Uradni list

Številka 111
Uradni list RS, št. 111/2005 z dne 13. 12. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 111/2005 z dne 13. 12. 2005

Kazalo

4904. Sklep o ponovni javni razgrnitvi predloga občinskega lokacijskega načrta Daljinske kolesarske povezave v Občini Jesenice – sprememba trase od konca pododseka 9 do konca pododseka 13, stran 11971.

Na podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr., 58/03 – ZZK-1) in 33. člena Statuta Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 2/01) župan Občine Jesenice sprejme
S K L E P
o ponovni javni razgrnitvi predloga občinskega lokacijskega načrta Daljinske kolesarske povezave v Občini Jesenice – sprememba trase od konca pododseka 9 do konca pododseka 13
I.
Župan Občine Jesenice odreja ponovno javno razgrnitev:
– predloga občinskega lokacijskega načrta Daljinske kolesarske povezave v Občini Jesenice – sprememba trase od konca pododseka 9 do konca pododseka 13, ki ga je izdelal Atelje Prizma, d.o.o. Jesenice (št. projekta 097/04, december 2005);
– povzetka za javnost;
– strokovne ocene obremenitve okolja za hrup za daljinsko kolesarsko pot v Občini Jesenice, ki ga je izdelala Alenka Markun, s.p. (številka 121/2-2004, december 2005);
– drugih strokovnih podlag, na katerih temeljijo rešitve občinskega lokacijskega načrta oziroma povzetke njihovih vsebin.
Ponovljen postopek se nanaša le na predlagane spremembe poteka trase iz javne razgrnitve, večinoma preko območja Krajevne skupnosti Blejska Dobrava oziroma od konca pododseka 9 in do konca pododseka 13.
II.
Gradivo iz prejšnje točke bo v dneh od 21. decembra 2005 do 6. januarja 2006 javno razgrnjeno v prostorih Občine Jesenice, Cesta železarjev 6, Jesenice, ter Krajevni skupnosti Blejska Dobrava, Blejska Dobrava 44, Blejska Dobrava.
Javna obravnava bo potekala 4. januarja 2006 ob 16. uri v sejni sobi Občine Jesenice, Cesta železarjev 6, Jesenice.
III.
Med javno razgrnitvijo in obravnavo lahko na razgrnjeni predlog občinskega lokacijskega načrta Daljinske kolesarske povezave v občini Jesenice – sprememba trase od konca pododseka 9 do konca pododseka 13 dajo pripombe in predloge vsi zainteresirani organi, organizacije, podjetja, društva in občani. Pripombe in predloge se lahko poda pisno ali ustno na javni obravnavi, na mestih javne razgrnitve kot zapis v knjigo pripomb in predlogov ali posreduje na elektronski naslov obcina.jesenice@jesenice.si (v rubriko »zadeva« obvezno navesti ključe besede »OLN Daljinske kolesarske povezave v Občini Jesenice – sprememba trase«) do konca javne razgrnitve.
O pripombah in predlogih, danih v času javne razgrnitve, odloči pripravljavec po predhodnem mnenju Ministrstva za promet, Direkcije Republike Slovenije za ceste.
IV.
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, na spletni strani Občine Jesenice (www.jesenice.si) ter na krajevno običajen način v časopisu Gorenjski glas in na Radiu Triglav.
Št. 352-6/2003
Jesenice, dne 6. decembra 2005
Župan
Občine Jesenice
Boris Bregant, univ. dipl. inž. str., l.r.

AAA Zlata odličnost