Uradni list

Številka 111
Uradni list RS, št. 111/2005 z dne 13. 12. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 111/2005 z dne 13. 12. 2005

Kazalo

4906. Odlok o spremembah Odloka o proračunu Občine Razkrižje za leto 2005, stran 11974.

Na podlagi 57. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00 in 51/02), 32. in 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/05) in 3. člena Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94, 56/98, 90/05) in 45. in 46. člena Statuta Občine Razkrižje (Uradni list RS, št. 12/99, 2/01 in 38/04) je Občinski svet Občine Razkrižje na 18. redni seji dne 6. 12. 2005
O D L O K
o spremembah Odloka o proračunu Občine Razkrižje za leto 2005
1. člen
3. člen Odloka o proračunu Občine Razkrižje za leto 2005 (Uradni list RS, št. 142/04) se spremeni tako, da se glasi:
A.  BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I.  Prihodki poračuna 2005                  v SIT
7.  Skupaj PRIHODKI                  177.788.985
70  Davčni prihodki                   53.303.000
700  Davki na dohodek in dobiček             38.737.000
703  Davki na premoženje                 8.083.000
704  Domači davki na blago in storitve          6.483.000
71  Nedavčni prihodki                  22.698.000
710  Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja     1.820.000
711  Upravne takse                     478.000
713  Prihodki od prodaje blaga in storitev        1.900.000
714  Drugi nedavčni prihodki               18.500.000
72  Kapitalski prihodki                 8.250.000
720  Prodaja osnovnih sredstev              8.250.000
74  Transferni prihodki                 93.537.985
740  Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih    93.537.985
   institucij
II.  Odhodki proračuna 2005
4   Skupaj ODHODKI                   176.224.631
40  Tekoči odhodki                   47.747.040
400  Plače in drugi izdatki               15.218.800
401  Prispevki delodajalcev za socialno varnost      2.578.420
402  Izdatki za blago in storitve            25.763.820
403  Plačila domačih obresti                520.000
409  Sredstva izločena v rezerve             3.667.000
41  Tekoči transferi                  75.961,478
410  Subvencije                      4.535.390
411  Transferi posameznikom in gospodinjstvom      16.569.500
412  Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam   5.744.230
413  Drugi tekoči transferi               49.112.358
42  Investicijski odhodki                43.713.613
420  Nakup in gradnja osnovnih sredstev         43.713.613
43  Investicijski transferi               8.801.500
430  Investicijski transferi               8.801.500
III. Proračunski presežek                 1.564.354
 
B.  RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.  Prejeta vračila danih posojil in prodaja
   kapitalskih deležev
75  Prejeta vračila danih posojil
750  Prejeta vračila danih posojil             200.000
V.  Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev
44  Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev
VI.  Prejeta minus dana posojila in spremembe        200.000
   kapitalskih deležev (IV-V)
C)  RAČUN FINANCIRANJA
VII. Zadolževanje proračuna
50  Zadolževanje
500  Domače zadolževanje
VIII. Odplačilo dolga
55  Odplačilo dolga
550  Odplačilo domačega dolga               1.476.000
IX.  Povečanje (zmanjšanje) sredstev na računih       248.000
   (I+IV+VII-II-V-VIII)
X.  Neto zadolževanje proračuna (VII-VIII)       -1.476.000
XI.  Neto financiranje (VI+VII-VIII-IX)         -1.524.000
Stanje sredstev na računih
Pregled prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja je sestavni del odloka.
2. člen
Spremeni se drugi odstavek 11. člen Odloka o proračunu Občine Razkrižje za leto 2005 tako, da se glasi:
V proračunsko rezervo za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih in ekoloških nesreč se izloči 1,5% prihodkov občinskega proračuna iz 1. člena tega odloka.
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 403-02/05-5
Šafarsko, dne 7. decembra 2005
Župan
Občine Razkrižje
Stanko Ivanušič l.r.

AAA Zlata odličnost