Uradni list

Številka 112
Uradni list RS, št. 112/2005 z dne 15. 12. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 112/2005 z dne 15. 12. 2005

Kazalo

4923. Uredba o uvedbi določenih omejevalnih ukrepov v podporo učinkovitemu izvajanju mandata Mednarodnega kazenskega sodišča za nekdanjo Jugoslavijo, stran 12041.

Na podlagi 2. člena Zakona o omejevalnih ukrepih (Uradni list RS, št. 35/01 in 59/02) Vlada Republike Slovenije izdaja
U R E D B O
o uvedbi določenih omejevalnih ukrepov
v podporo učinkovitemu izvajanju mandata Mednarodnega kazenskega sodišča
za nekdanjo Jugoslavijo
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S to uredbo se določajo sankcije za prekrške iz te uredbe in Uredbe Sveta (ES) št. 1763/2004 z dne 11. oktobra 2004 o uvedbi določenih omejevalnih ukrepov v podporo učinkovitemu izvajanju mandata Mednarodnega kazenskega sodišča za nekdanjo Jugoslavijo (UL L št. 315 z dne 14. 10. 2004, str. 14, z vsemi spremembami; v nadaljnjem besedilu: Uredba 1763/2004/ES).
2. člen
(1) Fizične in pravne osebe morajo ministrstvo, pristojno za zunanje zadeve, v petih dneh po uveljavitvi te uredbe pisno obvestiti o vseh ukrepih, ki so jih izvedle na podlagi 2. in 7. člena Uredbe 1763/2004/ES.
(2) Fizične in pravne osebe morajo ministrstvu, pristojnemu za zunanje zadeve, sporočiti podatke o poskusu storitve dejanj iz 2. in 7. člena Uredbe 798/2004/ES v roku 48 ur od takrat, ko ugotovijo te podatke.
3. člen
(1) Fizične osebe iz priloge I Uredbe 1763/2004/ES so Ante Gotovina, Radovan Karadžić in Ratko Mladić.
(2) Pristojna organa iz priloge II Uredbe 1763/2004/ES v Republiki Sloveniji sta Ministrstvo za pravosodje in Ministrstvo za zunanje zadeve.
II. KAZENSKE DOLOČBE
4. člen
(1) Z globo od 100.000 do 30,000.000 tolarjev se kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, če:
– ne zamrzne vseh sredstev in ekonomskih virov, ki pripadajo, so v lasti ali posesti fizičnih oseb, obtoženih s strani Mednarodnega kazenskega sodišča za nekdanjo Jugoslavijo in navedenih v prilogi I Uredbe 1763/2004/ES (prvi odstavek 2. člena Uredbe 1763/2004/ES);
– neposredno ali posredno daje fizičnim osebam, navedenim v Prilogi I, na voljo ali njihovo korist kakršna koli sredstva ali gospodarske vire (drugi odstavek 2. člena Uredbe 1763/2004/ES);
– zavestno ali namerno sodeluje v dejavnostih, katerih cilj ali posledica je neposredno ali posredno izogibanje ukrepom iz prvega in drugega odstavka 2. člena Uredbe 1763/2004/ES (tretji odstavek 2. člena Uredbe 1763/2004/ES).
(2) Z globo od 10.000 do 1,000.000 tolarjev se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe.
(3) Z globo od 10.000 do 1,000.000 tolarjev se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika.
(4) Z globo od 10.000 do 300.000 tolarjev se kaznuje fizična oseba, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
5. člen
(1) Z globo od 100.000 do 30,000.000 tolarjev kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, če:
– nemudoma ne predloži vseh informacij, ki lahko olajšajo spoštovanje obveznosti iz Uredbe 1763/2004/ES, kot so npr. računi in v skladu 2. členom Uredbe 1763/2004ES zamrznjeni zneski, pristojnim organom držav članic Evropske unije, ki so navedeni v prilogi II Uredbe 1763/2004/ES, v kateri bivajo ali se nahajajo in, neposredno ali prek teh pristojnih organov, Evropski komisiji (točka (a) prvega odstavka 7. člena Uredbe 1763/2004/ES);
– ne sodeluje s pristojnimi organi, navedenimi v prilogi II Uredbe 1763/2004/ES, pri kakršnem koli preverjanju teh informacij (točka (b) prvega odstavka 7. člena Uredbe 1763/2004/ES).
(2) Z globo od 10.000 do 1,000.000 tolarjev se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe.
(3) Z globo od 10.000 do 1,000.000 tolarjev se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika.
(4) Z globo od 10.000 do 300.000 tolarjev se kaznuje fizična oseba, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
6. člen
(1) Z globo od 100.000 do 30,000.000 tolarjev se kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, če:
– ministrstva, pristojnega za zunanje zadeve, v petih dneh po uveljavitvi te uredbe pisno ne obvesti o vseh ukrepih, ki jih je izvedla na podlagi 2. in 7. člena Uredbe 1763/2004/ES (prvi odstavek 6. člena te uredbe);
– ministrstvu, pristojnemu za zunanje zadeve, ne sporoči podatkov o poskusu storitve dejanj iz 2. in 7. člena Uredbe 1763/2004/ES v roku 48 ur od takrat, ko ugotovi te podatke (drugi odstavek 2. člena te uredbe).
(2) Z globo od 10.000 do 1,000.000 tolarjev se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe.
(3) Z globo od 10.000 do 1,000.000 tolarjev se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika.
(4) Z globo od 10.000 do 300.000 tolarjev se kaznuje fizična oseba, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
III. NADZOR
7. člen
(1) Nadzor nad izvajanjem določb iz te uredbe in Uredbe 1763/2004/ES opravljajo pristojni inšpekcijski in carinski organi ter policija.
(2) Pri opravljanju nadzora iz prejšnjega odstavka smejo organi odvzeti predmete, ki so bili uporabljeni ali namenjeni za prekršek ali pa so nastali v zvezi s prekrškom.
(3) O ugotovljenih kršitvah določb iz te uredbe in Uredbe 1763/2004/ES organi iz prvega odstavka tega člena nemudoma obvestijo ministrstvo, pristojno za zunanje zadeve.
IV. KONČNE DOLOČBE
8. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00724-117/2005
Ljubljana, dne 7. decembra 2005
EVA 2005-1811-0152
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti