Uradni list

Številka 112
Uradni list RS, št. 112/2005 z dne 15. 12. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 112/2005 z dne 15. 12. 2005

Kazalo

4972. Tarifni pravilnik za dobavo in odjem toplote iz toplovodnega omrežja v Občini Mozirje, stran 12161.

Na podlagi Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 79/99 in 8/00), Odloka o načinu izvajanja gospodarske javne službe oskrbe s toplotno energijo v Občini Mozirje (Uradni list RS, št. 27/05) in 18. člena Statuta Občine Mozirje (Uradno glasilo Zgornje Savinjskih občin št. 4/99, 1/00, 1/01 in Uradni list RS, št. 61/02, 64/03 in 29/04) je Občinski svet Občine Mozirje na svoji 21. redni seji dne 28. 11. 2005 sprejel naslednji
T A R I F N I P R A V I L N I K
za dobavo in odjem toplote iz toplovodnega omrežja v Občini Mozirje
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tarifnim pravilnikom za dobavo in odjem toplote iz toplovodnega omrežja v Občini Mozirje se določajo:
– osnovni tarifni elementi za obračunavanje toplote, ki jo dobavitelj dobavlja odjemalcem iz toplovodnega omrežja (v nadaljnjem besedilu: »odjemalec«),
– kriteriji in merila za določanje ravni cen toplote,
– načela in merila za ugotavljanje tarifnih postavk ter način ugotavljanja in uporabe računskih elementov s ciljem, da bi spodbujali racionalno rabo toplote in da bi bili proizvodno distribucijski objekti bolje izrabljeni.
2. člen
Tarifni pravilnik velja za vse odjemalce toplote iz toplovodnega omrežja, razen za tiste, s katerimi sklepa dobavitelj toplote posebne pogodbe.
3. člen
Tarifne postavke za posamezne elemente cene tarifnih odjemalcev morajo biti javno objavljene v Uradnem listu RS.
II. TARIFNI ELEMENTI IN TARIFNE POSTAVKE
4. člen
Tarifni elementi, za katere se ugotavljajo tarifne postavke, so:
– priključna moč in
– dobavljena količina toplote.
5. člen
Priključna moč se določa po določilih pogojev za dobavo in odjem toplote iz toplovodnega omrežja in se obračunava v kW, vrednost pa zaokroži na dve decimalki (15. člen Tehničnih pogojev za priključitev na toplovodno omrežje).
6. člen
Količina dobavljene toplote se ugotavlja neposredno s toplotnim števcem ali pa določa pavšalno, kot je določeno v 27. in 28. členu Splošnih pogojev za dobavo in odjem toplote iz toplovodnega omrežja v Občini Mozirje.
7. člen
Tarifne postavke za posamezne tarifne elemente so:
– cena za enoto priključne moči v SIT/kW/leto,
– cena za toploto v SIT/kWh.
8. člen
Letni znesek za priključno moč predstavlja fiksni del stroškov dobave toplote in se obračunava mesečno (1/12 letnega zneska). Letni znesek za priključno moč se izračuna tako, da se letna tarifna postavka za priključno moč SIT/kW/leto) pomnoži s priključno močjo. Znesek je neodvisen od dobavljene količine toplote.
9. člen
V večstanovanjskem objektu se znesek za priključno moč za ogrevanje razdeli sorazmerno ogrevani površini stanovanj ali na osnovi dogovorjenega ključa delitve (delilnika).
V večstanovanjskem objektu, kjer se toplota uporablja tudi za pripravo sanitarne tople vode, pa se znesek za priključno moč za pripravo sanitarne tople vode razdeli glede na število oseb.
10. člen
Znesek za količino dobavljene toplote se izračuna tako, da se število dobavljenih kWh pomnoži s ceno na enoto dobavljene toplote (SIT/kWh).
11. člen
Števnina zajema letne stroške vzdrževanja, umerjanja in zamenjave dotrajanih merilnih naprav in se obračunava mesečno (1/12 letnega zneska).
III. RAZVRSTITEV ODJEMA TOPLOTE
12. člen
Odjem toplote je razvrščen v dve tarifni skupini:
I. Tarifna skupina,
II. Tarifna skupina – posebni pogodbeni odjemalci.
13. člen
Dobavitelj lahko na osnovi 2. člena tega pravilnika sklene posebno pogodbo za dobavo in odjem toplote iz toplovodnega omrežja.
IV. OBRAČUN DOBAVE TOPLOTE
14. člen
Obračun dobave toplote se pri posameznem odjemalcu naredi z:
– razvrstitvijo odjemalca v ustrezno tarifno skupino,
– obračunom priključne moči po veljavni ceni,
– obračunom dobavljenih količin toplote po veljavni ceni,
– obračunom števnine.
15. člen
Če se več odjemalcev iste ali različne tarifne skupine oskrbuje s toploto preko skupnega odjemnega mesta s skupno merilno napravo, se dobavljena toplota obračunava skladno z dogovorjenim delilnikom stroškov na tem odjemnem mestu (15. člen Splošnih pogojev za dobavo in odjem toplote iz toplovodnega omrežja v Občini Mozirje) in ustrezno tarifno skupino.
16. člen
Znesek za priključno moč se obračunava praviloma mesečno to je 1/12 od letnega zneska.
17. člen
Dobavljena količina toplote se obračunava po toplotnem števcu. Količina dobavljene toplote pa se obračuna na podlagi odčitkov s toplotnega števca, nameščenega na merilnem mestu v priključni postaji.
Dobavljena količina toplote se obračunava mesečno (obračunsko obdobje) oziroma tako, kot je določeno v pogodbi.
18. člen
Števnina se obračunava mesečno, glede na uvrstitev v tarifno skupino in velikost merilne naprave.
19. člen
Do prevzema odjemalčevih toplotnih naprav v redno obratovanje, (v času poskusnega obratovanja) to je do prejema kopije uporabnega dovoljenja, se pri obračunu toplotne energije upošteva korekcijski faktor 1,2.
20. člen
Odjemalec mora plačati dobavljeno toploto, znesek za priključno moč in storitve v roku 15 dni od datuma izstavitve računa, če zakon ne določa drugače.
Če odjemalec ne poravna pravočasno svojih obveznosti, mu dobavitelj zaračunava zakonske zamudne obresti od dneva zapadlosti računa do dneva poravnave.
Če nastane dvom o odjemalčevi plačilni sposobnosti ali zaradi neredne poravnave plačilnih obveznosti, lahko dobavitelj zahteva plačilo vnaprej. Količina toplote, za katero lahko dobavitelj zahteva predplačilo, se določi z izračunom za primerljivo obračunsko obdobje.
21. člen
Dobavitelj opravlja vzdrževanje, redne preglede, overitve in zamenjave merilnih naprav proti plačilu mesečnega zneska (števnina) po veljavnem dobaviteljevem ceniku.
22. člen
Dobavitelj zaračunava stroške izterjave in ustavitve dobave toplote. Odjemalec pa mora poravnati fiksni del stroškov dobave toplote za čas, ko mu je bila po določbah 14., 34., 38. in 39. člena Splošnih pogojev za dobavo toplote iz vročevodnega omrežja prekinjena dobava toplote.
23. člen
Porabljeno električno energijo za obratovanje toplotne postaje plača odjemalec dobavitelju električne energije. Količino porabljene vode iz vodovodnega omrežja plača odjemalec dobavitelju te vode.
24. člen
Reklamacije na prejeti račun ali obračun za dobavljeno toploto oziroma storitve, ki jih opravlja dobavitelj na podlagi Splošnih pogojev za dobavo toplote iz vročevodnega omrežja oziroma po dogovoru z odjemalcem, sprejema dobavitelj samo v pisni obliki v 8 dneh po prejemu računa ali obračuna. Pripombe k prejetemu računu ali obračunu ali ugovor ne odložijo plačila računa oziroma obračuna za nesporni del.
V. OSNOVE ZA OBLIKOVANJE CEN IN DOLOČANJE TARIFNIH POSTAVK ZA OBRAČUN DOBAVLJENE TOPLOTE
25. člen
Cene toplote iz toplovodnega omrežja po tarifnih postavkah in skupinah so določene s cenikom v skladu z veljavnimi predpisi, politiko cen in razvoja daljinskega ogrevanja v Občini Mozirje in v skladu z vsakokratnimi predpisi, ki jih izda Vlada Republike Slovenije na podlagi zakona o kontroli cen (Uradni list RS, št. 63/99 in 32/02).
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
26. člen
V času, ko investitor (praviloma v letih 2005 in 2006) gradi toplovodno omrežje, na posameznem območju Občine Mozirje, ne velja 19. člen tega Tarifnega pravilnika.
27. člen
Tarifni pravilnik in cenik daljinskega ogrevanja pripravi in sprejme dobavitelj, soglasje nanj pa morata dati Občinski svet Občine Mozirje.
28. člen
Ta tarifni pravilnik za dobavo in odjem toplote iz toplovodnega omrežja v Občini Mozirje začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 062-03/05-21
Mozirje, dne 28. novembra 2005
Župan
Občine Mozirje
Ivan Suhoveršnik l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti