Uradni list

Številka 112
Uradni list RS, št. 112/2005 z dne 15. 12. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 112/2005 z dne 15. 12. 2005

Kazalo

4929. Metodološko navodilo za predložitev letnih poročil pravnih oseb javnega prava, stran 12077.

Na podlagi 5. točke 15. člena Sklepa o ustanovitvi Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (Uradni list RS, št. 53/02 in 87/02) Svet Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve izdaja
M E T O D O L O Š K O N A V O D I L O
za predložitev letnih poročil pravnih oseb javnega prava
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1.
To navodilo določa rok in način predložitve letnih poročil, ki jih morajo Agenciji Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (v nadaljevanju AJPES), v skladu z 51. členom Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99 in 30/02), z Zakonom o državni statistiki (Uradni list RS, št. 45/95 in 9/01) in z letnimi programi statističnih raziskovanj, predložiti pravne osebe javnega prava.
2.
(1) Pravne osebe javnega prava so proračun, proračunski uporabniki in druge osebe javnega prava, ki so uporabniki enotnega kontnega načrta po 13. členu Zakona o računovodstvu.
(2) Pravne osebe javnega prava sestavijo letna poročila v skladu s Pravilnikom o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03 in 126/04). V skladu s 4. in 6. členom tega pravilnika je letno poročilo sestavljeno iz računovodskih izkazov, pojasnil k izkazom in poslovnega poročila.
3.
Pravne osebe javnega prava predložijo letna poročila prek spletnega portala AJPES, s strani odgovorne osebe podpisana obvestila za AJPES pa pristojni izpostavi AJPES, na območju katere imajo sedež poslovanja (Priloga 1).
II. ROK IN NAČIN PREDLOŽITVE LETNIH POROČIL
4.
Pravne osebe javnega prava v skladu s prvim odstavkom 51. člena Zakona o računovodstvu letna poročila predložijo AJPES do zadnjega dne v mesecu februarju tekočega leta za preteklo koledarsko leto.
5.
(1) Pravne osebe javnega prava predložijo letna poročila za zagotovitev javnosti in za državno statistiko prek spletnega portala AJPES: http://www.ajpes.si/. Računovodske izkaze predložijo z neposrednim vnosom podatkov v spletno aplikacijo, pojasnila k izkazom in poslovno poročilo pa v obliki PDF datoteke, združeno v eni PDF datoteki, ki jo uvozijo prek spletnega portala AJPES.
(2) Po končanem vnosu podatkov računovodskih izkazov prek spletnega portala AJPES morajo pravne osebe javnega prava te podatke potrditi:
– s kvalificiranim digitalnim potrdilom, pri čemer morajo AJPES predhodno predložiti izpolnjeno in podpisano obvestilo o uporabi kvalificiranih digitalnih potrdil za podpisovanje letnih poročil (Priloga 2)
ali
– z obvestilom za AJPES, izpisanim iz spletne aplikacije, ki ga potrdi odgovorna oseba pravne osebe javnega prava. Obvestilo za AJPES predložijo pristojni izpostavi AJPES osebno ali po pošti s povratnico.
(3) Po predložitvi pojasnil k izkazom in poslovnega poročila, združenih v eni PDF datoteki, ki jo uvozijo prek spletnega portala AJPES, morajo pravne osebe javnega prava predložitev PDF datoteke potrditi na način, opisan v prejšnjem odstavku te točke (s kvalificiranim digitalnim potrdilom ali s podpisanim obvestilom za AJPES).
(4) Spletna aplikacija je dosegljiva na spletnem portalu AJPES: http://www.ajpes.si/ po izbiri naslova »Predložitev podatkov«, »Letna poročila« in rubrike »Program za vnos«.
(5) Pravne osebe javnega prava, ki ne razpolagajo z ustrezno računalniško opremo za elektronsko posredovanje podatkov, imajo možnost vnosa podatkov letnih poročil v krajevno pristojnih izpostavah AJPES.
(6) Podrobnejša navodila v zvezi s predlaganjem letnih poročil v elektronski obliki in v zvezi z elektronskim podpisovanjem AJPES objavi na spletnem portalu.
III. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI
6.
Zoper pravno osebo javnega prava, ki ne predloži letnega poročila v dveh mesecih po koncu koledarskega leta (51. člen Zakona o računovodstvu), AJPES uvede postopek o prekršku na podlagi 50. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 55/05 – prečiščeno besedilo).
7.
To navodilo začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, prvič pa se uporabi za predložitev letnih poročil za koledarsko leto 2005.
Št. 112-6/2005
Ljubljana, dne 8. decembra 2005
Predsednica
Sveta AJPES
Andreja Kert l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti