Uradni list

Številka 112
Uradni list RS, št. 112/2005 z dne 15. 12. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 112/2005 z dne 15. 12. 2005

Kazalo

4957. Sklep o ugotovitvi manjšega odstopanja od grafičnega dela prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Mestne občine Koper, stran 12135.

Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01 in 29/03, in Uradni list RS, št. 90/05)
R A Z G L A Š A M
S K L E P
o ugotovitvi manjšega odstopanja od grafičnega dela prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Mestne občine Koper
Št. K3503-99/2002
Koper, dne 1. decembra 2005
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l.r.
Na podlagi 6. člena Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 30/01) in 27. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01 in 29/03, ter Uradni list RS, št. 90/05) je Občinski svet Mestne občine Koper na seji dne 30. novembra 2005 sprejel
S K L E P
o ugotovitvi manjšega odstopanja od grafičnega dela prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Mestne občine Koper
1.
S tem sklepom se kot manjša odstopanja od prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana, ki ne pogojujejo postopka sprememb plana, potrdijo spremembe in dopolnitve v kartografski dokumentaciji sprejetih odločitev o namenski rabi površin v skladu z merili iz točke 6.2.2. v 6. členu Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 33/01).
2.
V kartografski dokumentaciji prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana občine se na listu Koper 38 meja poselitvenih površin na območju razpršene gradnje na parceli 3336 k.o. Bertoki zamakne na skrajni jugozahodni del parcele ob obstoječi pot, zaradi ustreznejše umestitve objekta v prostor, vendar pod pogojem, da se ohrani obstoječa velikost poselitvene površine.
3.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. K3503-99/2002
Koper, dne 30. novembra 2005
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l.r.
Visto l’articolo 180 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino uff., n. 40/00, 30/01 e 29/03 e la Gazzetta uff. della RS, n. 90/05)
P R O M U L G O
L A D E L I B E R A Z I O N E
sull’individuazione della lieve difformità dell’illustrazione grafica riferita agli elementi territoriali dei piani a lungo ed a medio termine del Comune città di Capodistria
N.: K3503-99/2002
Capodistria, 1 dicembre 2005
Sindaco
Comune Citta’ di Capodistria
Boris Popovič m.p.
Visto l’articolo 6° del Decreto sulle modifiche ed integrazioni agli elementi territoriali del piano a lungo ed a medio termine del Comune città di Capodistria (Bollettino uff. n. 33/01) e l’articolo 27° dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino uff. n. 40/00, 30/01 e 39/03 e la Gazzetta uff. della RS, n. 90/05), il Consiglio comunale del Comune città di Capodistria, nella seduta del 30 novembre 2005, ha approvato la seguente
D E L I B E R A Z I O N E
sull’individuazione della lieve difformità dell’illustrazione grafica riferita agli elementi territoriali dei piani a lungo ed a medio termine del Comune città di Capodistria
1.
Con la presente deliberazione si approva la lieve difformità degli elementi territoriali dei piani a lungo ed a medio termine, tale da non imporre la procedura di variazione del piano, e di conseguenza le modifiche ed integrazioni alla documentazione cartografica relativa alla decisione sulla destinazione d’uso finalizzato delle aree, in armonia con i criteri di cui all’articolo 6°, punto 6.2.2 del Decreto sulle modifiche ed integrazioni agli elementi territoriali dei piani a lungo ed a medio termine del Comune città di Capodistria (Bollettino uff. n. 33/01).
2.
Nella documentazione cartografica degli elementi territoriali dei piani a lungo e a medio termine del comune, si procede, riguardo al foglio Koper 38, allo spostamento della linea di delimitazione delle aree insediative costituite da costruzioni sparse, sulla particella catastale n. 3336, c.c. di Bertocchi, all’estremo margine sud – occidentale della particella, lungo la strada esistente. Tale adeguamento è dettato dall’inserimento nel territorio del fabbricato, fermo restando, tuttavia, che si mantenga l’attuale planimetria della superficie insediativa.
3.
La presente deliberazione entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia.
N.: K3503-99/2002
Capodistria, 30 novembre 2005
Sindaco
Comune Citta’ di Capodistria
Boris Popovič m.p.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti