Uradni list

Številka 111
Uradni list RS, št. 111/2005 z dne 13. 12. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 111/2005 z dne 13. 12. 2005

Kazalo

4885. Pravilnik o opravljanju preizkusa za ugotavljanje strokovne usposobljenosti in psihofizičnih zmožnosti policista, stran 11847.

Na podlagi 71. člena Zakona o policiji (Uradni list RS, št. 70/05 – uradno prečiščeno besedilo in 98/05) minister za notranje zadeve izdaja
P R A V I L N I K
o opravljanju preizkusa za ugotavljanje strokovne usposobljenosti in psihofizičnih zmožnosti policista
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
Ta pravilnik določa vsebino in kriterije za ugotavljanje strokovne usposobljenosti in psihofizičnih zmožnosti policista (v nadaljnjem besedilu: preizkus), vsebino in potek opravljanja preizkusa, sestavo komisije za preizkus (v nadaljnjem besedilu: komisija) ter druga vprašanja v zvezi s preizkusom.
II. VSEBINA PREIZKUSA
2. člen
(vsebina preizkusa)
Preizkus obsega preverjanje znanj in spretnosti iz naslednjih področij:
– policijska pooblastila,
– praktični postopek s samoobrambo,
– ravnanje in streljanje z orožjem,
– psihofizične zmožnosti.
3. člen
(program preizkusa)
Program preizkusa, na podlagi vsebine preizkusa iz prejšnjega člena, podrobneje določi minister za notranje zadeve na predlog generalnega direktorja policije. Program preizkusa je kandidatom za opravljanje preizkusa na razpolago na Policijski akademiji in intranetu Policije.
Program podrobneje določa znanja in spretnosti, pravne vire in literaturo za pripravo na preizkus ter potek in način opravljanja preizkusa.
4. člen
(načrt preizkusa)
V skladu s programom iz prejšnjega člena notranja organizacijska enota Policije, pristojna za vodenje kadrovske evidence (v nadaljnjem besedilu: kadrovska služba), pripravi časovni načrt izvajanja preizkusov, ki ga potrdi generalni direktor policije.
Z načrtom iz prejšnjega odstavka mora biti policist seznanjen najmanj 6 mesecev pred opravljanjem preizkusa.
III. KOMISIJA
5. člen
Policist opravlja praktični preizkus pred komisijo, ki jo sestavljajo predsednik in dva člana.
Predsednik komisije mora imeti najmanj visoko strokovno izobrazbo in najmanj 3 leta delovnih izkušenj v Policiji, člana komisije pa najmanj višjo strokovno izobrazbo in najmanj 5 let delovnih izkušenj v Policiji.
6. člen
(predsednik komisije)
Predsednik komisije skrbi za pravilen potek preizkusa.
7. člen
(zapisnikar)
Zapisnikar vodi zapisnik o poteku preizkusa in opravlja druge administrativno-tehnične naloge za komisijo.
8. člen
Komisije in zapisnikarje imenuje generalni direktor policije.
IV. PREIZKUS
9. člen
Policist opravlja preizkus najmanj vsaka tri leta.
10. člen
Kadrovska služba policista najmanj 3 mesece pred predvidenim preizkusom obvesti o času in kraju opravljanja preizkusa.
11. člen
(opravljanje preizkusa)
Policist opravlja preizkus pisno in praktično.
12. člen
(pisni preizkus)
Pisni del preizkusa opravlja policist pod nadzorom člana komisije.
Pred začetkom preizkusa član komisije, ki nadzoruje preizkus, seznani policista s potekom in načinom opravljanja preizkusa ter z zahtevanim redom.
Policist, ki se pri opravljanju preizkusa ne ravna po tem pravilniku in navodilih, se opomni.
Če policist opomina ne upošteva, ga član komisije, ki nadzoruje preizkus, odstrani. Razlogi za odstranitev se zapišejo v zapisniku.
Če je bil policist odstranjen s pisnega dela preizkusa, se šteje, da preizkusa ni opravil.
13. člen
(praktični preizkus)
Predsednik komisije pred začetkom praktičnega preizkusa seznani policista s potekom in načinom opravljanja preizkusa ter z zahtevanim redom.
Policist, ki ne upošteva zahtevanega reda, se opomni.
Če policist opomina ne upošteva, predsednik komisije prekine preizkus.
V primeru prekinitve preizkusa se šteje, da policist preizkusa ni opravil.
14. člen
(ocena preizkusa in kriterij uspešnosti)
Uspeh policista komisija ocenjuje z oceno »uspešno« ali »neuspešno«.
Preizkus je policist opravil, če je ocenjen z oceno »uspešno« pri obeh delih preizkusa.
15. člen
(ponovno opravljanje preizkusa)
Če policist preizkusa ne opravi v prvem poskusu, ima pravico do drugega poskusa v roku treh mesecev od dneva prvega poskusa. Če policist preizkusa tudi v drugem poskusu ne opravi, ima pravico do tretjega poskusa v roku treh mesecev od dneva drugega poskusa.
Policist drugič oziroma tretjič opravlja preizkus le iz tistega dela, na katerem je bil neuspešen.
Če je policist tudi tretjič neuspešen, preizkusa ne more več opravljati.
16. člen
(zapisnik)
O poteku opravljanja preizkusa policista se vodi zapisnik, ki ga podpišejo vsi člani komisije in zapisnikar.
17. člen
(odstop od preizkusa)
Če policist brez opravičenega razloga določenega dne ne pristopi k opravljanju ali ponovnemu opravljanju preizkusa ali če odstopi, ko je preizkus že začel opravljati, se šteje, da preizkusa ni opravil.
V primerih iz prejšnjega odstavka mora policist dostaviti kadrovski službi dokazila o upravičenosti izostanka oziroma odstopa takoj oziroma najkasneje v 8 dneh po izostanku oziroma odstopu.
Če kadrovska služba oceni, da so razlogi upravičeni, se šteje, da policist preizkusa ni opravljal.
18. člen
(poročilo o poteku preizkusa)
Komisija posreduje kadrovski službi poročilo o poteku preizkusa v 7 dneh po končanem zadnjem delu preizkusa.
19. člen
Kadrovska služba s pisnim obvestilom seznani policista z oceno preizkusa v 15 dneh od prejema poročila iz prejšnjega člena.
Kadrovska služba omogoči policistu na njegovo zahtevo vpogled v dokumentacijo o preizkusu.
20. člen
(ugovor)
Policist, ki se ne strinja z oceno, lahko vloži ugovor v 8 dneh po prejemu pisnega obvestila o oceni preizkusa.
Policist vloži ugovor pri generalnem direktorju policije.
Generalni direktor policije ali oseba, ki jo pooblasti, odloči o ugovoru v 30 dneh po prejemu ugovora.
V primeru utemeljenega ugovora policist ponovno opravlja praktični preizkus najpozneje v 30 dneh od seznanitve z odločitvijo o ugovoru pred novo komisijo.
V primeru utemeljenega ugovora zoper oceno pri pisnem preizkusu nova komisija določi novo oceno tako, da nalogo ponovno oceni.
21. člen
Zapisnik, poročilo o preizkusu, obvestilo o oceni preizkusa in dokumentacija o ugovoru na oceno so sestavni del kadrovske evidence policista.
V. KONČNA DOLOČBA
22. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 206-3-168-45/02
Ljubljana, dne 30. novembra 2005
EVA 2004-1711-0119
Dragutin Mate l.r.
Minister
za notranje zadeve

AAA Zlata odličnost