Uradni list

Številka 112
Uradni list RS, št. 112/2005 z dne 15. 12. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 112/2005 z dne 15. 12. 2005

Kazalo

4985. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Karol Pahor Ptuj, stran 12168.

Na podlagi 3. in 8. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 17/91, 45/94, 8/96, 18/98 in 36/00) in 40. in 41. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 115/03) so: Mestni svet Mestne občine Ptuj na 35. seji dne 28. 11. 2005, Občinski svet občine Destrnik na 21. seji dne 1. 7. 2005, Občinski svet občine Dornava na 25. seji dne 26. 10. 2005, Občinski svet občine Hajdina na 18 seji dne 21. 6. 2005, Občinski svet občine Juršinci na 24. seji dne 11. 7. 2005, Občinski svet občine Kidričevo na 20. seji dne 22. 9. 2005, Občinski svet občine Majšperk na 25. seji dne 1. 9. 2005, Občinski svet občine Markovci na 20. seji dne 23. 6. 2005, Občinski svet občine Videm na 22. seji dne 27. 9. 2005, Občinski svet občine Zavrč na 32. seji dne 25. 10. 2005, Občinski svet občine Žetale na 20. seji dne 16. 9. 2005 sprejeli
O D L O K
o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Karol Pahor Ptuj
I. UVODNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom:
Mestna občina Ptuj, s sedežem Mestni trg 1, Ptuj;
Občina Destrnik, s sedežem Vintarovci 50, Destrnik;
Občina Dornava, s sedežem Dornava 125, Dornava;
Občina Hajdina, s sedežem Zgornja Hajdina 45, Hajdina;
Občina Juršinci, s sedežem Juršinci 3b, Juršinci;
Občina Kidričevo, s sedežem Ulica Borisa Kraigherja 25, Kidričevo;
Občina Majšperk, s sedežem Majšperk 32a, Majšperk;
Občina Markovci, s sedežem Markovci 33, Markovci;
Občina Videm, s sedežem Videm pri Ptuju 54, Videm;
Občina Zavrč, s sedežem Zavrč 11, Zavrč in
Občina Žetale, s sedežem Žetale 1, Žetale
(v nadaljevanju besedila: ustanoviteljice) ustanavljajo na področju osnovnega glasbenega in plesnega izobraževanja javni vzgojno-izobraževalni zavod Glasbena šola Karol Pahor Ptuj (v nadaljevanju: zavod).
II. STATUSNE DOLOČBE
1. Ime, sedež in pravni status zavoda
2. člen
Zavod posluje pod imenom: Glasbena šola Karol Pahor Ptuj.
Sedež zavoda: Dravska ul. 11, Ptuj.
Zavod lahko po predhodnem soglasju z ustanoviteljem organizira delo v novi podružnični šoli ali organizira oddelek pri osnovni šoli ali ukine obstoječo, če so za to podani zakonski razlogi.
3. člen
Zavod je pravna oseba s popolno odgovornostjo in odgovarja za svoje obveznosti z vsem premoženjem, s katerim razpolaga. Podružnične šole v pravnem prometu nimajo pooblastil.
4. člen
Zavod je vpisan v sodni register pri Okrožnem sodišču na Ptuju, na registrskem vložku št. 1/364-00.
Zavod je vpisan v razvid zavodov vzgoje in izobraževanja, ki ga vodi ministrstvo, pristojno za šolstvo.
2. Pečat zavoda
5. člen
Zavod ima in uporablja pečat okrogle oblike, premera 35 mm, v katerem sredini je grb Republike Slovenije, na zunanjem obodu pa izpisano: Glasbena šola Karol Pahor Ptuj, Dravska 11, Ptuj.
Zavod ima in uporablja tudi pečat okrogle oblike premera 20 mm z enako vsebino kot pečat iz prvega odstavka tega člena.
Pečat iz prvega odstavka tega člena uporablja zavod v pravnem prometu za žigosanje vseh aktov, dokumentov in dopisov, ki jih pošilja organom, organizacijam, občinam, učencem, občanom in uporabnikom.
Pečat iz drugega odstavka tega člena uporablja zavod za žigosanje predvsem finančne in knjigovodske dokumentacije.
6. člen
Število posameznih pečatov, njihovo uporabo, način varovanja in uničevanja ter delavce, ki so zanje odgovorni, določi ravnatelj.
3. Zastopanje, predstavljanje in podpisovanje
7. člen
Zavod zastopa in predstavlja ravnatelj brez omejitev in je odgovoren za zakonitost in strokovnost dela zavoda.
Pomočnik ravnatelja opravlja naloge, za katere ga pisno pooblasti ravnatelj, in ga nadomešča v njegovi odsotnosti.
Za zavod podpisujejo ravnatelj in delavci, ki so pooblačeni za zastopanje, vsak v mejah pooblastil in poslov, ki jih opravljajo.
4. Območje zadovoljevanja vzgojno-izobraževalnih potreb – šolski okoliš
8. člen
Zavod je ustanovljen za zadovoljevanje potreb po osnovnem glasbenem in plesnem izobraževanju, ki obsega območja občin: Mestna občina Ptuj, Destrnik, Dornava, Hajdina, Juršinci, Kidričevo, Majšperk, Markovci, Videm, Zavrč in Žetale.
III. DEJAVNOST ZAVODA
9. člen
Dejavnosti zavoda so v skladu z Uredbo o uvedbi in uporabi standardne klasifikacije razvrščene v:
– M/80.421 Dejavnost glasbenih in drugih umetniških šol,
– O/92.511 Dejavnosti knjižnic,
– K/70.200 Dajanje lastnih nepremičnin v najem,
– K/74.852 Fotokopiranje in razmnoževanje,
– K/74.871 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov.
Dejavnost zavoda šteje kot javna služba, katere izvajanje je v javnem interesu.
10. člen
Zavod opravlja javno veljavni izobraževalni program, ki je sprejet na način in po postopku, določenem z zakononom.
11. člen
Zavod izvaja vzgojno-izobraževalno dejavnost v skladu z Zakonom o glasbenih šolah (Uradni list RS, št. 29/00).
Zavod ne sme začeti opravljati nove dejavnosti ali spremeniti pogojev za opravljanje dejavnosti, dokler ustanoviteljice ne dajo soglasja in dokler pristojni organ ne izda od­ločbe, da so izpolnjeni pogoji, predpisani za opravljanje dejavnosti glede tehnične opremljenosti in varstva pri delu ter drugi predpisani pogoji.
Za nove dejavnosti ne štejejo druge dejavnosti, ki jih opravlja zavod v manjšem obsegu, s katerim dopolnjuje in boljša ponudbo vzgojno-izobraževalnega dela in s katerim prispeva k popolnejšemu izkoriščanju zmogljivosti, ki se uporabljajo za opravljanje vpisanih registriranih dejavnosti.
12. člen
Zavod lahko sklepa pogodbe in opravlja druge pravne posle samo v okviru dejavnosti, ki je vpisana v sodni register.
IV. ORGANI ZAVODA
13. člen
Organi zavoda so:
– svet zavoda,
– ravnatelj,
– strokovni organi,
– svet staršev.
Zavod lahko ima tudi druge organe, ki jih določa zakon oziroma statut.
1. Svet zavoda
14. člen
Zavod upravlja svet zavoda, ki ga sestavljajo predstavniki ustanovitelja, predstavniki delavcev zavoda in predstavniki staršev.
Svet zavoda šteje 11 članov, ki jih sestavljajo:
– 3 predstavniki ustanoviteljic,
– 5 predstavnikov delavcev zavoda in
– 3 predstavniki staršev.
Predstavniki delavcev se volijo na naslednji način:
– 4 predstavnike delavcev zavoda in
– 1 predstavnik izmed upravno administrativnih in tehničnih delavcev.
Člani sveta so imenovani za štiri leta in so lahko ponovno imenovani največ dvakrat zaporedoma.
Predstavnike ustanoviteljic imenujejo občinski sveti, enega Mestna občina Ptuj, enega občine z levega brega Drave (Destrnik, Dornava, Juršinci, Markovci) in enega občine z desnega brega Drave (Hajdina, Kidričevo, Majšperk, Videm, Zavrč in Žetale). Predstavnik, ki zastopa več občin v svetu, mora biti vsaki mandat iz druge občine.
Predstavnike staršev volijo starši na svetu staršev. Za izvedbo volitev predstavnikov staršev se smiselno uporablja določba tega odloka o volitvah predstavnikov delavcev v svet zavoda. Mandat predstavnikov staršev v svet zavoda je povezan s statusom njihovih otrok oziroma varovancev v zavodu.
Predstavnike delavcev zavoda izvolijo zaposleni delavci zavoda na neposrednih in tajnih volitvah.
Podrobnejše delovanje uredi svet s poslovnikom.
15. člen
Svet zavoda:
– imenuje in razrešuje ravnatelja,
– sprejema program razvoja zavoda,
– sprejema letni delovni načrt in poročilo o njegovi uresničitvi,
– odloča o uvedbi nadstandardnih in drugih programov,
– obravnava poročila o izobraževalni in vzgojni problematiki,
– odloča o pritožbah v zvezi s statusom učenca, kot drugostopenjski organ,
– odloča o pritožbah v zvezi s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi delavcev iz delovnega razmerja,
– obravnava zadeve, ki mu jih je predložil učiteljski zbor,
– odloča o pritožbah staršev v zvezi z vzgojnim in izobraževalnim delom v šoli,
– sprejema pravila in druge splošne akte zavoda,
– določa finančni načrt in sprejema zaključne in periodične račune,
– predlaga ustanovitelju spremembo ali razširitev dejavnosti,
– daje ustanovitelju in ravnatelju zavoda predloge in mnenja o posameznih vprašanjih,
– razpisuje volitve predstavnikov delavcev v svet zavoda,
– sprejema program razreševanja presežnih delavcev,
– odloča o najemanju kreditov,
– imenuje predstavnike zavoda v drugih asociacijah,
– odloča v soglasju z ustanoviteljem o povezovanju v skupnosti zavodov za opravljanje skupnih administrativnih in računovodskih nalog in opravljanje drugih skupnih del,
– opravlja druge z zakonom ter drugimi splošnimi akti zavoda določene naloge.
Volitve predstavnikov delavcev v svet zavoda
16. člen
Svet zavoda razpiše volitve predstavnikov delavcev v svet zavoda s sklepom največ 90 in najmanj 60 dni pred iztekom mandatne dobe. Volitve se opravijo najkasneje 15 dni pred potekom mandata svetu zavoda.
S sklepom o razpisu volitev mora biti določen dan volitev in število članom sveta, ki se volijo iz posameznih enot zavoda. Sklep o razpisu volitev se mora javno objaviti v zavodu.
S sklepom o razpisu volitev se imenuje volilna komisija, ki jo sestavljajo predsednik, njegov namestnik in dva člana ter njuna namestnika. Član volilne komisije oziroma njegov namestnik ne more biti kandidat za predstavnika delavcev v svetu in mora imeti aktivno volilno pravico. Volilna komisija se imenuje za dobo 4 let.
17. člen
Pravico predlagati kandidate za člane sveta zavoda imajo najmanj trije delavci zavoda z aktivno volilno pravico.
Predlogi kandidatov za svet zavoda, ki se predložijo volilni komisiji najkasneje 21. dan po dnevu razpisa volitev, morajo biti pisni, s podpisi vseh predlagateljev in s priloženimi pisnimi soglasji h kandidaturi vseh predlaganih kandidatov.
Kandidati za predstavnike delavcev v svetu zavoda morajo imeti pasivno volilno pravico.
18. člen
Glasovanje na volišču vodi volilna komisija.
Volitve morajo biti organizirane tako, da je zagotovljena tajnost glasovanja. Volilna komisija lahko določi, da se za delavce, ki bodo odsotni na dan volitev, zagotovi možnost predčasnih volitev.
Voli se z glasovnicami osebno. Vsak delavec ima en glas. Na glasovnici se navedejo imena kandidatov po abecednem redu priimkov z navedbo, koliko kandidatov se voli izmed kandidatov matične šole ter izmed kandidatov upravnih, administrativnih in tehničnih delavcev. Voli se tako, da se obkrožijo zaporedne številke pred imeni tistih kandidatov, za katere se želi glasovati. Neizpolnjena glasovnica ali glasovnica, na kateri ni mogoče ugotoviti volje volivca, sta neveljavni. Neveljavna je tudi glasovnica, če je volivec glasoval za več kandidatov, kot jih je treba izvoliti.
Volitve so veljavne, če se jih je udeležila več kot polovica delavcev zavoda z aktivno volilno pravico.
19. člen
Izvoljeni so tisti kandidati, ki so dobili največje število glasov. Če sta dva kandidata dobila enako število glasov, je izvoljen tisti, ki ima daljšo delovno dobo v zavodu.
O poteku volitev na voliščih se piše zapisnik, volilna komisija izdela poročilo o rezultatih volitev, ki ga objavi v roku 5 dni od dneva izvedbe glasovanja.
Odpoklic predstavnikov delavcev v svetu zavoda
20. člen
Postopek za odpoklic predstavnikov delavcev v svetu zavoda se začne na podlagi pisne zahteve najmanj 10% delavcev zavoda z aktivno volilno pravico. Zahtevi za odpoklic, ki jo predložijo delavci, morajo biti priloženi podpisi delavcev, ki predlagajo odpoklic.
Zahteva za odpoklic mora vsebovati razloge za odpoklic.
Zahteva se predloži volilni komisiji, ki preveri formalno pravilnost zahteve, ne da bi presojala razloge za odpoklic.
Če volilna komisija ne zavrne zahteve za odpoklic, v 30 dneh razpiše glasovanje o odpoklicu predstavnika delavcev v svetu zavoda in določi dan glasovanja.
Predstavnik delavcev v svetu zavoda je odpoklican, če je za odpoklic glasovala večina delavcev zavoda, ki imajo aktivno volilno pravico v času glasovanja o odpoklicu.
Za izvedbo glasovanja o odpoklicu delavcev v svetu zavoda se smiselno uporabljajo določbe tega odloka in zakona o sodelovanja delavcev pri upravljanju.
2. Ravnatelj
21. člen
Pedagoški vodja in poslovodni organ zavoda je ravnatelj.
Ravnatelj organizira in vodi delo zavoda in poslovanje zavoda, predstavlja in zastopa zavod in je odgovoren za zakonitost dela zavoda. Ravnatelj je imenovan za obdobje 5 let.
Imenovanje, obveznosti in pristojnosti ravnatelja določa zakon.
Svet zavoda si mora pred imenovanjem ali razrešitvijo ravnatelja pridobiti mnenje učiteljskega zbora in mnenje občin ustanoviteljic. Učiteljski zbor o mnenju za imenovanje ravnatelja glasuje tajno. Če učiteljski zbor oziroma občine ustanoviteljice ne dajo mnenja v 60 dneh od dneva, ko so bili zanj zaprošeni, lahko svet zavoda imenuje ravnatelja brez tega mnenja.
Ravnatelj lahko imenuje pomočnika ravnatelja, ki mu pomaga pri opravljanju poslovodnih in pedagoških nalog. Pomočnik ravnatelja opravlja naloge, za katere ga pisno pooblasti ravnatelj, in ga nadomešča v njegovi odsotnosti.
3. Strokovni organi
22. člen
Strokovni organi v zavodu so:
– učiteljski zbor,
– oddelčni učiteljski zbor,
– razrednik,
– strokovni aktivi.
23. člen
Pristojnosti učiteljskega zbora, oddelčnega učiteljskega zbora, razrednika in strokovnih aktivov so določene z zakonom.
4. Svet staršev
24. člen
Za organizirano uresničevanje interesa staršev se v zavodu oblikuje svet staršev zavoda. Svet staršev zavoda je sestavljen tako, da ima v njem vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga starši izvolijo na roditeljskem sestanku oddelka. Mandat članov sveta traja dve leti, z možnostjo ponovnega imenovanja. Prvi sklic staršev opravi ravnatelj.
Svet staršev:
– predlaga nadstandardne programe,
– daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih storitvah,
– daje mnenje o predlogu programa razvoja zavoda in o letnem delovnem načrtu,
– razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojno-izobraževalni problematiki,
– obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom,
– voli predstavnike staršev v svet zavoda in
– opravlja druge naloge v skladu z zakonom in drugimi predpisi.
V. SVETOVALNA SLUŽBA
25. člen
Zavod organizira, v skladu z normativi in standardi, svetovalno službo, ki svetuje učencem in staršem ter sodeluje z učitelji in vodstvom šole pri načrtovanju, spremljanju in evalvaciji razvoja zavoda ter pri opravljanju vzgojno-izobraževalnega dela in poklicno svetuje.
VI. KNJIŽNICA
26. člen
Zavod ima knjižnico. Knjižnica zbira knjižnično gradivo, ga strokovno obdeluje, hrani, predstavlja in izposoja ter opravlja informacijsko-dokumentacijsko delo kot sestavino vzgojno-izobraževalnega dela v zavodu.
VII. POSLOVNA TAJNOST
27. člen
Ravnatelj in drugi delavci šole morajo varovati listine in podatke, do katerih pridejo oziroma se z njimi seznanijo pri opravljanju vzgojno-izobraževalne dejavnosti in so določeni za poslovno tajnost. Za poslovno tajnost se štejejo predvsem podatki in listine, katerih nepooblaščena objava ali posredovanje bi škodila interesu ali ugledu zavoda. Navedbo listin in dokumentov, ki se štejejo za poslovno tajnost, opredeljuje statut. Osebe morajo varovati poslovno tajnost tudi po prenehanju delovnega razmerja. O delu šole obvešča javnost ravnatelj ali oseba, ki jo pooblasti.
VIII. VIRI IN NAČIN PRIDOBIVANJA SREDSTEV ZA DELO ZAVODA
28. člen
Ustanoviteljice in država zagotavljajo pogoje za delo zavoda in sredstva v skladu z zakonom, standardi in normativi. Občine uredijo medsebojne pravice, obveznosti in odgovornosti s pogodbo. Občine ustanoviteljice pooblaščajo za podpis pogodbe svoje župane.
Mestna občina Ptuj daje zavodu v najem naslednje nepremičnine:
– parc. št. 1272, kv. vl. 766, k.o. Ptuj.
Nepremično premoženje, ki ga najema zavod, je last Mestne občine Ptuj. Občine ustanoviteljice zagotavljajo sredstva za delo zavoda na osnovi finančnega načrta zavoda po deležu, ki ga predstavljajo vpisani učenci iz posamezne občine. Finančni načrti morajo biti v skladu z veljavno zakonodajo.
Za upravljanje s premičnim premoženjem je zavod odgovoren občinam ustanoviteljicam.
Z občinami, ki ne želijo biti ustanoviteljice zavoda, zavod lahko sklene pogodbo o izvajanju in financiranju dejavnosti za posamezno občino za koledarsko leto, s kriterijem glede na število otrok, vpisanih na dan 1. januarja ne glede na spremembe ob novem šolskem letu 1. septembra.
Druge medsebojne pravice, obveznosti in odgovornosti, ki niso opredeljene s tem odlokom, se uredijo v statutu.
29. člen
Zavod samostojno upravlja s sredstvi, ki so mu dana v upravljanje, ne more pa s pravnimi sredstvi odtujiti nepremičnega premoženja ali le tega obremeniti s stvarnimi ali drugimi bremeni brez soglasja lastnice.
30. člen
Zavod pridobiva sredstva za delo iz javnih sredstev, sredstev ustanovitelja, prispevkov učencev, sredstev od prodaje storitev in izdelkov ter iz donacij, prispevkov sponzorjev ter iz drugih virov.
Presežek prihodkov nad odhodki, ki jih zavod pridobi s prodajo izdelkov oziroma storitev, ustvarjenih z opravljanjem vzgoje in izobraževanja oziroma z opravljanjem drugih dejavnosti v skladu s tem odlokom, se uporablja za plačilo materialnih stroškov, investicijsko vzdrževanje in investicije, po predhodnem soglasju ustanovitelja pa tudi za plače oziroma delovno uspešnost.
O načinu in višini pokrivanja primanjkljaja, ki nastane iz dejavnosti javne službe in ga ni moč pokriti iz razpoložljivih sredstev zavoda, odločajo ustanoviteljice na predlog sveta.
Če odhodki presegajo prihodke zavoda zaradi neizpolnjenih obveznosti občin ustanoviteljic, primanjkljaj krije občine ustanoviteljice, ki svoje obveznosti niso izpolnile.
31. člen
Za nadstandardne storitve lahko zavoda pridobiva sredstva tudi z dotacijami, sponzorstvom, prispevki staršev in drugimi viri, določenimi z zakonom.
Zavod lahko ustanovi šolski sklad, iz katerega se financirajo dejavnosti posameznega oddelka, ki niso sestavina izobraževalnega programa, oziroma se ne financirajo iz javnih sredstev, nakup nadstandardne opreme, zviševanje standarda pouka in podobno.
Sklad iz prejšnjega odstavka pridobiva sredstva iz prispevkov staršev, donacij, zapuščin in iz drugih virov.
Sklad upravlja upravni odbor, ki ima predsednika in šest članov, od kateri so najmanj trije predstavniki zavoda. Svet staršev imenuje upravni odbor. Predstavnike zavoda predlaga svet zavoda. Za delovanje sklada lahko upravni odbor sprejme pravila.
IX. ODGOVORNOST USTANOVITELJIC ZA OBVEZNOSTI ZAVODA
32. člen
Ustanoviteljice odgovarjajo za obveznosti zavoda omejeno v mejah višine obveznosti do zavoda glede na finančni načrt zavoda in deleža, ki ga predstavljajo vpisani učenci iz posamezne občine. Ustanoviteljice ne odgovarjajo za izgubo v zavodu.
X. NADZOR
33. člen
Gospodarjenje z nepremičninami v lasti Mestne občine Ptuj nadzira Mestna občina Ptuj.
34. člen
Občina ustanoviteljice imajo pravico opravljati v zavodu nadzor nad namensko porabo sredstev, ki jih dajejo zavodu za opravljanje dejavnosti.
XI. SPLOŠNI AKTI ZAVODA
35. člen
Zavod lahko v zadevah, ki jih ne ureja ta odlok, ter v drugih zadevah, ki jih je potrebno regulirati z interno normativo, uredi svojo notranjo organizacijo in delo s pravili, ki jih z dvotretjinsko večino članov sprejme svet zavoda.
Zavod ima tudi splošne akte:
– statut zavoda,
– akt o sistemizaciji in organizaciji delovnih mest,
– akt o varstvu pri delu in požarne varnosti,
– splošne akte o knjigovodstvu, finančnem poslovanju in drugih zadevah s področja materialno finančnega poslovanja in
– druge splošne akte.
Splošne akte sprejema svet zavoda ali ravnatelj v skladu z veljavnimi predpisi.
Pravila in akti iz tega odstavka tega člena ne smejo biti v neskladju s tem odlokom.
XII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
36. člen
Zavod mora uskladiti svojo organizacijo in organe zavoda v roku šestih mesecev od dneva uveljavitve tega odloka.
Zavod opravlja delo z delavci, ki so že bili zaposleni do uveljavitve tega odloka v skladu s sistemizacijo zavoda.
37. člen
Ravnatelju zavodu in svetu zavoda preneha mandat z iztekom dobe, za katero je bil imenovan. Po izteku mandata ravnatelju se opravi razpis prostega delovnega mesta na način in po postopku, določenim z zakonom.
38. člen
Ravnatelj zavoda je dolžan poleg nalog, za katere je pristojen po zakonu, opraviti vse potrebno, da zavod uskladi organizacijo dela ter oblikuje svet zavoda v skladu z zakonom in s tem odlokom v roku šestih mesecev od dneva uveljavitve tega odloka ter priglasiti spremembe vpisa v sodni register najkasneje v šestih mesecih po uveljavitvi tega odloka.
39. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o ustanovitvi Javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda – Glasbena šola Karol Pahor Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 3/98).
40. člen
Ta odlok začne veljati, ko ga v enakem besedilu sprejmejo mestni svet in občinski sveti občin ustanoviteljic in naslednji da po objavi v Uradnem list Republike Slovenije.
Št. 015-04-10/04
Datum, dne 8. decembra 2005
Župan
Mestne občine Ptuj
dr. Štefan Čelan l.r.
 
Župan
Občine Destrnik
Franc Pukšič l.r.
 
Župan
Občine Dornava
Franc Šegula l.r.
 
Župan
Občine Hajdina
Radoslav Simonič l.r.
 
Župan
Občine Juršinci
Alojz Kaučič l.r.
 
Župan
Občine Kidričevo
Zvonimir Holc l.r.
 
Županja
Občine Majšperk
dr. Darinka Fakin l.r.
 
Župan
Občine Markovci
Franc Kekec l.r.
 
Župan
Občine Videm
Friderik Bračič l.r.
 
Župan
Občine Zavrč
Miran Vuk l.r.
 
Župan
Občine Žetale
Anton Butolen l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti