Uradni list

Številka 112
Uradni list RS, št. 112/2005 z dne 15. 12. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 112/2005 z dne 15. 12. 2005

Kazalo

4925. Uredba o ohranitvi posebnih omejevalnih ukrepov proti Slobodanu Miloševiću in z njim povezanim osebam, stran 12043.

Na podlagi 2. člena Zakona o omejevalnih ukrepih (Uradni list RS, št. 35/01 in 59/02) Vlada Republike Slovenije izdaja
U R E D B O
o ohranitvi posebnih omejevalnih ukrepov
proti Slobodanu Miloševiću in z njim
povezanim osebam
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(1) S to uredbo se določajo omejevalni ukrepi v skladu s Skupnim stališčem Sveta (ES) št. 2000/696/SZVP z dne 10. novembra 2000 o ohranitvi posebnih omejitvenih ukrepov proti Slobodanu Miloševiću in z njim povezanim osebam (UL L št. 287 z dne 14. 11. 2000, str. 1, z vsemi spremembami; v nadaljnjem besedilu: Stališče 2000/696).
(2) S to uredbo se določajo tudi sankcije za prekrške iz te uredbe in Uredbe Sveta (ES) št. 2488/2000 z dne 10. novembra 2000 o ohranitvi zamrznjenosti sredstev Miloševiću in z njim povezanim osebam in razveljavitvi Uredb (ES) št. 1294/1999 in (ES) št. 607/2000 ter člena 2 Uredbe (ES) št. 926/98 (UL L št. 287 z dne 14. 11. 2000, str. 19, z vsemi spremembami; v nadaljnjem besedilu: Uredba 2488/2000/ES).
II. OMEJEVALNI UKREPI
2. člen
Vizumi se ne izdajajo osebam iz priloge Stališča 2000/696 z vsemi spremembami.
3. člen
Vstop na ozemlje Republike Slovenije ali tranzit čez ozemlje Republike Slovenije se prepreči osebam iz priloge Stališča 2000/696 z vsemi spremembami.
4. člen
(1) Fizične in pravne osebe morajo ministrstvo, pristojno za zunanje zadeve, v petih dneh po uveljavitvi te uredbe pisno obvestiti o vseh ukrepih, ki so jih izvedle na podlagi 2. in 3. člena te uredbe ter 1., 2. in 3. člena Uredbe 2488/2000/ES.
(2) Fizične in pravne osebe morajo ministrstvu, pristojnemu za zunanje zadeve, sporočiti podatke o poskusu storitve dejanj iz 2. in 3. člena te uredbe ter 1., 2. in 3. člena Uredbe 2488/2000/ES v roku 48 ur od takrat, ko ugotovijo te podatke.
5. člen
Pristojni organ iz priloge II Uredbe 2488/2000/ES v Republiki Sloveniji je Banka Slovenije.
III. KAZENSKE DOLOČBE
6. člen
(1) Z globo od 100.000 do 30,000.000 tolarjev se kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, če:
– ne zamrzne vseh sredstev, ki se nahajajo zunaj ozemlja Srbije in Črne gore in pripadajo Slobodanu Miloševiću in z njim povezanim fizičnim osebam iz priloge I Uredbe 2488/2000/ES (prvi odstavek 1. člena Uredbe 2488/2000/ES);
– neposredno ali posredno omogočajo razpolaganje s sredstvi kateri koli osebi iz priloge I Uredbe 2488/2000/ES ali v njeno korist (drugi odstavek 1. člena Uredbe 2488/2000/ES).
(2) Z globo od 10.000 do 1,000.000 tolarjev se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe.
(3) Z globo od 10.000 do 1,000.000 tolarjev se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika.
(4) Z globo od 10.000 do 300.000 tolarjev se kaznuje fizična oseba, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
7. člen
(1) Z globo od 100.000 do 30,000.000 tolarjev se kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, če:
– zavestno ali namenoma sodeluje pri ukrepih, katerih posreden ali neposreden namen ali učinek je spodbujanje transakcij ali dejavnosti iz 1. člena Uredbe 2488/2000/ES ali izogibanje določbam Uredbe 2488/2000/ES (prvi odstavek 2. člena Uredbe 2488/2000/ES).
(2) Z globo od 10.000 do 1,000.000 tolarjev se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe.
(3) Z globo od 10.000 do 1,000.000 tolarjev se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika.
(4) Z globo od 10.000 do 300.000 tolarjev se kaznuje fizična oseba, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
8. člen
(1) Z globo od 100.000 do 30,000.000 tolarjev se kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, če:
– nemudoma ne predloži vseh informacij, ki lahko olajšajo spoštovanje obveznosti iz Uredbe 2488/2000/ES, npr. podatke o zneskih in računih, zamrznjenih v skladu s 1. členom Uredbe 2488/2000/ES, pristojnim organom držav članic Evropske unije, ki so navedeni v prilogi II Uredbe 2488/2000/ES, v kateri bivajo ali se nahajajo in, neposredno ali prek teh pristojnih organov, Evropski komisiji (točka (a) prvega odstavka 3. člena Uredbe 2488/2000/ES);
– ne sodeluje s pristojnimi organi, navedenimi v prilogi II Uredbe 2488/2000/ES, pri preverjanju teh informacij (točka (b) prvega odstavka 3. člena Uredbe 2488/2000/ES).
(2) Z globo od 10.000 do 1,000.000 tolarjev se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe.
(3) Z globo od 10.000 do 1,000.000 tolarjev se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika.
(4) Z globo od 10.000 do 300.000 tolarjev se kaznuje fizična oseba, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
9. člen
(1) Z globo od 100.000 do 30,000.000 tolarjev se kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, če:
– ministrstva, pristojnega za zunanje zadeve, v petih dneh po uveljavitvi te uredbe pisno ne obvesti o vseh ukrepih, ki jih je izvedla na podlagi 2. in 3. člena te uredbe ter 1., 2. in 3. člena Uredbe 2488/2000/ES (prvi odstavek 4. člena te uredbe);
– ministrstvu, pristojnemu za zunanje zadeve, ne sporoči podatkov o poskusu storitve dejanj iz 2. in 3. člena te uredbe ter 1., 2. in 3. člena Uredbe 2488/2000/ES v roku 48 ur od takrat, ko ugotovi te podatke (drugi odstavek 4. člena te uredbe).
(2) Z globo od 10.000 do 1,000.000 tolarjev se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe.
(3) Z globo od 10.000 do 1,000.000 tolarjev se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika.
(4) Z globo od 10.000 do 300.000 tolarjev se kaznuje fizična oseba, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
IV. NADZOR
10. člen
(1) Nadzor nad izvajanjem določb iz te uredbe in Uredbe 2488/2000/ES opravljajo pristojni inšpekcijski in carinski organi ter policija.
(2) Pri opravljanju nadzora iz prejšnjega odstavka smejo organi odvzeti predmete, ki so bili uporabljeni ali namenjeni za prekršek ali pa so nastali v zvezi s prekrškom.
(3) O ugotovljenih kršitvah določb iz te uredbe in Uredbe 2488/2000/ES organi iz prvega odstavka tega člena nemudoma obvestijo ministrstvo, pristojno za zunanje zadeve.
V. KONČNE DOLOČBE
11. člen
Z začetkom veljavnosti te uredbe preneha veljati uredba o ukrepih proti Zvezni republiki Jugoslaviji (Uradni list RS, št. 33/02).
12. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00724-114/2005
Ljubljana, dne 7. decembra 2005
EVA 2005-1811-0045
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti