Uradni list

Številka 112
Uradni list RS, št. 112/2005 z dne 15. 12. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 112/2005 z dne 15. 12. 2005

Kazalo

4975. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o oglaševanju in plakatiranju v Mestni občini Murska Sobota, stran 12164.

Na podlagi 12. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03, 55/03 – ZKZ in 58/03 – ZZK), 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 55/05) in 17. člena Statuta Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/99, 52/01 in 76/02), je Mestni svet mestne občine Murska Sobota na seji dne 7. decembra 2005 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o oglaševanju in plakatiranju
v Mestni občini Murska Sobota
1. člen
V Odloku o oglaševanju in plakatiranju v Mestni občini Murska Sobota (Uradni list RS, št. 60/02) se v prvem odstavku 29. člena, na koncu za besedo »soglasja« doda besedilo »ter izdane lokacijske informacije.«
2. člen
Spremeni se besedilo 38. člena tako, da se glasi:
»Za postavitev reklamnih objektov je potrebno pridobiti lokacijsko informacijo v skladu s predpisi o graditvi objektov in urejanju prostora.
Za postavitev reklamnih objektov ob javnih cestah in poteh je potrebno pridobiti soglasje upravljavca, če le-ta posega v varovalni pas ceste ali vpliva na prometno varnost. Če je upravljavec ceste občina ali če se postavitev reklamnega objekta nanaša na območje ob državni cesti znotraj naselja, izda mestna uprava Mestne občine Murska Sobota soglasje za postavitev ob upoštevanju predpisov o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah.
S soglasjem se določi rok za postavitev reklamnega objekta. Če izvajalec v predpisanem roku ne postavi reklamnega objekta, soglasje preneha veljati.«.
3. člen
Spremeni se besedilo 39. člena tako, da se glasi:
»Mestna uprava Mestne občine Murska Sobota lahko soglasje iz drugega odstavka prejšnjega člena prekliče, če to zahtevajo novo nastale prometne ali druge razmere, izgradnja komunalnih objektov ali naprav, če reklamni objekt ni več primeren ali potreben, če ni primerno vzdrževan ali niso izpolnjeni drugi pogoji iz soglasja. S preklicem soglasja se določi rok in ostali pogoji za odstranitev reklamnega objekta.«.
4. člen
Spremeni se besedilo 40. člena tako, da se glasi:
»Mestna občina odkloni izdajo soglasja iz drugega odstavka 38. člena tega odloka, če nameravana postavitev reklamnega objekta ni zajeta v grafični prilogi ali če je nasploh v nasprotju z določili tega odloka.«.
5. člen
Spremeni se besedilo 41. člena tako, da se glasi:
»Pred postavitvijo reklamnega objekta je potrebno plačati komunalno takso po Odloku o komunalnih taksah v Mestni občini Murska Sobota.«.
6. člen
Zadnji stavek tretjega odstavka 42. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Za takšno postavitev je potrebno pridobiti pozitivno urbanistično mnenje pristojnega oddelka mestne občine, lokacijsko informacijo in soglasje iz drugega odstavka 38. člena tega odloka.«
7. člen
Naslov poglavja »X. KAZENSKE DOLOČBE« se spremeni tako, da se glasi: »X. GLOBE«.
V prvem odstavku 44. člena se besedilo: »Z denarno kaznijo od 30.000 do 100.000 SIT« spremeni tako, da se glasi »Z globo 100.000 SIT«.
Besedilo 5. točke prvega odstavka 44. člena se spremeni tako, da se glasi: »kdor postavi reklamne objekte brez soglasja mestne občine po drugem odstavku 38. člena tega odloka,«.
Besedilo 6. točke prvega odstavka 44. člena se spremeni tako, da se glasi: »kdor postavi reklamne objekte brez pridobitve lokacijske informacije ter v nasprotju z določili tega odloka,«.
Besedilo 7. točke prvega odstavka 44. člena se spremeni tako, da se glasi: »kdor namešča reklamne objekte na stene ali fasade objektov ter ne upošteva fasadnih elementov zgradbe in maksimalne velikosti reklamnih objektov, brez pridobitve lokacijske informacije.«.
V drugem odstavku 44. člena se besedilo: »z denarno kaznijo od 10.000 do 30.000 SIT« spremeni tako, da se glasi: »Z globo 30.000 SIT«.
8. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 35001-0032/2005/187
Murska Sobota, dne 7. decembra 2005
Župan
Občine Murska Sobota
Anton Štihec l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti