Uradni list

Številka 112
Uradni list RS, št. 112/2005 z dne 15. 12. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 112/2005 z dne 15. 12. 2005

Kazalo

4986. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o načinu izvajanja gospodarskih javnih služb distribucije zemeljskega plina, distribucije toplote in o podelitvi koncesije v Občini Ravne na Koroškem, stran 12172.

Na podlagi 30. in 33. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 79/99, popravek 8/00 in 51/04), 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93 in 30/98), 3., 8. in 14. člena Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Ravne na Koroškem (Uradni list RS, št. MUV 9/94) in 16. člena Statuta Občine Ravne na Koroškem (Uradni list RS, št. 39/99) je Občinski svet Občine Ravne na Koroškem na 24. seji dne 24. 11. 2005 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o načinu izvajanja gospodarskih javnih služb distribucije zemeljskega plina, distribucije toplote in o podelitvi koncesije v Občini Ravne na Koroškem
1. člen
S tem odlokom se usklajuje Odlok o načinu izvajanja gospodarskih javnih služb distribucije zemeljskega plina, distribucije toplote in o podelitvi koncesije v Občini Ravne na Koroškem (Uradni list RS, št. 94/02, v nadaljevanju: Odlok) z določbami Zakona o spremembah in dopolnitvah energetskega zakona (Uradni list RS, št. 51/04).
2. člen
Spremeni se prvi odstavek 1. člena Odloka tako, da se glasi:
»Ta odlok določa način izvajanja izbirnih gospodarskih javnih služb: dejavnost sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina, dobave zemeljskega plina tarifnim odjemalcem in distribucije toplote (v nadaljevanju: javnih služb) v Občini Ravne na Koroškem (v nadaljevanju: koncedent).«
V drugem odstavku se besedilo »Javni službi« nadomesti z besedilom »Javne službe«.
3. člen
Spremenita se prvi in drugi odstavek 2. člena Odloka tako, da se glasita:
»Dejavnost sistemskega operaterja distribucijskega omrežja
Javna služba obsega distribucijo zemeljskega plina, upravljanje, obratovanje, vzdrževanje in razvoj omrežja tako, da je zagotovljena dolgoročna zmogljivosti omrežja, ki omogoča priključitev in dostop do omrežja, zagotavljanje zanesljivosti oskrbe z zemeljskim plinom, priključevanje energetskih objektov in naprav uporabnikov na omrežje v skladu s splošnimi pogoji za dobavo in odjem, omogočanje dostopa do distribucijskega omrežja, zagotavljanje sistemskih storitev, pripravo in izvajanje sistemskih obratovalnih navodil in splošnih pogojev za dobavo in odjem.
Dobava zemeljskega plina tarifnim odjemalcem
Javna služba obsega zagotavljanje zemeljskega plina predpisane kvalitete tarifnim odjemalcem pod splošnimi pogoji, prodajo zemeljskega plina tarifnim odjemalcem v skladu s tarifnim sistemom in informiranje tarifnih odjemalcev o gibanjih in značilnostih njihove porabe.«
4. člen
V drugem odstavku 3. člena Odloka se črta zadnji stavek, ki se nadomesti z naslednjim stavkom:
»O pritožbi zoper odločbo o izdaji ali zavrnitvi soglasja za priključitev na distribucijsko omrežje zemeljskega plina odloča Agencija za energijo oziroma župan koncedenta, če gre za priključitev na omrežje za oskrbo s toploto.«
V 3. členu Odloka se dodata nov tretji in četrti odstavek, ki se glasita:
»Sistemska obratovalna navodila za distribucijsko omrežje zemeljskega plina in sistemska obratovalna navodila za distribucijsko omrežje za oskrbo s toploto izda po javnem pooblastilu koncesionar. Pred njihovo objavo mora pridobiti soglasje Agencije za energijo.
Splošne pogoje za dobavo in odjem zemeljskega plina iz distribucijskega omrežja in splošne pogoje za dobavo in odjem toplote iz distribucijskega omrežja sprejeme po javnem pooblastilu koncesionar s soglasjem Občinskega sveta koncedenta. K splošnim pogojem za dobavo in odjem zemeljskega plina iz distribucijskega omrežja mora koncesionar pred njihovo izdajo pridobiti soglasje Agencije za energijo.«
5. člen
Spremeni se 6. člen Odloka, tako, da se po novem glasi:
»Objekti in naprave plinovodnega in toplovodnega omrežja, ki so potrebni za izvajanje javne službe in so v lasti koncedenta, se odplačno oddajo koncesionarju v upravljanje in uporabo. Pogoji oddaje v upravljanje in način gospodarjenja z objekti in napravami plinovodnega in toplovodnega omrežja se podrobneje določijo v dokumentaciji, ki je podlaga za predložitev ponudb zainteresiranih ponudnikov.
Vrednost nadomestila za upravljanje ne sme biti nižja od vrednosti v poslovnih knjigah na dan sklenitve pogodbe.«
6. člen
V četrtem odstavku 12. člena Odloka se besedilo »lokalne energetske zasnove in strategije« nadomesti z besedilom »lokalnega energetskega koncepta«.
7. člen
17. člen Odloka se spremeni, tako da se v drugi alinei prvega odstavka beseda »kupnina« nadomesti z besedami »nadomestilo za upravljanje« in v drugi alinei drugega odstavka pa beseda »kupnine« z besedami »nadomestila za upravljanje«.
8. člen
Spremeni se prvi odstavek 21. člena Odloka tako, da se glasi:
»Koncesija za izvajanje javnih služb se koncesionarju podeli za obdobje 30 let oziroma za izvajanje dobave zemeljskega plina tarifnim odjemalcem do 1. 7. 2007.«
9. člen
Spremeni se prvi odstavek 24. člena Odloka, tako, da se po novem glasi:
»Ob prenehanju koncesijskega razmerja iz kateregakoli razloga se koncedentu vrnejo v upravljanje in uporabo vsi objekti in naprave plinovodnega in toplovodnega omrežja na območju Občine Ravne na Koroškem, ki jih je ob sklenitvi koncesijske pogodbe koncedent predal koncesionarju v upravljanje in uporabo, kot tudi tisti, ki jih je koncesionar v času trajanja koncesije sam zgradil, postavil ali kako drugače zagotovil.«
10. člen
V prvem odstavku 25. člena Odloka se beseda »prodati« nadomesti z besedami »oddati v upravljanje in uporabo«.
11. člen
Spremeni se prvi odstavek 28. člena Odloka tako, da se glasi:
»Višino tarifnih postavk za obračunavanje dobavljenega zemeljskega plina in toplote (prodajne cene zemeljskega plina in toplote) za različne skupine odjemalcev določa tarifni sistem za zemeljski plin in za toploto na distribucijskem omrežju (v nadaljevanju: tarifni sistem), ki ga izdela in javno objavi koncesionar potem, ko da nanj soglasje Občinski svet koncedenta.«
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
12. člen
Koncesionar mora izdati splošna akta iz 4. člena tega odloka in tarifni sistem iz 11. člena tega Odloka v roku 3 mesecev od sprejetja tega odloka.
Ob uveljavitvi aktov iz prejšnjega odstavka prenehajo veljati:
Splošni pogoji za dobavo in odjem zemeljskega plina iz distribucijskega omrežja na območju Občine Ravne na Koroškem (Uradni list RS, št. 100/03);
Splošni pogoji za dobavo in odjem toplote iz distribucijskega omrežja na območju Občine Ravne na Koroškem (Uradni list RS, št. 100/03);
Tarifni sistem za dobavo in odjem zemeljskega plina in toplote iz distribucijskega omrežja na območju Občine Ravne na Koroškem (Uradni list RS, št. 86/03);
Sistemska obratovalna navodila za distribucijo in dobavo toplote na območju Občine Ravne na Koroškem;
Sistemska obratovalna navodila za distribucijo in dobavo zemeljskega plina na območju Občine Ravne na Koroškem.
13. člen
V primeru neskladja med določbami tega Odloka in določbami sklenjene koncesijske pogodbe veljajo do uskladitve koncesijske pogodbe s tem Odlokom določbe tega Odloka.
14. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ravne na Koroškem, dne 24. novembra 2005
Župan
Občine Ravne na Koroškem
Maksimilijan Večko, univ. dipl. inž., l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti