Uradni list

Številka 112
Uradni list RS, št. 112/2005 z dne 15. 12. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 112/2005 z dne 15. 12. 2005

Kazalo

4944. Odlok o denarni pomoči za novorojence iz proračuna Občine Ivančna Gorica, stran 12116.

Na podlagi 99. člena Zakona o socialnem varstvu – UPB1 (Uradni list RS, št. 36/04) in 16. člena Statuta Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 89/04) je Občinski svet Občine Ivančna Gorica na 23. seji dne 8. 12. 2005 sprejel
O D L O K
o denarni pomoči za novorojence iz proračuna Občine Ivančna Gorica
1. člen
Ta odlok ureja dodeljevanje enkratne denarne pomoči za novorojence (v nadaljevanju: denarna pomoč) na območju Občine Ivančna Gorica, določa upravičence, višino denarne pomoči, pogoje, postopek in način dodelitve pomoči.
2. člen
Denarna pomoč je enkratna socialna denarna pomoč novorojenemu otroku, ki se zagotavlja iz sredstev občinskega proračuna, s katero se staršem novorojenega otroka zagotovijo dodatna sredstva za pokrivanje stroškov, ki nastanejo z rojstvom otroka.
3. člen
Pravico do denarne pomoči ima novorojenec pod pogojem:
– da je državljan Republike Slovenije in ima stalno prebivališče v občini Ivančna Gorica in
– da je vsaj eden od staršev novorojenca državljan Republike Slovenije in ima stalno prebivališče v občini Ivančna Gorica najmanj že eno leto pred rojstvom novorojenca.
4. člen
Do denarne pomoči so upravičeni novorojenci rojeni od vključno 1. 1. 2006 dalje. Pravica se uveljavlja na podlagi pisne vloge, na predpisanem obrazcu pri občinski upravi, in sicer najkasneje v roku šestih mesecev od otrokovega rojstva. Po preteku tega roka se vloga zavrže kot prepozna.
Vlogo za dodelitev denarne pomoči lahko vloži eden od staršev, na podlagi njunega medsebojnega dogovora: mati novorojenca ali pa oče novorojenca, če je le to razvidno iz izpiska iz matičnega registra o rojstvu, oziroma tisti od staršev, pri katerem ima otrok stalno prebivališče in izpolnjuje pogoje iz 3. člena tega odloka.
5. člen
K vlogi iz prejšnjega člena je treba priložiti:
– izpisek iz matičnega registra o rojstvu;
– potrdilo o družinski skupnosti;
– potrdilo o državljanstvu starša novorojenca, ki uveljavlja pravico (osebna izkaznica, potni list ali potrdilo Ministrstva za notranje zadeve);
– številko vlagateljevega osebnega računa, ter
– potrdilo o vlagateljevi davčni številki.
6. člen
O dodelitvi denarne pomoči se odloči z upravno odločbo. Zoper izdano odločbo je dovoljena pritožba pri županu občine, ki mora biti vložena v pisni obliki v 8 dneh od vročitve odločbe. Denarna pomoč se vlagatelju izplača na osebni račun vlagatelja po pravnomočnosti odločbe.
7. člen
Občinska uprava lahko na podlagi pisnega mnenja patronažne službe ali centra za socialno delo določi, da se namesto denarne pomoči dodeli pomoč novorojencu v materialni obliki, če tako zahtevajo koristi otroka.
8. člen
Denarna pomoč po tem odloku ni prenosljiva na drugo pravno ali fizično osebo, niti je ni mogoče nameniti v humanitarne ali druge namene.
9. člen
Višino denarne pomoči na podlagi tega odloka s sklepom določi občinski svet na predlog župana za vsako proračunsko leto posebej. Občinski svet praviloma določi višino denarne pomoči pred iztekom tekočega leta za prihodnje leto. V kolikor sklep o višini denarne pomoči ni bil sprejet v roku iz prejšnjega odstavka, velja v tekočem letu višina denarne pomoči iz preteklega leta.
10. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št.15202-0001/2005
Ivančna Gorica, dne 8. decembra 2005
Župan
Občine Ivančna Gorica
Jernej Lampret, prof., l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti