Uradni list

Številka 112
Uradni list RS, št. 112/2005 z dne 15. 12. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 112/2005 z dne 15. 12. 2005

Kazalo

4921. Uredba o sodelovanju, obveščanju in usklajevanju na področju zunanjih zadev in mednarodnih odnosov, stran 12032.

Na podlagi prvega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo) in za izvajanje drugega odstavka 2. člena, 3. in 4. člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 113/03 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o sodelovanju, obveščanju in usklajevanju
na področju zunanjih zadev in mednarodnih odnosov
1. člen
(vsebina uredbe)
Ta uredba ureja sodelovanje, obveščanje in usklajevanje:
– med ministrstvi in vladnimi službami,
– med Ministrstvom za zunanje zadeve (v nadaljnjem besedilu: MZZ), Vlado Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: vlada) in predsednikom Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: predsednikom republike),
– med MZZ, vlado in Državnim zborom Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: državni zbor),
– med MZZ in Državnim svetom Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: državni svet),
– med MZZ in samoupravnimi lokalnimi skupnostmi.
2. člen
(pomen izrazov)
Izrazi, uporabljeni v tej uredbi imajo naslednji pomen:
– »predstavniki vlade« po tej uredbi so predsednik vlade, ministri, predstojniki vladnih služb, vodje vladnih delegacij in posebni odposlanci vlade,
– »srečanje« je bilateralni sestanek predsednika republike, predsednika državnega zbora, predsednika državnega sveta in predstavnikov vlade s predstavniki drugih držav in mednarodnih organizacij v Republiki Sloveniji ali v tujini in udeležba na mednarodnih konferencah v Republiki Sloveniji ali v tujini. Srečanja so državna, uradna, delovna in neuradna,
– »državno srečanje« je srečanje med šefi držav ali vlad,
– »uradno srečanje« je srečanje predsednika republike in predstavnikov vlade, do katerega pride na povabilo države gostiteljice po načelu vzajemnosti,
– »delovno srečanje« je srečanje, do katerega pride na povabilo gostitelja in je namenjeno obravnavi medsebojnih odnosov,
– »neuradno srečanje« je srečanje predsednika republike in predstavnikov vlade, ki poteka brez uradnih časti in je namenjeno neformalni izmenjavi stališč,
– »izhodišče« je stališče vlade glede vsebine pogovorov na srečanjih predstavnikov vlade,
– »poročilo o srečanju« vsebuje zapisnik vsebine pogovora na srečanju, poročilo o sprejetih mednarodnih obveznostih in oceno srečanja. Poročilo o srečanju se pripravi najpozneje v desetih dneh od zaključka srečanja,
– »informacija za predsednika republike« je stališče vlade glede vsebine pogovorov na srečanjih predsednika republike.
3. člen
(sodelovanje, obveščanje in usklajevanje znotraj vlade oziroma med ministrstvi in vladnimi službami)
(1) Ministrstva in vladne službe, ki načrtujejo srečanja, so dolžne posredovati predloge izhodišč za srečanja v potrditev vladi.
(2) Ministrstva in vladne službe, ki načrtujejo srečanja, na katerih se obravnavajo vprašanja, ki sodijo v delovno področje MZZ, so dolžne pred obravnavo izhodišč obvestiti MZZ o predvidenih aktivnostih in zaprositi za mnenje o vsebinskem okviru pogovorov. Ministrstva in vladne službe lahko storitve predstavništev Republike Slovenije v tujini uporabljajo preko MZZ.
(3) Ministrstva in vladne službe najpozneje do 10. decembra v tekočem letu pošljejo načrt predvidenih srečanj za naslednje leto MZZ.
4. člen
(sodelovanje, obveščanje in usklajevanje vlade
s predsednikom republike)
(1) Vlada na predlog MZZ za načrtovana srečanja sprejme informacijo za predsednika republike in jo pošlje predsedniku republike.
(2) O pomembnih mednarodnih dejavnostih predsednika republike lahko daje vlada predsedniku republike mnenja in priporočila.
(3) MZZ v okviru svojih pristojnosti obvešča predsednika republike o pomembnih zadevah s področja mednarodnih odnosov. Na zaprosilo predsednika republike daje mnenja in predloge glede mednarodnih dejavnosti, ki jih predsednik republike opravlja pri izvrševanju svoje funkcije. Predsednik republike lahko storitve predstavništev Republike Slovenije v tujini uporablja preko MZZ.
(4) MZZ zaprosi Urad predsednika republike, da pošlje MZZ do 10. decembra v tekočem letu program predvidenih srečanj predsednika republike za naslednje leto.
5. člen
(sodelovanje, obveščanje in usklajevanje MZZ z državnim zborom)
(1) MZZ obvešča državni zbor o pomembnih zadevah s področja zunanje politike. MZZ daje na pobudo državnega zbora in njegovih delovnih teles pojasnila o zunanjepolitični dejavnosti. Državni zbor lahko storitve predstavništev Republike Slovenije v tujini uporablja preko MZZ.
(2) MZZ zaprosi državni zbor, da pošlje MZZ do 10. decembra v tekočem letu program predvidenih srečanj predsednika državnega zbora za naslednje leto.
6. člen
(sodelovanje, obveščanje in usklajevanje MZZ z državnim svetom)
(1) MZZ daje na pobudo državnega sveta pojasnila o zunanjepolitični dejavnosti. Državni svet lahko storitve predstavništev Republike Slovenije v tujini uporablja preko MZZ.
(2) MZZ zaprosi državni svet, da pošlje MZZ do 10. decembra v tekočem letu program predvidenih srečanj predsednika državnega sveta za naslednje leto.
7. člen
(sodelovanje, obveščanje in usklajevanje MZZ
s samoupravnimi lokalnimi skupnostmi)
Samoupravne lokalne skupnosti, ki načrtujejo srečanja s predstavniki drugih držav ali važnejša srečanja samoupravnih lokalnih skupnosti, ki se nanašajo na čezmejne stike ali na zunanje zadeve Republike Slovenije in sodijo v delovno področje MZZ, na lastno pobudo obvestijo MZZ o predvidenih aktivnostih in zaprosijo za mnenje o vsebinskem okviru pogovorov. Samoupravne lokalne skupnosti lahko storitve predstavništev Republike Slovenije v tujini uporabljajo preko MZZ.
8. člen
(enotni program predvidenih srečanj)
(1) Na podlagi predloženih programov MZZ pripravi enotni program predvidenih srečanj in ga do 18. decembra v tekočem letu predloži vladi. Vlada sprejme enotni program predvidenih srečanj do konca tekočega leta za naslednje leto.
(2) Vlada lahko med letom dopolnjuje sprejeti enotni program predvidenih srečanj z vsakokratnim sprejetjem izhodišč. Na njegovo pobudo ga lahko dopolni tudi z vsakokratnim sprejetjem informacije za predsednika republike.
(3) Državna, uradna in delovna srečanja se odvijajo po enotnem programu predvidenih srečanj.
(4) Če državnega, uradnega ali delovnega srečanja ni v enotnem programu predvidenih srečanj, MZZ, Protokol RS, vladne službe in diplomatsko-konzularna predstavništva RS v okviru možnosti nudijo le najnujnejšo tehnično podporo za izvedbo takšnega srečanja.
9. člen
(zaprosila predstavništvom Republike Slovenije v tujini)
Predstavništvo Republike Slovenije v tujini, ki od katere koli institucije ali funkcionarja zunaj MZZ prejme zaprosilo za sodelovanje, je dolžno prosilca napotiti na pristojni direktorat MZZ in pridobiti navodilo MZZ za nadaljnje ravnanje. Navodilo o ravnanju predstavništva uskladi pristojni generalni direktor. O predlogu navodila obvesti državnega sekretarja ministrstva in ministra, pristojnega za zunanje zadeve.
10. člen
(notranji akt MZZ)
Postopek z zaprosilom iz drugega odstavka 3. člena, tretjega odstavka 4. člena in 7. člena, pobudo iz prvega odstavka 5. člena in prvega odstavka 6. člena ter postopek priprave informacije za predsednika republike iz prvega odstavka 4. člena znotraj MZZ in disciplinska odgovornost se uredijo z notranjim aktom ministra, pristojnega za zunanje zadeve.
11. člen
(končna določba)
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00724-102/2005/9
Ljubljana, dne 1. decembra 2005
EVA 2005-1811-0141
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti