Uradni list

Številka 111
Uradni list RS, št. 111/2005 z dne 13. 12. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 111/2005 z dne 13. 12. 2005

Kazalo

4886. Pravilnik o izpolnjevanju enotne upravne listine in računalniški izmenjavi podatkov ter o drugih obrazcih, ki se uporabljajo v carinskih postopkih, stran 11849.

Na podlagi 30., tretjega odstavka 33. in tretjega odstavka 34. člena Zakona o izvajanju carinskih predpisov Evropske skupnosti (Uradni list RS, št. 25/04) izdaja minister za finance
P R A V I L N I K
o izpolnjevanju enotne upravne listine in računalniški izmenjavi podatkov ter o drugih obrazcih, ki se uporabljajo v carinskih
postopkih
1. člen
(uporaba enotne upravne listine)
V okviru običajnega postopka se kot uradni obrazec za pisno carinsko deklaracijo za vnos blaga v carinski postopek ali njegov ponovni izvoz ter za dokazovanje statusa blaga uporablja enotna upravna listina (v nadaljnjem besedilu: EUL), razen če ni drugače izrecno določeno.
2. člen
(obrazec EUL)
(1) Obrazec EUL mora imeti značilnosti iz 215. člena Uredbe Komisije (EGS) št. 2454/93 z dne 2. julija 1993 o določbah za izvajanje Uredbe Sveta (EGS) št. 2913/92 o uvedbi Carinskega zakonika Skupnosti (UL L, št. 253, z dne 11. 10. 1993, str. 1, z vsemi spremembami; v nadaljnjem besedilu: izvedbena uredba).
(2) Na obrazcu morajo biti natisnjeni naziv in naslov tiskarja ali druga oznaka, ki omogoča prepoznavo tiskarja, in številka predhodnega tehničnega soglasja za tiskanje obrazca, ki ga da Carinska uprava Republike Slovenije, Generalni carinski urad (v nadaljnjem besedilu: Generalni carinski urad).
3. člen
(deklaracija, izdelana z uporabo sistema za računalniško obdelavo podatkov)
Ne glede na 2. člen tega pravilnika predstavlja pri uporabi sistema za računalniško obdelavo podatkov deklaracija, izdelana z uporabo tega sistema, carinsko deklaracijo iz 1. člena tega pravilnika.
4. člen
(dovoljenje za računalniško izmenjavo podatkov)
(1) Generalni carinski urad izda dovoljenje za računalniško izmenjavo podatkov ob upoštevanju 4.a člena izvedbene uredbe in na podlagi uspešno opravljenega testiranja izmenjave podatkov s carino.
(2) Tehnične zahteve za pridobitev dovoljenja za računalniško izmenjavo podatkov in seznam vrste elektronskih sporočil ter strukturo sporočil (t. i. katalog elektronskih sporočil) določi generalni direktor Carinske uprave Republike Slovenije in jih objavi na spletni strani Carinske uprave Republike Slovenije.
5. člen
(dovoljenje za računalniško vlaganje carinskih deklaracij)
(1) Dovoljenje za računalniško vlaganje carinskih deklaracij izda Generalni carinski urad.
(2) Tehnične zahteve za pridobitev dovoljenja za računalniško vlaganje carinskih deklaracij določi generalni direktor Carinske uprave Republike Slovenije in jih objavi na spletni strani Carinske uprave Republike Slovenije.
6. člen
(jezik)
(1) Kadar se carinska deklaracija vloži v Republiki Sloveniji, mora biti izpolnjena v slovenskem jeziku.
(2) Kadar je Republika Slovenija namembna država, lahko carinski organi po potrebi zahtevajo od deklaranta ali njegovega zastopnika prevod carinske deklaracije v slovenski jezik oziroma v jezike narodnih skupnosti na območjih, kjer se ta jezika uporabljata. Prevod nadomesti ustrezne navedbe v carinski deklaraciji.
(3) Ne glede na prejšnji odstavek mora biti carinska deklaracija izpolnjena v enem od uradnih jezikov Evropske skupnosti (v nadaljnjem besedilu: Skupnosti), ki je sprejemljiv za slovenske carinske organe v vseh primerih, ko se carinska deklaracija v Republiki Sloveniji kot namembni državi odda na drugih izvodih carinske deklaracije, kot so bili prvotno predloženi carinskemu uradu odpremne države članice.
7. člen
(navodila za uporabo in izpolnjevanje EUL)
EUL se uporablja in izpolnjuje v skladu z navodili iz priloge 37 izvedbene uredbe in v skladu z navodili, ki so v prilogi 1 tega pravilnika, ki je njegov sestavni del. Navodila iz priloge 1 tega pravilnika povzemajo in za nacionalne potrebe dopolnjujejo navodila iz priloge 37 izvedbene uredbe.
8. člen
(podatki, ki se zahtevajo za predvideni carinski postopek, ponovni izvoz ali za dokazovanje statusa blaga)
Navodila iz priloge 1 tega pravilnika vsebujejo tabelo polj, ki jih je treba izpolniti na obrazcu EUL ob vnosu blaga v carinski postopek, ob ponovnem izvozu blaga ali za dokazovanje statusa blaga.
9. člen
(šifre, ki se uporabljajo pri izpolnjevanju EUL)
Šifre, ki se uporabljajo pri izpolnjevanju EUL, so navedene v prilogi 38 izvedbene uredbe in v prilogi 2 tega pravilnika, ki je njegov sestavni del. Seznam šifer iz priloge 2 tega pravilnika povzema in za nacionalne potrebe dopolnjuje seznam šifer iz priloge 38 izvedbene uredbe.
10. člen
(vzorci obrazcev EUL)
Vzorci obrazca EUL iz 2. člena tega pravilnika so v prilogah 3 do 6 tega pravilnika, ki so njegov sestavni del, in sicer:
– vzorec obrazca EUL (osemlistni set) je v prilogi 3,
– vzorec obrazca EUL (štirilistni dvonamenski set) je v prilogi 4,
– vzorec dopolnilnega obrazca EUL (osemlistni set) je v prilogi 5,
– vzorec dopolnilnega obrazca EUL (štirilistni dvonamenski set) je v prilogi 6.
11. člen
(vzorec obrazca dopolnilne carinske deklaracije v obliki seznama)
Vzorec obrazca dopolnilne carinske deklaracije v obliki seznama in navodila za izpolnjevanje obrazca so v prilogi 7 tega pravilnika, ki je njegov sestavni del.
12. člen
(vzorec obrazca skupne deklaracije)
Skupna deklaracija se vloži na obrazcu skupne deklaracije ali na drugem dokumentu, katerega vsebina ustreza obrazcu skupne deklaracije.
Vzorec obrazca skupne deklaracije in navodila za izpolnjevanje obrazca so v prilogi 8 tega pravilnika, ki je njegov sestavni del.
13. člen
(vzorec obrazca potrdila o plačilu uvoznih dajatev)
Vzorec obrazca potrdila o plačilu uvoznih dajatev v potniškem prometu je v prilogi 9 tega pravilnika, ki je njegov sestavni del.
14. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem začetka uporabe tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o izpolnjevanju enotne upravne listine in računalniški izmenjavi podatkov ter o drugih obrazcih, ki se uporabljajo v carinskih postopkih (Uradni list RS, št. 35/04, 48/04, 97/04, 100/04, 35/05, 69/05, 94/05).
15. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2006 dalje.
Št. 424-6/2005/4
Ljubljana, dne 28. novembra 2005
EVA: 2005-1611-0179
dr. Andrej Bajuk l.r.
Minister
za finance

AAA Zlata odličnost