Uradni list

Številka 112
Uradni list RS, št. 112/2005 z dne 15. 12. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 112/2005 z dne 15. 12. 2005

Kazalo

4930. Metodološko navodilo za predložitev letnih poročil in drugih podatkov gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov posameznikov, stran 12081.

Na podlagi 5. točke 15. člena Sklepa o ustanovitvi Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (Uradni list RS, št. 53/02 in 87/02) Svet Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve izdaja
M E T O D O L O Š K O N A V O D I L O
za predložitev letnih poročil in drugih podatkov gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov posameznikov
I. SPLOŠNI DOLOČBI
1.
To navodilo določa sestavne dele letnih poročil in druge podatke, ki jih morajo gospodarske družbe in samostojni podjetniki posamezniki predložiti Agenciji Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (v nadaljevanju AJPES) za javno objavo in za državno statistiko, v skladu s prvim in drugim odstavkom 55. člena ter prvim odstavkom 55.a člena Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 15/05 – prečiščeno besedilo; v nadaljevanju ZGD) in z drugimi predpisi ter roke, način predložitve in sprejem letnih poročil in drugih podatkov.
2.
Gospodarske družbe (v nadaljevanju družbe) in samostojni podjetniki posamezniki (v nadaljevanju podjetniki) predložijo letna poročila in druge podatke za javno objavo in za državno statistiko pristojni izpostavi AJPES, na območju katere imajo sedež poslovanja (Priloga 1).
II. PREDLOŽITEV LETNIH POROČIL IN DRUGIH PODATKOV DRUŽB TER SREDNJIH IN VELIKIH PODJETNIKOV ZA JAVNO OBJAVO IN ZA DRŽAVNO STATISTIKO
1. Letno poročilo in drugi podatki družb ter srednjih in velikih podjetnikov, ki niso zavezani k reviziji letnih poročil
3.
(1) Majhne družbe, s katerih vrednostnimi papirji se ne trguje na organiziranem trgu, ter srednji in veliki podjetniki morajo AJPES predložiti:
a) za državno statistiko:
– podatke iz letnega poročila na poenotenih obrazcih (prvi odstavek 55.a člena ZGD), in to: podatke iz bilance stanja (Priloga 2A), iz izkaza poslovnega izida (Priloga 2B) in iz izkaza bilančnega dobička/bilančne izgube (Priloga 2C),
– podatke o opredelitvi družbe oziroma podjetnika (Priloga 3),
– dodatne podatke k bilanci stanja: podatke o terjatvah in obveznostih do tujine (v skladu z Zakonom o državni statistiki, Uradni list RS, št. 45/95 in 9/01, in z Letnim programom statističnih raziskovanj; v nadaljevanju dodatni podatki, Priloga 4),
b) za javno objavo:
– letno poročilo (drugi odstavek 55. člena ZGD), ki obsega bilanco stanja, izkaz poslovnega izida in prilogo s pojasnili k izkazom (prvi odstavek 56. člena ZGD). Sestavni del priloge s pojasnili je tudi predlog razporeditve dobička ali obravnavanja izgube ter razporeditev dobička ali obravnavanje izgube.
(2) Majhne družbe, s katerih vrednostnimi papirji se ne trguje na organiziranem trgu in imajo poslovno leto enako koledarskemu, lahko v skladu z drugim odstavkom 55.a člena ZGD letno poročilo za javno objavo predložijo na poenotenih obrazcih (Priloge 2A, 2B in 2C). Hkrati z letnim poročilom na poenotenih obrazcih morajo predložiti prilogo s pojasnili k izkazom, podatke o opredelitvi družbe oziroma podjetnika (Priloga 3), dodatne podatke (Priloga 4) in IZJAVO o uporabi podatkov iz letnega poročila (Priloga 5). S tem izpolnijo obveznost predlaganja letnega poročila tako za javno objavo kakor tudi za državno statistiko.
4.
(1) Osebne družbe, pri katerih za njihove obveznosti neomejeno odgovarja vsaj ena fizična oseba, morajo AJPES predložiti:
a) za državno statistiko:
– podatke iz letnega poročila na poenotenih obrazcih (prvi odstavek 55.a člena ZGD), in to: podatke iz bilance stanja (Priloga 2A), iz izkaza poslovnega izida (Priloga 2B) in iz izkaza bilančnega dobička/bilančne izgube (Priloga 2C),
– podatke o opredelitvi družbe oziroma podjetnika (Priloga 3),
– dodatne podatke (Priloga 4),
b) za javno objavo:
– letno poročilo (drugi odstavek 55. člena ZGD), ki obsega bilanco stanja in izkaz poslovnega izida (tretji odstavek 50. člena ZGD).
(2) Osebne družbe iz prvega odstavka te točke, ki imajo poslovno leto enako koledarskemu, lahko v skladu z drugim odstavkom 55.a člena ZGD letno poročilo za javno objavo predložijo na poenotenih obrazcih (Priloge 2A, 2B in 2C). Hkrati z letnim poročilom na poenotenih obrazcih morajo predložiti podatke o opredelitvi družbe oziroma podjetnika (Priloga 3), dodatne podatke (Priloga 4) in IZJAVO o uporabi podatkov iz letnega poročila (Priloga 5). S tem izpolnijo obveznost predlaganja letnega poročila tako za javno objavo kakor tudi za državno statistiko.
(3) Osebne družbe iz prvega odstavka te točke, ustanovljene v poslovnem letu, za katerega se poroča, ki še niso začele poslovati in v letnem poročilu ne izkazujejo nobenih podatkov, lahko namesto letnega poročila za javno objavo in za državno statistiko predložijo AJPES izjavo, da še niso začele s poslovanjem.
2. Letno poročilo in drugi podatki družb, ki so zavezane k reviziji letnih poročil
5.
(1) Velike in srednje družbe ter tiste majhne družbe, s katerih vrednostnimi papirji se trguje na organiziranem trgu, morajo AJPES predložiti:
a) za državno statistiko:
– podatke iz letnega poročila na poenotenih obrazcih (prvi odstavek 55.a člena ZGD), in to: podatke iz bilance stanja (Priloga 2A), iz izkaza poslovnega izida (Priloga 2B) in iz izkaza bilančnega dobička/bilančne izgube (Priloga 2C),
– podatke o opredelitvi družbe oziroma podjetnika (Priloga 3),
– dodatne podatke (Priloga 4),
b) za javno objavo:
– letno poročilo (prvi odstavek 55. člena ZGD), ki obsega bilanco stanja, izkaz poslovnega izida, prilogo s pojasnili k izkazom, izkaz finančnega izida, izkaz gibanja kapitala, poslovno poročilo (prvi in drugi odstavek 56. člena ZGD) in revizorjevo poročilo (prvi odstavek 55. člena ZGD). Sestavni del priloge s pojasnili je tudi predlog razporeditve dobička ali obravnavanja izgube ter razporeditev dobička ali obravnavanje izgube.
(2) Letno poročilo za javno objavo iz prvega odstavka te točke predložijo tudi banke, hranilnice in zavarovalnice.
3. Konsolidirano letno poročilo družb
6.
(1) Družbe (tudi banke, hranilnice in zavarovalnice), ki so nadrejene eni ali več družbam s sedežem v Republiki Sloveniji ali zunaj nje, morajo AJPES za javno objavo predložiti tudi konsolidirano letno poročilo, ki obsega konsolidirano računovodsko poročilo in konsolidirano poslovno poročilo družb, ki so vključene v konsolidacijo. Konsolidirano računovodsko poročilo obsega konsolidirano bilanco stanja, konsolidiran izkaz poslovnega izida, priloge h konsolidiranim izkazom, konsolidiran izkaz finančnega izida, konsolidiran izkaz gibanja kapitala (peti odstavek 53. člena ZGD) in revizorjevo poročilo (prvi odstavek 55. člena ZGD).
(2) Primere, v katerih nadrejene družbe v skladu z 2. in 3. točko osmega odstavka 53. člena ZGD niso dolžne izdelati konsolidiranega letnega poročila, določa 9. točka Uvoda Slovenskih računovodskih standardov.
4. Letno poročilo podružnice tujega podjetja
7.
Letno poročilo, namenjeno javni objavi, ki ga (zase ali za matično podjetje) predloži podružnica tujega podjetja, mora biti predloženo v slovenskem jeziku (Zakon o javni rabi slovenščine, Uradni list RS, št. 86/04).
5. Letno poročilo družbe ter srednjega in velikega podjetnika v jezikih Evropske unije
8.
Letno poročilo družbe ter srednjega in velikega podjetnika, namenjeno javni objavi (prvi in drugi odstavek 55. člena ZGD), je lahko predloženo tudi v kateremkoli jeziku, ki je uradni jezik Evropske unije. Predhodno pa mora biti predloženo v slovenskem jeziku. Uradni jeziki Evropske unije so:
+---------------------------+------+
|URADNI JEZIK EVROPSKE UNIJE|OZNAKA|
+---------------------------+------+
|ANGLEŠČINA         | EN |
+---------------------------+------+
|ČEŠČINA          | CS |
+---------------------------+------+
|DANŠČINA          | DA |
+---------------------------+------+
|ESTONŠČINA         | ET |
+---------------------------+------+
|FINŠČINA          | FI |
+---------------------------+------+
|FRANCOŠČINA        | FR |
+---------------------------+------+
|GRŠČINA          | EL |
+---------------------------+------+
|ITALIJANŠČINA       | IT |
+---------------------------+------+
|LATVIJŠČINA        | LV |
+---------------------------+------+
|LITOVŠČINA         | LT |
+---------------------------+------+
|MADŽARŠČINA        | HU |
+---------------------------+------+
|MALTEŠČINA         | MT |
+---------------------------+------+
|NEMŠČINA          | DE |
+---------------------------+------+
|NIZOZEMŠČINA        | NL |
+---------------------------+------+
|POLJŠČINA         | PL |
+---------------------------+------+
|PORTUGALŠČINA       | PT |
+---------------------------+------+
|SLOVAŠČINA         | SK |
+---------------------------+------+
|SLOVENŠČINA        | SL |
+---------------------------+------+
|ŠPANŠČINA         | ES |
+---------------------------+------+
|ŠVEDŠČINA         | SV |
+---------------------------+------+
6. Podatki o opredelitvi družbe oziroma podjetnika
9.
(1) Družbe ter srednji in veliki podjetniki AJPES predložijo podatke o opredelitvi (Priloga 3). Na ta način izjavijo, da so kapitalska družba, osebna družba, zadruga, gospodarsko interesno združenje (v nadaljevanju GIZ), srednji ali velik podjetnik, podružnica tujega podjetja ali druga organizacijska oblika. Izrečejo se tudi o skladnosti poslovnega leta s koledarskim, velikosti, povezanosti v skupini podjetij in zavezanosti k reviziji.
(2) Poslovni subjekt se pod rimsko številko I (Vrsta organizacijske oblike) opredeli, da je kapitalska družba (d.o.o., d.d., k.d.d.), osebna družba (d.n.o., k.d.), zadruga, GIZ, srednji ali velik podjetnik (s.p.), podružnica tujega podjetja ali druga organizacijska oblika (npr. javni gospodarski zavod).
(3) Vse vrste poslovnih subjektov pod rimsko številko II (Poslovno leto) označijo, ali imajo poslovno leto enako koledarskemu ali različno od koledarskega. Poslovni subjekt, ki ima poslovno leto različno od koledarskega, vpiše tudi datum začetka in konca poslovnega leta (v obliki dd.mm.IIII).
(4) Pod rimsko številko III (Velikost) poslovni subjekt označi, ali je majhen, srednji ali velik. Izbrana velikost se mora ujemati z izračunano velikostjo iz obrazcev.
(5) Pod rimsko številko IV (Povezanost v skupini podjetij) kapitalska družba, zadruga, GIZ ali druga organizacijska oblika izbere eno od črk od a do e, odvisno od nepovezanosti oziroma povezanosti družbe:
– Črko a (nepovezana družba) izbere družba, ki se opredeli kot kapitalska družba, zadruga, GIZ ali druga organizacijska oblika, ki ni povezana z nobeno drugo družbo, lahko pa ima manjše (manj kakor 20%) kapitalske deleže v drugih družbah ali ima druga družba takšen delež v njej.
– Črko b izbere kapitalska družba, ki se v skladu s 53. členom ZGD opredeli kot nadrejena družba, zavezana za sestavitev konsolidiranih letnih računovodskih izkazov. Če je družba nadrejena, ni pa zavezana za sestavitev konsolidiranih letnih računovodskih izkazov, izbere črko c.
– Črko č izbere kapitalska družba, ki se v skladu s 53. členom ZGD opredeli kot nadrejena in hkrati podrejena družba, zavezana za sestavitev konsolidiranih letnih računovodskih izkazov. Taka družba v okno pod to črko vpiše tudi ime in sedež neposredno nadrejene družbe in matično številko te družbe. Kapitalska družba, ki ima neposredno nadrejeno družbo v tujini, pa namesto matične številke te družbe iz danega šifranta izbere državo nadrejene družbe.
– Kapitalska družba, ki je nadrejena in hkrati podrejena družba, nezavezana za sestavitev konsolidiranih letnih računovodskih izkazov, izbere črko d. Kot takšna se opredeli nadrejena družba, ki ni dolžna izdelati konsolidiranega letnega poročila v primerih, določenih v 9. točki Uvoda Slovenskih računovodskih standardov. Taka družba vpiše tudi ime in sedež neposredno nadrejene družbe in matično številko te družbe. Družba, ki ima neposredno nadrejeno družbo v tujini, pa namesto matične številke te družbe iz danega šifranta izbere državo nadrejene družbe.
– Črko e izbere kapitalska družba, ki se v skladu s 53. členom ZGD opredeli kot podrejena družba v okviru nadrejene družbe. Taka družba vpiše v okno tudi ime in sedež neposredno nadrejene družbe in matično številko te družbe. Družba, ki ima neposredno nadrejeno družbo v tujini, vpiše ime in sedež te družbe v tujini, namesto matične številke te družbe pa iz danega šifranta izbere državo nadrejene družbe.
(6) Kapitalska družba, zadruga, GIZ ali druga organizacijska oblika označi pod rimsko številko V (Zavezanost k reviziji) črko a, b ali c. Družba, ki ni zavezana za revizijo računovodskih izkazov, izbere črko a; družba, ki je zavezana samo v okviru nadrejene družbe, sama pa ni zavezana, izbere črko b; družba, ki je sama zavezana, izbere črko c. Srednji in veliki podjetniki niso zavezani za revizijo.
(7) Podružnica tujega podjetja v skladu s 566. členom ZGD, pod rimsko številko VI (Vrsta podružnice) označi, ali je izbrana podružnica tujega podjetja ali ne. Poleg tega v okno vpiše tudi ime in sedež tujega podjetja ter državo tujega podjetja, ki jo izbere iz danega šifranta.
(8) Podružnica tujega podjetja v skladu s 565. členom ZGD pod rimsko številko VII (Za namen javne objave) označi vrsto predloženega letnega poročila za namen javne objave:
– Črko a izbere podružnica tujega podjetja, ki bo za namene javne objave predložila revidirano letno poročilo tujega podjetja – ustanovitelja.
– Črko b izbere podružnica tujega podjetja, ki bo za namen javne objave predložila letno poročilo podružnice na poenotenih obrazcih ali v neenotni obliki. Podružnica, ki se opredeli pod črko b in je po velikosti majhna podružnica, lahko uporabi poenostavitev, tako da ob predložitvi pojasnil k izkazom in izjave, podatke iz poenotenih obrazcev predloži hkrati za namen javne objave in državne statistike. Če poenostavitve ne uporabi ali jo ne sme uporabiti (poslovno leto je različno od koledarskega ali je po velikosti srednja ali velika podružnica), lahko letno poročilo za podružnico za namen javne objave predloži AJPES v osmih mesecih po koncu poslovnega leta.
– Črko c izbere podružnica, ki letnega poročila ne bo predložila sama, ampak ga bo predložila izbrana podružnica (566. člen ZGD). V tem primeru v okno vpiše matično številko izbrane podružnice.
7. Dodatni podatki
10.
(1) Družbe ter srednji in veliki podjetniki, ki imajo poslovne odnose s tujino, morajo AJPES predložiti tudi dodatne podatke za koledarsko leto (Priloga 4).
(2) Podatke o terjatvah in obveznostih do tujine (nerezidentov) izkazujejo družbe ter srednji in veliki podjetniki ločeno:
– do povezanih družb (nerezidentov), v katerih ima družba neposredne naložbe,
– do povezanih družb (nerezidentov), ki imajo neposredne naložbe v družbi,
– do nepovezanih družb (nerezidentov).
8. Izjava
11.
Družbe, ki niso zavezane k reviziji in imajo poslovno leto enako koledarskemu, lahko v skladu z drugim odstavkom 55.a člena ZGD predložijo AJPES posebno IZJAVO (Priloga 5), v kateri izjavijo, da se podatki iz letnega poročila na poenotenih obrazcih, predloženih za državno statistiko, uporabijo tudi za javno objavo.
9. Podatki iz letnih poročil na poenotenih obrazcih in dodatni podatki družb, nastalih s statusnim preoblikovanjem
9.1. Podatki iz letnih poročil na poenotenih obrazcih
in dodatni podatki družb, nastalih z združitvijo
12.
Družbe, ki so v koledarskem letu nastale z združitvijo družb (spojitev ali pripojitev), v treh mesecih po koncu koledarskega leta AJPES predložijo podatke iz letnih poročil na poenotenih obrazcih in dodatne podatke o stanju pred statusno spremembo in po njej.
Za družbe »pred statusno spremembo« se v zaglavje poenotenih obrazcev in dodatnih podatkov vpišejo podatki družbe po statusni spremembi (matična številka, davčna številka, ime in sedež družbe), oznaka statusne spremembe (oznaka 1 ali 3) in matična številka družbe »pred statusno spremembo«. Družba »po statusni spremembi« v zaglavje poenotenih obrazcev in dodatnih podatkov vpiše svoje podatke (matična številka, davčna številka, ime in sedež družbe), oznako statusne spremembe (oznaka 2 ali 4), matične številke družbe »pred statusno spremembo« pa ne izpolni.
9.1.1. Podatki iz letnih poročil na poenotenih obrazcih in dodatni podatki družb, nastalih s spojitvijo
13.
Družbe, ki so v koledarskem letu nastale s spojitvijo družb, izpolnijo podatke na poenotenih obrazcih in predložijo dodatne podatke, ki se nanašajo na obdobje od 1. 1. do dneva pred statusno spremembo in na obdobje od dneva statusne spremembe do 31. 12., v skladu z oznakama 1 in 2.
9.1.2. Podatki iz letnih poročil na poenotenih obrazcih in dodatni podatki družb, nastalih s pripojitvijo
14.
Družbe, ki so v koledarskem letu nastale s pripojitvijo družb, izpolnijo podatke na poenotenih obrazcih in predložijo dodatne podatke, ki se nanašajo na obdobje od 1. 1. do dneva pred statusno spremembo in na obdobje od 1. 1. do 31. 12. po statusni spremembi, v skladu z oznakama 3 in 4.
9.2. Podatki iz letnih poročil na poenotenih obrazcih in dodatni podatki družb, nastalih z delitvijo in s spremembo pravnoorganizacijske oblike
15.
Družbe, ki so v koledarskem letu nastale z delitvijo (razdelitev ali oddelitev) ali so spremenile pravnoorganizacijsko obliko, vpišejo v zaglavje poenotenih obrazcev in dodatnih podatkov le ustrezno oznako:
– 5 – razdelitev,
– 6 – oddelitev,
– 7 – sprememba pravnoorganizacijske oblike.
10. Podatki iz letnih poročil na poenotenih obrazcih in dodatni podatki družb ter srednjih in velikih podjetnikov, nad katerimi se začne postopek likvidacije oziroma stečaja
16.
(1) Družbe ter srednji in veliki podjetniki, nad katerimi se v koledarskem letu začne postopek likvidacije oziroma stečaja, v treh mesecih po začetku tega postopka AJPES predložijo podatke iz letnih poročil na poenotenih obrazcih (Priloge 2A, 2B in 2C) in dodatne podatke (Priloga 4).
(2) Družbe ter srednji in veliki podjetniki predložijo podatke iz bilance stanja in dodatne podatke po stanju na zadnji dan pred začetkom postopka likvidacije oziroma stečaja v koledarskem letu, podatke iz izkaza poslovnega izida in iz izkaza bilančnega dobička/bilančne izgube pa za obdobje od 1. 1. do zadnjega dne pred začetkom postopka likvidacije oziroma stečaja v koledarskem letu.
III. PREDLOŽITEV LETNIH POROČIL MAJHNIH PODJETNIKOV ZA JAVNO OBJAVO IN ZA DRŽAVNO STATISTIKO
1. Letno poročilo
17.
(1) Majhni podjetniki, razen podjetnikov, ki so v skladu s predpisi, ki urejajo davek od dohodkov iz dejavnosti, obdavčeni na podlagi ugotovljenega dobička z upoštevanjem normiranih odhodkov, morajo AJPES predložiti:
a) za državno statistiko:
– podatke iz letnega poročila na poenotenih obrazcih (prvi odstavek 55.a člena ZGD), in to: podatke iz bilance stanja (Priloga 6A) in iz izkaza poslovnega izida (Priloga 6B),
b) za javno objavo:
– letno poročilo (drugi odstavek 55. člena ZGD), ki obsega bilanco stanja in izkaz poslovnega izida.
(2) Majhni podjetniki lahko v skladu z drugim odstavkom 55.a člena ZGD letno poročilo za javno objavo predložijo na poenotenih obrazcih (Prilogi 6A in 6B). Hkrati z letnim poročilom na poenotenih obrazcih morajo predložiti IZJAVO o uporabi podatkov iz letnega poročila (Priloga 5). S tem izpolnijo obveznost predlaganja letnega poročila tako za javno objavo kakor tudi za državno statistiko.
(3) Majhni podjetniki, ustanovljeni v poslovnem letu, za katerega se poroča, ki še niso začeli poslovati in v letnem poročilu ne izkazujejo nobenih podatkov, lahko namesto letnega poročila za javno objavo in za državno statistiko predložijo AJPES izjavo, da še niso začeli s poslovanjem.
2. Podatki iz letnih poročil na poenotenih obrazcih majhnih podjetnikov, ki prenehajo poslovati oziroma se nad njimi začne postopek stečaja
18.
(1) Majhni podjetniki, ki v koledarskem letu prenehajo poslovati oziroma se nad njimi začne postopek stečaja, v treh mesecih po prenehanju oziroma začetku stečaja AJPES predložijo podatke iz letnih poročil na poenotenih obrazcih (Prilogi 6A in 6B).
(2) Majhni podjetniki predložijo podatke iz bilance stanja po stanju na zadnji dan pred prenehanjem poslovanja oziroma začetkom postopka stečaja v koledarskem letu, podatke iz izkaza poslovnega izida pa za obdobje od 1. 1. do zadnjega dne pred prenehanjem poslovanja oziroma začetkom postopka stečaja v koledarskem letu.
IV. ROKI PREDLOŽITVE LETNIH POROČIL IN DRUGIH PODATKOV ZA JAVNO OBJAVO IN ZA DRŽAVNO STATISTIKO
1. Za državno statistiko
19.
(1) Vse družbe ter srednji in veliki podjetniki (3. in 4. točka ter prvi odstavek 5. točke tega navodila) morajo v skladu s prvim odstavkom 55.a člena ZGD, v skladu z Zakonom o državni statistiki in v skladu z Letnim programom statističnih raziskovanj podatke iz letnih poročil na poenotenih obrazcih, podatke o opredelitvi družbe oziroma podjetnika in dodatne podatke predložiti AJPES v treh mesecih po koncu koledarskega leta.
(2) Majhni podjetniki (17. točka tega navodila) morajo v skladu s prvim odstavkom 55.a člena ZGD podatke iz letnih poročil na poenotenih obrazcih predložiti AJPES v treh mesecih po koncu koledarskega leta.
2. Za javno objavo
20.
(1) Majhne družbe, s katerih vrednostnimi papirji se ne trguje na organiziranem trgu, in osebne družbe ter vsi podjetniki (3., 4. in 17. točka tega navodila) morajo v skladu z drugim odstavkom 55. člena ZGD za javno objavo AJPES predložiti letna poročila v treh mesecih po koncu poslovnega leta.
(2) Velike in srednje družbe in majhne družbe, s katerih vrednostnimi papirji se trguje na organiziranem trgu (5. in 6. točka tega navodila), morajo v skladu s prvim odstavkom 55. člena ZGD za javno objavo AJPES predložiti letna poročila in konsolidirana letna poročila ter revizorjevo poročilo v osmih mesecih po koncu poslovnega leta.
3. Za javno objavo in za državno statistiko
(uveljavljanje poenostavitev pri predlaganju letnih poročil)
21.
(1) Majhne družbe, s katerih vrednostnimi papirji se ne trguje na organiziranem trgu in ki letno poročilo predložijo na poenotenih obrazcih hkrati za javno objavo in za državno statistiko (drugi odstavek 3. točke tega navodila), morajo letno poročilo na poenotenih obrazcih, prilogo s pojasnili k izkazom, podatke o opredelitvi družbe oziroma podjetnika, dodatne podatke in IZJAVO o uporabi podatkov iz letnega poročila predložiti AJPES v treh mesecih po koncu koledarskega leta.
(2) Osebne družbe, pri katerih za njihove obveznosti neomejeno odgovarja vsaj ena fizična oseba in ki letno poročilo predložijo na poenotenih obrazcih hkrati za javno objavo in za državno statistiko (drugi odstavek 4. točke tega navodila), morajo letno poročilo na poenotenih obrazcih, podatke o opredelitvi družbe oziroma podjetnika, dodatne podatke in IZJAVO o uporabi podatkov iz letnega poročila predložiti AJPES v treh mesecih po koncu koledarskega leta.
(3) Majhni podjetniki, ki letno poročilo predložijo na poenotenih obrazcih hkrati za javno objavo in za državno statistiko (drugi odstavek 17. točke tega navodila), morajo poenotena obrazca in IZJAVO o uporabi podatkov iz letnega poročila predložiti AJPES v treh mesecih po koncu koledarskega leta.
V. NAČIN PREDLOŽITVE LETNIH POROČIL IN DRUGIH PODATKOV ZA JAVNO OBJAVO IN ZA DRŽAVNO STATISTIKO
22.
(1) Družbe (drugi odstavek 3. in 4. točke tega navodila), ki letno poročilo sestavljajo na poenotenih obrazcih hkrati za javno objavo in za državno statistiko, predložijo AJPES letno poročilo izključno v elektronski obliki. Omogočeni so trije načini elektronske predložitve:
– z neposrednim vnosom podatkov prek spletnega portala AJPES: http://www.ajpes.si/
ali
– v obliki XML datoteke, pripravljene iz Excelove preglednice (v nadaljevanju XML datoteka)
ali
– v obliki XML datoteke, ki jo družba izdela sama v skladu z vzorcem XML datoteke in kontrolne sheme XSD, objavljene na spletnem portalu AJPES.
Pojasnila k izkazom lahko predložijo:
– v elektronski obliki kot sestavni del spletne aplikacije ali XML datoteke v sklopu poenotenih obrazcev
ali
– v obliki PDF datoteke, ki jo uvozijo prek spletnega portala AJPES: http://www.ajpes.si/
ali
– na papirju.
Družbam, ki ne razpolagajo z ustrezno računalniško opremo za elektronsko posredovanje podatkov, bo zagotovljena možnost vnosa podatkov letnih poročil v krajevno pristojnih izpostavah AJPES.
(2) Majhni podjetniki (drugi odstavek 17. točke tega navodila), ki letno poročilo sestavljajo na poenotenih obrazcih hkrati za javno objavo in za državno statistiko, lahko letno poročilo predložijo AJPES v elektronski obliki:
– z neposrednim vnosom podatkov prek spletnega portala AJPES: http://www.ajpes.si/
ali
– v obliki XML datoteke, pripravljene iz Excelove preglednice (v nadaljevanju XML datoteka)
ali
– v obliki XML datoteke, ki jo majhen podjetnik izdela sam v skladu z vzorcem XML datoteke in kontrolne sheme XSD, objavljene na spletnem portalu AJPES.
Majhni podjetniki lahko predložijo letna poročila tudi na papirju, pristojnim izpostavam AJPES (Priloga 1), osebno ali po pošti s povratnico. Poenoteni obrazci (Prilogi 6A in 6B) in IZJAVA o uporabi podatkov iz letnega poročila (Priloga 5) so na voljo v knjigarnah in papirnicah.
(3) Po končanem neposrednem vnosu podatkov prek spletnega portala AJPES morajo družbe in podjetniki te podatke potrditi:
– s kvalificiranim digitalnim potrdilom, pri čemer morajo AJPES predhodno predložiti izpolnjeno in podpisano obvestilo o uporabi kvalificiranih digitalnih potrdil za podpisovanje letnih poročil (Priloga 7)
ali
– z obvestilom za AJPES, izpisanim iz spletne aplikacije, ki ga potrdi vodja družbe ali podjetnik. Obvestilo za AJPES predložijo pristojni izpostavi AJPES osebno ali po pošti s povratnico.
Družbe potrdijo predložitev pojasnil k izkazom v obliki PDF datoteke prek spletnega portala AJPES na enak način kot letno poročilo na poenotenih obrazcih, predloženo prek spletne aplikacije.
(4) Letno poročilo v obliki XML datoteke lahko družbe in podjetniki uvozijo prek spletnega portala, pri čemer ravnajo na način, opisan v prejšnjem odstavku te točke, ali pa ga predložijo na disketi. Družbe in podjetniki disketo (obvezno z izpisom podatkov, ki ga potrdi vodja družbe ali podjetnik) predložijo pristojni izpostavi AJPES osebno ali po pošti s povratnico.
(5) Podrobnejša navodila v zvezi s predlaganjem letnih poročil v elektronski obliki in v zvezi z elektronskim podpisovanjem AJPES objavi na spletnem portalu.
(6) Družbe in podjetniki, ki letnega poročila ne predložijo oziroma ga ne morejo predložiti na poenotenih obrazcih hkrati za javno objavo in za državno statistiko, morajo podatke iz letnega poročila na poenotenih obrazcih za državno statistiko predložiti v elektronski obliki, z neposrednim vnosom podatkov prek spletnega portala AJPES ali v obliki XML datoteke, letno poročilo za javno objavo pa lahko predložijo v obliki PDF datoteke prek spletnega portala AJPES: http://www.ajpes.si/. V tem primeru morajo verodostojnost letnega poročila potrditi:
– s kvalificiranim digitalnim potrdilom, pri čemer morajo AJPES predhodno predložiti izpolnjeno in podpisano obvestilo o uporabi kvalificiranih digitalnih potrdil za podpisovanje letnih poročil (Priloga 7)
ali
– z obvestilom za AJPES, izpisanim iz spletne aplikacije, ki ga potrdi vodja družbe ali podjetnik. Obvestilo za AJPES predložijo pristojni izpostavi AJPES osebno ali po pošti s povratnico.
Letno poročilo iz šestega odstavka lahko družbe in podjetniki predložijo AJPES tudi na papirju.
(7) Družbe ter srednji in veliki podjetniki predložijo letno poročilo v uradnih jezikih Evropske unije samo v obliki PDF datoteke prek spletnega portala AJPES. V tem primeru morajo verodostojnost letnega poročila potrditi na način, opisan v šestem odstavku te točke (s kvalificiranim digitalnim potrdilom ali s podpisanim obvestilom za AJPES).
(8) Spletna aplikacija, Excelovi preglednici in struktura XML datoteke za družbe in podjetnike so dosegljive na spletnem portalu AJPES: http://www.ajpes.si/ po izbiri naslova »Predložitev podatkov«, »Letna poročila« in rubrike »Program za vnos«.
VI. SPREJEM LETNIH POROČIL IN DRUGIH PODATKOV
23.
Družbam in podjetnikom ob osebni predložitvi letnih poročil in drugih podatkov za javno objavo in za državno statistiko pristojna izpostava AJPES izda ustrezna potrdila.
24.
(1) Družbe in podjetniki izpolnijo obveznost predložitve letnega poročila za javno objavo s predložitvijo vseh sestavnih delov letnega poročila in s plačilom stroškov javne objave po tarifi, veljavni za posamezno leto. Stroške javne objave (nadomestilo in davek na dodano vrednost, po stopnji 20%) plačajo na račun AJPES: 01100-6000000314. Pri plačilu z nalogom za plačilo se obvezno navedeta številka modela in
številka sklica: 11 7600003-xxxxxxxx (xxxxxxxx = davčna številka družbe ali podjetnika). Pri plačilu s posebno položnico se obvezno navede številka sklica 7600xxxxxxxxK (xxxxxxxx – davčna številka družbe ali podjetnika, K – kontrolna številka).
(2) Nadomestila za javno objavo letnega poročila ne plačajo osebne gospodarske družbe in samostojni podjetniki, ustanovljeni v zadnjem poslovnem letu, ki še niso začeli poslovati in v letnem poročilu ne izkazujejo podatkov oziroma so namesto letnega poročila za javno objavo predložili izjavo, da še niso začeli s poslovanjem.
VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
25.
Poenotene obrazce (Priloge 2A, 2B, 2C, 6A in 6B) je predpisala AJPES v sodelovanju s Slovenskim inštitutom za revizijo.
26.
Zoper družbo ali podjetnika, ki ne predloži letnega poročila za javno objavo v treh oziroma osmih mesecih po koncu poslovnega leta in podatkov iz letnega poročila za državno statistiko v treh mesecih po koncu koledarskega leta, AJPES uvede postopek o prekršku na podlagi 50. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 55/05 – prečiščeno besedilo).
27.
Z uveljavitvijo tega navodila preneha veljati Metodološko navodilo za predložitev letnih poročil in drugih podatkov gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov posameznikov (Uradni list RS, št. 12/05).
28.
To navodilo začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, prvič pa se uporabi za predložitev letnih poročil in podatkov iz letnih poročil za leto 2005.
Št. 112-5/2005
Ljubljana, dne 8. decembra 2005
Predsednica
Sveta AJPES
Andreja Kert l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti