Uradni list

Številka 111
Uradni list RS, št. 111/2005 z dne 13. 12. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 111/2005 z dne 13. 12. 2005

Kazalo

4897. Odlok o spremembi odloka 2 o proračunu Občine Grosuplje za leto 2006, stran 11961.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitve), 29. člena Zakona o javnih financah – ZJF (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) in 18. člena Statuta Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 42/99 in 36/02) je Občinski svet Občine Grosuplje na 35. redni seji dne 30. 11. 2005 sprejel
O D L O K
o spremembi odloka 2 o proračunu Občine Grosuplje za leto 2006
1. člen
V 2. členu Odloka o spremembi Odloka o proračunu Občine Grosuplje za leto 2006 (Uradni list RS, št. 94/05) se spremenita bilanca prihodkov in odhodkov in račun financiranja.
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov oziroma kontov se za leto 2006 določa v naslednji višini:
+---+------------------------------------------------------------+-----------+
|A. |BILANCA PRIHODKOV                      |  v tisoč|
|  |IN ODHODKOV                         |    SIT|
+----------------------------------------------------------------+-----------+
|Skupina/podskupina kontov                    | Sprememba|
|                                |     2|
|                                |    2006|
+---+------------------------------------------------------------+-----------+
|  |I. SKUPAJ PRIHODKI                     | 3.185.165|
|  | (70+71+72+73+74)                      |      |
+---+------------------------------------------------------------+-----------+
|  |TEKOČI PRIHODKI (70+71)                   | 2.495.062|
+---+------------------------------------------------------------+-----------+
|70 |DAVČNI PRIHODKI                       | 1.876.715|
+---+------------------------------------------------------------+-----------+
|  |700 Davki na dohodek in dobiček               | 1.316.324|
+---+------------------------------------------------------------+-----------+
|  |703 Davki na premoženje                   |  286.475|
+---+------------------------------------------------------------+-----------+
|  |704 Domači davki na blago in storitve            |  273.916|
+---+------------------------------------------------------------+-----------+
|71 |NEDAVČNI PRIHODKI                      |  618.347|
+---+------------------------------------------------------------+-----------+
|  |710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja      |   75.192|
+---+------------------------------------------------------------+-----------+
|  |711 Takse in pristojbine                  |   12.315|
+---+------------------------------------------------------------+-----------+
|  |712 Denarne kazni                      |    681|
+---+------------------------------------------------------------+-----------+
|  |713 Prihodki od prodaje blaga in storitev          |   7.209|
+---+------------------------------------------------------------+-----------+
|  |714 Drugi nedavčni prihodki                 |  522.950|
+---+------------------------------------------------------------+-----------+
|72 |KAPITALSKI PRIHODKI                     |  291.000|
+---+------------------------------------------------------------+-----------+
|  |720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev          |  200.000|
+---+------------------------------------------------------------+-----------+
|  |722 Prihodki od prodaje zemljišč in nematerialnega     |   91.000|
|  |premoženja                         |      |
+---+------------------------------------------------------------+-----------+
|73 |PREJETE DONACIJE                      |   21.000|
+---+------------------------------------------------------------+-----------+
|  |730 Prejete donacije iz domačih virov            |   21.000|
+---+------------------------------------------------------------+-----------+
|74 |TRANSFERNI PRIHODKI                     |  378.103|
+---+------------------------------------------------------------+-----------+
|  |740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij |  378.103|
+---+------------------------------------------------------------+-----------+
|  |II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)              | 4.302.587|
+---+------------------------------------------------------------+-----------+
|40 |TEKOČI ODHODKI                       |  611.757|
+---+------------------------------------------------------------+-----------+
|  |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim            |  155.920|
+---+------------------------------------------------------------+-----------+
|  |401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost       |   24.814|
+---+------------------------------------------------------------+-----------+
|  |402 Izdatki za blago in storitve              |  407.333|
+---+------------------------------------------------------------+-----------+
|  |403 Plačila domačih obresti                 |   6.690|
+---+------------------------------------------------------------+-----------+
|  |409 Rezerve                         |   17.000|
+---+------------------------------------------------------------+-----------+
|41 |TEKOČI TRANSFERI                      | 1.074.708|
+---+------------------------------------------------------------+-----------+
|  |410 Subvencije                       |   20.010|
+---+------------------------------------------------------------+-----------+
|  |411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom        |  595.034|
+---+------------------------------------------------------------+-----------+
|  |412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam    |  156.995|
+---+------------------------------------------------------------+-----------+
|  |413 Drugi tekoči domači transferi              |  302.669|
+---+------------------------------------------------------------+-----------+
|42 |INVESTICIJSKI ODHODKI                    | 2.088.195|
+---+------------------------------------------------------------+-----------+
|  |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev           | 2.088.195|
+---+------------------------------------------------------------+-----------+
|43 |INVESICIJSKI TRANSFERI                   |  527.927|
+---+------------------------------------------------------------+-----------+
|  |431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki |  418.493|
|  |niso proračunski uporabniki                 |      |
+---+------------------------------------------------------------+-----------+
|  |432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom    |  109.434|
+---+------------------------------------------------------------+-----------+
|  |III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK ali PRIMANJKLJAJ (I. -II.)    | -1.117.422|
+---+------------------------------------------------------------+-----------+
|  |                              |      |
+---+------------------------------------------------------------+-----------+
|B. |RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB             |      |
+---+------------------------------------------------------------+-----------+
|  |IV. PREJETA VRAČILA DANIH POS. IN PRODAJA KAPITAL. DELEŽEV |   51.990|
+---+------------------------------------------------------------+-----------+
|75 |PREJETA VRAČILA DANIH POS. IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV  |   51.990|
+---+------------------------------------------------------------+-----------+
|  |750 Prejeta vračila danih posojil              |   49.590|
+---+------------------------------------------------------------+-----------+
|  |751 Prodaja kapitalskih deležev               |     0|
+---+------------------------------------------------------------+-----------+
|  |752 Kupnine iz naslova privatizacije            |   2.400|
+---+------------------------------------------------------------+-----------+
|  |V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV      |   15.000|
+---+------------------------------------------------------------+-----------+
|44 |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV       |   15.000|
+---+------------------------------------------------------------+-----------+
|  |440 Dana posojila                      |   15.000|
+---+------------------------------------------------------------+-----------+
|  |VI. PREJETA MINUS DANA POSO.IN SPREMEM.KAPITAL.DELEŽ. (IV.- |   36.990|
|  |V.)                             |      |
+---+------------------------------------------------------------+-----------+
|  |                              |      |
+---+------------------------------------------------------------+-----------+
|C. |RAČUN FINANCIRANJA                     |      |
+---+------------------------------------------------------------+-----------+
|  |VII. ZADOLŽEVANJE                      |  376.000|
+---+------------------------------------------------------------+-----------+
|50 |ZADOLŽEVANJE                        |  376.000|
+---+------------------------------------------------------------+-----------+
|  |500 Domače zadolževanje                   |  376.000|
+---+------------------------------------------------------------+-----------+
|  |VIII. ODPLAČILA DOLGA                    |   14.750|
+---+------------------------------------------------------------+-----------+
|55 |ODPLAČILA DOLGA                       |   14.750|
+---+------------------------------------------------------------+-----------+
|  |550 Odplačila domačega dolga                |   14.750|
+---+------------------------------------------------------------+-----------+
|  |IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE)                 |  -719.182|
|  | SREDSTEV NA RAČUNIH                    |      |
|  |(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)                 |      |
+---+------------------------------------------------------------+-----------+
|  |X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)              |  361.250|
+---+------------------------------------------------------------+-----------+
|  |XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)             | 1.117.422|
+---+------------------------------------------------------------+-----------+
|  |XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. 2005      |  719.182|
+---+------------------------------------------------------------+-----------+
2. člen
Spremeni se 4.a člen Odloka o spremembi Odloka o proračunu Občine Grosuplje za leto 2006 (Uradni list RS, št. 94/05) tako, da se glasi:
Vsi pravni posli krajevne skupnosti, ki so večji od 500.000,00 SIT, so veljavni le, če krajevna skupnost pred sklenitvijo pogodbe ali izdajo naročilnice pridobi pisno soglasje župana.
3. člen
Spremeni se 9. člen Odloka o proračunu Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 20/05) tako, da se glasi:
Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačilo dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2006 lahko zadolži do višine 376.000 tisoč tolarjev.
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 40302-0001/04
Grosuplje, dne 30. novembra 2005
Župan
Občine Grosuplje
Janez Lesjak l.r.

AAA Zlata odličnost