Uradni list

Številka 112
Uradni list RS, št. 112/2005 z dne 15. 12. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 112/2005 z dne 15. 12. 2005

Kazalo

5001. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o pogojih, ki jih mora izpolnjevati grozdje za predelavo v vino, o dovoljenih tehnoloških postopkih in enoloških sredstvih za pridelavo vina in o pogojih glede kakovosti vina, mošta in drugih proizvodov v prometu, stran 12183.

Na podlagi 7. in 8. točke 42. člena Zakona o vinu in drugih proizvodih iz grozdja in vina (Uradni list RS, št. 70/97 in 16/01) izdaja ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v soglasju z ministrom za zdravje
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o pogojih, ki jih mora izpolnjevati grozdje za predelavo v vino, o dovoljenih tehnoloških postopkih in enoloških sredstvih za pridelavo vina in o pogojih glede kakovosti vina, mošta in drugih proizvodov v prometu
1. člen
V Pravilniku o pogojih, ki jih mora izpolnjevati grozdje za predelavo v vino, o dovoljenih tehnoloških postopkih in enoloških sredstvih za pridelavo vina in o pogojih glede kakovosti vina, mošta in drugih proizvodov v prometu (Uradni list RS, št. 43/04 in 127/04) se besedilo 1. člena spremeni tako, da se glasi:
»Ta pravilnik določa pogoje, ki jih mora izpolnjevati grozdje, pridelano v Republiki Sloveniji, za predelavo v vino, ter pogoje glede kakovosti vina, mošta in drugih proizvodov iz grozdja in vina (v nadaljnjem besedilu: drugi proizvodi) v prometu, kot tudi tehnološke postopke in enološka sredstva, ki so dovoljena v Republiki Sloveniji pri pridelavi vina, mošta in drugih proizvodov, za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1493/1999 z dne 17. maja 1999 o skupni ureditvi trga za vino (UL L št. 179 z dne 14. 7. 1999, str. 1, z vsemi spremembami) in Uredbe Sveta (EGS) št. 1601/91 z dne 10. junija 1991 o določitvi splošnih pravil za opredelitev, opis in predstavitev aromatiziranih vin, aromatiziranih pijač na osnovi vina in aromatiziranih mešanih pijač iz vinskih proizvodov (UL L št. 149 z dne 14. 6. 1991, str. 1, z vsemi spremembami).«.
2. člen
Na koncu drugega odstavka 4. člena se doda besedilo, ki se glasi:
»Za mešanje se ne šteje dodajanje RTK za izvajanje postopka obogatitve.«.
3. člen
V prvem odstavku 21. člena se druga alinea spremeni tako, da se glasi:
»– polsuho vino, katerega koncentracija reducirajočih sladkorjev presega največjo dovoljeno koncentracijo, določeno v prejšnji alinei, vendar ne presega 18 g/l, pod pogojem, da koncentracija skupnih kislin, izražena v gramih vinske kisline na liter, ni več kot 10 gramov pod koncentracijo reducirajočih sladkorjev;«.
4. člen
Na koncu tretjega odstavka 23. člena se doda besedilo, ki se glasi:
»Hektarski pridelek pri pridelavi namiznega vina, pridelanega v Republiki Sloveniji, ne sme biti večji od 12.000 l/ha.«.
5. člen
V tretjem odstavku 27. člena se črta naslednje besedilo: »Če je hektarski pridelek večji, se pridelano vino ne sme označiti kot deželno vino PGO, lahko pa se označi kot namizno vino.«.
6. člen
V 41. členu se peti odstavek črta.
7. člen
V prvem odstavku 58. člena se v peti alinei beseda »najmanj« nadomesti z besedo »največ«.
8. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika prenehata veljati:
– Pravilnik o postopkih in sredstvih ter njihovi uporabi v proizvodnji vina (Uradni list SRS, št. 18//77, in Uradni list RS, št. 70/97-ZVDP),
– Pravilnik o načinu in postopku dosladkanja mošta ali drozge z dodajanjem sladkorja ali koncentriranega mošta (Uradni list SRS, št. 30/74 in 16/78 ter Uradni list RS, št. 70/97-ZVDP).
Z dnem uveljavitve tega pravilnika prenehajo veljati določbe 1., 2., 3., 11., 12., 15., 20. in 21. člena Pravilnika o označevanju vina in drugih proizvodov iz grozdja in vina (Uradni list SRS, št. 18/77, 24/77 – popr. in 10/78 ter Uradni list RS, št. 70/97-ZVDP, 3/00 in 40/01).
9. člen
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 321-03-1129/2005
Ljubljana, dne 22. novembra 2005
EVA 2005-2311-0238
Marija Lukačič l.r.
Ministrica za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
 
Soglašam!
Andrej Bručan l.r.
Minister za zdravje

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti