Uradni list

Številka 111
Uradni list RS, št. 111/2005 z dne 13. 12. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 111/2005 z dne 13. 12. 2005

Kazalo

4883. Uredba o določitvi kvote za zaposlovanje invalidov, stran 11845.

Na podlagi tretjega odstavka 62. člena Zakona o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o določitvi kvote za zaposlovanje invalidov
1. člen
(vsebina)
Ta uredba določa delež zaposlenih invalidov od celotnega števila zaposlenih delavcev pri posameznem delodajalcu (v nadaljnjem besedilu: kvota), ki je po zakonu dolžan zaposlovati invalide v okviru določene kvote, in dokazila o izpolnjevanju določene kvote.
2. člen
(zavezanci za izpolnjevanje kvote)
Zavezanec za izpolnjevanje kvote je vsak delodajalec, ki je pravna ali fizična oseba ali oseba javnega prava, ki zaposluje najmanj 20 delavcev, razen delodajalcev, ki jih prvi odstavek 62. člena Zakona o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo; v nadaljnjem besedilu: ZZRZI) ne zavezuje k izpolnjevanju kvote.
3. člen
(povezane družbe)
Povezane družbe po določbah zakona, ki uvaja gospodarske družbe (v nadaljnjem besedilu: ZGD), so zavezanci za izpolnjevanje kvote od skupnega števila zaposlenih v vseh teh družbah, kadar skupaj zaposlujejo najmanj 20 delavcev.
Kot povezana družba iz prejšnjega odstavka se za izpolnjevanje kvote ne šteje invalidsko podjetje.
Organizacija, pooblaščena za obdelovanje in objavljanje podatkov iz letnih poročil po ZGD, Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (v nadaljnjem besedilu: AJPES), je dolžna Skladu Republike Slovenije za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov (v nadaljnjem besedilu: sklad) brezplačno v ustrezni elektronski obliki zagotoviti seznam gospodarskih družb, ki ji pošljejo konsolidirano letno poročilo. Na seznamu morajo biti navedene vse povezane družbe po določbah ZGD. Podatki o povezanih družbah se nanašajo na zadnje konsolidirano poročilo, ki so ga zavezanci oddali AJPES. Ta je dolžna skladu mesečno pošiljati tudi podatke o gospodarskih družbah, registriranih v Republiki Sloveniji, ki jih sklad potrebuje za svoje delo.
4. člen
(kvota glede na dejavnost delodajalca)
Kvota se določi različno po dejavnostih, in sicer glede na področja v skladu z Uredbo o uvedbi in uporabi Standardne klasifikacije dejavnosti (Uradni list RS, št. 2/02).
Pri povezanih gospodarskih družbah se kvota iz prejšnjega odstavka izračuna za vsako posamezno povezano gospodarsko družbo posebej.
V skladu s prvim odstavkom tega člena se določi:
a) 2-odstotna kvota za:
– J) finančno posredništvo,
– L) dejavnost javne uprave in obrambe, obvezno socialno zavarovanje in
– M) izobraževanje;
b) 3-odstotna kvota za:
– K) poslovanje z nepremičninami, najem in poslovne storitve;
c) 4-odstotna kvota za:
– G) trgovino, popravila motornih vozil in izdelkov široke porabe in
– O) druge javne, skupne in osebne storitvene dejavnosti;
d) 5-odstotna kvota za:
– I) promet, skladiščenje in zveze ter
– N) zdravstvo in socialno varstvo;
e) 6-odstotna kvota za:
– A) kmetijstvo, lov, gozdarstvo,
– B) ribištvo in ribiške storitve,
– C) rudarstvo,
– D) predelovalne dejavnosti,
– E) oskrbo z električno energijo, plinom in vodo,
– F) gradbeništvo in
– H) gostinstvo.
Dejavnost zavezanca iz prejšnjega odstavka je tista, ki je razvidna iz obvestila o identifikaciji in razvrstitvi po dejavnosti za poslovni subjekt AJPES.
5. člen
(kvota glede na velikost delodajalca)
Kvota iz prejšnjega člena se za zavezance, ki zaposlujejo manj kakor 50 delavcev, zniža za 1 odstotno točko.
6. člen
(postopek)
Izpolnjevanje kvote se ugotavlja mesečno na podlagi elektronsko pridobljenih podatkov Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Izpolnjevanje predpisane kvote preverja sklad na zadnji dan v mesecu, za katerega delodajalec obračuna plače, in sicer v odstotku zaposlenih invalidov glede na število vseh zaposlenih.
Zavezanec, ki ne izpolni predpisane kvote, je dolžan mesečno ob izplačilu plač obračunati in plačati v sklad prispevek za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov skladno s 65. členom ZZRZI.
7. člen
(dokazila o izpolnjevanju kvote)
V kvoto pri zavezancu iz 2. člena te uredbe se štejejo vsi invalidi, ki imajo sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za najmanj 20 ur na teden in so prijavljeni v zavarovanje skladno z Navodilom za izpolnjevanje obrazca prijave v zavarovanje za invalide (Uradni list RS, št. 10/05 in 43/05).
Zavezanci iz 2. člena te uredbe izpolnjujejo kvoto tudi, če imajo sklenjeno pogodbo o poslovnem sodelovanju z zaposlitvenim centrom ali invalidskim podjetjem, in so jo poslali skladu najpozneje sedmi dan po njeni sklenitvi. V tej pogodbi, ki jo sklenejo z zaposlitvenim centrom ali invalidskim podjetjem v skladu z registriranimi dejavnostmi le – teh, morajo biti stroški dela posebej prikazani in dokumentirani. Delo po takšni pogodbi morajo opraviti zaposleni delavci v zaposlitvenem centru ali invalidskem podjetju. Zavezanec je dolžan o uresničitvi sklenjenih pogodb poročati skladu kvartalno.
Zaposlitveni centri in invalidska podjetja so dolžni v letnih poročilih oziroma revidiranih letnih poročilih poročati tudi o uresničitvi sklenjenih pogodb o poslovnem sodelovanju z delodajalci iz prejšnjega odstavka. Nadzor nad uresničitvijo pogodb opravlja strokovna komisija iz 56. člena ZZRZI.
8. člen
(nagrada za preseganje kvote)
Delodajalec, ki zaposluje več invalidov, kakor je določeno s kvoto, in delodajalec, ki zaposluje manj kakor 20 zaposlenih in ima zaposlene invalide, katerih invalidnost ni nastala zaradi poškodbe pri delu ali poklicne bolezni pri tem delodajalcu, je upravičen do nagrade v višini 20 odstotkov minimalne plače na mesec za vsakega zaposlenega invalida nad predpisano kvoto.
Delodajalec, ki en mesec presega predpisano kvoto, vloži do 20. v naslednjem mesecu na sklad vlogo za nagrado za preseganje kvote.
Sklad delodajalcu izda odločbo, s katero mu prizna pravico do nagrade za preseganje kvote za začetni mesec, in še največ pet naslednjih zaporednih mesecev, v katerih bo presegal določeno kvoto zaposlenih invalidov.
Nagrada se začne izplačevati najpozneje v 90 dneh od pravnomočnosti odločbe sklada.
9. člen
(način vštevanja v kvoto)
Pri uveljavljanju pravic iz 74. člena ZZRZI so delodajalci iz 2. in 3. člena te uredbe dolžni upoštevati določbe petega odstavka 50. člena Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (Uradni list RS, št. 17/05 – uradno prečiščeno besedilo).
10. člen
(veljavnost)
Ta uredba se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati 1. januarja 2006.
Št. 00711-23/2005/6
Ljubljana, dne 7. decembra 2005
EVA 2005-2611-0035
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost