Uradni list

Številka 112
Uradni list RS, št. 112/2005 z dne 15. 12. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 112/2005 z dne 15. 12. 2005

Kazalo

4959. Program priprave prostorskega reda Mestne občine Koper, stran 12143.

Na podlagi 27. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03 – popr. in 58/03 – ZZK-1; ZUreP-1) in 42. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave št. 40/00, 30/01, 29/03 in 90/05) je župan Mestne občine Koper sprejel
P R O G R A M P R I P R A V E
prostorskega reda Mestne občine Koper
1. Ocena stanja, razlogi in pravna podlaga za pripravo prostorskega reda Mestne občine Koper
1.1. Ocena stanja
Prostorski red MOK bo predstavljal nov temeljni izvedbeni prostorski dokument občine. Dosedanji sistem prostorskega načrtovanja je temeljil na pripravi prostorskih izvedbenih aktov – prostorskih ureditvenih pogojev in prostorskih izvedbenih načrtov. Ti prostorski izvedbeni akti izhajajo iz obdobja družbenega planiranja in z njimi sedaj ni več mogoče zadovoljivo uresničevati sodobnih načel usklajevanja razvojnih potreb z varstvenimi zahtevami, varovanja javnih koristi ter načel trajnostnega razvoja.
1.2. Razlogi za pripravo prostorskega reda MOK
Razlog za pripravo prostorskega reda MOK je v spremembi sistema urejanja prostora, ki jo je uvedel zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03 – popr. in 58/03 ZZK-1, v nadaljevanju ZUreP-1). Zakon v 171. členu določa, da morajo občine v treh letih po sprejemu Strategije prostorskega razvoja Slovenije sprejeti občinske strategije prostorskega razvoja in prostorske rede. Dodatni pogoj za začetek postopka priprave prostorskega reda občine je sprejet prostorski red Slovenije. Ta velja od 13. 11. 2004, s čimer so izpolnjeni vsi pogoji za pripravo prostorskega reda občine.
1.3. Pravna podlaga za pripravo prostorskega reda
Pravno podlago za pripravo prostorskega reda predstavlja:
– Zakon o urejanju prostora, ZUreP-1
– Uredba o prostorskem redu Slovenije (Uradni list RS, št. 122/04)
– Pravilnik o vsebini, obliki in načinu priprave prostorskega reda občine ter vrstah njegovih strokovnih podlag (Uradni list RS, št. 127/04).
2. Predmet in programska izhodišča prostorskega reda MOK
2.1. Predmet prostorskega reda MOK
Namen prostorskega reda občine je določiti v skladu s strategijo prostorskega razvoja občine ter ob upoštevanju pravil iz prostorskega reda Slovenije območja namenske rabe prostora, pogoje in merila ter ukrepe za načrtovanje v prostoru in pripravo lokacijskih načrtov občine ter pogoje za pripravo projektov po določbah zakona, ki ureja graditev objektov.
Prostorski red določa na celotnem območju občine zlasti:
– območja namenske rabe prostora,
– členitev območja občine na prostorske in funkcionalne enote, za katere bodo izdelani prostorski akti in merila in pogoji za varovanje prostora;
– merila in pogoje za urejanje prostora za vsako prostorsko enoto;
– ukrepe za izvajanje prostorskega reda občine.
Prostorski red občine je podlaga za pripravo občinskih lokacijskih načrtov ter določa lokacijske pogoje za pripravo projektov za pridobitev gradbenega dovoljenja po ZGO-1 na območjih, ki se ne urejajo z lokacijskimi načrti.
2.2. Programska izhodišča prostorskega reda MOK
Pri pripravi prostorskega reda bodo upoštevana programska izhodišča, ki so skupna za Strategijo prostorskega razvoja MOK in izhodišča, ki izhajajo iz strokovnih podlag za strategijo in prostorski red občine.
3. Okvirno ureditveno območje
Prostorski red MOK se pripravi za območje celotne Mestne občine Koper.
4. Nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci, ki sodelujejo pri pripravi prostorskega reda ter njihove naloge
Pobudnik in naročnik izdelave prostorskega reda je Mestna občina Koper, ki izbere načrtovalca in financira izdelavo prostorskega reda MOK.
Pripravljavec prostorskega reda MOK je Mestna občina Koper.
Postopek priprave, obravnave in sprejema prostorskega reda MOK vodi Urad za okolje in prostor Mestne občine Koper.
Za spremljanje in vodenje izdelave prostorskega reda imenuje župan Projektni svet in projektno skupino, za usklajevanje interesov v prostoru pa posamezne komisije.
Izdelovalec Prostorskega reda MOK bo izbran na osnovi zakonodaje s področja javnega naročanja in mora izpolnjevati pogoje, ki jih določajo členi od 156. do 160 ZUreP-1.
Nosilci urejanja prostora, ki pripravijo smernice in strokovne podlage za prostorski red MOK, so ministrstva in organi v njihovi sestavi, ter nosilci javnih pooblastil, ki sodelujejo pri pripravi prostorske strategije in so določeni s tem programom priprave (v nadaljnjem besedilu: nosilci urejanja prostora).
4.1. Pristojna ministrstva, ki so zadolžena za posamezna obvezna izhodišča za pripravo prostorskega reda MOK in podajo smernice, so:
Ministrstvo za okolje in prostor,
– Direktorat za prostor
– Urad za prostorski razvoj
– Agencija RS za okolje, Direktorat za okolje
– Agencija RS za okolje, Urad za upravljanje z vodami
– Urad za upravljanje z vodami, Sektor za vodno območje Jadranskega morja, Oddelek povodja jadranskih rek z morjem – Koper
– Direktorat za okolje, Sektor za varstvo narave
– Sektor za rudarstvo in mineralne surovine
Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, Območna enota Piran
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
– Direktorat za kmetijstvo
– Direktorat za gozdarstvo, lovstvo in ribištvo
Zavod za gozdove RS, Območna enota Sežana
Ministrstvo za promet
– Direktorat za pomorstvo
– Direktorat za letalstvo
– Direktorat za železnice
– Uprava za pomorstvo
Direkcija RS za ceste
Družba za avtocesto Republike Slovenije
Direkcija za železniški promet
Uprava RS za civilno letalstvo
Ministrstvo za gospodarstvo
– Direktorat za energijo infrastrukture
– Direktorat za turizem
– Direktorat za elektronske komunikacije
Urad Vlade Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj
Ministrstvo za visoko šolo, znanost in tehnologijo
Ministrstvo za obrambo
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve
Ministrstvo za zdravje
Ministrstvo za šolstvo in šport
Ministrstvo za kulturo, Uprava RS za kulturno dediščino
Zavod za varstvo kulturne dediščine Republike Slovenije, Območna enota Piran
Ministrstvo za pravosodje
Ministrstvo za notranje zadeve
Uprava RS za zaščito in reševanje
4.2. Nosilci na lokalni ravni podajo smernice:
– Rižanski vodovod, Koper
– Komunala Koper
– Telekom Slovenije, PE Koper
– ELES Elektro – Slovenija, d.o.o. Ljubljana
– Elektro Primorska, PE Koper, Koper
– Geoplin plinovodi d.o.o.
– Javni stanovanjski sklad MOK
4.3. Uradi Mestne občine Koper podajo usmeritve lokalnega pomena:
– MO Koper, Urad za gospodarske javne službe in promet
– MO Koper, Urad za družbene dejavnosti in razvoj
– MO Koper, Urad za splošne zadeve
– MO Koper, Urad za okolje in prostor
– MO Koper, Urad za nepremičnine
V postopek se vključijo tudi drugi nosilci urejanja prostora, če se v okviru priprave dokumenta ugotovi, da upravljajo ali so odgovorni za posamezno področje.
Nosilci urejanja prostora v skladu z 29. in 33. členom ZureP-1 podajo smernice in mnenje k prostorskemu aktu v 30 dneh od prejema vloge.
4.4.Sodelovanje in usklajevanje s sosednjimi občinami
O pripravi prostorskega reda in prostorske strategije so na podlagi 68. člena ZureP-1 posebej obveščene tudi sosednje občine: Izola, Hrpelje - Kozina, Piran, da lahko v postopku priprave dajejo predloge in mnenja v zvezi s prostorskimi ureditvami, ki lahko vplivajo na njihove zadeve urejanja prostora.
4.5. Celovita presoja vplivov na okolje
Pripravljavec prostorskega reda bo pred začetkom priprave prostorskega reda MOK obvestil pristojno ministrstvo o svoji nameri.
5. Seznam potrebnih strokovnih podlag in način pridobitve strokovnih rešitev
Izdelane strokovne podlage za strategijo prostorskega razvoja MOK bodo v delu, ki se nananša na nivo prostorskega reda, smiselno uporabljene pri pripravi prostorskega reda MOK, pri čemer bodo starteška izhodišča uporabljena kot njihova utemeljitev in preveritev.
Strokovne podlage v skladu s Pravilnikom o podrobnejši vsebini, obliki in načinu priprave prostorskega reda občin ter vrstah njegovih strokovnih podlag (Uradni list RS, št. 127/04), se bodo na podrobnejšem nivoju izdelovale za potrebe priprave prostorskega reda Mestne občine Koper, hkrati pa bodo predstavljale dopolnitev, utemeljitev in podrobnejšo preveritev strateških izhodišč. Obsegale bodo:
– analizo stanja v prostoru, ki vsebuje analizo fizičnega stanja prostorskih struktur;
– analizo teženj prostorskega razvoja občine, identifikacija problemov in potreb;
– analizo pobud iz javnega in zasebnega sektorja,
– analizo aktualnosti, kvalitete in konsistentnosti prostorskih aktov ter njihovega izvajanja,
– analizo razvojnih potreb in možnosti razvoja naselji in prostorskih ureditev v krajini.
Pripravljavec bo pridobil še dodatne strokovne preveritve in rešitve, če se bo v postopku priprave prostorskega reda Mestne občine Koper izkazalo, da je treba na nivoju prostorskega reda nekatere strateška izhodišča, cilje in ukrepe za posamezna tematska področja ali območja podrobneje preveriti.
6. Navedba in način pridobitev geodetskih podlag
Za pripravo prostorskega reda MOK bodo uporabljeni digitalni topografski načrti merilo 1:5000, digitalni topografski načrti velikih meril 1:1000 in 1:500 (DTNVM) in digitalni katastrski načrti (DKN).
7. Druga določila v zvezi s pripravo prostorskega reda MOK
7.1. Pobude za spremembo namembnosti in manjša odstopanja od plana
Pobude za spremembo namembnosti, ki bodo oddane po uveljavitvi tega programa priprave, bodo obravnavane v novem postopku priprave prostorskega dokumenta, ko bodo nastopile razmere, ki bodo zahtevale spremembe in dopolnitve prostorskega reda občine.
Z uveljavitvijo tega programa priprave se pobude za ugotovitev manjših odstopanj od plana vključijo v postopek priprave prostorskega reda in se ne obravnavajo ločeno po posebnem postopku.
7.2. Začasni ukrepi za zavarovanje prostora
Skladno z 81. do 84. členom ZUreP-1 se lahko na podlagi tega programa sprejme začasne ukrepe za zavarovanje prostora, če obstaja utemeljena nevarnost, da bo sicer izvedba prostorske ureditve onemogočena ali močno otežena oziroma, da se bodo bistveno zvišali stroški njene izvedbe, ali da bodo za njeno izvedbo potrebni znatno povečani posegi v pravice in pravne koristi lastnikov nepremičnin in drugih prizadetih subjektov.
8. Roki za pripravo prostorskega reda MOK in njegovih posameznih faz
+---------------------------------+----------------+------------------------+
|F A Z A             |nosilec     |rok           |
+---------------------------------+----------------+------------------------+
|Vloga o nameri posredovana    |MOP na podlagi |60 dni         |
|ministrstvu, pristojnemu za CPVO |vloge občine  |            |
+---------------------------------+----------------+------------------------+
|Prostorska konferenca I.     |UOP       |november 2005      |
+---------------------------------+----------------+------------------------+
|Sprejem in objava programa    |župan, UOP   |8 dni po prostor. konf. |
|priprave             |        |            |
+---------------------------------+----------------+------------------------+
|Po sprejemu programa priprave  |UOP       |30 dni         |
|poziv nosilcem urejanja prostora |        |            |
|– pridobitev smernic       |        |            |
+---------------------------------+----------------+------------------------+
|Analiza smernic, izdelava    |načrtovalec   |v 90 dneh od podpisa  |
|strokovnih podlag in osnutka   |        |pogodbe z izbranim   |
|strategije            |        |načrtovalcem in     |
|Izdelava okoljskega poročila   |        |izdelovalcem ok.    |
|Izdelava revizije okoljskega   |        |poročila        |
|poročila             |        |            |
+---------------------------------+----------------+------------------------+
|Mnenje MOP, da okoljsko poročilo |MOP na podlagi |21 dni od posredovane  |
|omogoča presojo         |vloge občine  |vloge          |
+---------------------------------+----------------+------------------------+
|Posredovanje osnutka prostorskega|MOP       |(rok določen skladno s |
|reda, okoljskega poročila in   |        |44. členom ZVO)     |
|revizije pristojnemu organu   |        |            |
|države članice EU        |        |            |
+---------------------------------+----------------+------------------------+
|Potrditev MOP, da je okoljsko  |MOP       |30 dni         |
|poročilo ustrezno        |        |            |
+---------------------------------+----------------+------------------------+
|Morebitna dopolnitev okoljskega |        |30 dni         |
|poročila             |        |            |
+---------------------------------+----------------+------------------------+
|Prostorska konferenca II     |UOP       |14 dni pred javno    |
|                 |        |razgrnitvijo      |
+---------------------------------+----------------+------------------------+
|Stališča do priporočil prostorske|UOP, župan   |7 dni po prost. konf.  |
|konference            |        |            |
+---------------------------------+----------------+------------------------+
|Dopolnitev osnutka v skladu s  |načrtovalec   |7 dni          |
|stališči             |        |            |
+---------------------------------+----------------+------------------------+
|Sklep o javni razgrnitvi in javni|župan      |7 dni pred pričetkom  |
|obravnavi            |        |javne razgrnitve    |
+---------------------------------+----------------+------------------------+
|Javna razgrnitev in obravnava  |UOP, načrtovalec|30 dni         |
|osnutka prostorskega reda,    |        |            |
|okoljskega poročila in revizije z|        |            |
|evidentiranjem vseh pisnih    |        |            |
|pripomb             |        |            |
+---------------------------------+----------------+------------------------+
|Stališča do pripomb       |načrtovalec,  |30 dni po zaključku   |
|                 |UOP, župan   |javne obravnave     |
+---------------------------------+----------------+------------------------+
|Prva obravnava na občinskem svetu|župan,     |            |
|                 |občinski svet  |            |
+---------------------------------+----------------+------------------------+
|Izdelava morebitnih dopolnilnih |pripravljavec, |60 dni po prejemu    |
|strokovnih podlag        |načrtovalec   |stališč do pripomb   |
+---------------------------------+----------------+------------------------+
|Oblikovanje dopolnjenega predloga|načrtovalec   |30 dni po prejemu vseh |
|dokumenta z upoštevanjem pripomb |        |novih strokovnih podlag |
|in dopolnjenih strokovnih podlag |        |oziroma po obravnavi na |
|                 |        |OS           |
+---------------------------------+----------------+------------------------+
|Pisno mnenje o sprejemljivosti  |MOP na podlagi |45 dni + 15 dni     |
|vplivov izvedbe plana na okolje |vloge občine  |            |
+---------------------------------+----------------+------------------------+
|sklep, da so vplivi izvedbe plana|MOP na podlagi |30 dni         |
|na okolje sprejemljivi      |vloge občine  |            |
+---------------------------------+----------------+------------------------+
|Mnenja nosilcev urejanja prostora|nosilci na   |30 dni         |
|                 |zahtevo UOP   |            |
+---------------------------------+----------------+------------------------+
|Druga obravnava in sprejem na  |        |            |
|občinskem svetu         |        |            |
+---------------------------------+----------------+------------------------+
|Pridobitev sklepa Ministra za  |MOP na podlagi |60 dni po vložitvi   |
|prostor o skladnosti prostorskega|vloge MOK    |popolne vloge      |
|reda               |        |            |
+---------------------------------+----------------+------------------------+
|Objava odloka v uradnem glasilu |UOP       |            |
|skupaj z datumom in številko   |        |            |
|sklepa ministra za prostor    |        |            |
+---------------------------------+----------------+------------------------+
9. Financiranje prostorskega reda MOK
Finančna sredstva izdelave prostorskega reda MOK in priprave strokovnih gradiv zagotovi Mestna občina Koper.
10. Objava programa priprave prostorskega reda MOK
Ta program priprave se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in prične veljati naslednji dan po objavi.
Št. K3503-567/2005
Koper,
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l.r.
Ai sensi dell’articolo 27 della Legge sulla pianificazione territoriale (Gazzetta uff. della RS, n. 110/02 e 8/03 – rett., e 58/03 – ZZK-1; ZUreP-1), in virtù dell’articolo 42 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino uff. n. 40/00, 30/01, 29/03 e 90/05), il sindaco del Comune città di Capodistria accoglie
I L P R O G R A M M A
D I P R E D I S P O S I Z I O N E
del piano di governo del territorio del Comune citta’ di Capodistria
1. Valutazione della situazione esistente, finalità e base giuridica per la predisposizione del piano di governo del territorio del Comune città di Capodistria
1.1. Valutazione della situazione presente
Il piano di governo del territorio del CCC costituisce il nuovo strumento attuativo fondamentale del comune. Il sistema di pianificazione territoriale finora in vigore poggiava sull’elaborazione degli strumenti urbanistici – norme tecniche d’attuazione e piani particolareggiati. Tali atti risalgono al periodo della pianificazione sociale e non consentono più di attuare in maniera soddisfacente i principi che impongono di contemperare le necessità di sviluppo con le varie esigenze di tutela, del rispetto degli interessi pubblici e dei principi dello sviluppo durevole.
1.2. Finalità
Il piano di governo del territorio del CCC è dettato dai cambiamenti apportati al sistema di pianificazione territoriale dalla rispettiva legge (Gazzetta uff. della RS, n. 110/02 e 8/03 – rett., e 58/03 ZZK-1, nel seguito: ZUreP-1). Nell’articolo 171 la suddetta legge impone ai comuni di avviare, entro tre anni dal varo della strategia di sviluppo territoriale nazionale, la predisposizione delle rispettive strategie di sviluppo territoriale e dei piani di governo del territorio, condizionati a loro volta dall’avvenuto varo del relativo piano a livello nazionale, approvato il 13. 11. 2004.
1.3. Base giuridica per la redazione del piano di governo del territorio
Costituiscono la base giuridica del piano di governo del territorio:
– La Legge sulla pianificazione del territorio, ZUreP-1
– L’Ordinanza sul piano nazionale di governo del territorio (Gazzetta uff. della RS, n. 122/04)
– Regolamento sui contenuti, la forma e le modalità di redazione del piano di governo del territorio comunale e sui necessari approfondimenti tecnici (Gazzetta uff. della RS, n. 127/04).
2. Oggetto e presupposti programmatici del piano di governo del territorio del CCC
2.1. Oggetto del piano di governo del territorio del CCC
Il piano di governo del territorio è lo strumento che individua, in armonia con la strategia di sviluppo territoriale del comune ed in ottemperanza delle disposizioni contenute nel rispettivo piano nazionale, le specifiche vocazioni dei singoli ambiti territoriali, le condizioni ed i criteri di pianificazione territoriale e di predisposizione dei piani di sito, oltre alle condizioni di compilazione dei progetti, in ossequio alla legge disciplinante la costruzione dei fabbricati.
Il piano di governo del territorio individua per l’intera circoscrizione comunale:
– Le destinazioni d’uso nell’ambito delle varie zone,
– La suddivisione del comune in zone territorio omogenee per le quali saranno elaborati gli strumenti urbanistici ed i criteri e le norme di tutela del territorio;
– I criteri ed i provvedimenti per la pianificazione in ambito ai singoli ambiti territoriali;
– I provvedimenti per l’attuazione dei principi di governo del territorio comunale.
Il piano di governo del territorio comunale costituisce la base per la redazione dei piani di sito comunale e definisce i criteri di elaborazione dei progetti finalizzati al rilascio delle concessioni edilizie in osservanza della LCF-1 nelle zone non coperte dai piani di sito.
2.2. Presupposti programmatici del piano di governo del territorio comunale
Il piano di governo del territorio terrà conto dei presupposti programmatici comuni alla Strategia di sviluppo territoriale del CCC, ed i presupposti scaturenti dagli approfondimenti tecnici finalizzati alla predisposizione della strategia e del piano di governo del territorio comunale.
3. Zona d’intervento
Il piano di governo del territorio del CCC interessa l’intera circoscrizione del Comune città di Capodistria.
4. Enti preposti alla pianificazione territoriale ed altri enti che partecipano alla redazione del piano di governo del territorio e i rispettivi compiti
Promotore e committente del piano di governo del territorio è il Comune città di Capodistria che sceglie il progettista e finanzia l’elaborazione del documento preparatorio.
L’ente procedente è il Comune città di Capodistria.
Alla procedura di preparazione, discussione ed approvazione del documento è provvede l’Ufficio ambiente e territorio del Comune città di Capodistria.
Il sindaco nomina il Consiglio progettuale ed il gruppo di esperti che indirizzeranno la preparazione dei documenti, oltre alle varie commissioni incaricate del coordinamento dei diversi interessi presenti nel territorio.
L’elaborazione del Piano di governo del territorio del CCC sarà affidata con l’assegnazione del rispettivo appalto. Chi si aggiudicherà tale appalto dovrà adempiere le condizioni previste dagli articoli da 156 a 160 della ZUreP-1.
Sono enti preposti alla pianificazione territoriale, i quali forniscono gli indirizzi e gli approfondimenti tecnici per la predisposizione del piano di governo del territorio, i ministeri ed i rispettivi dipartimenti, e gli enti ai quali sono state conferite deleghe pubbliche, i quali partecipano alla definizione del suddetto piano di governo del territorio, come riportati nel presente programma di predisposizione (nel seguito: enti preposti alla pianificazione territoriale).
4.1. Ministeri incaricati di individuare i singoli presupposti obbligatori per la definizione del piano di governo del territorio comunale e di fornire le linee guida:
Ministero per l’ambiente ed il territorio,
– Direttorato per il territorio,
– Ufficio per lo sviluppo territoriale
– Agenzia nazionale per l’ambiente, Direttorato per l’ambiente
– Agenzia nazionale per l’ambiente, Ufficio per la gestione delle risorse idriche
– Ufficio per la gestione delle risorse idriche, Settore per lo spazio di mare dell’Adriatico, Compartimento per il bacino idrografico del mare Adriatico – Capodistria
– Direttorato per l’ambiente, Settore per la tutela dei beni naturalistici
– Settore per le risorse minerarie
Istituto nazionale per la tutela del patrimonio naturalistico, Sede regionale di Pirano,
Ministero per l’agricoltura, le foreste e l’alimentazione
– Direttorato per l’agricoltura
– Direttorato per le foreste, la caccia e la pesca
Ente forestale della Repubblica di Slovenia, Sede regionale di Sežana
Ministero dei trasporti
– Direttorato marittimo
– Direttorato dell’aeronautica
– Direttorato per le infrastrutture ferroviarie
– Amministrazione marittima
Direzione nazionale per le infrastrutture stradali
Società per le autostrade della Repubblica di Slovenia
Direzione per il traffico ferroviario
Amministrazione nazionale dell’aeronautica civile
Ministero dell’economica
– Direttorato per l’energia, infrastrutture
– Direttorato per il turismo
– Direttorato per le comunicazioni elettroniche
Ufficio governativo per le analisi macroeconomiche e sviluppo
Ministero dell’istruzione superiore, delle scienze e della tecnologia
Ministero della difesa
Ministero del lavoro, della famiglia e degli affari sociali
Ministero della salute
Ministero dell’istruzione e dello sport
Ministero della cultura, Amministrazione nazionale per i beni culturali
Istituto di tutela dei beni culturali della Repubblica di Slovenia, Sede regionale di Pirano
Ministero della giustizia
Ministero degli interni
Amministrazione nazionale per la protezione ed il soccorso
4.2. Enti preposti alla pianificazione territoriale a livello locale:
– Rižanski vodovod Koper – Capodistria
– Komunala Koper – Capodistria
– Telekom Slovenije, UO di Capodistria
– ELES Elektro – Slovenija, d.o.o. Ljubljana
– Elektro Primorska, UO di Capodistria
– Geoplin plinovodi d.o.o.
– Fondo alloggi pubblico del CCC
4.3. Uffici dell’amministrazione comunale di Capodistria che forniscono orientamenti di rilevanza locale:
– CC di Capodistria, Ufficio servizi pubblici economici e traffico
– CC di Capodistria, Ufficio affari sociali e sviluppo
– CC di Capodistria, Ufficio affari generali
– CC di Capodistria, Ufficio ambiente e territorio
– CC di Capodistria, Ufficio beni immobili
Al procedimento aderiscono anche altri soggetti preposti alla pianificazione territoriale, se nel corso del procedimento ne sia accertata la pertinenza in ordine al singolo settore.
In virtù degli articoli 29 e 33 della ZUreP-1, entro 30 giorni dalla notifica della domanda, i soggetti sopraelencati definiscono gli orientamenti e forniscono pareri in merito all’atto territoriale.
4.4. Collaborazione e coordinamento con i comuni limitrofi
Nell’articolo 68, la Zure-P-1 introduce l’obbligo di informazione dei comuni limitrofi, ossia dei comuni di Isola, Hrpelje – Kozina e Pirano, in ordine alla predisposizione del piano di governo del territorio consentendogli in tal modo di avanzare proposte ed esprimere pareri circa le sistemazioni territoriali suscettibili di influire sul territorio di loro competenza.
4.5 Valutazione integrata dell’impatto ambientale
Prima ancora di procedere all’elaborazione del piano di governo del territorio comunale, l’ente procedente comunicherà il proprio intento al ministero competente.
5. Elenco degli approfondimenti tecnici richiesti e modalità d’acquisizione delle soluzioni tecniche
Nell’elaborare il piano di governo del territorio saranno recepiti quegli approfondimenti tecnici, effettuati in ambito alla procedura di predisposizione della strategia di sviluppo territoriale del comune, che avranno attinenza al governo del territorio, e saranno motivati e verificati alla luce dei presupposti strategici.
In ossequio al Regolamento sui contenuti, le forme e le modalità di elaborazione del piano di governo dei territori comunali e dei rispettivi approfondimenti tecnici (Gazzetta uff. della RS, n. 17/04), si procederà, ai fini di elaborazione del piano di governo del territorio in oggetto, allo svolgimento in dettaglio dei medesimi che costituiranno, nel contempo, lo strumento di integrazione, motivazione e verifica dei presupposti strategici. Essi riguarderanno in particolare:
– la situazione nel territorio comprendente l’analisi dello stato fisico delle strutture nel territorio;
– le tendenze dello sviluppo territoriale del comune, l’individuazione dei problemi e delle necessità;
– le iniziative di sviluppo promosse dal settore pubblico e da quello privato;
– l’analisi dell’aggiornamento, della qualità e della consistenza degli strumenti urbanistici e della rispettiva attuazione;
– l’analisi delle necessità di sviluppo delle varie attività e delle rispettive disponibilità territoriali come pure delle sistemazioni paesaggistiche.
L’ente procedente procederà ad ulteriori verifiche e soluzioni tecniche, laddove all’atto di elaborazione del piano di governo del territorio comunale si riscontrerà la necessità di accertamenti più dettagliati di taluni presupposti strategici, obiettivi e provvedimenti riferiti ai singoli settori.
6. Indicazioni e modalità di acquisizione delle basi geodetiche
Ai fini di redazione del piano di governo del territorio comunale saranno utilizzate le mappe topografiche digitali in scala 1:5000, le mappe topografiche digitali in scala maggiore 1:1000 e 1:500 (DTNVM) e mappe catastali digitali (DKN).
7. Altre disposizioni attinenti alla predisposizione della strategia di sviluppo territoriale del CCC
7.1. Proposte di mutamento della destinazione d’uso e di variazioni di minore entità rispetto al piano
Le proposte di mutamento della destinazione d’uso, inoltrate in seguito all’entrata in vigore del presente programma di predisposizione, saranno prese in esame nel corso della nuova procedura di elaborazione dello strumento territoriale, al verificarsi delle circostanze che ne richiederanno eventuali modifiche ed integrazioni.
Con l’entrata in vigore del presente programma di predisposizione, le proposte di individuazione della lieve difformità rispetto al piano sono inserite nella procedura di predisposizione dello strumento territoriale e non vengono dibattute separatamente.
7.2. Provvedimenti provvisori di istituzione del vincolo di tutela, finalizzati alla sistemazione territoriale
In ossequio agli articoli da 81 a 84 della ZUreP-1, è possibile, in base al presente programma di predisposizione, adottare provvedimenti provvisori a tutela del territorio, se si ritiene che esista un rischio effettivo d’impossibilità o di forte impedimento oppure un aumento sostanziale di costi di attuazione della strategia territoriale oppure se tale attuazioni comporti massicci interventi nei diritti e interessi legali dei proprietari di immobili o di altri soggetti interessati.
8. Tempi di elaborazione del piano di governo del territorio del CCC e delle rispettive fasi
+--------------------------------+-----------------+-------------------------+
|F A S E             |Ente procedente |Termine         |
+--------------------------------+-----------------+-------------------------+
|Avviso di intento trasmesso al |MAT, in seguito |60 giorni        |
|ministero competente      |alla domanda del |             |
|                |comune      |             |
+--------------------------------+-----------------+-------------------------+
|Conferenza dei servizi     |UAT       |Novembre 2005      |
|istruttoria           |         |             |
+--------------------------------+-----------------+-------------------------+
|Approvazione e pubblicazione del|Sindaco, UAT   |8 giorni successivi alla |
|programma di predisposizione  |         |conferenza dei servizi  |
+--------------------------------+-----------------+-------------------------+
|Invito agli enti preposti alla |UAT       |30 giorni        |
|pianificazione territoriale –  |         |             |
|acquisizione delle direttrici – |         |             |
+--------------------------------+-----------------+-------------------------+
|Analisi delle direttrici,    |Pianificatore  |Entro 90 giorni dalla  |
|realizzazione degli       |         |firma del contratto con |
|approfondimenti tecnici e della |         |il pianificatore e    |
|bozza della strategia      |         |l’autore della relazione |
|Elaborazione della relazione  |         |ambientale        |
|ambientale           |         |             |
|Revisione della relazione    |         |             |
|ambientale           |         |             |
+--------------------------------+-----------------+-------------------------+
|Parere del MAT circa      |MAT, in base   |21 giorni dalla     |
|l’adeguatezza della relazione  |alla domanda   |presentazione della   |
|ambientale           |inoltrata dal  |domanda         |
|                |comune      |             |
+--------------------------------+-----------------+-------------------------+
|Trasmissione all’organo     |MAT       |(termine stabilito in  |
|competente del paese membro   |         |virtu dell’articolo 44  |
|dell’UE della bozza della    |         |della LTA)        |
|strategia, della relazione   |         |             |
|ambientale e della rispettiva  |         |             |
|revisione            |         |             |
+--------------------------------+-----------------+-------------------------+
|Conferma del MAT circa     |MAT       |30 giorni        |
|l’adeguatezza della relazione  |         |             |
|ambientale           |         |             |
+--------------------------------+-----------------+-------------------------+
|Eventuale integrazione della  |Autore della   |30 giorni        |
|relazione ambientale a     |relazione    |             |
+--------------------------------+-----------------+-------------------------+
|Conferenza dei servizi decisoria|UAT       |14 precedenti      |
|                |         |l’esposizione al     |
|                |         |pubblico         |
+--------------------------------+-----------------+-------------------------+
|Prese di posizione nei confronti|UAT, Sindaco   |7 giorni successivi alla |
|delle osservazioni scaturite  |         |conferenza dei servizi  |
|dalla conferenza dei servizi  |         |             |
+--------------------------------+-----------------+-------------------------+
|Integrazione della bozza in   |Pianificatore  |7 giorni         |
|conformita con le prese di   |         |             |
|posizione            |         |             |
+--------------------------------+-----------------+-------------------------+
|Deliberazione sull’esposizione |Sindaco     |7 giorni precedenti   |
|al pubblico e sul dibattito   |         |l’inizio         |
|pubblico            |         |dell’esposizione al   |
|                |         |pubblico         |
+--------------------------------+-----------------+-------------------------+
|Pubblica esposizione e dibattito|UAT,       |30 giorni        |
|pubblico riguardo alla bozza  |pianificatore  |             |
|della strategia, della relazione|         |             |
|ambientale e della rispettiva  |         |             |
|revisione con rilevazione delle |         |             |
|osservazioni scritte      |         |             |
+--------------------------------+-----------------+-------------------------+
|Prese di posizione nei confronti|Pianificatore,  |30 giorni dalla     |
|delle osservazioni       |UAT, Sindaco   |conclusione del     |
|                |         |dibattito pubblico    |
+--------------------------------+-----------------+-------------------------+
|Presentazione al consiglio   |Sindaco,     |             |
|comunale in prima lettura    |consiglio    |             |
|                |comunale     |             |
+--------------------------------+-----------------+-------------------------+
|Effettuazione degli eventuali  |Ente procedente, |60 giorni successivi   |
|approfondimenti tecnici     |pianificatore  |alla notifica delle   |
|integrativi           |         |prese di posizione nei  |
|                |         |confronti delle     |
|                |         |osservazioni       |
+--------------------------------+-----------------+-------------------------+
|Elaborazione della proposta   |pianificatore  |30 giorni successivi   |
|integrata del documento con il |         |alla notifica dei nuovi |
|recepimento delle osservazioni e|         |approfondimenti tecnici, |
|degli approfondimenti tecnici  |         |ovvero alla discussione |
|integrati            |         |in sede di consiglio   |
+--------------------------------+-----------------+-------------------------+
|Parere scritto         |MAT, in base   |45 giorni + 15 giorni  |
|sull’accettabilita ambientale  |alla domanda del |             |
|della strategia         |comune      |             |
+--------------------------------+-----------------+-------------------------+
|Delibera sull’accettabilita   |MAT, in base   |30 giorni        |
|ambientale del documento    |alla domanda del |             |
|                |comune      |             |
+--------------------------------+-----------------+-------------------------+
|Pareri degli enti preposti alla |Enti, in base  |30 giorni        |
|pianificazione territoriale   |alla domanda   |             |
|                |dell’UAT     |             |
+--------------------------------+-----------------+-------------------------+
|Seconda lettura e approvazione, |Sindaco,     |             |
|da parte del consiglio comunale,|consiglio    |             |
|del decreto sulla strategia   |comunale     |             |
+--------------------------------+-----------------+-------------------------+
|Acquisizione del parere     |MAT, in base   |60 giorni successivi   |
|ministeriale circa il piano   |alla domanda del |alla presentazione della |
|comunale di governo del     |comune      |domanda completa     |
|territorio           |         |             |
+--------------------------------+-----------------+-------------------------+
|Pubblicazione del decreto nel  |UAT       |             |
|periodico ufficiale, corredata |         |             |
|della data e del numero della  |         |             |
|delibera rilasciata dal Ministro|         |             |
|per l’ambiente ed il territorio |         |             |
+--------------------------------+-----------------+-------------------------+
9. Finanziamento dell’elaborazione del piano di governo del territorio del CCC
I mezzi finanziari occorrenti per l’elaborazione del piano di governo del territorio del CCC, come pure della documentazione tecnica, sono stanziati dal Comune città di Capodistria.
10. Pubblicazione del programma di predisposizione del piano di governo del territorio del CCC
Il presente programma di predisposizione ha effetto il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia.
N. K3503-567/2005
Capodistria,
Sindaco
Comune citta’ di Capodistria
Boris Popovič l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti