.
6. člen
(prejemniki Bloudkovih plaket)
Bloudkovo plaketo lahko prejme posameznik ali organizacija za pomemben prispevek k razvoju slovenskega športa.
Bloudkovo plaketo lahko prejme športnik ali športna ekipa za pomemben tekmovalni dosežek.
Posameznik lahko prejme Bloudkovo plaketo tudi za življenjsko delo, če je v športu deloval najmanj 20 let.
Bloudkovo plaketo lahko prejme športnik tudi ob koncu tekmovalne kariere, če je s svojimi dosežki, osebnostjo in zgledom pomembno prispeval k razvoju in popularizaciji določene športne panoge oziroma športa v Sloveniji.
7. člen
(odbor za podeljevanje Bloudkovih priznanj)
Bloudkova priznanja podeljuje odbor za podeljevanje Bloudkovih priznanj (v nadaljnjem besedilu: odbor).
Odbor ima predsednika in osem članov, ki jih izmed priznanih športnih delavcev in športnikov imenuje Vlada Republike Slovenije na predlog ministra, pristojnega za šport.
Mandat predsednika in članov odbora traja štiri leta.
Odbor lahko oblikuje posebne strokovne komisije za posamezna področja svojega dela, ki pripravijo strokovna mnenja o posameznih predlogih.
8. člen
(pravilnik o delu odbora)
Način dela odbora se uredi s pravilnikom, ki ga izda minister, pristojen za šport. Pravilnik določa zlasti:
– pravice, dolžnosti in način delovanja odbora,
– podrobnejše kriterije za dodeljevanje priznanj in način predlaganja kandidatov,
– način ustanovitve in pristojnosti strokovnih komisij,
– vsebino in čas trajanja javnega razpisa.
9. člen
(javni razpis)
Odbor vsako leto objavi javni razpis s pogoji, ki jih morajo izpolnjevati kandidati za dobitnike Bloudkovih priznanj.
10. člen
(čas podelitve priznanj)
Bloudkova priznanja se slovesno podeljujejo vsako leto ob obletnici rojstva Stanka Bloudka.
11. člen
(število priznanj)
Odbor lahko letno podeli največ tri Bloudkove nagrade in deset Bloudkovih plaket.
Ne glede na določilo prejšnjega odstavka se v izjemnih, posebej utemeljenih primerih odbor lahko odloči, da se letno število Bloudkovih priznanj poveča, vendar največ za eno nagrado in dve priznanji.
12. člen
(sredstva)
Sredstva za delovanje odbora zagotavlja Republika Slovenija.
Strokovna in administrativno-tehnična opravila za odbor opravlja ministrstvo, pristojno za šport.
13. člen
(denarna višina priznanj)
Glede na s proračunom Republike Slovenije zagotovljena sredstva odbor vsako leto določi denarno višino Bloudkove nagrade in Bloudkove plakete.
Razmerje med vrednostjo Bloudkove nagrade in Bloudkove plakete je tri proti ena.
14. člen
(poročilo o delu odbora)
Odbor mora v 30 dneh po podelitvi Bloudkovih priznanj izdelati poročilo o svojem delu in ga predložiti Vladi Republike Slovenije.
Zakon o Bloudkovih priznanjih – ZBloP (Uradni list RS, št. 56/94) vsebuje naslednje prehodne in končne določbe:
III. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
15. člen
(ustanovitev odbora)
Odbor se ustanovi najkasneje v dveh mesecih po uveljavitvi tega zakona.
Do imenovanja odbora po določbah tega zakona nadaljuje z delom dosedanji odbor za podeljevanje priznanj Stanka Bloudka.
16. člen
(pravilnik o delu odbora)
Odbor sprejme pravilnik o delu odbora najkasneje en mesec po imenovanju predsednika in članov.
Do sprejema novega pravilnika odbor dela po pravilniku o delu odbora za podeljevanje priznanj Stanka Bloudka z dne 7. 9. 1984, ki ga je sprejela skupščina Telesnokulturne skupnosti Slovenije.
17. člen
(kontinuiteta in ugled priznanj)
Priznanja za najvišje dosežke na področju športa v Republiki Sloveniji, podeljena do uveljavitve tega zakona, so izenačena s priznanji, podeljenimi po tem zakonu.
18. člen
(prenehanje dosedanjih zakonskih določb)
Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati določba 36. člena zakona o svobodni menjavi dela na področju telesne kulture (Uradni list SRS, št. 35/79).
19. člen
(uveljavitev zakona)
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o ­Bloudkovih priznanjih – ZBloP-A (Uradni list RS, št. 91/05) vsebuje naslednje prehodne in končno določbo:
3. člen
Bloudkove nagrade, ki bodo podeljene v skladu z razpisom, objavljenim v Uradnem listu RS, št. 56/05 z dne 10. 6. 2005, se podelijo ob obletnici rojstva Stanka Bloudka. Razpisni rok se podaljša do 31. 12. 2005, razpisni postopki pa se zaključijo v skladu z določbami Pravilnika o delu Odbora za podeljevanje Bloudkovih priznanj (Uradni list RS, št. 46/98).
4. člen
Minister, pristojen za šolstvo, izda pravilnik iz 1. člena tega zakona v roku dveh mesecev po uveljavitvi tega zakona.
5. člen
Ta zakon prične veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti