Uradni list

Številka 112
Uradni list RS, št. 112/2005 z dne 15. 12. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 112/2005 z dne 15. 12. 2005

Kazalo

4958. Program priprave strategije prostorskega razvoja Mestne občine Koper, stran 12136.

Na podlagi 27. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03 – popr. in 58/03-ZZK-1; ZUreP-1) in 42. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave št. 40/00, 30/01, 29/03 in 90/05) je župan Mestne občine Koper sprejel
P R O G R A M P R I P R A V E
strategije prostorskega razvoja Mestne občine Koper
1. Ocena stanja, razlogi in pravna podlaga za pripravo strategije prostorskega razvoja Mestne občine Koper (v nadaljnjem besedilu: prostorska strategija MOK)
1.1. Ocena stanja
Prostorske sestavine planskih dokumentov Mestne občine Koper (Dolgoročni plan občine Koper (Uradne objave, št. 25/86, 10/88, 9/92, 4/93, 7/94, 25/94, 14/95, 11/98) in Družbeni plan občine Koper (Uradne objave, št. 36/86, 11/92, 4/93, 7/94, 25/94, 14/95, 11/98) ter Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 16/99, 33/01 in Uradni list, št. 96/04, 97/04) v nadaljevanju prostorske sestavine plana), ki so bile izdelane v okviru sistema družbenega planiranja, zaradi spremenjenega družbenega, ekonomskega in pravnega sistema v Republiki Sloveniji, kljub naknadno sprejetim spremembam in dopolnitvam ne zagotavljajo več želenega usmerjanja prostorskega razvoja. Veljavne prostorske sestavine plana je v skladu z zakonom o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03 – popr. in 58/03-ZZK-1; v nadaljnjem besedilu: ZureP-1) potrebno nadomestiti strategijo prostorskega razvoja, ki bo opredelila prostorski razvoj in usmeritve za urejanje prostora občine.
1.2. Razlogi za pripravo startegije
Pripravo novega strateškega prostorskega dokumenta narekujejo naslednji vsebinski razlogi:
– Koper v samostojni državi prerašča v pomembno središče nacionalnega pomena,
– Koper je pomembno prometno vozlišče in morsko pristanišče tako na državni kot tudi mednarodni ravni,
– spremenjene družbeno-ekonomske, socialne in pravne razmere zahtevajo pregled njihovih posledic v prostoru in opredelitev do trendov v prostoru ter oblikovanje novih razvojnih usmeritev tako na področju učinkovitejšega načrtovanja prometne infrastrukture v povezavi s poselitvijo, kot tudi na področju policentričnega razvoja naselij v občini, pospešenega razvoja tržnega gospodarstva, sanacije degradiranih območij, odnosa do narave in kulturne dediščine, turizma itd.
1.3. Pravna podlaga za pripravo prostorske startegije MOK
Pravno podlago za pripravo prostorske strategije MOK predstavlja ZureP-1.
Na podlagi četrtega odstavka 171. člena ZureP-1, občina prične s pripravo prostorske strategije po uveljavitvi strategije prostorskega razvoja Slovenije in jo mora sprejeti najkasneje v treh letih po sprejemu strategije prostorskega razvoja Slovenije, to je najkasneje do 20. julija 2007.
2. Predmet in programska izhodišča prostorske strategije MOK
2.1. Predmet prostorske strategije MOK
Priprava sprememb prostorskega plana Mestne občine Koper, ki je potekala na podlagi programa priprave, sprejetega junija 2002, se preusmeri v pripravo prostorske strategije MOK na podlagi ZUreP-1. To pomeni vsebinsko nadaljevanje že začetega dela, istočasno pa tudi prilagoditev že izdelanega gradiva novim zakonskim določilom na področju urejanja prostora.
Predmet prostorske strategije MOK je določitev izhodišč in vizije prostorskega razvoja občine ter usmeritve razvoja dejavnosti v prostoru in določitev rabe prostora tako, da bodo zagotovljeni pogoji za usklajen in vzdržen prostorski razvoj na območju občine. Strategija izhaja iz upoštevanja in usklajevanja družbenih, gospodarskih in okoljskih dejavnikov prostorskega razvoja.
Strategija prostorskega razvoja občine določi zlasti:
– izhodišča in cilje prostorskega razvoja občine,
– zasnovo razmestitve dejavnosti v prostoru,
– zasnovo posameznih sistemov lokalnega pomena v prostoru, kot so:
– zasnova poselitve,
– zasnova komunalne infrastrukture,
– zasnova krajine,
– zasnovo razvoja in urejanja naselij (v nadaljevanju: urbanistične zasnove),
– zasnovo razvoja in urejanja krajinskih območij (v nadaljevanju: krajinske zasnove),
– ukrepe za izvajanje strategije prostorskega razvoja občine.
Sočasno s pripravo prostorske strategije MOK bo Mestna občina Koper pristopila tudi k pripravi strokovnih podlag in zasnove prostorskega razvoja in urejanja naselij (urbanistična zasnova). Kasneje bo občina pristopila tudi k izdelavi strokovnih podlag ter pripravi prostorskega razvoja in urejanja krajinskih območij.
V skladu z 61. členom ZureP-1 se urbanistična oziroma krajinska zasnova lahko sprejme tudi kot dopolnitev strategije prostorskega razvoja občine.
2.2. Programska izhodišča prostorske strategije MOK
Temeljna načela in izhodišča, ki naj jim sledi strategija prostorskega razvoja MO Koper, so:
– načela celovitega vzdržnega razvoja, kar pomeni iskanje ravnotežja med družbeno, ekonomsko, okoljsko, kulturno in prostorsko vzdržnostjo,
– načela prostorskega vzdržnega razvoja,
– načela vzdržnega razvoja morja in obal,
– ustvarjanje multikulturnosti, strpnosti in sobivanja v prostoru,
– ohranjanje in razvijanje lokalne in regionalne identitete,
– usklajevanje sektorjev in ravni,
– prostorsko načrtovanje, temelječe na načelih demokratičnosti, subsidiarnosti, transparentnosti in vključevanja javnosti,
– ustvarjanje možnosti za partnerstvo med različnimi ravnmi ter javnim in zasebnim sektorjem,
– ustavrjanje pogojev za kulturno ustvarjalnost, dostopnost kulturnih dobrin ter ohranjanje kulturne raznolikosti in identitete.
Namen strategije prostorskega razvoja MO Koper je zagotoviti:
– doseganje vzdržnega prostorskega razvoja,
– ustrezno okolje za razvoj endogenih razvojnih gospodarskih, družbenih, okoljskih in kulturnih potencialov,
– usklajenost in oblikovanje prostorskih sinergij gospodarskih, družbenih in okoljskih razvojnih vidikov v prostoru,
– ustvarjanje pogojev za sobivanje različnih akterjev v prostoru ter pripravo izhodišč za koordinacijo različnih razvojnih interesov,
– usklajevanje razvojnih potreb z varstvenimi zahtevami na zakonsko predpisan način,
– ohranitev naravnih potencialov in potencialov kulturne dediščine,
– grajenje lokalne in regionalne identitete, povezane z naravnimi in ustvarjenimi vsebinami prostora,
– sodelovanje države in lokalnih skupnosti med seboj, uveljavljanje javne koristi in ustrezno vključevanje javnosti.
Pri določanju ciljev in usmeritev prostorskega razvoja občine je potrebno upoštevati:
– stanje, probleme in težnje prostorskega razvoja v občini v povezavi z gospodarskimi, družbenimi in okoljskimi razmerami ter vlogo občine v regiji,
– načela vzdržnega prostorskega razvoja, ki izhajajo iz evropskih in mednarodnih dokumentov in priporočil,
– Strategijo prostorskega razvoja Slovenije in Prostorski red Slovenije,
– razvojne dokumente posameznih nosilcev urejanja prostora,
– varstvene usmeritve ter zahteve iz predpisov, programov in načrtov s področij varstva okolja,
– ohranjanja narave, varstva naravnih virov in varstva kulturne dediščine,
– sektorske razvojne strategije na nacionalni ravni in nacionalne programe:
– Strategija gospodarskega razvoja Slovenije
– Strategija regionalnega razvoja
– Nacionalni program varstva okolja
– Nacionalni program za kulturo 2004-2007
– Lokalni program varstva okolja za Slovensko Istro,
– Regionalni razvojni program 2000-2006 za Južno Primorsko,
– druge sektorske razvojne programe, ki jih bodo predložili nosilci urejanja prostora.
3. Okvirno ureditveno območje
Strategija prostorskega razvoja občine se pripravi za območje celotne Mestne občine Koper.
4. Nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci, ki sodelujejo pri pripravi prostorske strategije MOK, ter njihove naloge
Pobudnik in naročnik izdelave strategije prostorskega razvoja je Mestna občina Koper, ki izbere načrtovalca in financira izdelavo prostorske strategije.
Pripravljavec strategije prostorskega razvoja je Mestna občina Koper.
Postopek priprave, obravnave in sprejema prostorske strategije vodi Urad za okolje in prostor Mestne občine Koper.
Za spremljanje in vodenje izdelave prostorske strategije imenuje župan Projektni svet in projektno skupino, za usklajevanje interesov v prostoru pa posamezne komisije.
Izdelovalec prostorske strategije MOK bo izbran na osnovi zakonodaje s področja javnega naročanja in mora izpolnjevati pogoje, ki jih določajo členi od 156 do 160 ZUreP-1.
Nosilci urejanja prostora, ki pripravijo smernice in strokovne podlage za pripravo prostorske strategije, so ministrstva in organi v njihovi sestavi, ter nosilci javnih pooblastil, ki sodelujejo pri pripravi prostorske strategije in so določeni s tem programom priprave (v nadaljnjem besedilu: nosilci urejanja prostora).
4.1. Pristojna ministrstva, ki so zadolžena za posamezna obvezna izhodišča za pripravo prostorske strategije občine in podajo smernice ter druga strokovna gradiva, so:
Ministrstvo za okolje in prostor,
– Direktorat za prostor,Urad za prostorski razvoj
– Agencija RS za okolje, Direktorat za okolje
– Agencija RS za okolje, Urad za upravljanje z vodami
– Urad za upravljanje z vodami, Sektor za vodno območje Jadranskega morja, Oddelek povodja jadranskih rek z morjem – Koper
– Direktorat za okolje, Sektor za varstvo narave
– Sektor za rudarstvo in mineralne surovine
Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, Območna enota Piran,
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
– Direktorat za kmetijstvo
– Direktorat za gozdarstvo, lovstvo in ribištvo
Zavod za gozdove RS, Območna enota Sežana
Ministrstvo za promet
– Direktorat za pomorstvo
– Direktorat za letalstvo
– Direktorat za železnice
– Uprava za pomorstvo
Direkcija RS za ceste
Družba za avtocesto Republike Slovenije
Direkcija za železniški promet
Uprava RS za civilno letalstvo
Ministrstvo za gospodarstvo
– Direktorat za energijo infrastrukture,
– Direktorat za turizem
– Direktorat za elektronske komunikacije
Ministrstvo za kulturo, Uprava RS za kulturno dediščin
Zavod za varstvo kulturne dediščine Republike Slovenije, Območna enota Piran
Ministrstvo za obrambo
Uprava RS za zaščito in reševanje
Urad Vlade Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj
Ministrstvo za visoko šolo, znanost in tehnologijo
Ministrstvo za obrambo
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve
Ministrstvo za zdravje
Ministrstvo za šolstvo in šport
Ministrstvo za kulturo, Uprava RS za kulturno dediščino
Zavod za varstvo kulturne dediščine Republike Slovenije
Ministrstvo za pravosodje
Ministrstvo za notranje zadeve
4.2. Nosilci na lokalni ravni podajo smernice:
– Rižanski vodovod, Koper
– Komunala Koper
– Telekom Slovenije, PE Koper
– ELES Elektro – Slovenija, d.o.o. Ljubljana
– Elektro Primorska, PE Koper, Koper
– Geoplin plinovodi d.o.o.
– Javni stanovanjski sklad MOK
4.3. Uradi Mestne občine Koper podajo usmeritve lokalnega pomena:
– MO Koper, Urad za gospodarske javne službe in promet
– MO Koper, Urad za družbene dejavnosti in razvoj
– MO Koper, Urad za splošne zadeve
– MO Koper, Urad za okolje in prostor
– MO Koper, Urad za nepremičnine
V postopek se vključijo tudi drugi nosilci urejanja prostora, če se v okviru priprave dokumenta ugotovi, da upravljajo ali so odgovorni za posamezno področje.
Nosilci urejanja prostora v skladu z 29. in 33. členom ZureP-1 podajo smernice in mnenje k prostorskemu aktu v 30 dneh od prejema vloge.
4.4. Sodelovanje in usklajevanje s sosednjimi občinami
O pripravi prostorske strategije občine so posebej obveščene tudi sosednje občine: Izola, Hrpelje - Kozina, Piran, ki lahko v postopku priprave dajejo predloge in mnenja v zvezi s prostorskimi ureditvami, ki lahko vplivajo na njihove zadeve urejanja prostora.
4.5. Celovita presoja vplivov na okolje
Skladno z določilom 40. člena ZVO je občina z vlogo št. K3503-43/2005, z dne 21. 4. 2005 obvestila Ministrstvo za okolje in prostor RS (v nadaljevanju MOP) o nameri priprave strategije prostorskega razvoja Mestne občine Koper. Na podlagi zaprosila je MOP Mestni občini Koper z odločbo št. 354-09-173/2005 dne 12. 7. 2005 naložilo, da je v postopku priprave strategije prostorskega razvoja občine treba izvesti postopek celovite presoje njenih vplivov na okolje. Sestavni del postopka je izvedba presoje sprejemljivosti vplivov izvedbe planov in posegov v naravo na varovana območja.
Celovita presoja vplivov plana na okolje oziroma varovana območja se izvede na podlagi okoljskega poročila in revizije okoljskega poročila.
Izdelavo obeh dokumentov v obsegu, predpisanem z uredbo Vlade RS, zagotovi pripravljavec plana. Oba dokumenta skupaj z osnutkom strategije sta podlaga za izdelavo mnenja o sprejemljivosti vplivov strategije na okolje oziroma varovana območja. Pripravljavec strategije v postopku priprave plana zagotoviti sodelovanje javnosti v skladu z ZVO.
5. Seznam potrebnih strokovnih podlag in način pridobitve strokovnih rešitev
Za sprejem odločitev v strategiji prostorskega razvoja občine je potrebna izdelava ustreznih prostorskih analiz in strokovnih podlag (Pravilnik o podrobnejši vsebini, obliki in načinu priprave SPRO ter vrstah njenih strokovnih podlag, Uradni list RS, št. 17/04), in sicer:
– analiza stanja v prostoru, ki vsebuje analizo fizičnega stanja prostorskih struktur;
– analiza teženj prostorskega razvoja občine, identifikacija problemov in potreb;
– analiza pobud iz javnega in zasebnega sektorja,
– analizo razvojnih potreb in možnosti dejavnosti v pro­storu,
– analiza ranljivosti prostora,
– variantne rešitve prostorskega razvoja, ki izhajajo iz analiz razvojnih potreb in ranljivosti prostora.
Upošteva se tudi že izdelane strokovne podlage na podlagi programa priprave sprememb prostorskega plana Mestne občine Koper, junij 2002, ki se jih po potrebi še dopolni v skladu novimi zakonskimi določili na področju urejanja prostora.
6. Navedba in način pridobitev geodetskih podlag
Za pripravo prostorske strategije MOK bodo uporabljeni ustrezni digitalni topografski in katastrski načrti ter DOF.
Kartografski del prostorske strategije se prikaže na državnih kartah in vsebuje:
– zasnovo razmestitve dejavnosti v prostoru s prikazom na kartah v publikacijskem merilu;
– zasnove posameznih prostorskih sistemov lokalnega pomena na kartah, praviloma v merilu 1:50 000 ali podrobnejšem.
– vsebine urbanistične in krajinske zasnove se prikažejo praviloma na kartah, ki ustrezajo najmanj natančnosti merila 1:10 000.
7. Druga določila v zvezi s pripravo strategije prostorskega rzvoja MOK
7.1. Pobude za spremembo namembnosti in manjša odstopanja od plana
Pobude za spremembo namembnosti, ki bodo oddane po uveljavitvi tega programa priprave, bodo obravnavane v novem postopku priprave strategije, ko bodo nastopile razmere, ki bodo zahtevale spremembe in dopolnitve prostorske strategije občine.
Z uveljavitvijo tega programa priprave se pobude za ugotovitev manjših odstopanj od plana vključijo v postopek priprave prostorskega reda in se ne obravnavajo ločeno po posebnem postopku.
7.2. Začasni ukrepi za zavarovanje prostora
Skladno z 81. do 84. členom ZUreP-1 se lahko na podlagi tega programa sprejme začasne ukrepe za zavarovanje prostora, če obstaja utemeljena nevarnost, da bo sicer izvedba prostorske ureditve onemogočena ali močno otežena oziroma, da se bodo bistveno zvišali stroški njene izvedbe, ali da bodo za njeno izvedbo potrebni znatno povečani posegi v pravice in pravne koristi lastnikov nepremičnin in drugih prizadetih subjektov.
8. Roki za pripravo strategije prostorskega razvoja MOK
+---------------------------------+----------------+------------------------+
|F A Z A             |nosilec     |rok           |
+---------------------------------+----------------+------------------------+
|Prostorska konferenca I.     |UOP       |november 2005      |
+---------------------------------+----------------+------------------------+
|Sprejem in objava programa    |župan, UOP   |8 dni po prostor. konf. |
|priprave             |        |            |
+---------------------------------+----------------+------------------------+
|Po sprejemu programa priprave  |UOP       |30 dni         |
|poziv nosilcem urejanja prostora |        |            |
|– pridobitev smernic       |        |            |
+---------------------------------+----------------+------------------------+
|Analiza smernic, izdelava    |načrtovalec   |v 90 dneh od podpisa  |
|strokovnih podlag in osnutka   |        |pogodbe z načrtovalcem |
|strategije            |        |in izdelovalcem     |
|Izdelava okoljskega poročila   |        |okoljskega poročila   |
|Izdelava revizije okoljskega   |        |            |
|poročila             |        |            |
+---------------------------------+----------------+------------------------+
|Mnenje MOP, da okoljsko poročilo |MOP na podlagi |21 dni od posredovane  |
|omogoča presojo         |vloge občine  |vloge          |
+---------------------------------+----------------+------------------------+
|Posredovanje osnutka strategije, |MOP       |(rok, določen skladno s |
|okoljskega poročila in revizije |        |44. členom ZVO)     |
|pristojnemu organu države    |        |            |
|članice EU            |        |            |
+---------------------------------+----------------+------------------------+
|Potrditev MOP, da je okoljsko  |MOP       |30 dni         |
|poročilo ustrezno        |        |            |
+---------------------------------+----------------+------------------------+
|Morebitna dopolnitev okoljskega |Izdelovalec   |30 dni         |
|poročila             |poročila    |            |
+---------------------------------+----------------+------------------------+
|Prostorska konferenca II     |UOP       |14 dni pred javno    |
|                 |        |razgrnitvijo      |
+---------------------------------+----------------+------------------------+
|Stališča do priporočil      |UOP, župan   |7 dni po prost. konf.  |
|prostorske konference      |        |            |
+---------------------------------+----------------+------------------------+
|Dopolnitev osnutka v skladu s  |načrtovalec   |7 dni          |
|stališči             |        |            |
+---------------------------------+----------------+------------------------+
|Sklep o javni razgrnitvi in   |župan      |7 dni pred pričetkom  |
|javni obravnavi         |        |javne razgrnitve    |
+---------------------------------+----------------+------------------------+
|Javna razgrnitev in obravnava  |UOP, načrtovalec|30 dni         |
|osnutka strategije, okoljskega  |        |            |
|poročila in revizije z      |        |            |
|evidentiranjem vseh pisnih    |        |            |
|pripomb             |        |            |
+---------------------------------+----------------+------------------------+
|Stališča do pripomb       |načrtovalec,  |30 dni po zaključku   |
|                 |UOP, župan   |javne obravnave     |
+---------------------------------+----------------+------------------------+
|Prva obravnava na občinskem   |župan,     |            |
|svetu              |občinski svet  |            |
+---------------------------------+----------------+------------------------+
|Izdelava morebitnih dopolnilnih |pripravljavec, |60 dni po prejemu    |
|strokovnih podlag        |načrtovalec   |stališč do pripomb   |
+---------------------------------+----------------+------------------------+
|Oblikovanje dopolnjenega     |načrtovalec   |30 dni po prejemu vseh |
|predloga dokumenta z       |        |novih strokovnih podlag |
|upoštevanjem pripomb in     |        |oziroma po obravnavi na |
|dopolnjenih strokovnih podlag  |        |OS           |
+---------------------------------+----------------+------------------------+
|Pisno mnenje o sprejemljivosti  |MOP na podlagi |45 dni + 15 dni     |
|vplivov izvedbe plana na okolje |vloge občine  |            |
+---------------------------------+----------------+------------------------+
|Sklep, da so vplivi izvedbe   |MOP na podlagi |30 dni         |
|plana na okolje sprejemljivi   |vloge občine  |            |
+---------------------------------+----------------+------------------------+
|Mnenja od nosilcev urejanja   |nosilci na   |30 dni         |
|prostora             |zahtevo UOP   |            |
+---------------------------------+----------------+------------------------+
|Druga obravnava in sprejem    |župan,     |            |
|odloka o strategiji na občinskem |občinski svet  |            |
|svetu              |        |            |
+---------------------------------+----------------+------------------------+
|Pridobitev sklepa Ministra za  |MOP na podlagi |60 dni po vložitvi   |
|prostor o skladnosti strategije |vloge MOK    |popolne vloge      |
|prostorskega razvoja občine   |        |            |
+---------------------------------+----------------+------------------------+
|Objava odloka v uradnem glasilu |UOP       |            |
|skupaj z datumom in številko   |        |            |
|sklepa ministra za prostor    |        |            |
+---------------------------------+----------------+------------------------+
9. Financiranje prostorske strategije občine
Finančna sredstva za izdelavo strategije prostorskega razvoja občine in vseh strokovnih podlag ter celovite presoje vplivov na okolje in njegove revizije zagotovi Mestna občina Koper.
10. Objava programa priprave prostorske strategije občine
Ta program priprave se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in prične veljati naslednji dan po objavi.
Št. K3503-43/2005
Koper,
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l.r.
Ai sensi dell’articolo 27 della Legge sulla sistemazione del territorio (Gazzetta uff. della RS, n. 110/02 e 8/03-rett., e 58/03-ZZK-1; ZUreP-1), in virtù dell’articolo 42 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino uff. n. 40/00, 30/01, 29/03 e 90/05), il sindaco del Comune città di Capodistria accoglie
I L P R O G R A M M A D I
P R E D I S P O S I Z I O N E
della strategia di sviluppo territoriale del Comune citta’ di Capodistria
1. Valutazione della situazione esistente, finalità e base giuridica per la predisposizione della strategia di sviluppo territoriale del Comune città di Capodistria (nel seguito: strategia territoriale del CCC)
1.1. Valutazione della situazione presente
Gli elementi territoriali degli atti di piano del Comune città di Capodistria (Piano a lungo termine del comune di Capodistria (Bollettino uff. n. 25/86, 10/88, 9/92, 4/93, 7/94, 25/94, 14/95, 11/98) e Piano sociale del comune di Capodistria (Bollettino uff. n. 36/86, 11/92, 4/93, 7/94, 25/94, 14/95, 11/98), come pure il Decreto sulle modifiche ed integrazioni agli elementi territoriali del Piano a lungo termine e di quello a medio termine del Comune città di Capodistria (Bollettino uff. n. 16/99, 33/01 e la Gazzetta ufficiale n. 96/04, 97/04,), nel seguito: elementi territoriali del piano), elaborati ai tempi della pianificazione sociale, alla luce dei cambiamenti nel sistema sociale ed economico e nell’ordinamento giuridico non costituiscono più una base idonea per lo sviluppo territoriale auspicato, nonostante l’apporto delle successive modifiche ed integrazioni. Gli elementi territoriali del piano in vigore al momento vanno sostituiti, in virtù della legge sulla sistemazione del territorio (Gazzetta uff. della RS, n. 110/02 e 8/03-rett., e 58/03-ZZK-1; nel seguito: ZureP-1), con la strategia di sviluppo territoriale che definirà gli orientamenti di sistemazione territoriale del comune.
1.2. Finalità
La predisposizione del nuovo strumento territoriale strategico è dettata dai seguenti motivi:
– nello stato indipendente della Slovenia, Capodistria stà assumendo il ruolo di centro di rilevanza
nazionale,
– Capodistria è un importante snodo di comunicazione ed uno scalo commerciale di rilevanza nazionale ed internazionale,
– I cambiamenti nel sistema socio-economico e nell’ordinamento giuridico vanno analizzati in termini di impatto sul territorio con una chiara presa di posizione nei confronti delle nuove tendenze presenti nel territorio, oltre alla definizione dei nuovi orientamenti di sviluppo nel campo della pianificazione più efficiente della viabilità in funzione degli ambienti insediativi, dello sviluppo policentrico degli abitati, della crescita sostenuta dell’economica di mercato, del recupero delle zone degradate, dell’atteggiamento nei confronti della natura e del patrimonio culturale, del turismo, ecc.
1.3. Base giuridica per la predisposizione della strategia territoriale del CCC
La base giuridica per la predisposizione della strategia territoriale del CCC è costituita dalle disposizioni della ZureP-1.
L’articolo 171 dispone nel quarto comma che il comune avvii la predisposizione della propria strategia territoriale in seguito al varo della strategia di sviluppo territoriale nazionale approvandola entro tre anni da tale data ossia entro il 20 luglio 2007.
2. Oggetto, presupposti programmatici e obiettivi della strategia territoriale del CCC
2.1.Oggetto della strategia territoriale del CCC
L’elaborazione delle modifiche al piano territoriale del Comune città di Capodistria, cui si diede corso in seguito al programma di predisposizione approvato in giugno 2002, è indirizzata verso la definizione della strategia territoriale del CCC in base alla ZUreP-1. Per i propri contenuti, essa costituisce il seguito del lavoro iniziato in precedenza, ferma restando la necessità di adeguamento degli strumenti già ultimati alle nuove disposizioni normative del settore.
L’oggetto della strategia territoriale del CCC è la definizione dei presupposti e della visione dello sviluppo territoriale comunale, oltre alle linee guida per la pianificazione delle diverse attività nel territorio e l’uso di quest’ultimo, affinché siano garantite le prerogative per una crescita sostenibile ed equilibrata del comune. La strategia si fonda sul rispetto e sulla compatibilità dei fattori dello sviluppo territoriale sociali, economici ed ambientali.
La strategia di sviluppo territoriale del comune fornirà:
– I presupposti e gli obiettivi dello sviluppo territoriale del comune,
– La matrice di distribuzione delle attività nel territorio,
– La progettazione dei singoli sistemi di rilevanza locale nel territorio:
– Disegno insediativo,
– Disegno delle opere infrastrutturali,
– Disegno paesaggistico,
– La programmazione dello sviluppo urbanistico (nel seguito: concetti urbanistici),
– La programmazione dello sviluppo delle zone paesaggistiche (nel seguito: concetti paesaggistici),
– Gli interventi per l’attuazione della strategia di sviluppo territoriale comunale.
In concomitanza con la predisposizione della strategia territoriale del CCC, il Comune città di Capodistria avvierà la preparazione degli approfondimenti tecnici e della programmazione dello sviluppo territoriale e della sistemazione degli abitati (concetto urbanistico). In seguito, il comune procederà anche all’elaborazione degli approfondimenti tecnici ed alla programmazione dello sviluppo territoriale e delle zone paesaggistiche.
In virtù dell’articolo 61 della ZureP-1, il concetto urbanistico e/o paesaggistico può essere approvato anche come integrazione alla strategia territoriale comunale.
2.2. Presupposti programmatici della strategia territoriale del CCC
I principi fondamentali ed i presupposti della strategia territoriale del CCC sono soprattutto:
– i principi dello sviluppo sostenibile integrato mirato al perseguimento dell’equilibrio tra la sostenibilità economica, sociale, ambientale, culturale e territoriale,
– i principi dello sviluppo territoriale durevole,
– i principi dello sviluppo sostenibile del mare e delle aree costiere,
– la promozione della multiculturalità, della tolleranza e della coabitazione nel territorio,
– la preservazione e lo sviluppo dell’identità locale e regionale,
– la ricerca dell’equilibrio tra i singoli settori e livelli,
– la pianificazione territoriale fondata sui principi di democraticitŕ, sussidiarietà, trasparenza e partecipazione della popolazione,
– la promozione del partenariato tra i diversi livelli amministrativi e tra i settori pubblico e privato,
– la difesa delle condizioni di creatività in campo culturale, l’accessibilità ai beni culturali e la salvaguardia dell’identità e delle specificità culturali.
La strategia territoriale del CCC si pone quale obiettivo:
– l’attuazione dello sviluppo territoriale sostenibile,
– la creazione di condizioni favorevoli allo sviluppo delle potenzialità insite economiche, sociali, ambientali e culturali,
– la creazione e la valorizzazione delle sinergie territoriali tra strutture produttive, sociali ed ambientali,
– la creazione delle condizioni di coesistenza dei diversi fattori presenti nel territorio e la definizione dei presupposti per il coordinamento dei diversi interessi di sviluppo,
– il coordinamento delle necessità di crescita in considerazione delle esigenze di tutela previste dalla vigente normativa,
– la difesa dei beni naturalistici e del patrimonio culturale in quanto potenziale di sviluppo del comune,
– la valorizzazione dell’identità locale e regionale legata al territorio costituito da paesaggi naturali e artefatti,
– la collaborazione tra le autorità centrali e locali, l’affermazione dell’interesse pubblico e la partecipazione di tutti gli abitanti del comune.
Nell’individuazione degli obiettivi e degli orientamenti di sviluppo territoriale del comune occorre tenere presente:
– della situazione esistente, dei problemi e delle tendenze dello sviluppo territoriale nel comune in relazione alle condizioni economiche, sociali ed ambientali, oltre al ruolo che il comune riveste in ambito regionale,
– dei principi di sviluppo territoriale durevole scaturenti dalle direttive e dalle raccomandazioni europee ed internazionali,
– della Strategia di sviluppo territoriale e dell’assetto territoriale nazionali,
– dei piani di sviluppo appartenenti ai singoli enti preposti alla pianificazione territoriale,
– degli orientamenti di tutela e delle disposizioni contenute nella normativa, nei programmi e nei piani attinenti alla tutela dell’ambiente,
– della tutela dei beni naturalistici, delle risorse naturali e del patrimonio culturale,
– delle strategie di sviluppo settoriali a livello nazionale e dei rispettivi programmi:
– Strategia di sviluppo economico della Slovenia
– Strategia di sviluppo regionale
– Programma nazionale di tutela dell’ambiente
– Programma nazionale per il campo culturale 2004-2007
– Programma locale di tutela ambientale dell’Istria slovena
– Programma di sviluppo regionale 2000-2006 del Litorale meridionale,
– Ulteriori programmi di sviluppo settoriali presentati dagli enti preposti alla pianificazione territoriale.
3. Area d’intervento
L’area d’intervento è individuata nell’intero territorio del Comune città di Capodistria.
4. Enti preposti alla pianificazione territoriale ed altri enti che partecipano alla predisposizione della strategia territoriale del CCC, ed i rispettivi compiti
Promotore e committente della strategia di sviluppo territoriale è il comune città di Capodistria che sceglie il progettista e finanzia l’elaborazione del documento preparatorio.
L’ente procedente è il Comune città di Capodistria.
Alla procedura di preparazione, discussione ed approvazione del documento è provvede l’Ufficio ambiente e territorio del Comune città di Capodistria.
Il sindaco nomina il Consiglio progettuale ed il gruppo di esperti che indirizzeranno la preparazione dei documenti, oltre alle varie commissioni incaricate del coordinamento dei diversi interessi presenti nel territorio.
L’elaborazione del documento preparatorio della strategia di sviluppo territoriale del CCC sarà affidata con l’assegnazione del rispettivo appalto. Chi si aggiudicherà tale appalto dovrà adempiere le condizioni previste dagli articoli da 156 a 160 della ZUreP-1.
Sono enti preposti alla pianificazione territoriale, i quali forniscono gli indirizzi e gli approfondimenti tecnici per la predisposizione della strategia territoriale, i ministeri ed i rispettivi dipartimenti, e gli enti ai quali sono state conferite deleghe pubbliche, i quali partecipano alla definizione della suddetta strategia, come riportati nel presente programma di predisposizione (nel seguito: enti preposti alla pianificazione territoriale).
4.1. Ministeri incaricati di individuare i singoli presupposti obbligatori per la definizione della strategia territoriale del comune, di fornire le linee guida ed altra documentazione tecnica:
Ministero per l’ambiente ed il territorio,
– Direttorato per il territorio, Ufficio per lo sviluppo territoriale
– Agenzia nazionale per il territorio, Direttorato per il territorio
– Agenzia nazionale per l’ambiente, Ufficio per la gestione delle risorse idriche
– Ufficio per la gestione delle risorse idriche, Settore per lo spazio di mare dell’Adriatico, Compartimento per il bacino idrografico del mare Adriatico – Capodistria
– Direttorato per l’ambiente, Settore per la tutela dei beni naturalistici
– Settore per le risorse minerarie
Istituto nazionale per la tutela del patrimonio naturalistico, Sede regionale di Pirano,
Ministero per l’agricoltura, le foreste e l’alimentazione
– Direttorato per l’agricoltura
– Direttorato per le foreste, la caccia e la pesca
Ente forestale della Repubblica di Slvoenia, Sede regionale di Sežana
Ministero dei trasporti
– Direttorato marittimo
– Direttorato dell’aeronautica
– Direttorato per le infrastrutture ferroviarie
– Amministrazione marittima
Direzione nazionale per le infrastrutture stradali
Società per le autostrade della Repubblica di Slovenia
Direzione per il traffico ferroviario
Amministrazione nazionale dell’aeronautica civile
Ministero dell’economica
– Direttorato per l’energia, infrastrutture
– Direttorato per il turismo
– Direttorato per le comunicazioni elettroniche
Ministero della cultura, Amministrazione nazionale per i beni culturali
Istituto di tutela dei beni culturali della Repubblica di Slovenia, Sede regionale di Pirano
Ministero della difesa
Amministrazione nazionale per la protezione ed il soccorso
Ufficio governativo per le analisi macroeconomiche e sviluppo
Ministero dell’istruzione superiore, delle scienze e della tecnologia
Ministero del lavoro, della famiglia e degli affari sociali
Ministero della salute
Ministero dell’istruzione e dello sport
Istituto di tutela dei beni culturali della Repubblica di Slovenia
Ministero della giustizia
Ministero degli interni
4.2. Enti preposti alla pianificazione territoriale a livello locale:
– Rižanski vodovod Koper – Capodistria
– Komunala Koper – Capodistria
– Telekom Slovenije, UO di Capodistria
– ELES Elektro – Slovenija, d.o.o. Ljubljana
– Elektro Primorska, UO di Capodistria
– Geoplin plinovodi d.o.o.
– Fondo alloggi pubblico del CCC
4.3. Uffici dell’amministrazione comunale di Capodistria che forniscono orientamenti di rilevanza locale:
– CC di Capodistria, Ufficio servizi pubblici economici e traffico
– CC di Capodistria, Ufficio affari sociali e sviluppo
– CC di Capodistria, Ufficio affari generali
– CC di Capodistria, Ufficio ambiente e territorio
– CC di Capodistria, Ufficio beni immobili
Al procedimento aderiscono anche altri soggetti preposti alla sistemazione del territorio, se nel corso del procedimento ne sia accertata la pertinenza in ordine al singolo settore.
In virtù degli articoli 29 e 33 della ZUreP-1, entro 30 giorni dalla notifica della domanda, i soggetti sopraelencati definiscono gli orientamenti e forniscono pareri in merito all’atto territoriale.
4.4.Collaborazione e coordinamento con i comuni limitrofi
Riguardo alla definizione della strategia territoriale del comune sono informati anche i comuni limitrofi di Isola, Hrpelje- Kozina e Pirano, i quali possono avanzare proposte ed esprimere pareri circa le singole sistemazioni territoriali suscettibili di influire sul territorio di loro competenza.
4.5. Valutazione integrata dell’impatto ambientale
In ossequio all’articolo 40 della Legge sulla tutela dell’ambiente, il comune ha informato, tramite lettera n. K3503-43/2005 del 21. 4. 2005, il Ministero per l’ambiente ed il territorio (nel seguito: MAT) del proprio intento di procedere alla definizione della strategia di sviluppo territoriale del Comune città di Capodistria. Con delibera n. 354-09-173/2005 del 12. 7. 2005, il MAT ha imposto al Comune città di Capodistria di eseguire la valutazione integrata dell’impatto ambientale esercitato dalla prevista strategia di sviluppo territoriale ed in tale ambito anche della valutazione della tollerabilità di tale impatto per le zone naturalistiche protette.
La valutazione integrata dell’impatto ambientale è effettuata in base alla relazione ambientale ed alla revisione della medesima.
Della compilazione di entrambi i documenti nell’entità prevista dall’ordinanza del Governo della RS, si fa carico l’ente procedente. Tali documenti, unitamente alla bozza della strategia, costituiscono la base per la valutazione dell’impatto ambientale della strategia, con particolare riguardo per le zone protette. Nella procedura di predisposizione dei suddetti strumenti, l’ente procedente assicura la partecipazione della cittadinanza, come sancito dalla Legge sulla tutela dell’ambiente.
5. Elenco degli approfondimenti tecnici richiesti e modalità d’acquisizione delle soluzioni tecniche
La predisposizione della strategia di sviluppo territoriale del comune avverrà secondo i presupposti contenuti negli atti strategici nazionali e negli approfondimenti tecnici costituiti dalle analisi del territorio e dalle valutazioni tecniche (Regolamento sui contenuti, le forme e le modalità di elaborazione del documento preparatorio della SSTC e dei rispettivi approfondimenti tecnici, Gazz. uff. della RS, n. 17/04), in base alle quali saranno adottate le singole decisioni che riguardano in particolare:
– la situazione nel territorio ed innanzi tutto l’analisi dello stato fisico delle strutture nel territorio;
– le tendenze dello sviluppo territoriale del comune, l’individuazione dei problemi e delle necessità;
– le iniziative di sviluppo promosse dal settore pubblico e da quello privato;
– l’analisi delle necessità di sviluppo delle varie attività e delle rispettive disponibilità territoriali;
– l’analisi della vulnerablità dell’ambiente;
– le varianti di sviluppo territoriale scaturenti dalle analisi delle necessità delle varie attività
oltre che dalla vulnerabilità dell’ambiente.
A tale riguardo si tiene conto degli approfondimenti tecnici effettuati in base al programma di predisposizione delle modifiche al piano territoriale del Comune città di Capodistria, giugno 2002, adeguati alle nuove disposizioni normative in materia.
6. Indicazioni e modalità di acquisizione delle basi geodetiche
Ai fini di predisposizione della strategia territoriale del CCC saranno utilizzate le mappe topografiche e catastali ed il DOF.
Le rappresentazioni cartografiche della strategia territoriale sono costituite dalle mappe nazionali comprendenti:
– Distribuzione degli insediamenti industriali e delle funzioni di servizio di interesse generale forniti in scala idonea;
– Suddivisione del comune in zone territoriali omogenee, rappresentata, di regola, in scala 1:50000 o più dettagliata;
– Disegno urbanistico e paesaggistico, rappresentato in scala di almeno 1:10000.
7. Altre disposizioni attinenti alla predisposizione della strategia di sviluppo territoriale del CCC
7.1. Proposte di mutamento della destinazione d’uso e di variazioni di minore entità rispetto al piano
Le proposte di mutamento della destinazione d’uso, inoltrate in seguito all’entrata in vigore del presente programma di predisposizione, saranno prese in esame nel corso della nuova procedura di elaborazione della detta strategia, al verificarsi delle circostanze che ne richiederanno eventuali modifiche ed integrazioni.
Con l’entrata in vigore del presente programma di predisposizione, le proposte di individuazione della lieve difformità rispetto al piano sono inserite nella procedura di predisposizione dello strumento territoriale e non vengono dibattute separatamente.
7.2. Provvedimenti provvisori di istituzione del vincolo di tutela, finalizzati alla sistemazione territoriale
In ossequio agli articoli da 81 a 84 della ZUreP-1, è possibile, in base al presente programma di predisposizione, adottare provvedimenti provvisori a tutela del territorio, se si ritiene che esista un rischio effettivo d’impossibilità o di forte impedimento oppure un aumento sostanziale di costi di attuazione della strategia territoriale oppure se tale attuazioni comporti massicci interventi nei diritti e interessi legali dei proprietari di immobili o di altri soggetti interessati.
8. Tempi di predisposizione della strategia di sviluppo territoriale del CCC
+--------------------------------+-----------------+-------------------------+
|F A S E             |Ente procedente |Termine         |
+--------------------------------+-----------------+-------------------------+
|Conferenza dei servizi     |UAT       |Novembre 2005      |
|istruttoria           |         |             |
+--------------------------------+-----------------+-------------------------+
|Approvazione e pubblicazione del|Sindaco, UAT   |8 giorni successivi alla |
|programma di predisposizione  |         |conferenza dei servizi  |
+--------------------------------+-----------------+-------------------------+
|Invito agli enti preposti alla |UAT       |30 giorni        |
|pianificazione territoriale –  |         |             |
|acquisizione delle direttrici – |         |             |
+--------------------------------+-----------------+-------------------------+
|Analisi delle direttrici,    |Pianificatore  |Entro 90 giorni dalla  |
|realizzazione degli       |         |firma del contratto con |
|approfondimenti tecnici e della |         |il pianificatore e    |
|bozza della strategia      |         |l’autore della relazione |
|Elaborazione della relazione  |         |ambientale        |
|ambientale           |         |             |
|Revisione della relazione    |         |             |
|ambientale           |         |             |
+--------------------------------+-----------------+-------------------------+
|Parere del MAT circa      |MAT, in base alla|21 giorni dalla     |
|l’adeguatezza della relazione  |domanda inoltrata|presentazione della   |
|ambientale           |dala comune   |domanda         |
+--------------------------------+-----------------+-------------------------+
|Trasmissione all’organo     |MAT       |(termine stabilito in  |
|competente del paese membro   |         |virtu dell’articolo 44  |
|dell’UE della bozza della    |         |della LTA)        |
|strategia, della relazione   |         |             |
|ambientale e della rispettiva  |         |             |
|revisione            |         |             |
+--------------------------------+-----------------+-------------------------+
|Conferma del MAT circa     |MAT       |30 giorni        |
|l’adeguatezza della relazione  |         |             |
|ambientale           |         |             |
+--------------------------------+-----------------+-------------------------+
|Eventuale integrazione della  |Autore della   |30 giorni        |
|relazione ambientale a     |relazione    |             |
+--------------------------------+-----------------+-------------------------+
|Conferenza dei servizi decisoria|UAT       |14 precedenti      |
|                |         |l’esposizione al     |
|                |         |pubblico         |
+--------------------------------+-----------------+-------------------------+
|Prese di posizione nei confronti|UAT, Sindaco   |7 giorni successivi alla |
|delle osservazioni scaturite  |         |conferenza dei servizi  |
|dalla conferenza dei servizi  |         |             |
+--------------------------------+-----------------+-------------------------+
|Integrazione della bozza in   |Pianificatore  |7 giorni         |
|conformita con le prese di   |         |             |
|posizione            |         |             |
+--------------------------------+-----------------+-------------------------+
|Deliberazione sull’esposizione |Sindaco     |7 giorni precedenti   |
|al pubblico e sul dibattito   |         |l’inizio         |
|pubblico            |         |dell’esposizione al   |
|                |         |pubblico         |
+--------------------------------+-----------------+-------------------------+
|Pubblica esposizione e dibattito|UAT,       |30 giorni        |
|pubblico riguardo alla bozza  |pianificatore  |             |
|della strategia, della relazione|         |             |
|ambientale e della rispettiva  |         |             |
|revisione con rilevazione delle |         |             |
|osservazioni scritte      |         |             |
+--------------------------------+-----------------+-------------------------+
|Prese di posizione nei confronti|Pianificatore,  |30 giorni dalla     |
|delle osservazioni       |UAT, Sindaco   |conclusione del     |
|                |         |dibattito pubblico    |
+--------------------------------+-----------------+-------------------------+
|Presentazione al consiglio   |Sindaco,     |             |
|comunale in prima lettura    |consiglio    |             |
|                |comunale     |             |
+--------------------------------+-----------------+-------------------------+
|Effettuazione degli eventuali  |Ente procedente, |60 giorni successivi   |
|approfondimenti tecnici     |pianificatore  |alla notifica delle   |
|integrativi           |         |prese di posizione nei  |
|                |         |confronti delle     |
|                |         |osservazioni       |
+--------------------------------+-----------------+-------------------------+
|Elaborazione della proposta   |pianificatore  |30 giorni successivi   |
|integrata del documento, con il |         |alla notifica dei nuovi |
|recepimento delle osservazioni e|         |approfondimenti tecnici |
|degli approfondimenti tecnici  |         |ovvero alla discussione |
|integrati            |         |in sede di consiglio   |
+--------------------------------+-----------------+-------------------------+
|Parere scritto         |MAT, in base alla|45 giorni + 15 giorni  |
|sull’accettabilita ambientale  |domanda del   |             |
|della strategia         |comune      |             |
+--------------------------------+-----------------+-------------------------+
|Delibera sull’accettabilita   |MAT, in base alla|30 giorni        |
|ambientale del documento    |domanda del   |             |
|                |comune      |             |
+--------------------------------+-----------------+-------------------------+
|Pareri degli enti preposti alla |Enti, in base  |30 giorni        |
|pianificazione territoriale   |alla domanda   |             |
|                |dell’UAT     |             |
+--------------------------------+-----------------+-------------------------+
|Seconda lettura ed approvazione,|Sindaco,     |             |
|da parte del consiglio comunale,|consiglio    |             |
|del decreto sulla strategia   |comunale     |             |
+--------------------------------+-----------------+-------------------------+
|Acquisizione del parere     |MAT, in base alla|60 giorni successivi   |
|ministeriale circa la conformita|domanda del   |alla presentazione della |
|della strategia di sviluppo   |comune      |domanda completa     |
|territoriale del comune     |         |             |
+--------------------------------+-----------------+-------------------------+
|Pubblicazione del decreto nel  |UAT       |             |
|periodico ufficiale, corredata |         |             |
|della data e del numero della  |         |             |
|delibera rilasciata dal Ministro|         |             |
|per l’ambiente ed il territorio |         |             |
+--------------------------------+-----------------+-------------------------+
9. Finanziamento della predisposizione della strategia territoriale del comune
I mezzi finanziari occorrenti per la predisposizione della strategia di sviluppo territoriale del comune, come pure degli approfondimenti tecnici e della valutazione integrale dell’impatto ambientale, oltre alla rispettiva revisione, sono stanziati dal Comune città di Capodistria.
10. Pubblicazione del programma di predisposizione della strategia territoriale del comune
Il presente programma di predisposizione ha effetto il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia.
N.: K3503-43/2005
Capodistria,
Sindaco
Comune Citta’ di Capodistria
Boris Popovič m.p.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti