Uradni list

Številka 110
Uradni list RS, št. 110/2005 z dne 9. 12. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 110/2005 z dne 9. 12. 2005

Kazalo

4814. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o kakovosti, označevanju in pakiranju krme v prometu, stran 11751.

Na podlagi petega odstavka 3. člena, šestega odstavka 4. člena in tretjega odstavka 6. člena Zakona o krmi (Uradni list RS, št. 97/04 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o kakovosti, označevanju in pakiranju krme v prometu
1. člen
V Pravilniku o kakovosti, označevanju in pakiranju krme v prometu (Uradni list RS, št. 34/03 in 83/04 – Skl. US) se besedilo prvega odstavka 1. člena spremeni tako, da se glasi:
»Ta pravilnik določa minimalne pogoje glede kakovosti, načina pakiranja in označevanja krme, ki je v prometu, z namenom, da se spodbuja rejo in prirejo živali, preprečuje negativne vplive krme na zdravje živali in preprečuje nepravilnosti v prometu s krmo, v skladu z:
– Direktivo Sveta 79/373/EGS z dne 2. aprila 1979 o trženju krmnih mešanic (UL L št. 86 z dne 6. aprila 1979, str. 30, z vsemi spremembami),
– Direktivo Komisije 80/511/EGS z dne 2. maja 1980, o trženju krmnih mešanic v nezaprti embalaži oziroma posodi, v nekaterih primerih (UL L št. 126 z dne 21. maja 1980, str. 14, z vsemi spremembami),
– Direktivo Komisije 82/475/EGS z dne 23. junija 1982 o določitvi kategorij za sestavine, ki se lahko uporabljajo za označevanje krmnih mešanic za hišne živali (UL L št. 213 z dne 21. julija 1982, str. 27, z vsemi spremembami),
– Direktivo Komisije 86/174/EGS z dne 9. aprila 1986 o določitvi metode računanja energijske vrednosti krmnih mešanic za perutnino (UL L št. 130 z dne 16. maja 1986, str. 53) in
– Direktivo Sveta 96/25/ES z dne 29. aprila 1996 o obtoku posamičnih krmil, ki spreminja Direktive 70/524/EGS, 74/63/EGS, 82/471/EGS in 93/74/EGS in razveljavlja Direktivo 77/101/EGS (UL L št. 125 z dne 23. maja 1996, str. 35, z vsemi spremembami).«.
2. člen
Prvi odstavek 7. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Krma mora biti v prometu označena tako, da so podatki na označbi in spremni dokumentaciji točni, preverljivi, da ustrezajo dejanskim lastnostim krme in so navedeni v enem ali več nacionalnih ali uradnih jezikih Skupnosti, ki jih izmed njih izbere namembna država članica.«.
3. člen
Za 11. členom se doda nov 11.a člen, ki se glasi:
»11.a člen
(izjeme pri označevanju)
(1) Ne glede na določbe 7., 10. in 11. člena tega pravilnika na posamičnih krmilih ni treba navesti podatkov iz drugega in tretjega odstavka Priloge 6 tega pravilnika, četrtega stolpca vseh tabel Priloge 7 tega pravilnika in podatkov iz drugega stolpca Priloge 8 tega pravilnika, če kupec pred vsakim nakupom pisno izjavi, da teh podatkov ne potrebuje.
(2) Ne glede na določbe 7., 10. in 11. člena tega pravilnika in ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 1774/2002 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 3. oktobra 2002 o določitvi zdravstvenih pravil za živalske stranske proizvode, ki niso namenjeni prehrani ljudi (UL L št. 273 z dne 10. oktobra 2002, str. 1, z vsemi spremembami; v nadaljnjem besedilu: Uredba 1774/2002), na posamičnih krmilih ni treba navesti podatkov iz drugega in tretjega odstavka Priloge 6 tega pravilnika, četrtega stolpca vseh tabel Priloge 7 tega pravilnika in podatkov iz drugega stolpca Priloge 8 tega pravilnika, če krmila prodajalec dobavi končnemu uporabniku iz iste države članice in gre za posamična krmila rastlinskega ali živalskega izvora, sveža ali konzervirana, podvržena ali ne preprosti fizikalni obdelavi, v količinah manjših ali enakih 10 kg, ki so namenjena hišnim živalim.
(3) Ne glede na določbe 7., 10. in 11. člena tega pravilnika in ob upoštevanju Uredbe 1774/2002 na posamičnih krmilih ni treba navesti podatkov iz 10. člena tega pravilnika, če krmila kmet oziroma proizvajalec dobavi rejcu oziroma uporabniku iz iste države članice in gre za izdelke rastlinskega ali živalskega izvora v njihovem naravnem stanju, sveže ali konzervirane, podvržene ali ne preprosti fizikalni obdelavi, ki ne vsebujejo dodatkov, razen konzervansov.
(4) Ne glede na določbe 7., 10. in 11. člena tega pravilnika na posamičnih krmilih, ki so stranski proizvod rastlinskega in živalskega izvora, ki so nastali pri industrijski predelavi kmetijskih pridelkov in vsebujejo več kot 50% vlage, ni treba navesti podatkov iz prvega, drugega in tretjega odstavka Priloge 6 tega pravilnika, podatkov iz četrtega stolpca vseh tabel Priloge 7 tega pravilnika in podatkov iz drugega stolpca Priloge 8 tega pravilnika, podatkov o neto masi za trdna in neto prostornini za tekoča posamična krmila.«.
4. člen
Drugi odstavek 12. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Imeni »popolna krmna mešanica« ali »dopolnilna krmna mešanica« pri krmi, ki je namenjena hišnim živalim, razen psom in mačkam, se lahko nadomestita z imenom »krmna mešanica«. Takšna krmna mešanica mora biti označena kot je predpisano za označevanje popolnih krmnih mešanic v skladu s Prilogo 2 tega pravilnika.«.
5. člen
V prvem odstavku 15. člena se v peti alinei pika nadomesti z vejico in doda nova šesta alinea, ki se glasi:
»– da ne navajajo prisotnosti ali vsebnosti analitskih sestavin, razen tistih, katerih navedba je določena v pravilniku, ki ureja krmo za posebne prehranske namene.«.
6. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 324-01-8/2005
Ljubljana, dne 23. novembra 2005
EVA 2005-2311-0207
Marija Lukačič l.r.
Ministrica
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

AAA Zlata odličnost