Uradni list

Številka 112
Uradni list RS, št. 112/2005 z dne 15. 12. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 112/2005 z dne 15. 12. 2005

Kazalo

4922. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih, stran 12033.

Na podlagi 27. člena Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo), prvega odstavka 41. člena, drugega in tretjega odstavka 78. člena, tretjega odstavka 85. člena in prvega odstavka 88. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 35/05 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih
1. člen
V Uredbi o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih (Uradni list RS, št. 58/03, 81/03, 109/03, 22/04, 43/04, 58/04, 138/04, 35/05, 60/05 in 72/05) se četrti odstavek 2. člena spremeni tako, da se glasi:
»(4) Sistemizacija mora biti v skladu s kadrovskim načrtom, tako da število funkcionarjev in sistemiziranih delovnih mest ni višje od števila, dovoljenega v kadrovskem načrtu.«.
2. člen
Tretji odstavek 3. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Pred izdajo soglasja vlada o sistemizaciji pridobi mnenje ministrstva, pristojnega za upravo.«.
Doda se nov šesti odstavek, ki se glasi:
»(6) Če reprezentativni sindikat v organu v postopku usklajevanja sistemizacije oceni, da sistemizacija ni skladna s predpisi, lahko o tem obvesti inšpekcijo za sistem javnih uslužbencev ali ministra za javno upravo in mu predlaga, da ukrepa v skladu s predpisi.«.
3. člen
V 4. členu se peti odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(5) Manjše spremembe sistemizacije se takoj po sprejemu posredujejo ministrstvu, pristojnemu za upravo.«.
Šesti odstavek se črta.
4. člen
Doda se nov 4.a člen, ki se glasi:
»4.a člen
(ukrepanje v primeru ugotovljenih nepravilnosti)
Če inšpektor za sistem javnih uslužbencev ugotovi nepravilnosti v veljavni sistemizaciji, predlaga predstojniku ustrezne spremembe. Če ta predlogov ne upošteva, inšpektor o tem obvesti ministra, pristojnega za upravo, ki predlaga vladi, da naloži predstojniku odpravo nepravilnosti ali druge ustrezne ukrepe.«.
5. člen
V 13. členu se dvanajsta alinea spremeni tako, da se glasi:
»– v Ministrstvu za zdravje:
Direktorat za javno zdravje
Direktorat za zdravstveno varstvo
Direktorat za zdravstveno ekonomiko«.
6. člen
V celotnem poglavju »III. F) Notranja organizacija organov v sestavi ministrstev z več kot 1500 zaposlenimi« se besedilo »glavni davčni urad« nadomesti z besedilom »generalni davčni urad«.
7. člen
Prvi odstavek 52. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Za posamezno uradniško delovno mesto se obvezno določijo splošni pogoji, ki jih urejajo predpisi s področja delovnega prava, ter uradniški naziv, praviloma pa tudi smer izobrazbe.«.
8. člen
V 54. členu se v sedmem odstavku na koncu doda besedilo, ki se glasi:
»Ne glede na prilogo III se delo na položajnem delovnem mestu direktor Urada za nadzor proračuna opravlja v nazivu 1. stop­nje.«.
9. člen
V desetem odstavku 55. člena se drugi stavek spremeni tako, da se glasi:
»Poleg položajev generalnih direktorjev in generalnega sekretarja je lahko takšnih delovnih mest največ dva odstotka sistemiziranih delovnih mest v ožjem ministrstvu, zaokroženo navzgor, vendar ne več kot šest delovnih mest v ministrstvu in ne več kot dve v vladnih službah, pri čemer se ne vštevajo delovna mesta vodij diplomatskih predstavništev, v organu v sestavi ministrstva pa ne sme biti sistemiziranih več takih delovnih mest kot v ožjem ministrstvu.«.
10. člen
   V četrtem odstavku 61.a člena se pred prvo alineo dodata novi alinei, ki
se glasita:
 
   »– analitik                4,00
   – sistemski administrator        4,00«.
11. člen
Drugi odstavek 61.b člena se črta.
Dosedanji tretji in četrti odstavek postaneta drugi in tretji odstavek.
12. člen
Za 61.b členom se doda 61.c člen, ki se glasi:
»61.c člen
Za posamezna strokovno-tehnična delovna mesta, na katerih se v skladu z novo sistemizacijo opravljajo naloge, ki so se pred uveljavitvijo nove sistemizacije opravljale na delovnih mestih višjih upravnih ali upravnih delavcev, se začasno, do začetka uporabe Zakona o sistemu plač v javnem sektorju, določijo isti dodatki. Za strokovno-tehnična delovna mesta, ki se oblikujejo na novo, velja isti način določanja dodatkov kot po prejšnjem stavku.«.
13. člen
V prilogi I (Uradniški nazivi) se v stolpcu »Pristaniški nadzorniki« v 1., 2., in 3. kariernem razredu dodajo poimenovanja nazivov in predpisane delovne izkušnje tako, da se glasijo:
+-----------------+------------------------------------+--------------------+
|POIMENOVANJA   |                  |          |
|NAZIVOV     |                  |          |
+-----------------+------------------------------------+--------------------+
|         |Pristaniški nadzorniki       | Predpisane delovne|
|         |                  |    izkušnje   |
+-----------------+------------------------------------+--------------------+
|1. karierni   |                  |          |
|razred      |                  |          |
+-----------------+------------------------------------+--------------------+
|         |                  |          |
+-----------------+------------------------------------+--------------------+
|         |                  |          |
+-----------------+------------------------------------+--------------------+
|         |pristaniški kapitan – podsekretar  |    7 let    |
+-----------------+------------------------------------+--------------------+
|2. karierni   |                  |          |
|razred      |                  |          |
+-----------------+------------------------------------+--------------------+
|         |višji pristaniški nadzornik – višji |    7 let    |
|         |svetovalec I            |          |
+-----------------+------------------------------------+--------------------+
|         |višji pristaniški nadzornik – višji |    6 let    |
|         |svetovalec II            |          |
+-----------------+------------------------------------+--------------------+
|         |višji pristaniški nadzornik – višji |    5 let    |
|         |svetovalec III           |          |
+-----------------+------------------------------------+--------------------+
|3. karierni   |                  |          |
|razred      |                  |          |
+-----------------+------------------------------------+--------------------+
|         |pristaniški nadzornik – svetovalec I|    6 let    |
|         |                  |   7 mesecev   |
+-----------------+------------------------------------+--------------------+
|         |pristaniški nadzornik – svetovalec |    3 leta   |
|         |II                 |   7 mesecev   |
+-----------------+------------------------------------+--------------------+
|         |pristaniški nadzornik – svetovalec |    1 leto   |
|         |III                 |          |
+-----------------+------------------------------------+--------------------+
V stolpcu »Preiskovalci letalskih nesreč in incidentov in letalski nadzorniki« se v 1. kariernem razredu doda poimenovanje naziva in predpisane delovne izkušnje tako, da se glasi:
+----------------+--------------------------------------+-------------------+
|POIMENOVANJA  |                   |          |
|NAZIVOV     |                   |          |
+----------------+--------------------------------------+-------------------+
|        |Preiskovalci letalskih nesreč in   | Predpisane delovne|
|        |incidentov in letalski nadzorniki   |   izkušnje   |
+----------------+--------------------------------------+-------------------+
|1. karierni   |                   |          |
|razred     |                   |          |
+----------------+--------------------------------------+-------------------+
|        |                   |          |
+----------------+--------------------------------------+-------------------+
|        |                   |          |
+----------------+--------------------------------------+-------------------+
|        |letalski nadzornik – podsekretar   |    7 let    |
+----------------+--------------------------------------+-------------------+
V stolpcu »Uradni veterinarji« se predpisane delovne izkušnje v 2. in 3. kariernem razredu spremenijo tako, da se glasijo:
+-------------------+-------------------------------+-----------------------+
|POIMENOVANJA    |                |            |
|NAZIVOV      |                |            |
+-------------------+-------------------------------+-----------------------+
|          |Uradni veterinarji       |  Predpisane delovne |
|          |                |    izkušnje    |
+-------------------+-------------------------------+-----------------------+
|2. karierni razred |                |            |
+-------------------+-------------------------------+-----------------------+
|          |uradni veterinar – višji    |     4 leta    |
|          |svetovalec I          |    8 mesecev    |
+-------------------+-------------------------------+-----------------------+
|          |uradni veterinar – višji    |     4 leta    |
|          |svetovalec II         |            |
+-------------------+-------------------------------+-----------------------+
|          |uradni veterinar – višji    |     3 leta    |
|          |svetovalec III         |    4 mesece    |
+-------------------+-------------------------------+-----------------------+
|3. karierni razred |                |            |
+-------------------+-------------------------------+-----------------------+
|          |uradni veterinar – svetovalec I|     4 leta    |
|          |                |    4 mesece    |
+-------------------+-------------------------------+-----------------------+
|          |uradni veterinar – svetovalec |    7 mesecev    |
|          |II               |            |
+-------------------+-------------------------------+-----------------------+
V prilogi I (Uradniški nazivi) se na koncu dodajo novi stolpci, ki se glasijo:
+--------------+---------------+------------+---------------+---------------+
|POIMENOVANJA |        |      |        |        |
|NAZIVOV    |        |      |        |        |
+--------------+---------------+------------+---------------+---------------+
|       |Preizkušeni  |Predpisane |Meroslovni   |  Predpisane |
|       |računovodja  |delovne   |nadzorniki   |  delovne  |
|       |        |izkušnje  |        |  izkušnje  |
+--------------+---------------+------------+---------------+---------------+
|1. karierni  |        |      |        |        |
|razred    |        |      |        |        |
+--------------+---------------+------------+---------------+---------------+
|       |        |      |        |        |
+--------------+---------------+------------+---------------+---------------+
|       |preizkušeni  |8 let    |        |        |
|       |računovodja  |      |        |        |
|       |– sekretar   |      |        |        |
+--------------+---------------+------------+---------------+---------------+
|       |preizkušeni  |7 let    |        |        |
|       |računovodja  |      |        |        |
|       |– podsekretar |      |        |        |
+--------------+---------------+------------+---------------+---------------+
|2. karierni  |        |      |        |        |
|razred    |        |      |        |        |
+--------------+---------------+------------+---------------+---------------+
|       |preizkušeni  |7 let    |        |        |
|       |računovodja  |      |        |        |
|       |– višji    |      |        |        |
|       |svetovalec I  |      |        |        |
+--------------+---------------+------------+---------------+---------------+
|       |preizkušeni  |6 let    |        |        |
|       |računovodja  |      |        |        |
|       |– višji    |      |        |        |
|       |svetovalec II |      |        |        |
+--------------+---------------+------------+---------------+---------------+
|       |preizkušeni  |5 let    |        |        |
|       |računovodja  |      |        |        |
|       |– višji    |      |        |        |
|       |svetovalec III |      |        |        |
+--------------+---------------+------------+---------------+---------------+
|3. karierni  |        |      |        |        |
|razred    |        |      |        |        |
+--------------+---------------+------------+---------------+---------------+
|       |preizkušeni  |6 let    |        |        |
|       |računovodja  |7 mesecev  |        |        |
|       |– svetovalec I |      |        |        |
+--------------+---------------+------------+---------------+---------------+
|       |preizkušeni  |3 leta   |        |        |
|       |računovodja  |7 mesecev  |        |        |
|       |– svetovalec II|      |        |        |
+--------------+---------------+------------+---------------+---------------+
|       |preizkušeni  |7 mesecev  |        |        |
|       |računovodja  |      |        |        |
|       |– svetovalec  |      |        |        |
|       |III      |      |        |        |
+--------------+---------------+------------+---------------+---------------+
|4. karierni  |        |      |        |        |
|razred    |        |      |        |        |
+--------------+---------------+------------+---------------+---------------+
|       |        |      |   višji   |   6 let   |
|       |        |      |  meroslovni |  6 mesecev  |
|       |        |      | nadzornik I |        |
+--------------+---------------+------------+---------------+---------------+
|       |        |      |   višji   |   3 leta  |
|       |        |      |  meroslovni |  6 mesecev  |
|       |        |      | nadzornik II |        |
+--------------+---------------+------------+---------------+---------------+
|       |        |      |   višji   |  6 mesecev  |
|       |        |      |  meroslovni |        |
|       |        |      | nadzornik III |        |
+--------------+---------------+------------+---------------+---------------+
|5. karierni  |        |      |        |        |
|razred    |        |      |        |        |
+--------------+---------------+------------+---------------+---------------+
|       |        |      |  meroslovni |   6 let   |
|       |        |      | nadzornik I |  6 mesecev  |
+--------------+---------------+------------+---------------+---------------+
|       |        |      |  meroslovni |   3 leta  |
|       |        |      | nadzornik II |  6 mesecev  |
+--------------+---------------+------------+---------------+---------------+
|       |        |      |  meroslovni |  6 mesecev  |
|       |        |      | nadzornik III |        |
+--------------+---------------+------------+---------------+---------------+
14. člen
V prilogi II (Opisi tipičnih uradniških delovnih mest) se pri delovnih mestih, na katerih se delo lahko opravlja v nazivih prvega kariernega razreda, v rubriki »Zahtevana strokovna izobrazba« črta beseda »najmanj«.
Pri delovnem mestu pod zaporedno številko 9. INŠPEKTOR SVETNIK se v rubriki »Naloge« črtajo šestnajsta, sedemnajsta in osemnajsta alinea.
Pri delovnem mestu pod zaporedno številko 51. VIŠJI LETALSKI NADZORNIK – VIŠJI SVETOVALEC se črtajo vsi alternativni posebni pogoji, doda pa se poseben pogoj, ki se glasi:
»– končana ustrezna strokovna usposabljanja za delovno področje in dovoljenje za ta dela, kot to določajo predpisi, ki veljajo v Republiki Sloveniji, oziroma mednarodni predpisi in standardi«.
Pri delovnem mestu pod zaporedno številko 52. LETALSKI NADZORNIK – VIŠJI SVETOVALEC se v rubriki »Poseben pogoj« besedilo »končana ustrezna strokovna usposabljanja za delovno področje in dovoljenje za ta dela, če je dovoljenje predpisano« nadomesti z besedilom »končana ustrezna strokovna usposabljanja za delovno področje in dovoljenje za ta dela, kot to določajo predpisi, ki veljajo v Republiki Sloveniji, oziroma mednarodni predpisi in standardi«.
Dodajo se nova tipična uradniška delovna mesta pod zaporednimi številkami 38.a, 38.b, 38.c, 50.a, 63, 64, 65, 66 in 67, ki se glasijo:
+---------------------------------------------------------------------------+
|38.a Delovno mesto: PRISTANIŠKI KAPITAN – PODSEKRETAR           |
+---------------------------------------------------------------------------+
|Naloge:                                  |
|– neposredna pomoč pri vodenju strokovnih nalog na delu delovnega področja |
|uprave                                   |
|– vodenje in sodelovanje v najzahtevnejših projektnih skupinah       |
|– samostojno oblikovanje sistemskih rešitev in drugih najzahtevnejših   |
|gradiv                                   |
|– vodenje in odločanje v najzahtevnejših upravnih postopkih na I. stopnji |
|– spremljanje, urejanje in nadzor nad izvajanjem gospodarskih javnih    |
|služb, gospodarjenjem s pristaniško infrastrukturo ter uporabo javnega   |
|dobra v delu, ki se nanaša na varnost plovbe                |
|– izdelovanje okoljevarstvenih analiz s predlogi ukrepov          |
|– delo s področja obrambe in zaščite za upravo               |
|– opravljanje nalog prekrškovnega organa v skladu s predpisi        |
+---------------------------------------------------------------------------+
|Nazivi: pristaniški kapitan – podsekretar                 |
+---------------------------------------------------------------------------+
|Zahtevana strokovna izobrazba: univerzitetna ali visoka strokovna s    |
|specializacijo oziroma magisterijem                    |
+---------------------------------------------------------------------------+
|Poseben pogoj: državni izpit iz javne uprave,               |
|             strokovni izpit iz upravnega postopka,      |
|             naziv poveljnik na ladji z BT 3000 ali več,   |
|             preizkus znanja po Zakonu o prekrških      |
+---------------------------------------------------------------------------+
|                                      |
+---------------------------------------------------------------------------+
|38.b Delovno mesto: VIŠJI PRISTANIŠKI NADZORNIK – VIŠJI SVETOVALEC     |
+---------------------------------------------------------------------------+
|Naloge:                                  |
|– vodenje zahtevnejših nalog                        |
|– organiziranje medsebojnega sodelovanja in usklajevanja notranjih     |
|organizacijskih enot ter sodelovanje z drugimi domačimi in tujimi organi s |
|področja varnosti plovbe in varstva morja pred onesnaženjem        |
|– vodenje in odločanje v zahtevnih upravnih postopkih na I. stopnji    |
|– nadzor nad stanjem objektov za varno plovbo               |
|– sodelovanje pri izdelavi okoljevarstvenih analiz s predlogi ukrepov   |
|– opravljanje nalog prekrškovnega organa v skladu s predpisi        |
+---------------------------------------------------------------------------+
|Nazivi: Višji pristaniški nadzornik – višji svetovalec III, II, I     |
+---------------------------------------------------------------------------+
|Zahtevana strokovna izobrazba: visoka strokovna – smer navtika, ladijsko |
|strojništvo                                |
+---------------------------------------------------------------------------+
|Poseben pogoj: državni izpit iz javne uprave,               |
|              strokovni izpit iz upravnega postopka,     |
|najmanj naziv častnik krova, zadolžen za krovno stražo na ladji z BT 500  |
|ali več, ali naziv častnik stroja na ladji s pogonskim strojem z močjo do |
|750 KW,                                  |
|              preizkus znanja po Zakonu o prekrških      |
+---------------------------------------------------------------------------+
|                                      |
+---------------------------------------------------------------------------+
|38.c Delovno mesto: PRISTANIŠKI NAZDORNIK – SVETOVALEC           |
+---------------------------------------------------------------------------+
|Naloge:                                  |
|– vodenje zahtevnih upravnih postopkov na I. stopnji            |
|– upravljanje s plovnimi objekti organa ter z radijskimi sredstvi in    |
|sredstvi za reševanje na morju                       |
|– nadzor pomorskega prometa                        |
|– opravljanje nalog na morju s plovnimi objekti (nadzor, reševanje)    |
|– pripravljanje analiz in poročil                     |
|– vodenje zahtevnih evidenc                        |
|– opravljanje nalog prekrškovnega organa v skladu s predpisi        |
+---------------------------------------------------------------------------+
|Nazivi: Pristaniški nadzornik – svetovalec III, II, I           |
+---------------------------------------------------------------------------+
|Zahtevana strokovna izobrazba: visoka strokovna – smer navtika, ladijsko  |
|strojništvo                                |
+---------------------------------------------------------------------------+
|Poseben pogoj: državni izpit iz javne uprave,               |
|strokovni izpit iz upravnega postopka,                   |
|najmanj naziv častnik krova zadolžen za krovno stražo na ladji z BT 500  |
|ali več                                  |
|ali naziv častnika stroja na  ladji s pogonskim strojem z močjo do 750  |
|KW,                                    |
|preizkus znanja po Zakonu o prekrških                   |
+---------------------------------------------------------------------------+
|                                      |
+---------------------------------------------------------------------------+
|50.a Delovno mesto: LETALSKI NADZORNIK – PODSEKRETAR            |
+---------------------------------------------------------------------------+
|Naloge:                                  |
|– neposredna pomoč pri vodenju strokovnih nalog na delu delovnega področja |
|uprave                                   |
|– vodenje in sodelovanje v najzahtevnejših projektnih skupinah       |
|– samostojno oblikovanje sistemskih rešitev in drugih najzahtevnejših   |
|gradiv                                   |
|– vodenje in izvajanje upravno strokovnega nadzora na delovnem področju  |
|– vodenje najzahtevnejših upravnih postopkov                |
|– vodenje opravljanja organizacijskih, spremljajočih ali strokovno     |
|tehničnih del                               |
|– spremljanje stanja na delovnem področju                 |
|– priprava predlogov razvojnih in drugih nalog               |
+---------------------------------------------------------------------------+
|Nazivi: letalski nadzornik – podsekretar                  |
+---------------------------------------------------------------------------+
|Zahtevana strokovna izobrazba: univerzitetna ali visoka strokovna s    |
|specializacijo oziroma magisterijem                    |
+---------------------------------------------------------------------------+
|Poseben pogoj: državni izpit iz javne uprave,               |
|strokovni izpit iz upravnega postopka,                   |
|strokovni izpit s področja letalstva,                   |
|končana ustrezna strokovna usposabljanja za delovno področje in dovoljenje |
|za ta dela, kot to določajo predpisi, ki veljajo v Republiki Sloveniji,  |
|oziroma mednarodni predpisi in standardi                  |
+---------------------------------------------------------------------------+
|                                      |
+---------------------------------------------------------------------------+
|63. Delovno mesto: PREIZKUŠENI RAČUNOVODJA – PODSEKRETAR          |
+---------------------------------------------------------------------------+
|Naloge:                                  |
|– vodenje poslovnih knjig za proračun oziroma proračunske uporabnike ali  |
|več proračunskih uporabnikov                        |
|– izvajanje računovodske kontrole pravilnosti knjigovodske dokumentacije  |
|– priprava računovodskih izkazov, pojasnil k izkazom ter priprava pisnih  |
|računovodskih informacij                          |
|– sprotna priprava poročil za proračunske uporabnike o porabi sredstev   |
|– oblikovanje zahtevnejših gradiv s predlogi ukrepov            |
|– sodelovanje z notranjimi revizorji proračunskih uporabnikov       |
|– sodelovanje s finančnimi službami proračunskih uporabnikov        |
|– sodelovanje z Uradom za nadzor proračuna in Računskim sodiščem Republike |
|Slovenije                                 |
|– priprava podatkov za zaključni račun proračuna              |
+---------------------------------------------------------------------------+
|Nazivi: Preizkušeni računovodja – sekretar, Preizkušeni računovodja –  |
|podsekretar                                |
+---------------------------------------------------------------------------+
|Zahtevana strokovna izobrazba: univerzitetna ali visoka strokovna s    |
|specializacijo oziroma magisterijem                    |
+---------------------------------------------------------------------------+
|Poseben pogoj: izpit za preizkušenega računovodja javnega sektorja     |
+---------------------------------------------------------------------------+
|                                      |
+---------------------------------------------------------------------------+
|64. Delovno mesto: PREIZKUŠENI RAČUNOVODJA – VIŠJI SVETOVALEC       |
+---------------------------------------------------------------------------+
|Naloge:                                  |
|– vodenje poslovnih knjig za proračun oziroma proračunske uporabnike ali  |
|več proračunskih uporabnikov                        |
|– izvajanje računovodske kontrole pravilnosti knjigovodske dokumentacije  |
|– priprava računovodskih izkazov, pojasnil k izkazom ter priprava pisnih  |
|računovodskih informacij                          |
|– sprotna priprava poročil za proračunske uporabnike javnih sredstev    |
|– sodelovanje pri pripravi zahtevnejših gradiv s predlogi ukrepov     |
|– sodelovanje z notranjimi revizorji proračunskih uporabnikov       |
|– sodelovanje s finančnimi službami proračunskih uporabnikov        |
|– sodelovanje z Uradom za nadzor proračuna in Računskim sodiščem Republike |
|Slovenije                                 |
|– sodelovanje pri pripravi podatkov za zaključni račun proračuna      |
+---------------------------------------------------------------------------+
|Nazivi: Preizkušeni računovodja – višji svetovalec III, II in I      |
+---------------------------------------------------------------------------+
|Zahtevana strokovna izobrazba: najmanj visoka strokovna          |
+---------------------------------------------------------------------------+
|Poseben pogoj: izpit za preizkušenega računovodja javnega sektorja     |
+---------------------------------------------------------------------------+
|                                      |
+---------------------------------------------------------------------------+
|65. Delovno mesto: PREIZKUŠENI RAČUNOVODJA – SVETOVALEC          |
+---------------------------------------------------------------------------+
|Naloge:                                  |
|– vodenje poslovnih knjig za proračun oziroma proračunske uporabnike ali  |
|več proračunskih uporabnikov                        |
|– izvajanje računovodske kontrole pravilnosti knjigovodske dokumentacije  |
|– priprava računovodskih izkazov, pojasnil k izkazom ter priprava pisnih  |
|računovodskih informacij                          |
|– sprotna priprava poročil za proračunske uporabnike o porabi javnih    |
|sredstev                                  |
|– sodelovanje z notranjimi revizorji proračunskih uporabnikov       |
|– sodelovanje s finančnimi službami proračunskih uporabnikov        |
|– priprava manj zahtevnih gradiv s predlogi ukrepov            |
|– sodelovanje z Uradom za nadzor proračuna in Računskim sodiščem Republike |
|Slovenije                                 |
|– sodelovanje pri pripravi podatkov za zaključni račun proračuna      |
+---------------------------------------------------------------------------+
|Nazivi: Preizkušeni računovodja – svetovalec III, II in I         |
+---------------------------------------------------------------------------+
|Zahtevana strokovna izobrazba: najmanj visoka strokovna          |
+---------------------------------------------------------------------------+
|Poseben pogoj: izpit za preizkušenega računovodja javnega sektorja     |
+---------------------------------------------------------------------------+
|                                      |
+---------------------------------------------------------------------------+
|66. Delovno mesto: VIŠJI MEROSLOVNI NADZORNIK               |
+---------------------------------------------------------------------------+
|Naloge:                                  |
|– izvajanje inšpekcijskih opravil iz postopkov meroslovnega nadzora na   |
|področju merilnih instrumentov in količin predpakiranih izdelkov pred   |
|izdajo odločbe                               |
|– vodenje postopkov in izdajanje plačilnih nalogov v skladu z Zakonom o  |
|prekrških                                 |
|– izvajanje kontrolnih pregledov količin predpakiranih izdelkov in     |
|merilnih steklenic                             |
|– izvajanje kontrolnih preskusov merilnih instrumentov           |
|– vodenje seznamov in pregledov s področja meroslovnega nadzora      |
|– vodenje evidenc in priprava informacij s področja dela          |
+---------------------------------------------------------------------------+
|Nazivi: Višji meroslovni nadzornik III, II, I               |
+---------------------------------------------------------------------------+
|Zahtevana strokovna izobrazba: najmanj višja strokovna           |
+---------------------------------------------------------------------------+
|Poseben pogoj: strokovni izpit iz upravnega postopka, preizkus znanja po  |
|Zakonu o prekrških, strokovni izpit za meroslovnega nadzornika       |
+---------------------------------------------------------------------------+
|                                      |
+---------------------------------------------------------------------------+
|67. Delovno mesto: MEROSLOVNI NADZORNIK                  |
+---------------------------------------------------------------------------+
|Naloge:                                  |
|– izvajanje inšpekcijskih opravil iz enostavnih postopkov meroslovnega   |
|nadzora na področju merilnih instrumentov pred izdajo odločbe       |
|– vodenje postopkov in izdajanje plačilnih nalogov v skladu z Zakonom o  |
|prekrških                                 |
|– izvajanje kontrolnih preskusov merilnih instrumentov           |
|– vodenje seznamov in pregledov s področja meroslovnega nadzora      |
|– vodenje evidenc in priprava informacij z ožjega področja dela      |
+---------------------------------------------------------------------------+
|Nazivi: Meroslovni nadzornik III, II, I                  |
+---------------------------------------------------------------------------+
|Zahtevana strokovna izobrazba: najmanj srednja strokovna          |
+---------------------------------------------------------------------------+
|Poseben pogoj: strokovni izpit iz upravnega postopka, preizkus znanja po  |
|Zakonu o prekrških, strokovni izpit za meroslovnega nadzornika       |
+---------------------------------------------------------------------------+
15. člen
V prilogi III (Uradniški položaji) se številka G.1 spremeni tako, da se glasi:
+--------+-------------------+----------------------------------------------+
|Številka|Poimenovanje    |Stopnja naziva, v kateri se lahko opravlja  |
|    |položaja      |delo na položaju               |
+--------+-------------------+----------------------------------------------+
|G.1   |Vodja glavne    |XI/X ali od IX do VI (v dveh zaporednih    |
|    |pisarne      |nazivih ali v VI               |
+--------+-------------------+----------------------------------------------+
16. člen
V prilogi IV (Razvrstitev strokovno-tehničnih delovnih mest) se na novo vnesejo delovna mesta, in sicer:
– za zaporedno številko 32 delovno mesto 32.a, ki se glasi:
+------------+--------------------------------------------------------------+
|32.a    |letalski meteorolog – opazovalec               |
|Delovno   |                               |
|mesto    |                               |
+------------+--------------------------------------------------------------+
|Naloge   |– izvajanje meteoroloških opazovanj              |
|      |– nadzorovanje delovanja meteoroloških sistemov na letališču |
|      |– posvetovaje s posadkami zrakoplovov in uslužbenci ostalih  |
|      |služb, ki skrbijo za varen, učinkovit in ekonomičen zračni  |
|      |promet o trenutni vremenski situaciji             |
+------------+--------------------------------------------------------------+
|Tarifna   |V                               |
|skupina   |                               |
+------------+--------------------------------------------------------------+
|Delovne   |6 mesecev                           |
|izkušnje  |                               |
+------------+--------------------------------------------------------------+
– za zaporedno številko 113 delovni mesti 113.a in 113.b, ki se glasita:
+-----------+---------------------------------------------------------------+
|113.a   |letalski meteorolog – inženir                 |
|Delovno  |                                |
|mesto   |                                |
+-----------+---------------------------------------------------------------+
|Naloge   |– izvajanje meteoroloških opazovanj              |
|      |– nadzorovanje delovanja meteoroloških sistemov na letališču  |
|      |– posvetovaje s posadkami zrakoplovov in uslužbenci ostalih  |
|      |služb, ki skrbijo za varen, učinkovit in ekonomičen zračni   |
|      |promet o trenutni vremenski situaciji             |
|      |– osnovno vzdrževanje in servisiranje meteoroloških sistemov na|
|      |letališčih                           |
+-----------+---------------------------------------------------------------+
|Tarifna  |VI                               |
|skupina  |                                |
+-----------+---------------------------------------------------------------+
|Delovne  |3 leta                             |
|izkušnje  |                                |
+-----------+---------------------------------------------------------------+
|113.b   |letalski meteorolog – opazovalec inštruktor          |
|Delovno  |                                |
|mesto   |                                |
+-----------+---------------------------------------------------------------+
|Naloge   |– izvajanje meteoroloških opazovanj              |
|      |– nadzorovanje delovanja meteoroloških sistemov na letališču  |
|      |– posvetovaje s posadkami zrakoplovov in uslužbenci ostalih  |
|      |služb, ki skrbijo za varen, učinkovit in ekonomičen zračni   |
|      |promet o trenutni vremenski situaciji             |
|      |– osnovno vzdrževanje in servisiranje             |
|      |– izdelava strokovnih podlag pri uvajanju nove merilne tehnike |
|      |– vodenje strokovnega usposabljanja letalskih meteorologov –  |
|      |opazovalcev v skladu z veljavnimi predpisi           |
|      |– sodelovanje v izpitnih komisijah               |
+-----------+---------------------------------------------------------------+
|Tarifna  |VI                               |
|skupina  |                                |
+-----------+---------------------------------------------------------------+
|Delovne  |6 let                             |
|izkušnje  |                                |
+-----------+---------------------------------------------------------------+
– za zaporedno številko 154 delovno mesto 154.a, ki se glasi:
+-----------+---------------------------------------------------------------+
|154.a   |knjigovez III                         |
|Delovno  |                                |
|mesto   |                                |
+-----------+---------------------------------------------------------------+
|Naloge   |– izvajanje zahtevnih knjigoveških konservatorsko-       |
|      |restavratorskih postopkov ter pripravljanje analiz in navodil |
|      |za konserviranje, restavriranje in materialno varovanje    |
|      |arhivskega gradiva                       |
+-----------+---------------------------------------------------------------+
|Tarifna  |VII                              |
|skupina  |                                |
+-----------+---------------------------------------------------------------+
|Delovne  |8 mesecev                           |
|izkušnje  |                                |
+-----------+---------------------------------------------------------------+
– za zaporedno številko 160 delovno mesto 160.a, ki se glasi:
+------------+--------------------------------------------------------------+
|160.a    |letalski meteorolog – prognostik               |
|Delovno   |                               |
|mesto    |                               |
+------------+--------------------------------------------------------------+
|Naloge   |– priprava vseh vrst posebnih vremenskih napovedi in analiz  |
|      |vremena za potrebe zračnega prometa              |
|      |– priprava vremenskih opozoril za potrebe zračnega prometa  |
|      |– posvetovaje s posadkami zrakoplovov in uslužbenci ostalih  |
|      |služb, ki skrbijo za varen, učinkovit in ekonomičen zračni  |
|      |promet o dosedanjem in pričakovanem razvoju vremena      |
+------------+--------------------------------------------------------------+
|Tarifna   |VII                              |
|skupina   |                               |
+------------+--------------------------------------------------------------+
|Delovne   |1 leto                            |
|izkušnje  |                               |
+------------+--------------------------------------------------------------+
– za zaporedno številko 260 delovno mesto 260.a, ki se glasi:
+-----------+---------------------------------------------------------------+
|260.a   |letalski meteorolog – prognostik inštruktor          |
|Delovno  |                                |
|mesto   |                                |
+-----------+---------------------------------------------------------------+
|Naloge   |– priprava vseh vrst posebnih vremenskih napovedi in analiz  |
|      |vremena za potrebe zračnega prometa              |
|      |– priprava vremenskih opozoril za potrebe zračnega prometa   |
|      |– posvetovaje s posadkami zrakoplovov in uslužbenci ostalih  |
|      |služb, ki skrbijo za varen, učinkovit in ekonomičen zračni   |
|      |promet, o dosedanjem in pričakovanem razvoju vremena      |
|      |– vodenje strokovnega usposabljanja meteorološkega osebja v  |
|      |skladu z veljavnimi predpisi                  |
|      |– izdelava najzahtevnejših strokovnih podlag pri uvajanju   |
|      |novih metod dela                        |
|      |– vodenje izpitne komisije                   |
+-----------+---------------------------------------------------------------+
|Tarifna  |VII                              |
|skupina  |                                |
+-----------+---------------------------------------------------------------+
|Delovne  |8 let                             |
|izkušnje  |                                |
+-----------+---------------------------------------------------------------+
– za zaporedno številko 412 delovno mesto 412.a, ki se glasi:
+-------------+-------------------------------------------------------------+
|412.a    |pomočnik paznika                       |
|Delovno   |                               |
|mesto    |                               |
+-------------+-------------------------------------------------------------+
|Naloge    |– opravljanje opravil, ki ne zahtevajo uporabe posebnih   |
|       |pooblastil po Zakonu o izvrševanju kazenskih sankcij     |
|       |– vodenje evidenc s področja izvrševanja kazni, zbiranje in |
|       |obdelava podatkov, priprava manj zahtevnih analiz, poročil in|
|       |informacij                          |
|       |– pridobivanje informacij v zvezi z varnostnimi dogodki v  |
|       |zaporu                            |
|       |– priprava predlogov za uvedbo disciplinskih postopkov za  |
|       |zaprte osebe                         |
|       |– sodelovanje pri obravnavi zaprtih oseb, predvsem njihovo  |
|       |nadziranje in vodenje pri delu                |
|       |– prevozi zaprtih oseb                    |
|       |– izvajanje drugih nalog s področja dela enake ali podobne  |
|       |zahtevnosti.                         |
+-------------+-------------------------------------------------------------+
|Tarifni   |VI                              |
|razred    |                               |
+-------------+-------------------------------------------------------------+
|Delovne   |6 mesecev                          |
|izkušnje   |                               |
+-------------+-------------------------------------------------------------+
– za zaporedno številko 413 delovno mesto 413.a, ki se glasi:
+-------------+-------------------------------------------------------------+
| 413.a    |pomočnik paznika                       |
|Delovno   |                               |
|mesto    |                               |
+-------------+-------------------------------------------------------------+
|Naloge    |– opravljanje opravil, ki ne zahtevajo uporabe posebnih   |
|       |pooblastil po Zakonu o izvrševanju kazenskih sankcij     |
|       |– vodenje evidenc s področja izvrševanja kazni, zbiranje in |
|       |obdelava podatkov, priprava manj zahtevnih analiz, poročil  |
|       |in informacij                        |
|       |– pridobivanje informacij v zvezi z varnostnimi dogodki v  |
|       |zaporu                            |
|       |– priprava predlogov za uvedbo disciplinskih postopkov za  |
|       |zaprte osebe                         |
|       |– sodelovanje pri obravnavi zaprtih oseb, predvsem njihovo  |
|       |nadziranje in vodenje pri delu                |
|       |– prevozi zaprtih oseb                    |
|       |– delo v nadzornem centru                  |
|       |– izvajanje drugih nalog s področja dela enake ali podobne  |
|       |zahtevnosti.                         |
+-------------+-------------------------------------------------------------+
|Tarifni   |V                              |
|razred    |                               |
+-------------+-------------------------------------------------------------+
|Delovne   |6 mesecev                          |
|izkušnje   |                               |
+-------------+-------------------------------------------------------------+
17. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00714-31/2005/9
Ljubljana, dne 1. decembra 2005
EVA 2005-3111-0050
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti