Uradni list

Številka 112
Uradni list RS, št. 112/2005 z dne 15. 12. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 112/2005 z dne 15. 12. 2005

Kazalo

4956. Odlok o oglaševanju in usmerjevalnem sistemu, stran 12123.

Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01 in 29/03 in Uradni list RS, št. 90/05)
R A Z G L A Š A M
O D L O K
o oglaševanju in usmerjevalnem sistemu
Št. K3521-30/2005
Koper, dne 1. decembra 2005
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l. r.
Na podlagi prve in pete alinee drugega odstavka 21. člena in 65. člena Zakona o lokalni samoupravi – ZLS-UPB1 (Uradni list RS, št. 100/05), 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93 in 30/98), 8. člena Zakona o volilni kampanji (Uradni list RS, št. 62/94, 17/97 in 22/99 – odl. US), 3. in 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 55/05) in na podlagi 27. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01 in 29/03, ter Uradni list RS, št. 90/05) je Občinski svet Mestne občine Koper na seji dne 30. novembra 2005 sprejel
O D L O K
o oglaševanju in usmerjevalnem sistemu
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
(1) Ta odlok ureja plakatiranje, druge oblike oglaševanja na javnih krajih in usmerjevalni sistem na javnih cestah, urejen s predpisi o varnosti prometa, na celotnem območju Mestne občine Koper.
(2) Pri izvajanju oglaševanja in drugih aktivnosti po tem odloku na narodnostno mešanem območju Mestne občine Koper morajo biti upoštevane določbe Statuta in občinskega predpisa, s katerimi se urejajo vprašanja vidne dvojezičnosti. Organi in drugi subjekti, ki po tem odloku izdajajo dovoljenja, soglasja ali druge akte, so v teh aktih stranke dolžni opozoriti na spoštovanje teh določb.
2. člen
(1) Ta odlok posebej ureja naslednje dejavnosti:
a) plakatiranje in nameščanje transparentov po splošnih pogojih ter nameščanje zastav na javnih krajih;
b) nameščanje turistične in druge obvestilne signalizacije (usmerjevalni sistem);
c) samooglaševanje subjektov, registriranih za opravljanje dejavnosti;
d) komercialno oglaševanje za potrebe tretjih oseb;
e) plakatiranje in podobne oblike oglaševanja v volilni kampanji.
(2) Dejavnost iz točke a) prvega odstavka tega člena je izbirna lokalna gospodarska javna služba, ki jo izvaja Javno podjetje Komunala Koper d. o. o. -s. r. l. (v nadaljnjem besedilu: Komunala).
(3) V okviru javne službe iz prejšnjega odstavka izvaja Komunala tudi druga, s tem odlokom posebej določena opravila pri urejanju ostalih dejavnosti iz prvega odstavka tega člena.
3. člen
(1) Plakatiranje, nameščanje transparentov in nameščanje oglaševalnih objektov na javnih krajih je dovoljeno samo na način in pod pogoji, ki jih določa ta odlok.
(2) Posebej je prepovedano plakatiranje in nameščanje transparentov, ne glede na njihovo velikost, na prometni signalizaciji in drugi opremi, ki je potrebna za njeno postavitev in delovanje, ter na drugi prometni opremi.
II. GOSPODARSKA JAVNA SLUŽBA
4. člen
Izbirna lokalna gospodarska javna služba »plakatiranje in nameščanje transparentov po splošnih pogojih ter nameščanje zastav na javnih krajih« obsega:
1. upravljanje plakatnih prostorov za oglaševanje po splošnih pogojih in nameščanje plakatov na njih;
2. upravljanje prostorov za nameščanje transparentov po splošnih pogojih;
3. nameščanje zastav na javnih krajih;
4. vodenje katastra prostorov za plakatiranje in nameščanje transparentov iz 1. in 2. alinee tega odstavka ter prostorov za nameščanje zastav iz 3. točke tega člena, z vodenjem katastra in upravljanjem prostorov za oglaševanje iz 22. člena tega odloka skladno z določbami 24. člena tega odloka;
5. urejanje plakatnih prostorov za volilno kampanjo iz 30. člena tega odloka.
5. člen
(1) Dejavnost iz 1. točke 4. člena obsega:
– ureditev plakatnih prostorov za oglaševanje po splošnih pogojih, njihovo vzdrževanje in čiščenje;
– nameščanje plakatov na te plakatne prostore in odstranjevanje plakatov.
(2) Plakatni prostori iz prvega odstavka tega člena so element mestne opreme, uredijo pa se na podlagi dovoljenja organa občinske uprave, pristojnega za gospodarske javne službe (v nadaljnjem besedilu: pristojni urad). Plakatni prostori iz prejšnjega odstavka so last Mestne občine Koper. Komunala te prostore upravlja kot element javne infrastrukture na podlagi pogodbe o upravljanju infrastrukture, sklenjene z Mestno občino Koper.
6. člen
(1) Vsaka oseba (v nadaljnjem besedilu: uporabnik) ima pravico po splošnih pogojih objavljati sporočila javnosti s plakati, nameščenimi na plakatnih prostorih iz 5. člena, če plakati ne presegajo dimenzije B1 (70 x 100 cm) in če je na plakatnih prostorih v želenem terminu na razpolago ustrezen prostor. Če je na plakatnih prostorih dovolj prostora za zadovoljitev trenutnih interesov drugih uporabnikov, lahko Komunala dovoli tudi namestitev plakatov večjih dimenzij.
(2) Komunala uporabnikom omogoči rezervacijo plakatnega prostora pod pogojem takojšnjega plačila storitev.
(3) Plakati, nameščeni na podlagi prvega odstavka tega člena, smejo biti po splošnih pogojih objavljeni največ 10 dni in morajo biti odstranjeni najkasneje v 48 urah po prenehanju razloga za objavo. Pogoji za daljšo objavo, če jo sicer omogoča razpoložljivi prostor, se določijo s tarifo javne službe.
(4) Plakate namešča Komunala. Ti plakati morajo biti opremljeni z njenim žigom in datumom prenehanja objave.
7. člen
(1) Dejavnost iz 2. točke 4. člena obsega:
– pripravo predloga določitve prostorov za nameščanje transparentov;
– oddajanje prostorov iz prejšnje alinee v uporabo;
– nameščanje in snemanje transparentov.
(2) Prostore za na nameščanje transparentov določa pristojni urad, ki sočasno določi tudi minimalne tehnične in varnostne standarde za trasnsparente in njihovo namestitev na posameznem prostoru.
(3) Uporabnik lahko zahteva namestitev transparenta pod pogojem, da je v želenem terminu na razpolago ustrezen prostor in da plakat ustreza tehničnim in varnostnim standardom
(4) Komunala uporabnikom omogoči rezervacijo prostora za namestitev transparenta pod pogojem takojšnjega plačila storitev.
(5) Transparenti, nameščeni na podlagi tega člena, smejo biti po splošnih pogojih objavljeni največ 20 dni in morajo biti odstranjeni najkasneje v 48 urah po prenehanju razloga za objavo. Pogoji za daljšo objavo, če jo sicer omogoča razpoložljivi prostor, se določijo s tarifo javne službe.
8. člen
(1) Dejavnost iz 3. točke 4. člena obsega:
– ureditev in vzdrževanje nosilcev za nameščanje zastav na javnih krajih po odločitvi pristojnega urada;
– nameščanje in snemanje zastav po naročilu pristojnega urada oziroma župana, direktorja občinske uprave ali od njega pooblaščene osebe oziroma organa.
(2) Zastave so last izvajalca, nosilci zastav pa so element mestne opreme.
(3) Nameščanje zastav z logotipi podjetij, prireditev ali drugih podobnih zastav na nosilcih iz 1. alinee prvega odstavka tega člena je možno samo izjemoma in na podlagi dovoljenja pristojnega urada, in sicer za določen čas, vendar največ 15 dni. Izjemoma se smejo obravnavati le enkratne pomembne promocijske aktivnosti javnega pomena, promocija prireditev izjemnega javnega pomena ali enkratne promocije novih gospodarskih in drugih aktivnosti na območju lokalne skupnosti. Na teh nosilcih v času volilne kampanje ni dovoljeno nameščanje zastav z namenom promocije političnih strank, list ali kandidatov. Nameščanje in snemanje zastav iz tega odstavka tega člena sme izvajati le Komunala.
(4) Nameščanje zastav iz tretjega odstavka tega člena je podrejeno nameščanju zastav iz prvega odstavka tega člena. Stroške snemanja in morebitnega ponovnega nameščanja zastav iz tretjega odstavka tega člena zaradi te podrejenosti nosi v celoti naročnik nameščanja zastav iz tretjega odstavka tega člena.
9. člen
(1) Komunala vodi katastre:
– prostorov za plakatiranje in nameščanje transparentov iz 1. in 2. točke 4. člena tega odloka;
– prostorov za nameščanje zastav iz 3. točke 4. člena tega odloka;
– lokacij in objektov za oglaševanje iz 22. člena tega odloka;
– nosilcev in lamel turistične in druge obvestilne signalizacije (15. člen).
(2) Katastri se vodijo v digitalni obliki, pri njihovem vodenju pa morajo biti v celoti upoštevani veljavni standardi oziroma navodila, ki jih za usklajeno vodenje občinskega prostorskega informacijskega sistema določi občinska uprava ali od nje pooblaščeni subjekt.
(3) Katastri so namenjeni vodenju evidence o razpoložljivih in uporabljenih prostorskih možnostih ter vodenju razmerij občine, javnega podjetja in drugih pooblaščenih subjektov z njihovimi uporabniki. Katastri morajo biti vedno na vpogled pristojnemu uradu.
10. člen
Dejavnost iz 5. točke 4. člena tega odloka izvaja Komunala na podlagi sklepa župana in po navodilih pristojnega urada.
11. člen
(1) Plakatiranje izven plakatnih prostorov, posebej urejenih na podlagi tega odloka, je možno samo izjemoma, po predhodno pridobljenem dovoljenju pristojnega urada. Izjemno se smejo obravnavati le enkratne pomembne promocijske aktivnosti javnega pomena, promocija prireditev izjemnega javnega pomena ali oglaševanje prireditev, pri katerih je taka oblika oglaševanja tradicionalna (na primer cirkusi).
(2) Dovoljenje iz prvega odstavka tega člena mora pridobiti oseba, ki je naročnik plakatiranja. Naročnik plakatiranja mora za objavljena sporočila plačati predpisano komunalno takso.
(3) Naročnik plakatiranja iz prvega odstavka tega člena lahko izvede nameščanje plakatov sam, vendar ob prisotnosti pooblaščene osebe vzdrževalca predmetne javne ceste oziroma javne površine, kateremu mora pokriti nastale stroške in ki na kraju samem zagotovi spoštovanje pogojev varnosti cestnega prometa.
(4) Plakatiranje iz prvega odstavka tega člena mora biti izvedeno tako, da se pri tem ne poškoduje podlaga, na katero je nameščen plakat (zidovi, drevesa, elementi mestne opreme in podobno) in da na podlagi ne pusti nobenih sledov.
12. člen
(1) Javna služba iz 4. člena se financira iz:
1. plačil uporabnikov (naročnikov) za storitve izvajalca;
2. občinskega proračuna;
3. virov, opredeljenih v drugem odstavku 19. člena in drugega odstavka 25. člena;
4. plačil pooblaščenega operaterja za postavitev nosilcev lamel v sistemu komercialnega vodenja (prvi odstavek 17. člena tega odloka);
5. drugih virov.
(2) Uporabniki plačujejo naslednje storitve:
a) za nameščanje in odstranjevanje plakatov na plakatnih prostorih za oglaševanje po splošnih pogojih in za uporabo plakatnih prostorov;
b) za nameščanje in odstranjevanje transparentov po pogojih iz 7. člena tega odloka;
c) nameščanje in snemanje zastav za namene iz tretjega odstavka 8. člena in v primerih iz četrtega odstavka 8. člena tega odloka.
(3) Iz proračuna Mestne občine Koper se financira:
– ureditev plakatnih prostorov za oglaševanje po splošnih pogojih;
– nameščanje in snemanje zastav na javnih krajih ter najemnina zastav;
– ureditev nosilcev zastav v okviru dejavnosti iz 8. člena tega odloka;
– namestitev in vzdrževanje lamel in nosilcev usmerjevalnega sistema za potrebe mestnega vodenja;
– ureditev plakatnih prostorov za brezplačno plakatiranje organizatorjev volilne kampanje.
13. člen
(1) Župan določa na predlog izvajalca tarifo plačil iz 1. točke prvega odstavka ter 2. in 5. alinee tretjega odstavka 12. člena tega odloka.
(2) Tarife upoštevajo velikost in število ter obdobje namestitve plakatov oziroma transparentov.
(3) Uporabniki te storitve plačujejo vnaprej, ob predaji plakatov oziroma transparentov. Za plakate in transparente nameščene po pogojih iz 6. in 7. člena se komunalna taksa ne zaračuna.
14. člen
Nameščanje reklamnih letakov na parkirana vozila, trosenje letakov iz letal in podobni načini oglaševanja se urejajo z občinskim predpisom o komunalnih taksah.
III. TURISTIČNA IN DRUGA OBVESTILNA SIGNALIZACIJA
15. člen
(1) Za postavitev turistične in druge obvestilne signalizacije (v nadaljevanju: usmerjevalni znak), postavljene v skladu s državnim predpisom, ki ureja prometno signalizacijo ob javnih cestah (ob uveljavitvi tega odloka: Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah, Uradni list RS, št. 46/00 – v nadaljevanju: državni pravilnik), sprejme župan Pravilnik o usmerjevalnih znakih.
(2) Usmerjevalne znake predstavljajo usmerjevalne lamele, praviloma postavljene skupinsko na posebnih nosilcih. Vsebina lamel je ob upoštevanju določb državnega pravilnika namenjena izključno usmerjanju k določenim ciljem, za potrebe tega odloka pa se po vsebini ločuje na:
a) mestno vodenje, ki omogoča vodenje do skupnih mestnih ciljev in naprav, do kulturnih, zgodovinskih in naravnih znamenitosti ter do pomembnejših mestnih oziroma javnih infrastrukturnih objektov in naprav;
b) komercialno vodenje, ki omogoča vodenje do pomembnejših objektov in naprav v mestu – do sedežev gospodarskih družb in drugih registriranih pravnih oseb ter njihovih poslovnih enot, če ti izpolnjujejo pogoje za takšno vodenje; komercialno vodenje je ločeno od mestnega in mu je hierarhično podrejeno.
16. člen
Pravilnik o usmerjevalnih znakih določa:
– enotno likovno podobo usmerjevalnih znakov ter njihovih nosilcev in enoten način njihove skupinske ali individualne postavitve;
– vsebinsko ločitev usmerjevalnih znakov;
– izhodiščne lokacije postavitev skupinskih in po potrebi drugih usmerjevalnih znakov;
– postopek in pogoje za določanje tarif in pogoje za izdajo ustreznih dovoljenj in postavitev;
– pogoje za njegovo diferencirano uporabo;
– pogoje za samostojno postavitev usmerjevalnih znakov;
– postopek odločanja o uskladitvi interesov za postavljanje usmerjevalnih znakov;
– podrobnejše pogoje in postopke za izbor pooblaščenega operaterja;
– urejanje odnosov pri skupni uporabi nosilcev za potrebe mestnega in komercialnega vodenja in
– druge tehnične in organizacijske podrobnosti za izved­bo določb tega odloka.
17. člen
(1) Nosilce usmerjevalnih znakov in njihove temelje namešča izključno Komunala, kot izvajalec lokalne gospodarske javne službe »vzdrževanje občinskih javnih cest«.
(2) Za nameščanje lamel za potrebe mestnega vodenja je pristojna Komunala, kar izvaja na podlagi naročila pristojnega urada. Postavljanje teh znakov in njihovo vzdrževanje gre v breme javnih sredstev.
18. člen
Za zbiranje in urejanje interesov za postavljanje komercialnih usmerjevalnih znakov, vodenje potrebnih postopkov, naročanje postavljanja in vzdrževanje ustreznih nosilcev, dobavo lamel, njihovo nameščanje ter vzdrževanje in vodenje katastra vseh postavljenih nosilcev in lamel določi Komunala z javnim zbiranjem ponudb pooblaščenega operaterja, ki te aktivnosti izvaja kot tržno dejavnost.
19. člen
(1) Postavitev in vzdrževanje usmerjevalnih znakov za potrebe komercialnega vodenja se izvede na podlagi pogodbe med pooblaščenim operaterjem in zainteresiranim subjektom. S pogodbo se med drugim uredi obveznosti zainteresiranega subjekta do nadomeščanja lamel po izteku njihove uporabnosti in obveznosti do plačila vzdrževalnine. Zainteresirani subjekt za nameščanje usmerjevalnih znakov za potrebe komercialnega vodenja plačuje po tržnih načelih:
– izdelavo in namestitev lamele ter sorazmernega dela stroška nabave in postavitve nosilca in
– vzdrževalnino, ki zagotavlja pokrivanje stroškov amortizacije nosilcev, stroškov postavljanja nosilcev ter stroškov vzdrževanja znakov, vodenja ustreznega katastra in izvajanja dejavnosti.
(2) Operater s pogodbeno dogovorjenim deležem vzdrževalnine sofinancira javno službo.
IV. SAMOOGLAŠEVANJE SUBJEKTOV, REGISTRIRANIH ZA OPRAVLJANJE DEJAVNOSTI
20. člen
(1) Subjekti, registrirani za opravljanje dejavnosti, lahko na svojih objektih in na svojih funkcionalnih površinah postavljajo objekte za samooglaševanje po postopkih, ki jih urejajo predpisi o posegih v prostor. Posebno dovoljenje za postavitev ni potrebno, če objekt za samooglaševanje ustreza pogojem iz državnega predpisa, ki ureja pogoje za gradnjo objektov brez gradbenega dovoljenja.
(2) Ne glede na možnost iz prvega odstavka tega člena ni dovoljeno postavljanje objektov za samooglaševanje v obcestnem pasu, predvidenem za postavljanje prometne signalizacije.
(3) Objekti za samooglaševanje izven lastnih objektov oziroma funkcionalnih površin in njihova uporaba se obravnava enako, kot pri objektih za oglaševanje za potrebe tretjih oseb.
(4) Objekte za samooglaševanje morajo osebe, ki so naročile njihovo postavitev, redno vzdrževati tako, da ne kvarijo videza okolice.
V. KOMERCIALNO OGLAŠEVANJE ZA POTREBE TRETJIH OSEB
21. člen
Oglaševanje za potrebe tretjih oseb se kot gospodarska dejavnost izvaja na objektih in napravah za oglaševanje (v nadaljevanju: oglaševalni objekt), in sicer:
a) nosilcih čezcestnih transparentov, ki ne sodijo v dejavnost iz 7. člena tega odloka,
b) svetlobnih vitrinah do 2 m2 (samostoječe in v sklopu avtobusnih postajališč),
c) reklamnih panojih do 12 m2 ("jumbo" panoji in drugi),
d) reklamnih panojih z vrtljivo površino do 18 m2 (rotopanoji, rolopanoji),
e) elektronskih reklamnih panojih (displayi),
f) končnih tablah,
g) prenosljivih uličnih reklamnih panojih,
h) reklamnih panojih na prevoznih sredstvih,
i) slikovno in/ali pisno obdelanih stenah zgradb,
j) zvočnih objektih in napravah,
k) drugih reklamnih objektih.
22. člen
(1) Na javni površini oziroma na stavbi, napravi ali infrastrukturi v lasti Mestne občine Koper (v nadaljevanju: javna površina) je dovoljena postavitev in uporaba oglaševalnega objekta v skladu s predpisi o posegih v prostor pod pogojem, da je natančna lokacija postavitve vpisana v kataster lokacij na javnih površinah, primernih za postavitev oglaševalnih objektov (v nadaljevanju: kataster oglaševalnih objektov), ki ga vodi Komunala.
(2) V kataster oglaševalnih objektov se ne vpišejo lokacija, za katero ni predvidena uporaba, daljša od 90 dni, in lokacije prenosnih objektov.
(3) Za postavitev oglaševalnega objekta na javni površini na lokaciji, ki ni vpisana v kataster oglaševalnih objektov, lahko pristojni organ izda dovoljenje, če za zahtevano oglaševanje ni alternativnih možnosti po določilih tega odloka in če ni zadržkov, ki bi izhajali iz predpisov.
(4) Vlogi za izdajo dovoljenja iz tretjega odstavka tega člena mora biti priložen natančen opis vsebine oglaševanja ter natančen tehnični opis oglaševalnega objekta.
(5) Za nameščanje oglaševalnih objektov na podlagi 2. alinee prvega odstavka 26. člena tega odloka ni potrebna lokacijska informacija, temveč je potrebno dovoljenje pristojnega urada.
(6) Uporaba oglaševalnih objektov iz točke h) 21. člena tega odloka, ki so nameščeni na prevoznih sredstvih (prikolicah, tovornih prostorih tovornih vozil in podobno), v danem trenutku namenjenih izključno oglaševanju med prevažanjem po javnih cestah, ne potrebujejo dovoljenja, vendar se taka vozila na javnih površinah (javnih parkiriščih in podobno) ne smejo ustavljati ali parkirati. Voznik vozila, ki prevaža tak oglaševalni objekt, mora imeti pri sebi potrdilo o plačani komunalni taksi, veljavno za predmetni dan.
23. člen
Posamezna lokacija se v kataster vpiše na podlagi odločbe pristojnega urada, ki jo izda po uradni dolžnosti ali na predlog Komunale.
24. člen
(1) Lokacijo, vpisano v kataster oglaševalnih objektov, lahko za določen čas pridobi v uporabo subjekt, registriran za opravljanje oglaševalne dejavnosti, če ga uporablja kot za potrebe oglaševanja tretjih oseb, vsak drug subjekt pa samo za potrebe samooglaševanja oziroma za oglaševanje lastne registrirane dejavnosti.
(2) Lokacije dodeljuje Komunala na podlagi javnega zbiranja ponudb. Z aktom o javnem zbiranju ponudb se za vsako lokacijo, namenjeno oddaji, določi tehnični okvir uporabe (vrsto in dimenzijo oglaševalnega objekta) in rok uporabe. Če se o dodelitvi med več upravičenimi interesenti Komunala z njimi ne more sporazumno dogovoriti, se posamezna lokacija dodeli interesentu, ki priloženo svoji ponudbi v posebej zapečateni kuverti ponudi najvišjo pristojbino za pridobitev lokacije (prvi odstavek 25. člena).
(3) S pripisom subjekta, ki je po postopku iz drugega odstavka tega člena pridobil posamezno lokacijo v uporabo, k lokaciji v katastru oglaševalnih objektov, pridobi subjekt status uporabnika lokacije.
25. člen
(1) Uporabnik lokacije, vpisan v kataster oglaševalnih objektov, plačuje Mestni občini Koper predpisano komunalno takso, Komunali pa plača pristojbino za pridobitev lokacije, ki se plača v enkratnem znesku ob vpisu uporabnika v kataster za posamezni oglaševalni objekt.
(2) Pristojbino iz prvega odstavka tega člena določa župan na predlog Komunale, razen v primerih, ko je ponujena pristojbina za pridobitev lokacije odločilna za izbiro uporabnika lokacije (drugi odstavek 24. člena). Tarifa pristojbin, ki jo določi župan, je na predlog Komunale, je diferencirana glede na vrsto oglaševalnega objekta in rok uporabe.
(3) Komunalno takso za taksne predmete iz prvega odstavka tega člena obračunava Občinska inšpekcija na podlagi podatkov iz katastra oglaševalnih objektov.
26. člen
(1) Ne glede na druge določbe tega poglavja lahko na podlagi sklepa župana Mestna občina Koper sama odda v najem z javnim zbiranjem ponudb reklamni prostor na:
– javnih objektih, če najemnik v svoje breme izvede postavitev ter za določen čas celotno oziroma delno vzdrževanje teh javnih objektov, pri čemer najemnik za tako pridobljeni oziroma uporabljeni reklamni prostor ne plačuje komunalnih taks ter najemnine;
– istovrstnih elementih mestne opreme (na primer drogovi javne razsvetljave), če je treba doseči enovito likovno podobo in enotno organizacijo oglaševanja na teh objektih.
(2) Določba prvega odstavka se lahko uporabi samo za javne objekte, katerih uporabniki niso določljivi in uporabniki za ustrezno javno dobrino neposredno ne plačujejo cene oziroma tarife, takse, nadomestila ali povračila.
VI. PLAKATIRANJE V VOLILNI KAMPANJI
27. člen
(1) Če predpis ne določa drugače, je občinska uprava dolžna organizatorjem volilne kampanje (v nadaljnjem besedilu: organizator) zagotoviti ustrezni plakatni prostor oziroma jim pod določenimi pogoji omogočiti, da si ga uredijo sami.
(2) Občina organizatorjem omogoča:
A) pridobitev brezplačnega prostora za plakatiranje pod enakopravnimi pogoji za vse organizatorje;
B) pridobitev dodatnega plakatnega prostora pod enakopravnimi pogoji in proti plačilu pod splošnimi pogoji;
C) postavitev lastnih objektov za nameščanje plakatov.
(3) Nameščanje plakatov in drugih rekvizitov volilne kampanje neposredno na podlago oziroma mimo določb tega odloka je prepovedano.
(4) Določbe tega odloka, ki se nanašajo na volilno kampanjo, se smiselno uporabljajo tudi za druge oblike tajnega odločanja, ki temeljijo na splošni volilni pravici (referendum).
(5) Lepljenje plakatov organizatorjev volilne kampanje na prostorih za plakatiranje po splošnih pogojih iz 5. člena tega odloka ni dovoljeno. Izjemoma je organizatorjem volilne kampanje na teh krajih dovoljeno ob upoštevanju veljavnih splošnih pogojev in tarif plakatirati obvestila o dogodkih, zborovanjih ipd. , ki smejo biti objavljena največ za čas osmih dni pred dogodkom in morajo biti naslednji dan po dogodku sneta. Če je za taka obvestila uporabljena podlaga, ki jo predstavlja siceršnje volilno propagandno gradivo, mora biti vsaj ena tretjina prostora na tem gradivu namenjena izključno obvestilu o dogodku.
28. člen
(1) V dveh tednih po razpisu volitev župan izda sklep, s katerim določi:
– lokacije plakatnih prostorov iz 30. člena in število plakatnih prostorov na eni lokaciji;
– število in lokacije plakatnih prostorov iz 33. člena, najemnine, tarife in druge pogoje za njihovo pridobitev in uporabo;
– datum in kraj žrebanja plakatnih prostorov oziroma ustreznega dogovora;
– pristojne organe in druge pogoje, kot to terja ta odlok in zakon o volilni kampanji.
(2) Sklep se objavi na občinski oglasni deski in na spletni strani Mestne občine Koper, dostavi se vsem poznanim organizatorjem in na njihovo željo vroči vsem zainteresiranim osebam. V lokalnem časopisu se objavi splošno obvestilo o sprejetju sklepa, napotek za pridobitev njegovega celovitega besedila ter obvestilo o kraju in času žrebanja.
29. člen
(1) Organizator, ki se ne udeleži žrebanja, izgubi vse pravice do pridobitve brezplačnih plakatnih prostorov in drugih plakatnih prostorov za plakatiranje pod enakopravnimi pogoji.
(2) Organizator v svojem imenu in po tem odloku pridobljenega plakatnega prostora ne sme odstopiti drugemu organizatorju, niti ne sme uporabiti prostora, dodeljenega drugemu organizatorju.
a) Brezplačni prostor za plakatiranje pod enakopravnimi pogoji
30. člen
Za namen iz točke A) 27. člena občina določi in v breme proračuna postavi in opremi ter po volitvah odstrani plakatne prostore na določenem številu lokacij ter omogoči vsem organizatorjem volilne kampanje pridobitev enakega števila plakatnih prostorov na vsaki lokaciji. Njihovo razporeditev na vsaki posamezni lokacijo pa se posebej določi z žrebom.
31. člen
(1) En plakatni prostor na narodnostno mešanem območju mora omogočiti objavo dveh plakatov formata B1 (70 cm širina x 100 cm višina), na ostalih območjih pa objavo enega plakata istih dimenzij.
(2) Na eni lokaciji plakatnih prostorov mora biti usposobljenih po številu najmanj dvakratno število plakatnih prostorov glede na število političnih strank in list, trenutno zastopanih v Državnem zboru, oziroma ne manj kot dvakratno število političnih strank in list, trenutno zastopanih v Občinskem svetu.
(3) V vsaki krajevni skupnosti, ki ima nad 500 prebivalcev, mora biti usposobljena najmanj ena lokacija, ki ustreza merilom iz prejšnjega odstavka, razen na območju mesta Koper, kjer mora biti usposobljenih najmanj 7 lokacij, ne glede na prostorsko organiziranost krajevnih skupnosti.
32. člen
Na lokacijah iz 30. člena organizatorji nameščajo plakate sami. Oseba, ki neposredno namešča plakate, mora imeti pri sebi kopijo potrdila o pridobitvi ustreznih plakatnih prostorov.
b) Dodatni plakatni prostori pod enakopravnimi pogoji in proti plačilu pod splošnimi pogoji
33. člen
(1) Občina omogoči nameščanje plakatov organizatorjem volilne kampanje na prostorih, ki jih usposabljajo oglaševalci iz 26. člena tega odloka
(2) Pristojni urad pri oglaševalcih zagotovi potrebni prostor, ki se v skladu z interesi posameznih zainteresiranih organizatorjev razdeli med njimi po neposrednem dogovoru ali z žrebom.
(3) Neposredno nameščanje in snemanje plakatov po tem členu izvajajo oglaševalci oziroma od njih pooblaščene osebe.
(4) Za uporabo prostora iz tega člena so organizatorji dolžni plačevati oglaševalcem najemnino in povrniti manipulativne stroške pod splošnimi pogoji, ki jih z njimi dogovori pristojni urad.
c) Lastni objekti organizatorjev volilne kampanje za nameščanje plakatov
34. člen
(1) Organizatorji smejo na javnih krajih in na drugih krajih postavljati lastne objekte za nameščanje plakatov.
(2) Za nameščanje objektov za plakatiranje na krajih in objektih v lastnini oziroma na krajih, nad katerimi ima kdo trajno pravico uporabe, mora organizator pridobiti soglasje lastnika oziroma imetnika trajne pravice uporabe.
(3) Za nameščanje objektov za plakatiranje na javnih krajih, na javnih objektih oziroma na drugih zemljiščih v lasti Mestne občine Koper, si mora organizator pridobiti soglasje Občinske inšpekcije.
35. člen
Objekt iz 34. člena mora zagotavljati stabilnost, v tlorisu ne sme segati preko namišljenega kvadrata dimenzij 2,0 x 2,0 m in ne sme biti višji od 2,0 m.
36. člen
(1) Soglasje iz tretjega odstavka 34. člena se izda na vlogo, ki vsebuje skico objekta in skice lokacij v dveh izvodih v poenostavljenem postopku tako, da Občinska inšpekcija vlogo potrdi z žigosanjem in podpisom pooblaščene osebe.
(2) Soglasja iz prejšnjega odstavka se lahko istemu organizatorju izda v obsegu, ki za isto, smiselno zaokroženo lokacijo ne presega ene tretjine možnih postavitev, vendar najmanj eno postavitev na prosti lokaciji. Soglasja se izdaja po vrstnem redu prispelih vlog, vloženih po objavi sklepa iz 28. člena.
37. člen
(1) Izdaja soglasja iz tretjega odstavka 34. člena se lahko v celoti ali delno odreče, če:
– objekt za plakatiranje ne zagotavlja varnosti oseb in premoženja;
– objekt na določeni lokaciji ogroža ali ovira varnost prometa ali onemogoča varen promet pešcev;
– zahtevek presega merila iz 36. člena oziroma obseg iz drugega odstavka gc. člena.
(2) O odločitvi iz prvega odstavka se izda odločba. Morebitno pritožbo reši župan v roku, ki ga določajo predpisi o volilni kampanji.
38. člen
Organizator mora objekte iz 34. člena odstraniti najkasneje v 48 urah po izvedenih volitvah, za katere je potekala volilna kampanja.
VII. NADZOR IN KAZENSKE DOLOČBE
39. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka izvaja Občinska inšpekcija.
40. člen
(1) Z globo 70.000 tolarjev se kaznuje posameznik, če:
1. naroči ali dopusti, da se v njegovem imenu namesti plakat ali transparent objekt na prometni znak, prometno signalizacijo ali opremo, potrebno za njeno postavitev ali delovanje, ali na drugi prometni opremi (drugi odstavek 3. člena);
2. namesti ali namešča zastave brez dovoljenja ali v nasprotju z dovoljenjem pristojnega urada ali če njihovega nameščanja ali snemanja ne naroči Komunali (tretji odstavek 8. člena);
3. namesti plakat tako, da poškoduje podlago, na katero ga namesti oziroma tako, da na njej pusti sledove (četrti odstavek 11. člena);
4. postavi objekt za samooglaševanje v obcestnem pasu, predvidenem za postavljanje prometne signalizacije (drugi odstavek 20. člena);
5. postavi objekt za oglaševanje na javni površini, na lokaciji, ki ni vpisana v register lokacij oglaševalnih objektov in zanj ni pridobil dovoljenja pristojnega urada (prvi odstavek 22. člena v povezavi s tretjim odstavkom);
6. na javni površini ustavi ali parkira vozilo, na katerega je nameščen oglaševalni objekt, vozilo pa je namenjeno izključno oglaševanju (šesti odstavek 22. člena);
7. kot organizator volilne kampanje odstopi po tem odloku pridobljeni plakatni prostor za volilno kampanjo drugemu organizatorju (drugi odstavek 29. člena);
8. uporabi za volilno kampanjo plakatni prostor, ki ga je pridobil drug organizator (drugi odstavek 29. člena).
(2) Z globo 200.000 tolarjev se kaznuje za prekršek iz prvega odstavka tega člena pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, odgovorna oseba pravne osebe ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika pa z globo 70.000 SIT.
41. člen
(1) Z globo 30.000 tolarjev se kaznuje posameznik, če:
1. namesti plakat ali transparent na prometni znak, prometno signalizacijo ali opremo ali na drugo prometno opremo, potrebno za njeno postavitev, ali na drugo prometno opremo (drugi odstavek 3. člena);
2. namesti plakat ali transparent ali oglaševalni objekt v nasprotju določili tega odloka (prvi odstavek 3. člena);
3. sam namesti plakat ali transparent, ki bi ga morala namestiti Komunala (četrti odstavek 6. člena in tretji odstavek 7. člena v zvezi s 6. členom);
4. ne odstrani začasnih objektov za plakatiranje v volilni kampanji v roku, določenem z 38. členom;
5. objekta za samooglaševanje, katerega postavitev je naročil ali ga uporablja, ne vzdržuje redno, tako da kvari videz okolice (četrti odstavek 20. člena).
(2) Z globo 100.000 tolarjev se kaznuje za prekršek iz prvega odstavka pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, odgovorna oseba pravne osebe ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika pa z globo 30.000 SIT.
42. člen
(1) Plakate in transparente, nameščene na plakatnih prostorih iz 5. člena oziroma krajih za nameščanje transparentov iz 7. člena brez njenega soglasja, Komunala takoj odstrani.
(2) Druge plakate in transparente, nameščene na javnih površinah in objektih ter oglaševalne objekte, nameščene v nasprotju z določili tega odloka na javni površini oziroma na stavbi, napravi ali infrastrukturi v lasti Mestne občine Koper, odstrani Komunala na podlagi odločbe Občinske inšpekcije.
(2) Pritožba na odločbo iz drugega odstavka tega člena ne zadrži njene izvršitve.
(3) Odstranitve iz prvega in drugega odstavka tega člena se izvrši na stroške tistega, ki je naročil namestitev plakata, transparenta oziroma oglaševalnega objekta.
43. člen
(1) Občinska inšpekcija lahko za objekt za oglaševanje ali samooglaševanje, ki kvari videz okolice, odredi njihovemu lastniku ali upravljavcu ustrezno ureditev in mu za to postavi razumen rok, ki ne sme biti krajši od 5 in ne daljši od 15 dni.
(2) Če rok iz prvega odstavka ni spoštovan, Občinska inšpekcija odredi odstranitev objekta na stroške njegovega lastnika oziroma upravljavca.
VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
44. člen
Za objavljanje obvestil, vezanih na dogajanja v krajevni skupnosti oziroma uradnih obvestil države, lokalnih skupnosti in drugih oseb javnega prava na oglasnih deskah oziroma v oglasnih omaricah, ki jih s soglasjem pristojnega urada postavljajo in upravljajo krajevne skupnosti, ne veljajo določbe tega odloka. Način in pogoje uporabe teh prostorov določajo organi krajevnih skupnosti. Za nekomercialne objave na teh prostorih se komunalna taksa ne plačuje.
45. člen
(1) Oglaševalci, ki imajo v zvezi z dejavnostjo, ki jo ureja 26. člen tega odloka (drogovi javne razsvetljave, avtobusna postajališča), že sklenjeno ustrezno pogodbo z Mestno občino Koper, lahko dejavnost na njih opravljajo do izteka veljavnosti pogodb.
(2) Oglaševalci, ki nimajo pogodbe z Mestno občino Koper, razpolagajo pa z veljavnim upravnim soglasjem za objekte, postavljene na javnih površinah oziroma na javnih objektih in na drugih objektih in površinah v javni lasti, smejo objekte uporabljati do izteka veljavnosti dovoljenj, vendar ne dlje kot dve leti od uveljavitve tega odloka.
46. člen
Že postavljene objekte, ki imajo po vsebini značaj usmerjevalnih znakov iz 15. člena tega odloka, morajo osebe, za katere ti objekti oglašujejo, odstraniti najkasneje v 15 dneh vročitvi odločbe Občinske inšpekcije, sicer ta organ njihovo odstranitev odredi takojšnjo na stroške teh oseb.
47. člen
Župan v dveh mesecih po uveljavitvi tega odloka uskladi veljavni Pravilnik o usmerjevalnih znakih (Uradne objave, št. 26/02 in 37/03) s tem odlokom.
48. člen
Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati Odlok o plakatiranju in drugih sorodnih oblikah javnega oglaševanja (Uradne objave, št. 23/98, in Uradni list Republike Slovenije, št. 85/04).
49. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. K3521-30/2005
Koper, dne 30. novembra 2005
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l. r.
Ai sensi dell’articolo 180 dello Statuto del Comune citta’di Capodistria (Bollettino uff. n. 40/00, 30/01 e 29/03 e la Gazzetta uff. della RS, n. 90/05)
P R O M U L G O
il decreto sull'affissione e sulla segnaletica informativa
N.: K3521-30/2005
Capodistria, 1 dicembre 2005
Sindaco
Comune Citta’ di Capodistria
Boris Popovič m.p.
Ai sensi della Legge sull’autonomia locale, per effetto dell’articolo 21, primo e quinto alinea del secondo comma, e dell’articolo 65 – ZLS-UPB1 (Gazzetta uff. della RS, n. 100/05), gli articoli 3 e 7 della Legge sui servizi pubblici economici (Gazzetta uff. della RS, n. 32/93 e 30/98), l'articolo 8 della Legge sulla campagna elettorale (Gazzetta uff. della RS, n. 62/94, 17/97 e 22/99 – sentenza della CC), gli articoli 3 e 17 della Legge sulle contravvenzioni (Gazzetta uff. della RS, n. 55/2005) ed in virtù dell'articolo 27 dello Statuto del Comune citta' di Capodistria (Bollettino uff. n. 40/00, 30/01 e 29/03 e la Gazzetta uff. della RS, n. 90/05), il Consiglio comunale del Comune citta' di Capodistria, nella seduta del 30 novembre 2005, ha approvato il
D E C R E T O S U L L' A F F I S S I O N E
e sulla segnaletica informativa
I. DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE
Articolo 1
(1) Il presente decreto disciplina l'affissione, individua e regola altre forme affini di avvisi al pubblico e la segnaletica informativa lungo le strade pubbliche, come previsto dalla normativa sulla sicurezza del traffico, nella circoscrizione del Comune citta' di Capodistria.
(2) L'affissione e l'esercizio di altre attività previste dal presente decreto, che hanno luogo nei territori nazionalmente misti del Comune citta' di Capodistria, devono sottostare alle disposizioni dello Statuto e del regolamento comunale disciplinanti le questioni inerenti al bilinguismo visivo. Gli organi che ai sensi del presente decreto rilasciano i permessi, i consensi od altri atti, sono tenuti a richiamare, nei documenti in oggetto, all'obbligo di osservanza delle predette disposizioni.
Articolo 2
(1) Il presente decreto regola in particolare le seguenti attività:
a. affissione e collocazione di cartelloni alle condizioni generali e l’esposizione delle bandiere in luoghi pubblici;
b. installazione della segnaletica turistica ed informativa
c. auto pubblicizzazione dei soggetti registrati per l’esercizio di varie attività;
d. forme pubblicitarie per le necessità di terzi;
e. affissione e forme simili di divulgazione durante le campagne elettorali.
(2) Le attività di cui al punto a. del comma precedente costituiscono un servizio pubblico economico facoltativo, affidato all'azienda pubblica "Komunala Koper" s. r. l. (nel seguito:
Komunala).
(3) In ambito dell’erogazione del servizio pubblico di cui al comma precedente, Komunala svolge anche altre operazioni connesse alle attività enunciate nel primo comma e previste nel presente decreto.
Articolo 3
(1) L'affissione, la collocazione di cartelloni e di oggetti pubblicitari di qualsiasi genere nei luoghi pubblici sono consentite unicamente se eseguite nelle modalità ed alle condizioni previste nel presente decreto.
(2) E’ espressamente vietata l’affissione e l’installazione di striscioni di qualsiasi dimensione sulla segnaletica stradale e su altre attrezzature occorrenti alla collocazione ed al funzionamento della medesima, come pure su altre attrezzature complementari.
II. SERVIZIO PUBBLICO ECONOMICO
Articolo 4
Il servizio pubblico economico di “affissione e collocazione di striscioni alle condizioni generali nonché l’esposizione delle bandiere in luoghi pubblici” comprende:
1. gestione degli spazi di affissione alle condizioni generali e la collocazione dei manifesti;
2. gestione degli spazi adibiti all’esposizione degli striscioni alle condizioni generali;
3. esposizione delle bandiere in luoghi pubblici;
4. gestione del catasto degli spazi di affissione e di esposizione degli striscioni di cui al primo ed al secondo alinea del presente comma, come pure dei luoghi di esposizione delle bandiere di cui al punto 3 del presente articolo, unitamente alla gestione del catasto e degli spazi di affissione contemplati nell’articolo 22 del presente decreto, come previsto dalle disposizioni del successivo articolo 24;
5. installazione degli specifici spazi per pubblicità e propaganda elettorale, come previsto nell’articolo 30 del presente decreto.
Articolo 5
(1) L’attività di cui all’articolo 4, punto 1, comprende:
– la sistemazione degli spazi di affissione alle condizioni generali, la rispettiva manutenzione e pulizia;
– l’affissione dei manifesti e la rimozione dei medesimi;
(2) Gli spazi di affissione di cui al primo comma del presente articolo fanno parte degli arredi urbani e possono essere allestiti previo permesso dell'organo amministrativo comunale, competente per i servizi pubblici economici (nel seguito: ufficio competente). Gli spazi di affissione di cui al comma precedente sono proprietà del Comune città di Capodistria, affidati in gestione alla Komunala, in base al contratto sulla gestione dell’infrastruttura, concluso con l’amministrazione comunale.
Articolo 6
(1) Ciascun individuo (nel seguito: utente) ha diritto di esporre, alle condizioni generali, gli avvisi al pubblico mediante l'affissione di manifesti negli spazi di cui all’articolo 5, sempre chè essi non superino le dimensioni B1 (70 x 100 cm) e se nel periodo desiderato vi sia sufficiente disponibilità. Nel caso in cui lo spazio disponibile sia sufficiente per il soddisfacimento delle necessità di altri utenti, Komunala può consentire l’affissione di manifesti di dimensioni superiori a quelle sopraindicate.
(2) Komunala consente agli utenti la prenotazione dello spazio di affissione con riserva di pagamento immediato della prestazione.
(3) I manifesti, collocati in virtù del primo comma del presente articolo, possono rimanere esposti, come da condizioni generali, al massimo 8 giorni e rimossi entro 48 ore dalla cessazione del motivo di esposizione. Le condizioni di un’eventuale esposizione prolungata, sempre che lo consenta lo spazio disponibile, sono stabilite tramite tariffa del servizio pubblico.
(4) I manifesti sono affissi dalla Komunala Koper e devono essere corredati del rispettivo timbro e della data di cessazione dell’affissione.
Articolo 7
(1) Sono attività previste all’articolo 4, punto 2:
– elaborazione della proposta di designazione degli spazi di collocamento degli striscioni;
– concessione in uso degli spazi di cui all’alinea precedente;
– collocazione e rimozione degli striscioni.
(2) Gli spazi destinati alla collocazione degli striscioni sono definiti dall’ufficio competente il quale stabilisce anche gli standard minimi riguardanti gli aspetti tecnici e di sicurezza degli striscioni e della rispettiva collocazione.
(3) L’utente può richiedere la collocazione dello striscione in considerazione della disponibilità di spazio ed a condizione che tale striscione soddisfi i requisiti tecnici e di sicurezza.
(4) Agli utenti Komunala può consentire la prenotazione dello spazio necessario alla collocazione dello striscione con riserva di pagamento immediato della prestazione.
(5) Gli striscioni, collocati ai sensi del presente articolo, possono rimanere esposti alle condizioni generali per un periodo massimo di 20 giorni e devono essere rimossi entro le 48 ore dalla cessazione del motivo di esposizione. Le condizioni di un’eventuale esposizione prolungata, sempre che lo consenta lo spazio disponibile, sono stabilite tramite tariffa del servizio pubblico.
Articolo 8
(1) Sono attività previste all’articolo 4, punto 3:
– sistemazione e manutenzione dei supporti delle aste e dei pennoni portabandiera nei luoghi pubblici, come stabilito dall’ufficio competente;
– affissione e rimozione delle bandiere su ordine dell’ufficio competente o del sindaco, direttore dell’amministrazione comunale o della persona o organo da questi delegato;
(2) Le bandiere sono proprietà del prestatore del servizio, mentre i supporti delle aste portabandiera fanno parte degli arredi urbani.
(3) L’esposizione delle bandiere con i logo delle aziende, delle manifestazioni o altre affini, utilizzando i sostegni di cui al primo alinea del primo comma del presente articolo, è ammessa in via eccezionale per un periodo non superiore a 15 giorni, previo assenso dell’ufficio competente. A tale proposito sono consentite, eccezionalmente, delle singole iniziative pubblicitarie di rilevanza pubblica, la promozione di manifestazioni di particolare rilevanza pubblica o di nuove attività economiche o simili, avviate a livello locale. Durante le campagne elettorali non è consentito utilizzare i suddetti supporti per l’esposizione delle bandiere dei partiti politici, delle liste o dei candidati. L’esposizione e la rimozione delle bandiere di cui al presente comma, è di pertinenza esclusiva della Komunala.
(4) L’esposizione delle bandiere di cui al terzo comma del presente articolo è subordinata all’esposizione delle bandiere contemplate nel primo comma del medesimo articolo. Di conseguenza, le spese di rimozione e dell’eventuale ripetuta esposizione delle bandiere previste al precedente terzo comma, sono interamente a carico del committente.
Articolo 9
(1) Komunala tiene i catasti:
– degli spazi di affissione e di collocazione degli striscioni di cui all’articolo 4, punto 1 e 2 del presente decreto;
– degli spazi destinati all’esposizione delle bandiere di cui all’articolo 4, punto 3 del presente decreto;
– dei luoghi e degli impianti pubblicitari di affissione di cui all’articolo 22 del presente decreto;
– dei supporti e dei pannelli della segnaletica turistica e di quella informativa (art. 15).
(2) I catasti si tengono in forma digitale, nel rispetto dei vigenti standard ovvero delle istruzioni impartite dall’amministrazione comunale o da altro soggetto delegato dalla medesima, ai fini di gestione coordinata del sistema informatico territoriale comunale.
(3) I catasti consentono di reperire i dati circa le disponibilità di spazio utilizzate e libere, i rapporti tra il comune, l’azienda pubblica e gli altri soggetti autorizzati con i rispettivi utenti. I catasti devono essere sempre disponibili alla visione presso l’ufficio competente.
Articolo 10
Le attività, di cui all’articolo 4, punto 5, del presente decreto, sono svolte dalla Komunala ai sensi della delibera del Sindaco e nel rispetto delle istruzioni dell’ufficio competente.
Articolo 11
(1) L'affissione fuori dai luoghi appositamente attrezzati è ammessa unicamente in osservanza
delle disposizioni del presente decreto, od, in via eccezionale, previo consenso dell'ufficio
competente. Eccezionalmente sono consentite singole azioni promozionali di rilevanza pubblica, la promozione di manifestazioni di particolare rilevanza pubblica o la pubblicizzazione di eventi per i quali simili forme sono ritenute abituali (ad esempio il circo).
(2) Il permesso di cui al primo comma del presente articolo va richiesto dal committente dell'affissione. Questi è tenuto a versare la rispettiva tassa comunale.
(3) Il committente dell’affissione di cui al primo comma del presente articolo può procedere egli stesso alla suddetta affissione, in presenza, tuttavia, di un addetto dell’ente preposto alla manutenzione della strada pubblica o dello spazio pubblico, al quale deve versare il corrispettivo delle spese così occorse e che provvede al rispetto delle condizioni di sicurezza del traffico stradale.
(4) L’affissione di cui al primo comma del presente articolo deve essere eseguita in modo da non arrecare danno alla superficie sulla quale è apposto il manifesto (muri, alberi, arredi urbani e simili) e da non lasciarvi tracce.
Articolo 12
(1) Il servizio pubblico di cui all’articolo 4 è finanziato:
1. dai pagamenti degli utenti (committenti) dei servizi erogati dal prestatore;
2. dal bilancio comunale
3. dai fondi definiti nell’articolo 19, secondo comma, e nell’articolo 25, secondo comma;
4. con il ricavato dai versamenti effettuati dall’operatore autorizzato all’installazione dei supporti dei moduli facenti parte della segnaletica commerciale direzionale (articolo 17, primo comma);
5. da altre fonti
(2) Gli utenti pagano i seguenti servizi:
a. affissione e rimozione di manifesti negli spazi all’uopo adibiti, alle condizioni generali previste per l’uso di tali spazi;
b. collocazione e rimozione di striscioni alle condizioni di cui all’articolo 7 del presente decreto;
c. esposizione e rimozione delle bandiere per le finalità di cui all’articolo 8, terzo comma, nei casi previsti dall’articolo 8, quarto comma, del presente decreto.
(3) Nel bilancio comunale sono stanziati i fondi per:
– la sistemazione degli spazi d’affissione, per i quali si applicano le condizioni generali d’affissione;
– l’esposizione e la rimozione delle bandiere nei luoghi pubblici, affitto delle bandiere;
– sistemazione dei supporti delle aste portabandiera, come previsto nell’articolo 8 del presente decreto;
– installazione e manutenzione delle strutture portanti e dei listelli della segnaletica indicativa rientrante nella categoria “guida della città”;
– sistemazione degli spazi destinati all’affissione gratuita durante le campagne elettorali.
Articolo 13
(1) Su proposta del prestatore del servizio, il Sindaco stabilisce le tariffe applicate ai sensi dell’articolo 12, punto 1 del primo comma, ed il secondo ed il quinto alinea del terzo comma.
(2) Le tariffe sono stabilite in funzione delle dimensioni e del numero dei manifesti ovvero degli striscioni, come pure il periodo di affissione dei medesimi.
(3) Gli utenti versano in anticipo il corrispettivo per i suddetti servizi, alla consegna dei manifesti ovvero striscioni. In caso di affissione disciplinata dagli articoli 6 e 7 non viene conteggiata la tassa comunale.
Articolo 14
La distribuzione di volantini pubblicitari mediante applicazione sui veicoli parcheggiati, lancio di volantini dagli aerei ed altre forme simili di pubblicità, sono disciplinati nel decreto sulle tasse comunali.
III. SEGNALETICA TURISTICA ED ALTRA SEGNALETICA INDICATIVA
Articolo 15
(1) Ai fini di collocazione dei segnali turistici e di informazione (nel seguito: segnali di indicazione), in ossequio alla normativa nazionale disciplinante la segnaletica lungo le strade pubbliche (all’entrata in vigore del presente decreto: Regolamento sulla segnaletica stradale e sulle attrezzature stradali, Gazzetta uff. della RS, n. 46/2000 – nel seguito: regolamento nazionale), il Sindaco adotta il Regolamento disciplinante i segnali di indicazione.
(2) Sono segnali di indicazione i listelli, di regola raggruppati su singole strutture portanti. Nel rispetto del regolamento nazionale, i contenuti dei listelli si riferiscono esclusivamente all’orientamento verso mete stabilite, mentre ai sensi del presente decreto, gli stessi si dividono in:
a) guida della città: indicazioni per raggiungere le mete urbane quali edifici e stabilimenti più significativi, beni di pregio culturali, storici e naturalistici, maggiori infrastrutture ed impianti;
b) segnaletica aziendale: guida per raggiungere le sedi delle società commerciali e delle rispettive succursali nei casi in cui ne siano adempiute le condizioni; la segnaletica aziendale è separata dalla guida della città di cui è gerarchicamente subordinata.
Articolo 16
Il regolamento disciplinante i segnali di indicazione definisce:
– la configurazione omogenea della segnaletica direzionale e informativa e delle rispettive strutture
portanti, oltre alle modalità uniformi di istallazione individuale o raggruppata;
– la distinzione per contenuti dei segnali di indicazione;
– l’ubicazioni di riferimento per l’installazione delle tabelle raggruppanti più informazioni ed, all’occorrenza, di altri segnali di indicazione;
– il procedimento e criteri per la definizione delle tariffe e le condizioni di rilascio dei permessi nonché quelle riferite all’installazione;
– le condizioni per la rispettiva applicazione;
– le condizioni d’installazione individuale dei segnali di indicazione;
– la procedura decisionale in materia di conciliazione degli interessi riguardo all’installazione dei segnali di indicazione;
– le condizioni e le procedure dettagliate di scelta dell’azienda autorizzata;
– la regolamentazione dei rapporti in caso di utilizzo congiunto delle strutture portanti installate ai
fini di collocazione della segnaletica indicativa e aziendale;
– le altre disposizioni tecniche ed organizzative necessarie per l’attuazione del presente decreto.
Articolo 17
(1) Le strutture portanti ed i rispettivi basamenti sono istallati esclusivamente dalla Komunala Koper in quanto prestatore del servizio pubblico economico locale “manutenzione delle strade pubbliche comunali”.
(2) Alla Komunala Koper spetta inoltre di installare i listelli facenti parte della segnaletica di orientamento cittadino, compito che svolge su commissione dell’organo amministrativo comunale competente in materia. Le spese di sistemazione della detta segnaletica e quelle della rispettiva manutenzione, sono a carico dei fondi pubblici.
Articolo 18
Le attività d’individuazione e del coordinamento degli interessi in materia di installazione della segnaletica direzionale ed informativa, la conduzione delle procedure, la commissione dell’installazione e della manutenzione delle strutture portanti, l’acquisto dei listelli, la sistemazione e la manutenzione dei medesimi, come pure la tenuta del rispettivo catasto, sono affidati dalla Komunala Koper ad un’azienda autorizzata, scelta in base alla legge sugli appalti pubblici, la quale opera secondo le leggi di mercato.
Articolo 19
(1) L’installazione e la manutenzione della segnaletica aziendale avviene in virtù del contratto concluso tra l’azienda autorizzata ed il soggetto interessato. Il contratto regola tra l’altro anche gli obblighi del suddetto soggetto con riferimento alla sostituzione dei listelli divenuti inutilizzabili, ed alla copertura delle spese di manutenzione. Il soggetto interessato all’installazione della segnaletica aziendale paga, al prezzo di mercato:
– la realizzazione e la sistemazione del listello, come pure la quota proporzionale del costo d’acquisto e d’installazione della struttura portante;
– il costo di manutenzione che consente, di regola, la copertura delle spese di ammortamento delle strutture portanti, dell’installazione dei medesimi, delle spese di manutenzione dei segnali e di quelle attinenti alla tenuta del rispettivo catasto.
(2) Versando la quota contrattuale delle spese di manutenzione, l’azienda autorizzata contribuisce a finanziare il servizio pubblico.
IV. AUTOPUBBLICIZZAZIONE DEI SOGGETTI REGISTRATI PER L’ESERCIZIO DI UN’ATTIVITÀ
Articolo 20
(1) I soggetti registrati per l’esercizio di un’attività possono installare sui propri fabbricati oppure sulle rispettive aree pertinenziali la segnaletica finalizzata all’auto­pubbli­cizza­zione, nel rispetto, tuttavia, della normativa disciplinanti gli interventi nel territorio. Non si richiede speciale permesso qualora la segnaletica di cui sopra risponda ai requisiti previsti dalla legislazione nazionale in materia di costruzione dei manufatti senza l’obbligo di richiedere la licenza edilizia.
(2) A prescindere dalla possibilità contemplata nel primo comma, non è consentita l’installazione di tale segnaletica nella fascia di rispetto delle strade, adibita alla collocazione della segnaletica stradale.
(3) Le strutture di cui al primo comma del presente articolo, collocate fuori dei fabbricati propri o delle rispettive aree pertinenziali, sottostanno alle disposizioni applicate in caso di affissioni per le necessità di terzi.
(4) I committenti della collocazione di strutture destinate all’autopubblicizzazione hanno l’obbligo di provvedere alla loro manutenzione in modo da rispettare il decoro urbano.
V. AFFISSIONE PUBBLICITARIA PER LE NECESSITA' DI TERZI
Articolo 21
L’affissione pubblicitaria per le necessità di terzi viene svolta in quanto attività commerciale utilizzando apposite strutture e supporti (nel seguito: segnaletica pubblicitaria), e precisamente:
a) supporti degli striscioni appesi sopra le strade, i quali non rientrino tra le attività contemplate nell’articolo 7 del presente decreto,
b) vetrine luminose fino a 2 m2 (da terra, collocate nelle stazioni degli autobus),
c) pannelli pubblicitari fino a 12 m2 (jumbo ed altri),
d) pannelli pubblicitari con superficie rotante fino a 18 m2 (pannelli rotanti, ecc.)
e) pannelli luminosi (display),
f) tabelle pubblicitarie,
g) panel stand
h) pannelli pubblicitari collocati sui mezzi di trasporto,
i) scritte o immagini sui muri degli edifici,
j) dispositivi audio
k) altra segnaletica pubblicitaria
Articolo 22
(1) Sugli spazi pubblici ovvero sugli edifici, attrezzature o infrastrutture di proprietà del Comune città di Capodistria (nel seguito: superficie pubblica) è ammessa la collocazione e l’utilizzo della segnaletica pubblicitaria in armonia con la normativa disciplinante gli interventi nel territorio, ferma restando l’iscrizione del punto di installazione nel rispettivo catasto degli spazi pubblici, idonei a tale uso (nel seguito: catasto della segnaletica pubblicitaria), tenuto dalla Komunala Koper.
(2) Nel catasto della segnaletica pubblicitaria non sono riportati gli spazi utilizzati per tali scopi per periodi inferiori a 90 giorni, e quelli destinati alla collocazione di strutture mobili.
(3) L’organo competente può rilasciare il permesso per la collocazione di un segnale pubblicitario sulla superficie pubblica non iscritta nel rispettivo catasto, nei casi in cui non vi sono possibilità alternative ai sensi del presente decreto ed in assenza di riserve scaturenti dalla vigente normativa.
(4) La domanda di rilascio del permesso di cui al terzo comma del presente articolo va corredata di una descrizione dettagliata del contenuto pubblicizzato e delle proprietà tecniche della struttura utilizzata.
(5) Per la collocazione della segnaletica pubblicitaria di cui all’articolo 26, secondo alinea del primo comma, non si richiede l’informazione sul sito, bensì il permesso dell’organo competente.
(6) Per la pubblicità di cui al punto h) dell’articolo 21, collocata sui mezzi di trasporto (rimorchi, cassoni degli autocarri e simili), non occorre richiedere il permesso, purchè tali veicoli non sostino o parcheggino sulle superfici pubbliche (parcheggi pubblici, ecc.). Il conducente del veicolo recante tale insegna pubblicitaria deve recare con sé un documento attestante l’avvenuto pagamento della tassa comunale, valido per il giorno in questione.
Articolo 23
L’iscrizione nel catasto del singolo spazio avviene in base alla decisione dell’organo competente, rilasciata d’ufficio o in seguito alla richiesta della Komunala.
Articolo 24
(1) Lo spazio, iscritto nel catasto della segnaletica pubblicitaria, può essere assegnato in uso temporaneo ad un soggetto, registrato per l’esercizio dell’attività pubblicitaria, il quale lo utilizzi per la pubblicizzazione di terzi, a qualsiasi altro soggetto, invece, unicamente per la pubblicizzazione dell’attività propria.
(2) Gli spazi di cui sopra sono assegnati dalla Komunala Koper, tramite pubblico concorso. Nel documentazione del bando sono definiti, per ciascuno spazio, le caratteristiche tecniche della segnaletica pubblicitaria (tipologie e dimensioni) ed il termine d’utilizzo. Nel caso in cui la Komunala non riuscisse a raggiungere un accordo tra più soggetti interessati al singolo spazio pubblicitario, l’assegnazione avviene in base all’offerta migliore, trasmessa in busta chiusa (primo comma dell’articolo 25).
(3) In seguito all’iscrizione del soggetto, al quale è stato assegnato un determinato spazio pubblicitario secondo le modalità descritte nel comma precedente, al catasto della segnaletica pubblicitaria, questi acquista lo status di utente dello spazio in questione.
Articolo 25
(1) L’utente dello spazio pubblicitario, iscritto nel rispettivo catasto, versa al Comune città di Capodistria la tassa comunale prevista, mentre alla Komunala, egli paga il tributo per l’assegnazione dello spazio, da corrispondersi in un’unica soluzione al momento dell’iscrizione nel catasto.
(2) Il tributo di cui sopra è stabilito dal sindaco su proposta della Komunala, fatti salvi i casi previsti nel secondo comma dell’articolo 24. La rispettiva tariffa è definita dal sindaco su proposta della Komunala, mentre il suo ammontare è in funzione della tipologia della segnaletica pubblicitaria e del termine d’utilizzo.
(3) La tassa comunale applicata nei casi previsti al primo comma del presente articolo è conteggiata dall’Ispettorato comunale in base ai dati riportati nel catasto della segnaletica pubblicitaria.
Articolo 26
(1) A prescindere dalle disposizioni contenute nel presente capitolo, l’amministrazione comunale può, in base alla delibera del sindaco, assegnare direttamente, tramite bando pubblico, gli spazi pubblicitari:
– sulle superfici pubbliche, purchè l’affittuario provveda egli stesso alla sistemazione della segnaletica pubblicitaria ed alla rispettiva manutenzione durante l’esposizione, in qual caso egli è esonerato dal pagamento della tassa comunale e dell’affitto;
– sugli arredi urbani del medesimo genere (ad esempio pali dell’illuminazione pubblica), quando si richieda una configurazione omogenea della segnaletica su tali impianti.
(2) La disposizione di cui al primo comma si applica solamente per gli impianti pubblici i cui utenti non sono definiti e non versano pertanto alcun tributo, tassa, indennizzo o compenso.
VI. AFFISSIONE DURANTE LA CAMPAGNA ELETTORALE
Articolo 27
(1) Salvo diversa disposizione, l'amministrazione comunale ha l'obbligo di garantire agli organizzatori della campagna elettorale (nel seguito: organizzatori) l'ubicazione idonea per l'affissione, oppure di consentirgli, previo adempimento di determinate condizioni, di provvedere essi stessi alla relativa sistemazione.
(2) Il comune garantisce agli organizzatori:
A. l'acquisizione, secondo criteri di equità, di una superficie gratuita per l'affissione;
B. l'acquisizione, secondo criteri di equità, di superfici aggiuntive contro pagamento di un corrispettivo alle condizioni generali;
C. la sistemazione di strutture proprie, destinate all'affissione.
(3) Non è consentita l’apposizione di manifesti ed altro materiale relativo alla campagna elettorale direttamente sul piano d'appoggio od in difformità delle disposizioni del presente decreto.
(4) Le disposizioni del presente decreto che si riferiscono alla campagna elettorale, vengono applicate in senso conforme anche ad altre forme di votazione a scrutinio segreto che poggiano sul diritto di voto universale (referendum).
(5) Agli organizzatori della campagna elettorale non è consentita l’apposizione di manifesti sulle superfici adibite all’affissione alle condizioni generali previste nell’articolo 5 del presente decreto. Essi possono, in via eccezionale, apporre su tali superfici degli avvisi sugli eventi, raduni, ecc. , nel rispetto, tuttavia, delle condizioni generali in vigore e delle tariffe. Tali avvisi possono rimanere esposti per un periodo non superiore ad otto giorni precedenti l’evento e devono essere rimossi il giorno successivo del medesimo. Nel caso in cui gli avvisi di cui sopra vengano apposti sulle superfici comunque utilizzate per le affissioni in ambito alla campagna elettorale, essi devono occupare almeno un terzo della suddetta superficie.
Articolo 28
(1) Entro due settimane dall'indizione delle elezioni il Sindaco emette una delibera, con la quale stabilisce:
– i luoghi destinati all'affissione di cui all'articolo 30, come pure il numero delle relative superfici
disponibili nella singola ubicazione;
– il numero ed i luoghi destinati all'affissione di cui all'articolo 23, le tariffe, i canoni ed altre condizioni previste per la loro acquisizione e fruizione;
– la data ed il luogo del sorteggio dei luoghi adibiti all'affissione ovvero del rispettivo accordo;
– gli organi competenti ed i rimanenti requisiti, come richiesto dal decreto e dalla legge sulla campagna elettorale.
(2) La delibera viene esposta sull'albo del comune, inviata a tutti gli organizzatori noti, e consegnata, su desiderio espresso di questi ultimi, a tutte le persone interessate. Nella stampa locale viene pubblicato un avviso generale sull'approvazione della delibera, l'istruzione per il reperimento del testo completo della medesima e l'avviso del luogo e della data ed ora del sorteggio.
Articolo 29
(1) L'organizzatore che non prende parte al sorteggio perde tutti i diritti per l'acquisizione delle superfici di affissione gratuite come pure di altre superfici destinate a tale fine, assegnate secondo criteri di equità.
(2) L'organizzatore non può cedere ad altri le superfici di affissione acquisite in proprio nome ed ai sensi del presente decreto né può utilizzare le superfici assegnate ad altro organizzatore.
a. Superfici gratuite per l'affissione secondo criteri
di equità
Articolo 30
Per i scopi di cui al punto A. dell'articolo 27, il comune stabilisce le superfici di affissione, provvedendo alla relativa collocazione, attrezzamento e, ad elezioni terminate, la rimozione, reperendo i fondi necessari dal bilancio comunale. A tutti gli organizzatori della campagna elettorale è garantita l'acquisizione di uguale numero di superfici di affissione in ciascuna ubicazione adibita a tale fine. La distribuzione delle dette superfici viene stabilita mediante sorteggio.
Articolo 31
(1) La singola superficie di affissione nel territorio nazionalmente misto deve consentire
l'esposizione di due manifesti dal formato B1 (70 cm di larghezza x 100 cm d’altezza) e nei rimanenti territori, di un manifesto dalle medesime dimensioni.
(2) Le superfici di affissione nel singolo sito adibito a tale scopo, devono essere di numero pari ad almeno il doppio del numero dei partiti politici e delle liste, rappresentati in quel momento nella Camera di Stato, ovvero almeno due volte il numero dei partiti politici e liste, rappresentati nel Consiglio comunale.
(3) Ciascuna comunità locale con più di 500 abitanti deve disporre di almeno un sito che corrisponda ai requisiti di cui al comma precedente. Nell'area cittadina di Capodistria vanno previste perlomeno 7 ubicazioni di questo tipo, indipendentemente dalle circoscrizioni territoriali delle singole comunità locali che vi fanno parte.
Articolo 32
Nelle ubicazioni di cui all'articolo 30, i manifesti vanno affissi dagli organizzatori stessi.
La persona incaricata di assolvere tale compito deve essere munita di una copia del certificato attestante l'avvenuta acquisizione delle rispettive superfici di affissione.
b. Superfici di affissione aggiuntive, assegnate secondo condizioni di equità, e quelle a pagamento, concesse a condizioni generali
Articolo 33
(1) Il comune consente agli organizzatori della campagna elettorale l'affissione dei manifesti nei siti all'uopo attrezzati dai pubblicitari di cui all'articolo 26 del presente decreto.
(2) L'ufficio competente provvede presso i pubblicitari alle superfici necessarie, le quali vengono distribuite tra di essi in seguito ad accordi diretti o mediante sorteggio, a seconda degli interessi dei singoli organizzatori.
(3) L'affissione e la rimozione dei manifesti in virtù del presente articolo avviene per opera dei pubblicitari ovvero da una persona da essi autorizzata.
(4) L'uso della superficie di cui al presente articolo è soggetto al pagamento da parte degli organizzatori di un corrispettivo, da versarsi ai pubblicitari. Essi sono inoltre tenuti a rimborsare a questi ultimi le spese sostenute riguardo all’affissione, conteggiate in applicazione delle condizioni generali, stabilite congiuntamente all'ufficio competente.
c. Strutture di proprietà degli organizzatori della campagna elettorale, destinate all'apposizione di manifesti
Articolo 34
(1) Agli organizzatori è consentito di collocare nei luoghi pubblici ed in altri luoghi le strutture di loro proprietà, destinate all'apposizione di manifesti.
(2) Per l'apposizione di manifesti nei siti e sui fabbricati che siano proprietà di privati o concessi in usufrutto permanente, l'organizzatore è tenuto ad acquisire l'apposito permesso dai titolari.
(3) Per l'affissione di manifesti nei luoghi o sui fabbricati pubblici oppure nei siti di proprietà del Comune città di Capodistria, l'organizzatore ha l'obbligo di ottenere il permesso del Servizio d’ispettorato comunale.
Articolo 35
La struttura, di cui all'articolo 34, deve garantire la necessaria stabilità; le sue dimensioni planimetriche non devono superare il quadrato ideale che misuri 2,0 x 2,0 m, ne devono raggiungere un'altezza superiore a 2,0 m.
Articolo 36
(1) Il permesso di cui al terzo comma dell'articolo 34 viene rilasciato dietro domanda, corredata da un disegno della struttura nonchè da uno schizzo dell'ubicazione, in due copie. L'iter previsto è quello semplificato e consiste nell'apposizione, da parte dell'ufficio competente, di un timbro e della firma della persona responsabile.
(2) Il singolo organizzatore può ottenere permessi di cui al comma precedente, che prevedano, per una medesima ubicazione circoscritta, la superficie di affissione non superiore ad un terzo di quella disponibile, e comunque almeno una singola superficie di affissione, collocata in un sito disponibile. Il permesso viene rilasciato secondo l'ordine di presentazione delle relative domande, inoltrate successivamente alla pubblicazione della delibera di cui all'articolo 28.
Articolo 37
(1) L'ufficio competente può rifiutare in parte o totalmente il rilascio del permesso di cui all'articolo 34, terzo comma, se:
– la struttura destinata all'affissione non garantisca l'incolumità delle persone e dei beni patrimoniali;
– la struttura, collocata in un determinato sito, costituisca pericolo od ostacolo al traffico motorizzato o pedonale;
– la struttura proposta superi le dimensioni di cui all'articolo 35 ovvero del secondo comma dell'articolo 36.
(2) La decisione menzionata nel primo comma è oggetto di un'apposita delibera. L'eventuale ricorso viene sottoposto al vaglio del Sindaco entro i termini stabiliti dalla normativa disciplinante lo svolgimento della campagna elettorale.
Articolo 38
L'organizzatore ha l'obbligo di rimuovere le strutture di cui all'articolo 34 entro le 48 ore dalle elezioni, per le quali è stata allestita la campagna elettorale.
VII. CONTROLLO E SANZIONI
Articolo 39
Il controllo sull'esecuzione del presente decreto è affidato al Servizio d’ispettorato comunale.
Articolo 40
(1) È punito con multa pari a SIT 70.000 il singolo che:
1. ordini l’apposizione di manifesti o di striscioni sulla segnaletica stradale o sulla rispettiva attrezzatura, oppure che consenti una simile sistemazione (articolo 3, secondo comma);
2. esponga bandiere senza permesso o in difformità del permesso rilasciato dall’organo competente, oppure ometta di commissionare la relativa esposizione e rimozione alla Komunala (articolo 8, terzo comma);
3. apponga il manifesto in maniera da danneggiare la superficie d’appoggio o di lasciarvi tracce permanenti (articolo 11, quarto comma);
4. installi la struttura destinata all’autopubblicizzazione nella fascia di rispetto della strada, prevista per la sistemazione della segnaletica stradale (articolo 20, secondo comma);
5. installi la segnaletica pubblicitaria sulla superficie pubblica non iscritta nel rispettivo catasto, senza il permesso rilasciato dall’ufficio competente (articolo 22, primo comma, in relazione al terzo comma);
6. sulla superficie pubblica sosti o parcheggi il veicolo recante la segnaletica pubblicitaria, nei casi in cui tale veicolo sia destinato esclusivamente alla pubblicità (articolo 22, sesto comma);
7. in quanto organizzatore della campagna elettorale, ceda ad altro organizzatore la superficie d’affissione, assegnata in virtù del presente decreto (articolo 29, secondo comma);
8. si avvalga, per la campagna elettorale, di una superficie di affissione, concessa ad altro organizzatore (articolo 29, secondo comma);
(2) È punita con multa pari a SIT 200.000 la persona giuridica o l’imprenditore singolo che commette l’infrazione di cui al primo comma del presente articolo, mentre alla persona responsabile della persona giuridica o dell’imprenditore singolo viene comminata una multa di SIT 70.000.
Articolo 41
(1) E’ punito con multa di SIT 30.000 chi:
1. apponga un manifesto o uno striscione sulla segnaletica stradale e su altre attrezzature, occorrenti all’installazione ed al funzionamento della medesima, come pure su altre attrezzature complementari (articolo 3, secondo comma);
2. apponga un manifesto o uno striscione oppure altra segnaletica pubblicitaria in difformità delle disposizioni del presente decreto (articolo 3, primo comma);
3. provvede ad apporre un manifesto o uno striscione sebbene tale operazione sia di competenza della Komunala (articolo 6, quarto comma, articolo 7, terzo comma, in relazione all’articolo 6);
4. ometta di rimuovere, entro il termine stabilito nell’articolo 38, le strutture pubblicitarie provvisorie, collocate durante la campagna elettorale;
5. non curi la manutenzione delle strutture commissionate o utilizzate per l’autopubblicizzazione (articolo 20, quarto comma).
(2) E’ punita con multa di SIT 100.000 la persona giuridica o l’imprenditore autonomo che commetta l’infrazione di cui al comma precedente, mentre alla persona responsabile della persona giuridica o dell’imprenditore singolo viene comminata una multa di SIT 30.000.
Articolo 42
(1) I manifesti e gli striscioni, collocati nei luoghi di affissione di cui all’art. 5 ovvero in quelli previsti per tali scopi e definiti all’art. 7 senza il consenso della Komunala, sono immediatamente rimossi dalla medesima.
(2) Altri manifesti e striscioni, collocati in difformita’ del presente decreto sulle superfici o sugli spazi pubblici di proprietà del Comune città di Capodistria, sono rimossi dalla Komunala in forza della decisione rilasciata dal Servizio di ispettorato comunale.
(3) L’eventuale ricorso avverso la decisione di cui al comma precedente, non né trattiene l’esecuzione.
(4) Le rimozioni previste al primo ed al secondo comma del presente articolo sono eseguite alle spese di chi aveva commissionato l’apposizione o la sistemazione del manifesto, dello striscione o di altra segnaletica pubblicitaria.
Articolo 43
(1) Il Servizio d’ispettorato comunale può ingiungere al proprietario o al gestore della segnaletica pubblicitaria che risulti indecorosa di porvi rimedio entro un termine ragionevole che va da un minimo di cinque ad un massimo di 15 giorni.
(2) In caso di inottemperanza, il Servizio d’ispettorato comunale dispone la rimozione di tale segnaletica alle spese del rispettivo proprietario o gestore.
VIII. DISPOSIZIONI TRANSITORIE
E FINALI
Articolo 44
Le disposizioni del presente decreto non si applicano in caso di affissione degli avvisi riguardanti gli eventi in corso nelle comunità locali, ovvero degli avvisi ufficiali dello stato, degli enti locali e di altre persone di diritto pubblico, esposti sugli albi ed affini, collocati e gestiti dalle comunità locali. Le modalità e le condizioni d’uso di tali spazi sono stabiliti dagli organi delle comunità locali. Per gli avvisi a carattere non commerciale, esposti in tali spazi, vige l’esenzione dalla tassa comunale.
Articolo 45
(1) I pubblicitari in possesso di un contratto concluso con il Comune città di Capodistria per l’esercizio di attività contemplata nell’articolo 26 (pali dell’illuminazione pubblica, stazioni degli autobus), possono svolgere tale attività fino allo scadere del suddetto contratto.
(2) I pubblicitari sprovvisti del contratto di cui sopra, ma muniti dell’autorizzazione amministrativa che gli consente di utilizzare per scopi di affissione le superfici e gli spazi pubblici, possono servirsene fino allo scadere del succitato permesso e, comunque, non oltre due anni dall’entrata in vigore del presente decreto.
Articolo 46
I soggetti che per la propria pubblicità si avvalgono di strutture già collocate, aventi carattere di segnaletica indicativa di cui all’articolo 15 del presente decreto, hanno l’obbligo di curarne la rimozione entro 15 giorni dalla notifica della rispettiva decisione del Servizio d’ispettorato comunale. In caso contrario, il predetto servizio ne dispone la rimozione immediata alle spese di tali soggetti.
Articolo 47
Entro due mesi dall’entrata in vigore del presente decreto, il sindaco provvede all’armonizzazione con il medesimo del vigente Regolamento sui segnali di indicazione (Bollettino ufficiale n. 26/02 e 37/03).
Articolo 48
Con l’entrata in vigore del presente decreto cessa di avere efficacia il Decreto sull’affissione e su altre forme affini di avvisi al pubblico (Bollettino uff. n. 26/98 e la Gazzetta uff. della RS, n. 85/04).
Articolo 49
Il presente decreto ha effetto dal quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia.
N.: K3521-30/2005
Capodistria, 30 novembre 2005
Sindaco
Comune Citta’ di Capodistria
Boris Popovič m.p.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti